T.C .
V A N VALİLİĞ İ
V an H a lk Sağlığı M ü d ü r lü ğ ü
Sayı
0 8 /1 0 /2 0 1 4
: 3 7 .8 1 1 .5 6 3 -9 3 4 /
K onu : T ek life D av et
Sayın
T e l : F ak s :
K u ru m u m u z u n
ih tiy acı o lan
(2 ) k alem B A R K O D O K U Y U C U V E F O T O K O P İ M A K İN A S I T O N E R İ A L IM I işi satın
alın acak tır. İlg ile n d iğ in iz ta k d ird e K .D .V . h ariç fiyat tek lifin iz i en g eç 1 0 .1 0 .2 0 1 4 tarih ve sa at 1 0 :0 0 'a k a d a r g ö n d erm en izi,
tek lifin izd e te slim a t sü resin in de b ild irilm esin i arz /ric a ed erim .
D P Y â k u p İM R E N
H a lk S ağ lığ ı M ü d ü rü
S atın alm a tarih ve saati
1 0 .1 0 .2 0 1 4 - 10:00
T e k lif B aşv u ru Y eri
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A K O M İS Y O N O D A S I
T eslim at Y eri
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İY A T B İR İM İ
T e k lif T ürü
«.
T e k lif B irim F iy at - İşin tam am ı
İhtiyaç Listesi
M a lı n / İşin A d ı
M ik ta r
Birim
1
B A R K O D O K U Y U C U (P L A S T İK )
5
ADET
2
F O T O K O P İ M A K İN A S I T O N E R İ
4
ADET
Sıra No
Birim F iyat
T u ta r
E K : T e k n ik şartn am e
S atınalm anm Y a p ıla c a ğ ı B irim : V an H a lk S ağ lığ ı M ü d ü rlü ğ ü
* T ek n ik şartn am e y e u ygun m alz e m e v erec e ğ im i ta ah h ü t ed erim .
* F iy atlar K D V h ariç o la ra k v erilec e k tir.
* T e k lif m ek tu b u n d a silin ti ve k azın tı o lm ay acak tır.
* M alzem ele r k u ru m u m u z ilgili d e p o su n a en g eç y ed i iş g ü n ü içerisin d e teslim ed ile c ek tir.
* T ek lifte b elirtile n fiy a tla rın to p la m ı y azı ve rak a m la y a zılacak tır.
* T e k lif m ek tu b u n d a ad, so y a d v e y a tic a re t ü n v an ı y a zılm ak ü zere y e tk ili k işile rc e im zalan m ış o laca k tır.
* T e k lif e d ile n ü rü n ü n v a rsa m a rk a sı te k lifte b e lirtile c ek tir.
* T e k lif kuru m u m u zu n sta n d a rt te k lif fo rm u ile d o ld u ru la ca k , veya ilgili firm an ın p ro fo rm a fa tu ra sın a y azılacak tır.
* İl d ışından g ö n d e rilen fa k slan a n te k liflerin aslı p o sta veya k arg o y o lu y la peşin ö d em e li o la ra k k u ru m u m u z satın alm a b irim in e
g ö n d erilecek tir.
U:
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAM AN CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76 e-posta: fatihaltunx@ gmail.com
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
1.
T E K N İK Ö Z E L L İK L E R
K a b lo lu B a rk o d O k u y u c u
•
B ilin en İ D ve 2 D b ark o d la rı o k u y ab ilm elid ir.
•
B a rk o d o k u y u c u C M O S u. 838 x 640 ç ö z ü n ü rlü ğ ü sahip o lm alıdır.
•
O k u m a d erinliği 20 m ils Q R C o d e için 195 m m k a d a r çık ab ilm elid ir.
•
A y d ın la tm a k a y n a ğ ı en az 100.000 lux olm alıdır.
•
2 m e tre d e n b e to n z e m in e d ü ş m e y e d aya nık lı olacaktır.
•
IP52 s u /to z k o r u m a y a sah ip olm alıdır.
•
U S B tipte, en az 2 m etre , d ü z k ablo ile b eraber v erilecektir.
•
C ih a z k a b lo s u tek a d ım d a d e ğ iştirile b ilir y a p ıd a olm alıdır.
•
K a b lo h ariç en fazla 169 gr a ğ ırlığ ın d a olm alıdır.
•
B a rk o d o k u y u c u ç a lış m a voltajı 5V D C olm alıdır. C ih a z ın çe ktiğ i a k ım 3 2 0 m A h den
fazla o lm a m a lıd ır.
•
•
-0 °C ile + 50 °C a ra lığ ın d a ça lışab ilm elid ir.
% 9 5 n e m o ra n ın d a d a ça lışabilecek tir.
•
B ark o d o k u tu la ra k p ro g rarn lan a b ilm elid ir.
•
B ark o d o k u y u c u tek çizgili h e d e fle m e ışığına sah ip olm alıdır.
•
Tetikli o k u m a ve isten irse o to m a tik alg ıla m a m o d u n a g e ç eb ilm e lid ir.
•
B a rk o d o k u y u c u ses ve ışık ile uyarı yap ılab ilm elid ir.
•
B a rk o d o k u y u c u W i n d o w s işletim sistem leri ile u y u m lu , k u ru lu m g e r e k tirm e y e n tak
ça lıştır ö ze llik te olacaktır.
7 T ıi
nr
^
o
Dr.Ozan AYDEMİR
Tuşba TSM,Sorumlu Tabibi
Dip.Tes.No:166653
A
t t U s-
£ r4 jL
^
ı
ÜRÜNLERİMİZ I
.24 92014
perkon
AlU T O İD » O t i? O O N - S " O l;V I V Ö Z U M t fc « ‘
A N A S A Y fA
K U RU M SA L
ÇÖZÜMLERİMİZ
DESTEK & YÜKLEMELER
3 8
Hafızalı
POS
Barkod
Cihazları
okuyucular
Çj
A R IZ A S O R G U L A M A
p
Dijital
Araç Yazıcı Fiş Yazıcılar
Seti
Teraziler
PDKS
RFID
Fiyat gör ve
Endüstriyel
Kiosk
Kart
Paketleme
Yazıcıları
Makineleri
Sabit
Okuyucular
Ü R Ü N L E R İM İZ
ÜRÜNLERİM!? > B h * do
Datalogic
A rg ox
S p i d e r S P 4 0 0 (2D )
New land
M arka: Perkon
Model: Sp id e r S P 4 0 0 (2Ü)
B a rko d Yazıcılar
El Term inalleri
T üm le şik Terminaller
P O S Cihazları
Hafızalı B a rk o d okuyucular
A ra ç Yazıcı Seti
Fış Yazıcılar
Dijital Teraziler
Fiyatgör ve K io sk
PDKS
RFID
Endüstriyel Sabit O ku yu cu lar
Kart Yazıcıları
Paketlem e M akineleri
P a sa p o rt O ku yu cu lar
Ü rü n
P e r k o n S P 4 0 0 (2D)
T e k n o lo ji
imsger
Iş ık K a y n a ğ ı
Tablet P C
R e n k G ö s t e r g e le r i
P anel PC
A ğ ır lık ( K a b lo s u z )
Dilim leme M akineleri
156qr
O k u m a D e r in liğ i
T a r a m a H ızı
V a ku m M akineleri
B a r G e n iş li ğ i
Y azar K a sa la r
K o n tra st
Etiket ve Ribboniar
O kum a Sesi
B a rko d T a sa rım Yazılımı
K a b lo U z u n lu ğ u
2 0 m ÖÜ7
h a b e r le ş m e m e s a f e s i
h a b e r le ş m e f r e k a n s ı
B a ğ la n t ı
Klavye: R S-2323, U S B Keyboard. U S B
Virtual C O M
Sta n d a rt
T o z -S u K o ru m a
İP 52
G ü v e n lik S ın ıfı
Ç a lış m a S ıc a k l ı ğ ı
Q X ile + 5 0 'C
S a k l a m a S ıc a k lı ğ ı
-40 C ile * 6 0 C
O k u m a A ç ıs ı
+-60“'. +-40',+-42°(yatay,düşey.doğrusal}
http://www.perkon.com.tr/sayfalar.asp?LanguagelD=1&cid=3&id=12&id2= 201 &id3=218&b=detay2
İL E T İŞ İM
ÜRÜNLERİM İZ |
» AJ'I4
Ç a lış m a N e m i
5 % - 9 5 % (y o ğ u n la şm a m ış
D ü ş m e D a y a n ım ı
7 m e-reden helon z em in e
T e k A d ım d a K a b lo D e ğ iş im i
vflr
Ç a lış m a V o lta jı
5VDC
Ç a lış m a d a H a r c a n a n G u ç
1.60 W
0 .2 5 V
Ç a lış m a A k ım ı
B e k le m e A k ım ı
S e n s o r İle A lg ı la m a
T e t ik li O k u m a
P ro g ra m la m a Y ö n te m i
ANA SAYFA
K U R U M SAL
Ü R Ü N L E R İM İZ
Ç Ö Z Ü M L E R İM İZ
Ö z e l P ro gra m la m a b a r k o d l a n o k u t u l a r a k
DESTEK V E YÜ K LE M ELER
ARİ ZA SO R G U L A M A
İL E T İŞ İM
Tiım hakları saklıdır 1/ Copyrişhr 2012 PERKON Personel Bar kod Sist«m lw l Bilgisayar Yazılım Elpkîrorıik Tıc Ltti Sti
W eb Tasar »t) Grimor
http://www.perkon.com.tr/sayfalar.asp?Lang uagelD=1&cid= 3&id=12&id2=201&id3=218&b=detay2
Download

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü