1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
Hizmet birleştirme talep dilekçesinin gelmesi ile
başlar, birleştirme onayının alınmasını takiben fark
tutarlarının yatırıldığı makbuzun SGK' ya
Hizmet birleştirme sürecinin mevzuata uygun bir
şekilde gerçekleştirilmesi
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
1
1
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
1
1
1
####
1
1
1
0
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
1
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
1
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
Hizmet Birleştirme
Talebinin Gelmesi
Dilekçe
/Yazı
Personelin Talep
Dilekçesi veya Birimden
Yazının Gelmesi
Gelen
Evrak
Süreci
Hizmetin Tespiti İçin Sosyal
Güvenlik Kurumu
Müdürlüğüne Yazılan Yazının
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
Hizmet Dökümlerine Ait
Yazının SGK' dan
Gelmesi
Yazı
Gelen
Evrak
Süreci
Hizmet Birleştirme İşleminin
Yapılarak Onayın Vali
Tarafından İmzalanması
Onay
Onayın Personelin Görev Yaptığı
Daireye Gönderme ve Kesenek
Fark Bordrosunun İstem
Yazısının Defterdar Tarafından
İmzalanması
Yazı
1
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
1
Ödeme
Makbuzu,
Bordro
Giden
Evrak
Süreci
İlgili Birimden Kesenek
Farklarının Yatırıldığı
Dekontun Ekli Olduğu
Yazının Gelmesi
Gelen
Evrak
Süreci
Hizmet Birleştirme Onayı, Fark
Bordrosu ve Dekontun SGK
Başkanlığına Gönderilme Yazısının
Defterdar Tarafından İmzalanması
Yazı
ve
Ekleri
Giden
Evrak
Süreci
PEROP
PEROP
Sistemine
İşlenmesi
Evrakların
Dosyasına
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Görev Adı
Atama Servis Görevlisi
Atama Servis Sorumlusu
Yönetici Yardımcısı
Yönetici
Defterdar Yardımcısı
Defterdar
Vali Yardımcısı
Vali
Kaynak Miktarı
4
1
1
1
1
1
1
1
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
SG
AS
S
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
1
2
3
4
Ekipman Adı
Bilgisayar
Yazıcı
Fotokopi
Fax
Kaynak Miktarı
4
3
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 PEROP
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Hizmet Birleştirme Talep Dilekçesinin Gelmesi ile Başlar
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
1
2
3
3.1
3.2
Girdi Adı
Hizmet birleştirme talep dilekçesi/yazısı
Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmetleri gösteren yazı
İlgili birimden gelen ödeme esas belgeler
Fark Bordrosu
Ödeme Makbuzu
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
Çıktı Adı
Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmetlerin tespiti için yazılan yazı
Hizmet Birleştirme Onayı
Hizmet Birleştirme Onayının ilgilinin dairesine gönderilme yazısı
Hizmet birleştirmesi sonucu ortaya çıkan kesenek farklarının yatırıldığına ait belgelerin gönderilmesi yazısı
Hizmet birleştirme onayı
Fark Bordrosu
Ödeme makbuzu
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İșlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleștirme İșlem Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 5434 sayılı Kanuna ek 1425 sayılı Kanun
İlgili Madde No
Ek-18
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
-
Form Adı
-
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
(Talimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
1 SGK ya yazılan yazı
Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne
hizmetlerin tespiti için yazı yazılması
Atama Servis
Görevlisi
Her Seferinde
2 SGK' dan gelen yazı
Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne
hizmetleri bildiren yazının gelmesi
Her Seferinde
3 Onayın alınması
Hizmetlerin birleştirilmesi hesabının
yapılarak onayın hazırlanması ve Vali
tarafından imzalanması
Her Seferinde
Onayın ilgili birime
4 gönderilmesi
Hizmet birleştirme onayının ilgilinin görev
yaptığı birime gönderilmesi için bir üst
yazının hazırlanması ve Defterdar
tarafından imzalanması
Her Seferinde
İlgili birimden yazının
5 gelmesi
İlgilinin görev yaptığı birimden kesenek
farklarının yatırıldığına ait bordro ve
dekontunda ekinde gönderildiği yazının
gelmesi
Her Seferinde
Onayın ve eklerinin SGK' ya
6 gönderilmesi
Hizmet birleştirme onayının ve kesenek
farklarının yatırıldığına ait borkdro ve
dekontun SGK Başkanlığına gönderilmesi
için bir üst yazının hazırlanması ve
Defterdar tarafından imzalanması
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
7 PEROP' a işlenmesi
Hizmet birleştirme sonucu Emekli
Keseneği Yönünden ortaya çıkan farklılığın
PEROP sitemine işlenmesi
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
-
Defterdar
Yönetici
-
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
-
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
-
-
Atama Servis
Görevlisi
Vali
-
-
-
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
Atama Servis
Görevlisi
Defterdar
-
-
-
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
-
-
-
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
-
-
-
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
-
-
-
PEROP Kulanımı
Hayır
-
-
Defterdar
-
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Onaylayan: Sema VADİ
Atama Servis Görevlisi
Yönetici
Yönetici
-
PEROP
PEROP
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
3.8. İletișim İlișkileri
No
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
Görev Adı
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
Atama Servis Sorumlusu
1 Atama Servis Görevlisi
2 Atama Servis Sorumlusu Yönetici Yardımcısı
İletișim Șekli
Yazılı
İletișim Yönü
Çift Yönlü
İletișim Sebebi
Bilgi Verme
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
3 Yönetici Yardımcısı
4 Yönetici
Yönetici
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Defterdar Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
5 Defterdar Yardımcısı
6 Defterdar
Defterdar
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Vali Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
7 Vali Yardımcısı
8 Vali
Vali
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
Yok
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Verme
Hizmet Birleştirme Süreci İletişim Akış Diyagramı
Vali
Vali
Yardımcısı
Defterdar
Defterdar
Yardımcısı
Yönetici
Yönetici
Yardımcısı
Atama Servis
Sorumlusu
Atama Servis
Görevlisi
Anasayfa
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
5.İyileștirme Önerileri
5.1
5.2
Mevcut Durumda
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
Yașanan Sorun, Hata
veya Olumsuzluk
5.3
İyileștirme Öneriniz
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak
açıklayanız.)
No
SGK' na bağlı olan HİTAP sistemi
üzerinden hizmet dökümlerinin
SGK ile yapılan
alınarak işlem yapılmasının
1 yazışmaların uzu sürmesi sağlanması
Hizmet Birleștirme
Hizmet Birleștirme onayının Sistem
2 Onayının manuel yapılması üzerinden alınmasının sağlanamsı
5.4
5.5
5.6
5.7
İyileștirme Alanı
İyileștirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
Yazılım
İşlemin daha etkin ve
hızlı gerçekleşmesi
Yaızlım ve uygulamadaki
mevzuatta değişiklik
Bilinmiyor
Yazılım
İşlemin daha etkin ve
hızlı gerçekleşmesi
Yazılım değişikliği
Önerinizin Tahmini
Maliyeti
Bilinmiyor
SG
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
AS
Hizmet Birleştirme İşlem Süreci
S
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
Formu Dolduranın İsmi
1 Emine YILMAZ
6.3
Formu Dolduranın
Telefonu
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Adresi
6.5
6.6
Formu Dolduranın Birimi
Formu Dolduranın Görevi/Unvanı
318 224 26 30
[email protected]
Personel
Atama Servis Görevlisi/V.H.K.İ.
Download

H\335ZMET B\335RLE\336T\335RME \335\336LEM S\334REC\335