1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
Maaş ödeme döneminin gelmesi ile başlar harcama
birimlerinin maaşı onaylanması ile biter
Personelin Maaşlarının Ödenmesi
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Ankara Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Maaş Ödeme Süreci
Maaş Ödeme Döneminin
Gelmesi
Gelen Evrak
Süreci
Harcama
Birimi
Değişiklikl
er Yazısı
1
Maaş
Veri
Belgeleri
Harcama Birimleri Maaş
Veri Belgelerinin Alınması
Bilgi Giriş ve
Değişikliklerinin
Yapılması
Say2000i Maaş
Bilgi Girişi
Ekranı
Toplu veya Münferit Maaş
Hesaplatma İşleminin
Yapılması
Say2000i Maaş
Hesaplama
Ekranı
Say2000i Maaş
Onay Ekranı
Islak İmzalı ÖEB ve
Eklerinin Alınması ve
Kontrolünün
Yapılması
Teslim ve
Tesellüm
Tutanağı
Ödeme
Emri
Belgesi ve
Ekleri
Say2000i
Maaş
Muhasebe
Ödeme
Emri
Belgesi
Telefonla Harcama Birimi Bordro
Teyidinden Sonra Maaşın
Onaylanması
Teslim ve
Tesellüm
Tutanağı
Tamam
Eksik
ÖEB
Muhasebeleştirilmesi
Harcama
Birimine İade
Edilmesi
ÖEB nin Muhasebe
Yetkilisi
Tarafından
İmzalanması
Hata-Noksan
Bildirildi
ÖEB
Ödeme
Sürecinin
Onay
Aşaması
Harcama
Birimlerinin Maaşı
Onaylandı
Harcama Birimine
Banka Listesinin
Verilmesi
Harcama
Birimlerinin Maaşı
Onaylanmadı
İmzalı
Banka
Listesi
1
Maaş Onayı Yapıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Hata ve
Noksan
Belgeleri İade
Tutanağı
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecinİnsan Kaynaklar
ı
(Unvanlar ve paralel insan kayna
ğı sayısı)
No
1
2
3
4
Görev Adı
İşlem Görevlisi
İşlem Sorumlusu
Muhasebe Yetkilisi Yard
ımcısı
Muhasebe Yetkilisi
Kaynak Miktarı
25
4
3
1
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
SG
AS
S
2.2.Sürecin Ekipman ve Donan
ım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve ıcı,
bilgisayar,
tarayıcı,yaz
telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
1
2
3
4
Ekipman Adı
Bilgisayar
Yazıcı
Telefon
Faks
Kaynak Miktarı
33
3
15
1
SG
AS
S
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
2.4.Sürecin Yaz
ılım Kaynakları
(Her türlü yaz
ılım)
No
Yazılım Adı
1 Say 2000i
2 KBS
SG
AS
S
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.1.Süreci Başlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Maaş ödeme döneminin gelmesi
SG
AS
S
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.2.Sürecin Girdileri - 1
No
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Girdi Adı
Harcama Birimi De
ğişiklikler Yazısı ile Maaş Veri Belgeleri
lk
Atamalarda
Atama
Onay
ı
İ
İlk Atamalarda Göreve Başlama Yazısı
Naklen Atamalarda Atama Onay
ı Yazısı
Naklen Atamalarda Göreve Başlama Yazısı
Naklen Atamalarda Personel Nakil Bildirimi
Aile Yardım Bildirimi İlk,Naklen Atamalar ve De
ğişikliklerde
Aile Durum Bildirimi (Asgari Geçim
İndirimi İçin)
Terfilerde Terfi Onayı
Görevden Uzaklaştırmalarda yetkili makam onayı
Görevden Uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde yetkili makam onayı
Görevden Uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde göreve başlama yazısı
Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda işe başlama yazısı
Kira Değişiklik Listesi
Sağlık Raporu Listesi
Kefalet Kesintisi Bildirim Formu
Kişi Borcu Kesintisi Hesaplama Belgesi
Sendika Kesintisi De
ğişiklik Listesi
Maaş Değişiklik Formu
Yabanc
ı Dil Sonuç Belgesi
Engelliİndirim Oranını Gösterir Gelir İdaresi Başkanlı
ğı Yazısı
Personel K
ıdem Listesi
Şahıs sigorta prim ödeme belgeleri
Teslim ve Tesellüm Tutana
ğı Ödeme Belgeleri
Ödeme Emri Belgesi
Personel Bildirimi
Banka Listesi
Bordro İcmal Listesi
Asgari Geçimİndirimi Listesi
SG
AS
S
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.2.Sürecin Girdileri - 2
No
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
Girdi Adı
ı
İlk Atamalarda Atama Onay
lk
Atamalarda
Göreve
Başlama
Yazısı
İ
Naklen Atamalarda Atama Onay
ı Yazısı
Naklen Atamalarda Göreve Başlama Yazısı
Naklen Atamalarda Personel Nakil Bildirimi
Aile Yardım Bildirimi İlk,Naklen Atamalar ve De
ğişikliklerde
Aile Durum Bildirimi (Asgari Geçim
İndirimi İçin)
Terfilerde Terfi Onayı
Görevden Uzaklaştırmalarda yetkili makam onayı
Görevden Uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde yetkili makam onayı
Görevden Uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde göreve başlama yazısı
Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda işe başlama yazısı
Kira Kesinti Listesi
Sağlık Raporu Listesi
Kefalet Kesintisi
Kişi Borcu Kesintisi Listesi
Sendika Kesintisi Listesi
Maaş Değişiklik Formu
Yabanc
ı Dil Tazminatı Listesi
Engelliİndirim Oranını Gösterir Gelir İdaresi Başkanlı
ğı Yazısı
Personel K
ıdem Listesi
SG
AS
S
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.3.Sürecin Ç
ıktıları
No
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
4
Çıktı Adı
Ödeme Emri Belgesi
Teslim ve Tesellüm Tutana
ğı
Hata ve Noksan Belgeler iade Tutana
ğı
Ödeme Emri Belgesi
Personel Bildirimi
Banka Listesi
Bordro İcmal Listesi
Asgari Geçimİndirimi Listesi
ı
İlk Atamalarda Atama Onay
lk
Atamalarda
Göreve
Başlama
Yazısı
İ
Naklen Atamalarda Atama Onay
ı Yazısı
Naklen Atamalarda Göreve Başlama Yazısı
Naklen Atamalarda Personel Nakil Bildirimi
Aile Yardım Bildirimi İlk,Naklen Atamalar ve De
ğişikliklerde
Aile Durum Bildirimi (Asgari Geçim
İndirimi İçin)
Terfilerde Terfi Onayı
Görevden Uzaklaştırmalarda yetkili makam onayı
Görevden Uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde yetkili makam onayı
Görevden Uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde göreve başlama yazısı
Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda işe başlama yazısı
Kira Kesinti Listesi
Sağlık Raporu Listesi
Kefalet Kesintisi
Kişi Borcu Kesintisi Listesi
Sendika Kesintisi Listesi
Maaş Değişiklik Formu
Yabanc
ı Dil Tazminatı Listesi
Engelliİndirim Oranını Gösterir Gelir İdaresi Başkanlı
ğı Yazısı
Personel K
ıdem Listesi
İmzalı Banka Listesi
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
SG
AS
S
3.4.Sürecinİlişkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
İlgili Madde No
33, 36,43 (Ek1,2 Ek
Gösterge Cetvelleri),
63,68,79,86,91,141,146,147
,152, 154, 155, 156, 164,
657 s. Devlet Memurlar
ı K.
165, 166, 167, 169, 170,
171, 172, 175, 202, 203,
204, 205, 206, Ek Md. 24,
Ek Md. 26 (Ek 4 say
ılı
1
209 s. Sa
ğlık Bakanlı
ğına Bağlı Sağlık Kurumlarıİle Esenlendirme (Rehabilitasyon)
2 Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakk
ında K.
Makam Tazminat Cetveli)
5, Geçici Md 2
7, 18, 49, 50, 74, 78, 102,
103, 106, 108, 109, 111,
Geçici Md 16, Geçici Md
18, (Ek1 Say
ılı Ekgösterge
3 2802 s. Hakim ve Savc
ılar K.
Cetveli)
13, 16, 55, 56, 68, 85, 86,
4 3201 s. Emniyet Teşkilatı K.
Geçici Md 22, Geçici Md
65, 136, 137 (1 ve 3 Say
ılı
Ekgösterge Cetvelleri),
145, 147, 148, 153, 154,
155, 156, 157, Ek Md 3, Ek
Md 17, Ek Md 18 (5 Say
ılı
6 926 s. Türk Silahl
ı Kuvvetleri Personel K.
Makam Tazminat Cetveli)
4, 17, 32, 33, 34, 36, Ek Md
18, Ek Md 48, Ek Md 67, Ek
7 5434 s. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand
ığı K.
Md 70
4, 5, 7, 9, 40, 45, 60, 80, 81,
8 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel
Sigortası Kanunu
ğlıSa
Geçici Md 4, Geçici Md 7
3, 15, 16, 23, 24, 25, 61, 63,
11 193 s. Gelir Vergisi kanunu
12 488 s. Damga Vergisi kanunu
13 4688 s. Kamu Görevlileri Sendikalar
ı ve Toplu Sözleşme K.
89, 94, 97, 103, 104, 108
19 (1 Say
ılı Tablo 4-1-b)
28,Geçici
Md 14Md 9,
29,33,46,56,Ek
15 663 s. Sa
Geçici Md 4, Geçici Md 5
ğlık Bakanlı
ğı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK
1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,14,
16 2006/10344 s. BKK (Yan Ödeme Kararnamesi)
Ekli Cetveller (1,2,3,4,5)
1, 2, 28, Ek Md 1, Ek Md 4,
Ek Md 8, Ek Md 9, Ek Md
13, Ek Md 17, Geçici Md 3,
Geçici Md 11, Geçici Md
12, Geçici Md 16, Geçici
Md 19, Ek Geçici Md 2, 1
20 375 s. KHK
Sayılı Cetvel
105, 106, 107, 108, 255,
21 MYMY
22 MYHBY
23 Aylıkların Banka Aracılı
ğıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebli
ğ (Sıra No 1)
256, 257, 273, 274, 275
8, 9, 10, 12
Tümü
SG
AS
S
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.5.Süreçte Kullan
ılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Say 2000i Duyurular
ı
2 Say 2000i Maaş Klavuzları
SG
AS
S
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.6.Süreçte Kullan
ılan Form
No
Form Ad ı
1 Personel Bilgi Formu
2 Teslim ve Tesellüm Tutana
ğı
3 Aile Durum Bildirimi
4 Aile Yardımı Beyannamesi
5 Hata Noksanİade Tutana
ğı
6 Personel Nakil Bildirimi
SG
AS
S
Muhasebe Süreç Grubu
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
Anasayfa
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
T ekrar Sıklığı GerçekleştirenOnaylayan
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
(T alimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
T edarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Harcama Birimleri Maaş Veri
1 Belgelerinin Alınması
Bilgi Giriş ve Değişikliklerinin
2 Yapılması
Harcama Birimince Hazırlanan Değişikler ve
Form)
Her Seferinde
İşlem Görevlisi Yok
Yok
İşlem
Sorumlusu
Girişleri yapılır.
Her Seferinde
Veri girişleri tamamlandıktan sonra Say 2000i
İşlem Görevlisi Yok
İşlem
Sorumlusu
İşlem
Sorumlusu
Yok
Muhasebe
Prosedürleri Bilgisi
Muhasebe
Uygulama Yazılımı
Say 2000i Maaş Bilgi Ekranı Kullanım Bilgisi
Her Seferinde
İşlem Görevlisi Yok
Yok
İşlem
Sorumlusu
Yok
Muhasebe
Muhasebe
SAy 2000i Maaş Hesaplama Uygulama Yazılımı Uygulama Yazılımı
Kullanım Bilgisi
Kullanım Bilgisi
Ekranı
Hayır
Her Seferinde
İşlem Görevlisi Yok
Yok
Yok
Yok
Muhasebe
Muhasebe
SAy 2000i Maaş Hesaplama Uygulama Yazılımı Uygulama Yazılımı
Kullanım Bilgisi
Kullanım Bilgisi
Ekranı
Hayır
bir örneği Harcama Birimi Mutemetine verilir. Her Seferinde
İşlem Görevlisi Yok
Yok
Yok
Yok
İşlem Görevlisi Yok
Yok
Yok
Yok
Muhasebe
SAy 2000i Maaş Hesaplama Uygulama Yazılımı
Kullanım Bilgisi
Ekranı
Tahakkuka İlişkin
Mevzuat ve
Prosedür Bilgisi
Yok
Yok
Muhasebe
Muhasebe
SAy 2000i Maaş Hesaplama Uygulama Yazılımı Uygulama Yazılımı
Kullanım Bilgisi
Kullanım Bilgisi
Ekranı
Hayır
Yok
Tahakkuka İlişkin
Mevzuat ve
Prosedür Bilgisi
Eki Belgeler teslim alınır.
Say 2000i Maaş Bilgi Girişi Ekranından Veri
Yok
Yok
Muhasebe
Prosedürleri
Hayır
Muhasebe
Uygulama Yazılımı
Kullanım Bilgisi
Hayır
Maaş Hesaplama Ekranından ilgili ödeme
dönemine ait Kurum Maaş Hesaplaması
Toplu veya Münferit Maaş
yapılır. İlgili döneme ait diğer münferit maaş
hesaplaları Bakanlığımızca ayın 15 inde
3 Hesaplatma İşleminin Yapılması yapılan güncelleme sonrası münferit maaş
Telefonla Harcama Birimi
Harcama Biriminin KBS den Bordro
Bordro Teyidinden Sonra
4 Maaşın Onaylanması
Islak İmzalı ÖEB ve Eklerinin
5 Alınması
kontrolünün yapıldığı telefon teyidinden
sonra Maaş Say 2000l sisteminden onaylanır.
Harcama Birirminden Teslim ve Tesellüm
Tutanağı ile teslim alınan Islak İmzalı Ödeme
Emri Belgesi ve Ekleri kontrol edir. Tutanağın
Maaş Ödeme Sürecinde Hata ve Noksan
6 Harcama Birimine İade Edilmesi Tespit Edildiği takdirde İade İşlemi Yapılır.
ÖEB nin Say 2000i sistemi ekranıyla uyumlu
ÖEB ve Eklerinin Kontrolü ve
7 Muhasebeleştirilmesi
Her Seferinde
olduğu görüldükten sonra Maaş Hesaplama
modülünde muhasebeleştir butonu
kullanılarak işlem numarası alınır.
Her Seferinde
ÖEB nin Muhasebe Yetkilisi
8 İmzalanması
H azırlayan:
Yok
Yok
Yetkilisi
Yardımcısı ve Muhasebe
Yetkilisi Tarafından
İşlem Görevlisi Yok
Muhasebe
Muhasebe
Uygulama Yazılımı
Kullanım Bilgisi
Hayır
Tahakkuka İlişkin
Mevzuat ve
Prosedür
Hayır
Yardımcısı veya
ÖEB Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı ve
Muhasebe Yetkilisi Tarafından İmzalanır.
Muhasebe
Her Seferinde
İşlem Görevlisi Yetkilisi
Onaylayan:
Yok
Yok
Say2000i
Tahakkuka İlişkin
Mevzuat ve
Prosedür
Hayır
SG
AS
S
Muhasebe Süreç Grubu
Anasayfa
Ödeme Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.8. İletişim İlişkileri
No
Görev Adı
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
İletişimde Bulunduğu Görev Adı
İşlem Sorumlusu
Muhasebe Yetkilisi Yard
ımcısı
İletişim Şekli
Yazılı
İletişim Yönü
Tek Yönlü
İletişim Sebebi
Onay Alma
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Alma
3 Yardımcısı
Muhasebe Yetkilisi
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
4 İşlem Görevlisi
Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme
5 İşlem Görevlisi
İşlem Sorumlusu
Muhasebe Yetkilisi Yard
ımcısı
Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme
6 İşlem Görevlisi
Muhasebe Yetkilisi
Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme
7 İşlem Sorumlusu
Muhasebe Yetkilisi Yard
ımcısı
Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme
8 İşlem Sorumlusu
Muhasebe Yetkilisi
Muhasebe Yetkilisi
Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme
9 Yardımcısı
Muhasebe Yetkilisi
Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme
1 İşlem Görevlisi
2 İşlem Sorumlusu
Muhasebe Yetkilisi
Maaş Ödeme Süreci
İletişim Akış Diyagramı
.
Muhasebe Yetkilisi
Muhasebe Yetkilisi
Yardımcısı
İşlem Sorumlusu
İşlem Görevlisi
Anasayfa
SG
Muhasebe Süreç Grubu
AS
Ödeme Ana Süreci
S
Anasayfa
Maaş Ödeme Süreci
5.İyileştirme Önerileri
5.1
5.2
Mevcut Durumda
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Sürecin
Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz
Yaşanan Sorun, Hata (Nasıl uygulanaca
ğını detaylı olarak
No
veya Olumsuzluk
açıklayanız.)
Merkezi Yönetim Harcama
Belgelerinin ihtiyac
ı
MYHBY nin 2006ılından
y
sonra
karşılamaması
çıkarılmış olan di
ğer kanun ve
yönetmeliklere uyumunun ğsa
lanmas
ı
1 (Güncelleme)
Kabul edilecek Elektornik
İyileştirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini
İyileştirme Alanı Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti
Kanıtlayıcı belge tespitinin
netleştirilerek ödeme
sürecinin h
ızlanması ve
Sürecinİşleyişi
Belgenin Şekil Şartlarının 5070 Say
ılı Elektronikİmza Kanunun
2 Belirsizliği
ihtilafların önlenmesi
Mevzuat de
ğişikliği
Kurumlar aras
ı kanıtlayıcı
Yok
belge kabulünün
uygulamas
ına geçiş
Yazılım
5018 Say
ılı Kanunun 61.Md. Muhasebe
sağlanmas
ı
Yazılım
Var/Tespit Edilemedi.
Yazılım
Yok
Sorumluluk alanlar
ının ve yaptırımlarının
Eki belgelerin
belirlenmesi
sorumlularının belirlenmesiYazılım
Yok
hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve
sorumluluklar
ı kapsamında ödeme
yapılacak hak sahibinin kimli
ğinin
Harcama Birimlerinin
harcama birimlerinin ortak hesab
ına
Ortak Hesaba Ödeme
yapılan ödemelerde Muhasebe
Yetkilisinin Sorumlu
3 Yapılması
ğunun yeniden
Harcama Birimlerinin Maaş
Eklerini imzalamaktan
4 kaçınmaları
Harcama Birimlerinin
Ödeme yap
ılacak hak
sahibinin kimli
ğinin uygun
Yazılım
Sürecinİşleyişi
gönderim
Ödeme Emri ve eki
Belgeleri Saymanl
ı ğa teslim
ederken Ayl
ıkların
bankalar arac
ılığı ile
Belirlenen sürelerin harcama birimlerini
ödenmesine ilişkin
bağlayıcı olması ve cezai müeyyide
uygulanmas
ı
5 belirlenen sürelere
Sorumluluklar
ın
Sürecinİşleyişi
belirlenmesi
Yazılım
Yok
Download

(Muhasebe Müdürlüğü)