T.C.
•- REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-(154566)
SAYI :86555309.880/U U S ^O
KONU: Sigaranın Zararlarıyla İle
İlgili Eğitim Verilmesi
17.09.2014
.MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün17/09/2014 tarih ve 3971611 sayılı “Sigaranın
Zararlarıyla İle İlgili Eğitim Verilmesi” konulu yazılan ekte gönderilmiş olup yazıda belirtilen Duman
Avcısı olmak isteyen öğrencilerle ilgili ekteki tablonun doldurulması ve 22/09/2014 tarih mesai saati
bitimine kadar Müdürlüğümüz Yaygın Eğitim bölümüne gönderilmesi hususunda
Bilgilerinizi gereğini rica ederim.
Ek: Yazı (2 Sayfa)
T .C .
H A TA Y V A L İL İĞ İ
İl
Millî Eğitim M üdürlüğü
17 /0 9 /2 0 1 4
S ay! : 6 3 7 9 2 3 9 5 /1 6 0 .0 4 /3 9 7 1 6 1 1
K o n u : S ig a ra n ın Z ara rla rıy la ilgili
Eğitim V erilm esi
K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe Milli Eğitim M ü d ü rlü ğ ü )
H alk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü n ü n 11/09/20 14 tarih ve 14970 sayılı yazısı ilişikte
g ö n d e r ilm iş olup, y azın ın ilçeniz o k ııl/k u ru m la n n a d u y u ru lm a sı ve y a z ıd a belirtilen 'D u m a n
A vcısı' o lm a k isteyen ö ğ re n c ile r ile ilgili ekteki ta b lo n u n d o ld u ru lm a sı ve so n u c u n d a n
M ü d ü r lü ğ ü m ü z Ö zel Eğitim ve R e h b e rlik H izm etleri Ş u b e M ü d ü r lü ğ ü n e bild irilm esi
h u su su n d a ;
G e re ğ in i rica ede rim .
Kemal K A RA M A N
V ali a.
İl M illi E ğ itim M ü d ü r V.
EKLER:
-Y azı
(1 sayfa)
-Ç iz e lg e
(1 sayfa)
D A Ğ IT I M :
-Tiım K a y m a k a m 11k 1ara
İlçe M .E .M .
İl Milli hğitim Müdürlüğü
Ayrıntılı Bilgi İçin: S.K R D Ö G A N -Teknisycn
Orgeıı Paşa Malı. A vşc l-'ilmıl Hanım Cad. 14. Sok.M crkcz/Hatay
Elektronik Ağ: http://hatay.meb.gov.lr/
Tel: (0 326) 227 68 68 (Dahili 1099)
1>posla: ozelegitim S IwJmeb.gov.tr
Faks: (0 326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden R)07-9a0c-3956-aa42-020e kodu ile ie> it edilebilir.
.C.SaniıK Baknnlujı
T .C
H a t a y H a lk S a f l ı ğ ı
H A TA Y VALİLİĞİ
Müdürlümü
H a lk Sağlığı M ü d ü r lü ğ ü
Say ı
K onu
-.47476699.4.31.07.00/ 1U 9 T O
: S igaranın Z ararlarıyla ilgili
Eğitim V erilmesi
1 1 Eylül 2014
H A T A Y İL M İLLİ E Ğ İT İM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
4207 Sayılı K anun U ygulam alar! ka p sa m ınd a 16.06.2014 tarihinde İl T ü tü n Kontrol
K uru lu nu n aldığı kararlar gereği; 2 014-2015 eğitim -öğretim d ö n e m in d e k u r u m u n u z a bağlı
okullarda, sigaranın zararlarıyla ilgili eğilim düzenlenecektir. A y rıca u y g u n yaştaki gönüllü
öğrencilere k u ru m u m u z c a eğitim verilerek, “ D u m a n A vcıları” o luşturulacaktır. D um an
Avcısı olm ak isteyen öğrencilere ait isim ve iletişim bilgilerinin ve sigaranın zararları ile ilgili
eğitim prog ram ın ın , H atay H alk Sağlığı M üdü rlü ğü Ruh Sağlığı Pro gram ları, T ü tü n ve Diğer
Bağımlılık Yapıcı M addelerle M ücad ele Ş ubesine iletilmesi hususun da;
G ereğini rica ederim.
V ali a.
Vali Y a r d ım c d
H A T A Y V A L İ LİG!
i! svi j i i i n g i t i m M ü a ü f l ü g i i
.. : i
hayit
b rH "
------- 1----- ----------- 1----pr^r— '"
-4
H«VA
i';j ^ ’1
(iı.a^
u
"SağĞıfâı vs kZitM 6it yaşa», ipin sigara ve agfyoS tüketiminden fyaçmm’'
H atay Halk S a ğ lığ ı M üdürlüğü /R u h S a ğ lığ ı Program lar!,
İrtibat için: S ib e l S Ö N M E Z
T ü lü n ve D iğer B a ğ ım lılık Y a p ıcı M ad d elerle M ü cad ele Ş u b esi
Tel: 0 ( 3 2 6 ) 2 14 1454
A dres: F evzi Ç akm ak m h .H astan e cad .M o.37 K .3 P.K..-.31020 A n takya / H A T A Y D â h ili T e l. 2 2 7 7
E -posta: h a la y .h sm ffis a g lik .g o v r
hsm 31 .b o h p k a g lik .g o v .tr
Fax: 0 ( 3 2 6 ) 2 1 4 6 8 0 9
S.NO
ADI VE SOYADI
1
2
İLÇE ADİ
OKUL ADI SINIFI
TEL NO
EĞİTİM PROGRAMI
Download

Sigaranın Zararlarıyla İle İlgili Eğitim Verilmesi