1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Milli Emlak İşlemleri Süreç Grubu
Taşınmaz İşlemleri Ana Süreci
Ecrimisil İşlemleri Süreci
Taşınmazların program dahilinde tespiti veya ihbar
dilekçesinin gelmesi ile başlar, tahsilat ile sona erer.
Hazine taşınmazlarının işgalinin tespit edilerek geçmiş
kullanıma ilişkin bedel alınmasıdır.
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Ankara Defterdarlığı
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
ECRİMİSİL İŞLEMLERİ SÜRECİ
Taşınmazların
Program Dahilinde
Tespiti
İhbar
Dilekçesi
MEOP Yıllık
Tespit
Programı
MEOP
Kıymet Takdirine
Esas Hesap
Tablosu/
Takbis Kaydı
MEOP
İhbar Dilekçesinin
Gelmesi
İşgalcinin
Belirlenmesi
Taşınmaz
İşgal Tespit
Tutanağı
Meop'a Giriş
Yapılması
Taşınmaz Dosyasının
336 s.Mile
G.Tebliğine göre
incelenmesi
Kıymet Takdirinin
Yapılması
İhbarname
Düzenlenmesi
Kıymet Takdiri ve
İhbarnamenin
Komisyon Tarafından
Onaylanması
Ecrimisil Kıymet
Takdir Kararı
Ecrimisil
İhbarnamesi
İhbarnamenin Tebliğ
Edilmesi
Giden Evrak
Süreci
İşgalci Tarafından İtiraz
Yok
İşgalci Tarafından İtiraz
Var
1
2
Hazırlayan:
Onaylayan:
x
Ankara Defterdarlığı
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
ECRİMİSİL İŞLEMLERİ SÜRECİ
1
Kanuni Ödeme
Süresinin
Beklenmesi
Ödeme
Ödeme
Var
Muhasebe İşlem
Fişi
Düzenlenmesi
Yok
MİF
MEOP
Vezne
Tahsilatı
Süreci
MEOP
MEOP
Tahsilata
İlişkin Bilgi
Yazısı
Tahsilatın
MEOP'a
İşlenmesi
Tahsilat
Sistemde
Gösterildi
Hazırlayan:
Onaylayan:
Ecrimisil
Tahsilat
Bilgisinin
GİB'e
Gönderilmesi
GİB
Tarafından
Ödemenin
Yapıldığının
Bildirilmesi
GİB
Formu
Ankara Defterdarlığı
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
ECRİMİSİL İŞLEMLERİ SÜRECİ
2
İtiraz
Dilekçesi
İtirazların
Değerlendirilmesi
Gerekmesi Halinde
Taşınmazın Tespitinin
Yapılması
Tespit
Tutanağı
İtirazın Kabul yada
Reddine İlişkin
Komisyon Kararının
Alınması
Ecrimisil Düzeltme
İhbarnamesinin
Komisyon Tarafından
İmzalanması
İhbarnamenin Tebliğ
Edilmesi
Komisyon
Karar Yazısı
Ecrimisil Düzeltme
İhbarnamesi
x
Giden Evrak
Süreci
İtiraz Kabul
Edildi
İtiraz Reddedildi
Ecrimisil İşlemi
İçin Dosya
İşlemden
Kaldırılması veya
Düzeltilmesi
İtiraza ilişkin
Ecrimisil İşlemi
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Tahsilat İşlemlerinin
Yapılması
1
Onaylayan:
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecinİnsan Kaynaklar
ı
(Unvanlar ve paralel insan kayna
ğı sayısı)
No
1
2
3
4
5
6
Görev Adı
Ecrimisilİşlemleri Görevlisi
Servis Sorumlusu
Emlak MüdürYrd.
Emlak Müdürü
Milli Emlak Dairesi Başkanı
Defterdar
Kaynak Miktarı
125
18
12
2
1
1
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
SG
AS
S
2.2.Sürecin Ekipman ve Donan
ım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve ıcı,
bilgisayar,
tarayıcı,yaz
telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
1
2
3
4
Ekipman Adı
Bilgisayar
Yazıcı
Araç
Fotoğraf Makinas
ı
Kaynak Miktarı
150
50
5
12
SG
AS
S
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
2.4.Sürecin Yaz
ılım Kaynakları
(Her türlü yaz
ılım)
No
Yazılım Adı
1 MEOP Modülü
2 MEOP Yıllık Tespit Programı Ekranı
SG
AS
S
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
3.1.Süreci Başlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Taşınmazların Program Dahilinde tespiti
2 İhbar Dilekçesinin Gelmesi
SG
AS
S
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
Girdi Adı
1 İhbar Dilekçesi
2 Emlak Vergi De
ğeri ve Emsaller
3 Takbis Kayd
ı
4 Emlak Vergi De
ğeri ve Emsaller
5 Birim Bedel Hesap Tablosu
6 Tahsilataİlişkin Bilgi Yazısı
7 İtiraz Dilekçesi
SG
AS
S
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
3.3.Sürecin Ç
ıktıları
No
Çıktı Adı
1 Taşınmaz Tespit Tutana
ğı
2 Kıymet Takdiri Kararı
3 Ecrimisilİhbarnamesi
4 Ecrimisil Düzeltmeİhbarnamesi
5 MİF
6 GİB Formu
7 Komisyon Karar
ı
SG
AS
S
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
3.4.Sürecinİlişkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 2886 say
ılı kanun
2 Hazine Taşınmazların
İdaresi Hakkında Yönetmelik
3 336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebli
ği
İlgili Madde No
75. Madde
84,85,86,87,88,89.Maddeler
Tümü
SG
AS
S
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
3.5.Süreçte Kullan
ılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Bakanl
ık Görüş Yazıları
SG
AS
S
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
3.6.Süreçte Kullan
ılan Form
No
Form Ad ı
1 Taşınmaz Tespit Tutana
ğı
2 Ecrimisilİhbarnamesi
3 MİF
4 GİB Ecrimisil Alaca
ğı Bilgi Formu
SG
Milli Emlak İşlemleri Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Taşınmaz İşlemleri Ana Süreci
S
Ecrimisil İşlemleri Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
T ekrar Sıklığı GerçekleştirenO naylayan
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
(T alimat,
T edarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
Yapılan ihbar veya tespit programına göre
İşgalcinin Belirlenmesi
taşınmazın mahallinde bilirkişi ile beraber
Ecrimisil
taşınmazı kullanan kişi tespit edilerek tutanak
1
düzenlenir.
Milli Emlak Otomasyon Programına tespit
Her Seferinde
2 Meopa Giriş Yapılması
tutanağının 15 gün içinde girilir.
Her Seferinde
Taşınmaz Dosyasının
3 İncelenmesi
Dosya üzerinde tapu kaydı, hissedar,imar
uygulaması ile gelen yapı vs tespiti yapılır,
Birim bedelin;emlak vergi
Her Seferinde
İşlemleri
Görevlisi
Ecrimisil
İşlemleri
Ecrimisil
İşlemleri
Görevlisi
Araştırma
Veri Toplama ve
x
Muhtar, Bilirkişi x
Tespit Tutanağı x
Teknikleri
Araştırma
Analiz Teknikleri
Veri Toplama ve
Hayır
x
x
x
x
Takbis Kaydı-
Teknikleri
Analiz Teknikleri
Hayır
Araştırma
Veri Toplama ve
x
x
x
Teknikleri
Analiz Teknikleri
değeri,bilirkişi,belediye,ziraat odası vs.
sorularak ve taşınmazın kullanım şekli, fiili ve
4 Kıymet Takdirinin Yapılması
Ecrimisil
edilmesi ve meop sistemine girilerek kıymet
İşlemleri
Görevlisi
Ecrimisil
Her Seferinde
takdir kararı sonrasında ödenecek ecrimisil
5 İhbarname Düzenlenmesi
H azırlayan:
bedeli için işgalciye gönderilecek ihbarname
x
Hayır
MEOP'tan
hukuki durumuda dikkate alınarak tespit
takdir kararı alınır.
Meop sistemine girilen ecrimisilin Kıymet
İmar
DurumuYazısı
MEOP
Her Seferinde
İşlemleri
Görevlisi
Onaylayan:
alınan Kıymet
Takdir Kararı
x
x
x
x
x
x
yazısı
Meop'tan
Taşınmaz Mevzuat
MEOP
Alınan Ecrimisil
İhbarnamesi
Bilgisi
Taşınmaz Mevzuatı Hayır
Taşınmaz Mevzuat
MEOP
Bilgisi
Taşınmaz Mevzuatı Hayır
SG
AS
Milli Emlak İşlemleri Süreç Grubu
Anasayfa
Taşınmaz İşlemleri Ana Süreci
S
Ecrimisil İşlemleri Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
T ekrar Sıklığı GerçekleştirenO naylayan
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
(T alimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
T edarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
Ecrimisil
Kıymet Takdir Kararı ve
İhbarnamenin Komisyon
6 Tarafından Onaylanması
7 İhbarnamenin Tebliğ Edilmesi
Ecrimisil kıymet takdir kararı bir komisyon
Muhasebe İşlem Fişi
8 Düzenlenmesi
meop sisteminden muhasebe işlem fişi
başkanı ve 2 üye tarafından imzalanır.
Hazırlanan ihbarname süresi içinde işgalciye
Ödeme yapmak için daireye gelen vatandaşa
düzenlenir.
Süresinde ödenmeyen ecrimisiller için
İşlemleri
Görevlisi,Servis
Her Seferinde
Her Seferinde
olarak gönderilir.
Vatandaş ödeme yaptıktan sonra meop
yapıldığına dair giriş yapılır.
Gönderilen Ecrimisil ihbarnamesine karşı
H azırlayan:
x
x
x
Ecrimisil
x
x
Bilgisi
Araştırma
Taşınmaz Mevzuatı Hayır
Veri Toplama ve
Hayır
Araştırma
Veri Toplama ve
Teknikleri
Analiz Teknikleri
x
x
x
MİF
MEOP
İşlemleri
Görevlisi
Ecrimisil
Araştırma
Veri Toplama ve
Her Seferinde
x
x
x
x
Makbuz yada
MEOP
Teknikleri
Analiz Teknikleri
İşlemleri
Görevlisi
Ecrimisil
Veri Toplama ve
x
x
x
GİB Tahsilatına
MEOP
İlişkin Yazı
Araştırma
Her Seferinde
Teknikleri
Analiz Teknikleri
x
x
x
x
süresi içinde itiraz edilmişse, itiraz
11 İtirazın Değerlendirilmesi
x
x
İşlemleri
Görevlisi
Ecrimisil
sistemindeki ecrimisil kaydına tahsilat
10 Tahsilatın Meopa İşlenmesi
Taşınmaz Mevzuat
Komisyon
x
Her Seferinde
sistemden ödenecek bedel GİB 'e elektronik
9 GİB'e Gönderme
Sorumlusu,
Ecrimisil
Ecrimisil
konularında araştırma yapılır itiraz konusu ve Her Seferinde
İşlemleri
Görevlisi
Onaylayan:
Hayır
Hayır
Hayır
Taşınmaz Mevzuat
x
Bilgisi
Taşınmaz Mevzuatı Hayır
SG
AS
Milli Emlak İşlemleri Süreç Grubu
Anasayfa
Taşınmaz İşlemleri Ana Süreci
S
Ecrimisil İşlemleri Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
T ekrar Sıklığı GerçekleştirenO naylayan
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
(T alimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
T edarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
İşgal edilen alanın yüzölçümünde yada
Gerekmesi Halinde Taşınmazın kullanıcıda veya kullanım süresinde hata
12 Tespitinin Yapılması
İtirazın Kabul yada Reddine
olduğu düşünülüyorsa tekrar tespit yapılır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda itiraz
Her Seferinde
13 İlişkin Karar Alınması
kabul yada reddedilir.
Her Seferinde
İtirazın kabulü yada reddi durumlarında
işgalciye düzeltme ihbarnamesi gönderilir.
İtiraz sonucu düzenlenen ecrimisil düzeltme
Her Seferinde
Ecrimisil Düzeltme
14 İhbarnamesinin Düzenlenmesi
Ecrimisil Düzeltme
ihbarnamesi parasal sınırlar dikkate alınarak (
İhbarnamesinin Komisyon
15 Tarafından İmzalanması
Defterdar/Daire Başkanı/ Emlak Müdürü) bir
Ecrimisil İşlemi İçin Dosyanın
16 İşlemden Kaldırılması
sonucu itirazın durumuna göre ihbarname
komisyon başkanı ve 2 üye tarafından
Ecrimisil için ödeme yapılması yada itiraz
Her Seferinde
düzenledikten sonra dosya işlemden kaldırılır. Her Seferinde
işgalci kurum veznesine yada vergi dairesince
H azırlayan:
sistemine kaydedilir.
İşlemleri
Görevlisi
Ecrimisil
İşlemleri
Ecrimisil
İşlemleri
Görevlisi
Ecrimisil
Taşınmaz Tespit
Taşınmaz Mevzuat
x
Bilirkişi
x
Tutanağı
x
Bilgisi
Taşınmaz Mevzuat
Taşınmaz Mevzuatı Hayır
x
x
x
x
Ecrimisil
x
Bilgisi
Taşınmaz Mevzuatı Hayır
x
x
x
İhbarnamesi
MEOP
Komisyon
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MEOP
Düzeltme
Taşınmaz Mevzuat
İşlemleri
Görevlisi,Servis
tahsilat yapılması durumunda ödemeler Meop
17 Tahsilat İşlemlerinin Yapılması
Form)
Ecrimisil
Her Seferinde
Sorumlusu,
Ecrimisil
İşlemleri
Görevlisi
Ecrimisil
İşlemleri
Görevlisi
Onaylayan:
Bilgisi
Taşınmaz Mevzuatı Hayır
Taşınmaz Mevzuat
Bilgisi
Taşınmaz Mevzuatı Hayır
Taşınmaz Mevzuat
Bilgisi
Taşınmaz Mevzuatı Hayır
Araştırma
Veri Toplama ve
Teknikleri
Analiz Teknikleri
Hayır
SG
AS
S
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Anasayfa
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
Ecrimisilİşlemleri Süreci
3.8. İletişim İlişkileri
No
Görev Adı
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
Ecrimisilve
1 Görevli
Servis GörevlisiServis sorumlusu
İşlemleri
İletişimde Bulunduğu Görev Adı
İletişim Şekli
Sözlü
İletişim Yönü
Çift Yönlü
İletişim Sebebi
Bilgi Verme
2 sorumlusu
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
Milli Emlak Müdür Yrd.
Ecrimisil Süreciİletişim Akış Diyagramı
Milli Emlak
MüdürYrd.
Servis
Sorumlusu
Ecrimisil
İşlemleri
Görevlisi
Anasayfa
SG
AS
Milli Emlakİşlemleri Süreç Grubu
Anasayfa
Taşınmazİşlemleri Ana Süreci
S
Ecrimisilİşlemleri Süreci
5.İyileştirme Önerileri
5.1
5.2
Mevcut Durumda
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Sürecin
Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz
Yaşanan Sorun, Hata (Nasıl uygulanaca
ğını detaylı olarak
No
veya Olumsuzluk
açıklayanız.)
Tespit sırasında işgalcinin
bulunmamas
ı ve
İyileştirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini
İyileştirme Alanı Fayda
Vatandaşların mevzuat yönünden
bilirkişilerce ( muhtar, aza,bilinçlendirilmesi ve idareye güven
komşu) imzadan imtina
İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti
sağlanmas
ı
İnsan Kayna
ğı
İtirazların azaltılarak
işlemin tamamlanması
Duyuru ile bilgilendirme
x
Download

(Milli Emlak Müdürlüğü)