NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
DANE BİRİM HACİM A Ğ IR L IK DENEYİ
D eneyi yap an:
D eney ta rih i:
N u m u n e n in sın ıfı:
P ro je adı:
S o n d a j K u y u s u No:
D e rin lik (m ):
y
7'
Numune No
Kuru Zem in Ağırlığı (g), W ,
Su + Piknometre Ağırlığı (g), W 2
Su + Piknometre + Zem in Ağırlığı (g), W 3
Dane Birim Hacim Ağırlığı (kN /m 3), ys
Ortalama Dane Birim Hacim Ağırlığı (kN /m 3), ys
O na ylayan: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA
Wl
K -(^3
1
-w2)]
2
3
4
5
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
SU MUHTEVASI DENEYİ
Deneyi yapan:
Deney tarihi:
Numunenin sınıfı:
Proje adı:
Sondaj Kuyusu No:
Derinlik (m):
D eney
D a ra (g)
D a ra + ıs la k n u m . (g)
D a ra + k u ru n u m . (g)
S u m u h te v a s ı (% )
No
wc
Ww
wd
wn
1
2
3
4
5
3
(0
0
2
Deney Sayısı
Onaylayan : P rof. D r. O s m a n S İV R İK A Y A
3
4
5
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
LİKİT LİMİT DENEYİ (Casagrande Yöntemi)
Deneyi yapan:
Deney tarihi:
Numunenin sınıfı:
Deney No
Proje adı:
Sondaj Kuyusu No:
Derinlik (m):
Kabın
ağırlığı (g)
Kap+yaş
numune
ağırlığı (g)
Wc
W
Ww
Kap+kuru
numune ağırlığı Vuruş sayısı
(g)
Wd
N
Su
muhtevası
(%)
w
1
2
3
4
Likit limit w L , (%) =
</>
ra
>
ra
3
OT
10
Vuruş Sayısı, N
O naylayan : Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA
100
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
LİKİT LİMİT DENEYİ (Düşen Koni Yöntemi)
Deneyi yapan:
Deney tarihi:
Num unenin sınıfı:
Proje adı:
Sondaj Kuyusu No:
D erinlik (m):
K ap+yaş
K a p + k u ru
B a tm a
Su
num une
num une
m ik ta rı
m u h te v a s ı
a ğ ırlığ ı (g )
a ğ ırlığ ı (g )
(m m )
(% )
Ww
wd
5
w
K a b ın
a ğ ırlığ ı (g )
D eney No
wc
1
2
3
4
L ik it lim it w L , (%) =
</)
r
a
>
a
OT
0
5
10
15
20
25
30
Batm a miktarı (mm)
O n a y la y a n : P ro f. D r. O s m a n S İV R İ K A Y A
35
40
45
50
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
PLASTİK LİMİT DENEYİ
Deneyi yapan:
Deney tarihi:
Num unenin sınıfı:
D eney
No
Proje adı:
Sondaj Kuyusu No:
Derinlik (m):
K a b ın
Kap+yaş num une
K a p + k u ru n u m u n e
a ğ ırlığ ı (g )
a ğ ırlığ ı (g )
a ğ ırlığ ı (g )
wc
Ww
wd
S u m u h te v a s ı (% )
w
1
2
3
4
P la s tik lim it, w„ (%) =
</)
r
a
>
o
0
1
2
Deney Sayısı
O n a y la y a n : P ro f. D r. O s m a n S İV R İ K A Y A
3
4
5
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
ELEK ANALİZİ DENEYİ
Deneyi yapan:
Deney tarihi:
Numunenin sınıfı:
Proje adı:
Sondaj Kuyusu No:
Derinlik (m):
E le k çapı
(m m )
E le k No
E le k ü s tü (g)
E le k te n g e ç e n (g)
W
Wp
d
4
E le k te n g e ç e n
yüzd e ( %)
P
4 ,7 5 0
1 0
2 , 0 0 0
2 0
0 ,8 5 0
40
0 ,4 2 5
70
0 , 2 1 2
1 0 0
0 ,1 5 0
2 0 0
0 ,0 7 5
ta v a
T o p la m a ğ ırlık W top =
D10 =
Cu =
D30 =
c„ =
D 6o =
Zemin türü =
200 *
Kil
10 *
Kum
S ilt
4*
Çakıl
100
80
0
TD
N
:3
>C
01
O"
01
60
40
o
20
0
0,01
0,1
Dane Çapı (mm)
Onaylayan : P rof. D r. O s m a n S İV R İK A Y A
1
10
S
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
n
HİDROMETRE DENEYİ
Deneyi yapan:
Deney tarihi:
Numunenin sınıfı:
Proje adı:
Sondaj Kuyusu No:
Derinlik (m):
2 0 0 # g e çe n a ğ ırlık W0 =
T= 20 için n ve Gw d e ğ e rle r kab ul edildi.
S ü sp a n s iy o n d a k i a ğ ırlık Wk =
Rh* “ Rh+ cm- cd± ct
Ö zgül a ğ ırlık Gs = 2,6 5
H id ro m e tre n u m a ra s ı:
152H
D = K*
D ağıtıcı m a dde d ü z e ltm e s i Cd :
M e n is k u s d ü z e ltm e s i Cm :
P(%)=
S ıc a k lık d ü z e ltm e s i C ,: -4 .8 5 + 0 .2 5 *T
İli
t
K= 0.0134
Rh*
t^ - * i o o
Wk
E fe k tif d e rin lik H„: 1 6 .3 -0 .1625*R h
Zam an
H id ro m e tre
S ıca klık
D ü z e ltilm iş hid ro m e tre
E fe k tif d e rin lik
D ane çapı
E lekten ge çen
(dak.)
oku m ası
(°C)
o ku m aları
(cm )
(m m )
yüzd e (% )
t
Rh
T
Rh*
He
D
P
0,25
0,5
1
2
4
8
15
30
60
1 2 0
240
480
1440
Kil (%) =
Silt (%) =
120
1 0 0
£
80
CD
O
9)
O
60
40
20
0
0,001
0,01
Dane çapı
Onaylayan : Prof. Dr. O sm an S İV R İK A Y A
(mm)
0,1
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
K O M P A K S İY O N D EN EYİ
D ene yi y a p a n :______________________
D eney t a r ih i: ______________________
N u m u n e n in s ın ı fı:
P ro je adı:
S o n d a j K u y u s u No:
D e rin lik (m ):
K om paksiyon türü
Kalıp yüksekliği h (cm)
U ygulanan Enerji
Kalıp çapı (cm)
Kalıp hacm i (cm 3)
Deney sayısı
Kap no
1
M,
m2
M,
m2
3
2
m3
M,
m2
m3
M,
m2
m3
M,
m3
M,
m2
m3
m2
m3
Kap + yaş num une ağırlığı (g)
Kap + kuru num une ağırlığı (g)
Kap ağırlığı (g)
Kuru num une ağırlığı (g)
Su içeriği, w (%)
O rtalam a su içeriği w (%)
Kalıp ağırlığı (g)
Kalıp+kom paksiyonlu zem in (g)
Islak b.h.a
yn (kN /m 3)
Kuru b.h.a
yk (kN /m 3)
Deney sayısı
Kap no
4
5
Kap + yaş num une ağırlığı (g)
Kap + kuru num une ağırlığı (g)
Kap ağırlığı (g)
Kuru num une ağırlığı (g)
Su içeriği, w (%)
O rtalam a su içeriği w (%)
Kalıp ağırlığı (g)
Kalıp+kom paksiyonlu zem in (g)
Islak b.h.a yn (kN /m 3)
Kuru b.h.a yk (kN /m 3)
S u M u h te va sı, w n
Maks. kuru b.h.a ykmaks (k N /m 3) =
O ptim um su m uhtevası w opt (%) =
O n a y la y a n : Prof. Dr. O sm an S İV R İK A Y A
6
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
S E R B E S T BASINÇ DENEYİ
Deneyi yapan:
D eney ta rih i:
N um u n e n in sınıfı:
P roje adı:
S ond aj K u yu su No:
D e rin lik (m):
Başlangıçtaki yükseklik h 0 =
Başlangıçtaki çap d 0 =
Kap+yaş numunenin ağırlığı W| =
70
Kap+kuru numunenin ağırlığı W d =
Kabın ağırlığı W ,=
60
Özgül ağırlık G s =
Başlangıçtaki su muhtevası w =
50
Başlangıçtaki birim hacim ağırlığı yn =
Başlangıçtaki kuru birim hacim ağırlığı yk =
<D
İ
40
Başlangıçtaki boşluk oranı e 0 =
Başlangıçtaki doygunluk derecesi Sr =
30 Drenajsız elastisite modülü Eu =
Serbest basınç mukavemeti q u = c =F/A,=
Drenajsız kayma muk. açısı <j>u = 0
20
-
10
-
Drenajsız kayma mukavemeti S u =
Yerdeğiştirme
Kuvvet
Deformasyon
Gerilme
Ah (m m )
F (N)
s¡ (%)
o, (kPa)
0
0
10
5
E
O naylayan : Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA
(%)
15
20
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
KESME KUTUSU DENEYİ - 1
Deneyi yapan:
Deney tarihi:
Numunenin sınıfı:
Proje adı:
Sondaj Kuyusu No:
Derinlik (m):
N u m u n e n in ağ ırlığı W =
Ö zgül a ğ ırlık Gs =
B a ş la n g ıç ta k i y ü k s e k lik h0 =
N u m u n e b o y u tla rı BxB =
6
x 6 cm
re
K uru birim ha cim ağ ırlığı y k =
o.
B o ş lu k oranı e =
P ik' d e ki y e rd e ğ iş tirm e
8
P=
R e zidü el y e rd e ğ iş tirm e 5 r =
G ö ç tü ğ ü a n d a k i d ü ş e y y ü k N =
G ö ç tü ğ ü a n d a k i n o rm a l g e rilm e a =
Y a n a l y e rd e ğ iş tirm e
8y (m m )
N (kg)
36
72
108
Dü şe y g e rilm e
Ac=Bx(B-8y)
CT= F/A c ( k g /c m 2)
72
108
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
Onaylayan : Prof. Dr. O s m a n S İV R İ K A Y A
10
20
15
Yanal deplasman (mm)
D ü z e ltilm iş a la n
36
5
0
G ö ç tü ğ ü a n d a k i k a y m a g e rilm e s i t =
36
72
108
Y a n a l ku vve t
•c
T (k g f)
36
72
( k g /c m 2)
108
36
72
108
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
KESME KUTUSU DENEYİ - 1
Deneyi yapan:
Deney tarihi:
Numunenin sınıfı:
Proje adı:
Sondaj Kuyusu No:
Derinlik (m):
o
D ene y N um arası
T
(kPa)
(kPa)
1
2
3
30 0
re
o.
i
200
'5
0
re
1
re
1 0 0
*
0
0
100
200
300
Normal Gerilme, o (kPa)
M aks. kaym a m u ka ve m e ti açısı <f)p :
K ohe zyon cp :
R ezidü el kaym a m u ka ve m e ti açısı <j>r :
K ohe zyon cr :
Onaylayan : Prof. Dr. O sm a n S İV R İK A Y A
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
ÜÇ EKSEN Lİ BA SIN Ç DENEYİ (UU) - 1
P ro je adı:
S o n d a j K u y u s u No:
D e rin lik (m ):
D eneyi yapan:
D eney ta rih i:
N u m u n e n in sınıfı:
Başlangıçtaki yükseklik h 0 =
Başlangıçtaki çap d 0 =
Kap+yaş numunenin ağırlığı W| =
Kap+kuru numunenin ağırlığı W d =
Kabın ağırlığı W ,=
Özgül ağırlık G s =
Başlangıçtaki su muhtevası w =
Başlangıçtaki birim hacim ağırlığı yn =
Başlangıçtaki kuru birim hacim ağırlığı yk =
S
re
Başlangıçtaki boşluk oranı e 0 =
>
İD
G
Başlangıçtaki doygunluk derecesi Sr =
Başlangıçtaki kesit alanı A 0 =
A|=Ao/(1-sf)
Drenajsız elastisite modülü Eu =
o 3 = 200 kPa için
Drenajsız elastisite modülü Eu =
o 3 = 300 kPa için
Drenajsız elastisite modülü Eu =
10
5
0
o 3 = 100 kPa için
(%)
S
0 3
(kPa)
Yerdeğiştirm e
Kuvvet
Deformasyon
Ah (m m )
P ı(N )
S| (%)
1 0 0
2 0 0
300
1 0 0
2 0 0
O n a yla ya n : Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA
300
1 0 0
2 0 0
Deviatör Gerilme
A c= P|/A¡ (kPa)
300
1 0 0
2 0 0
300
15
20
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
ÜÇ E K S E N L İ B A S IN Ç D E N E Y İ (U U ) - II
D ene yi yap an:
D ene y ta rih i:
P ro je adı:
S o n d a j K u y u s u No:
N u m u n e n in s ın ıfı:
D e rin lik (m ):
Hücre basıncı o 3 (kPa)
1
2
3
1 0 0
2 0 0
300
D eviatör gerilm e A o (kPa)
B üyük asal gerilm e o , (kPa)
Ao =
0
,- 0
3
= P¡/A
B üyük asal gerilm e o 1 =o 3+A o
350
300
re
250
v-
200
o.
a>
i(D
150
(D
re
I 100
re
*
50
50
100
150
200
250
N o rm a l G e rilm e o (kP a)
Drenajsız kaym a muk. açısı <|>u =
D renajsız kaym a m ukavem eti c u =
O n a y la y a n : Prof. Dr. O sm an S İV R İKA Y A
300
350
400
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
KONSOLİDASYON DENEYİ - 1
Deneyi ya p a n :____________________
Deney ta rih i:____________________
Numunenin sın ıfı:____________________
Proje adı:
Sondaj Kuyusu No:
Derinlik (m):
B a ş la n g ıç N u m u n e Y ü k s e k liğ i h0 =
cm
N um une Ç apı D =
cm
B a ş la n g ıç N u m u n e A ğ ırlığ ı W 0 =
g
D e n e y S o n u N u m u n e A ğ ırlığ ı W son =
g
D e n e y S o n u K u ru A ğ ırlık W k =
g
T a rih
G e rilm e kP a
25
50
100
200
400
800
200
100
Y ü k kN
Deformasyon Okumaları
Z a m a n dak.
0 , 0
0 ,3
0 ,5
1
2
4
8
15
30
60
1 2 0
240
480
1440
cv (cm2/sn)
cv = 0.848d2/t90
E
E
OJ
Ô
X
«
ra
E
S
O
+J
r
ra
a
0
5
10
15
20
Karekök zaman (dakika)
O n aylayan : P ro f. D r. O s m a n S İV R İ K A Y A
25
30
35
40
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD
ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
K O N SO LİD A SYO N DENEYİ - II
D eneyi yapan:
D eney ta rih i:
N um u n e n in sınıfı:
P roje adı:
S ond aj K u yu su No:
D e rin lik (m):
Ring ağırlığı W ring (g) =
Deney başı yaş numune ağırlığı Woyaf =
Başlangıç Numune Yüksekliği h 0 (cm ) =
Deney başı kuru numune ağırlığı W okuru=
g
g
g
g
Deney başı su muhtevası w 0 =
Numune Çapı D (cm ) =
Deney başı Ring+yaş numune ağırlığı W 0ı =
Deney başı b.h. ağırlığı y0 =
Gs =
kN/m 3
Deney sonu boşluk oranı eson =
Deney boyunca boşluk oranı değişimi Ae =
Deney sonu Ring+yaş numune ağırlığı W soırl =
Deney başlangıcı e 0 (eson+Ae) =
Deney sonu Ring+kuru numune ağırlığı W sonkuru=
g
g
g
Deney sonu su muhtevası w son =
Deney sonu b.h. ağırlığı yson =
o
Ac
S on oku m a
AH
kPa
kPa
x 1 0 ' 2 mm
mm
A e = [(1 +e 0 )/H<J*AH
e¡ = e 0 - A e
av=Ae/Ac
kN/m 3
n v a v/( 1 +e0)
1/kPa
0
12,5
25
50
1 0 0
2 0 0
400
800
2 0 0
-
-
1 0 0
-
-
eo:
°vo':
cc
O
m
Cr =
10
100
K o n s o lid a s y o n G e rilm e si (kPa)
O naylayan : Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA
1000
Download

Experimental Soil Mechanics