1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
Personelin maaşı hak etmesi ile başlar maaşların
bankaya aktarılmsı ile sona erer
Persolene maaş ödemesi yapılması
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Maaş Ödeme Süreci
İlgili Aya Ait
Verilerin
Toplanması
Onay,
Rapor
Verilerin Toplanması; Derece/KademeTerfisi ,Ay
İçerisinde Rapor alan Personelin Raporları, Atama
Servisinden alınması İcra Kesintisi Olan Personel
Bilgilerinin alınması Milli Emlak Müdürlüğünden
Lojman Kira Bilgileri alınması,Bakmakla Yükümlü
Olduğu Eş ve Çocuklarda Değişiklik var ise Aile
Durumve Aile Yardım Bildirimi alınır,Uzlaşma
Sonucu Defterdar veya Defterdar Yardımcısına
Ödenen Huzur Ücreti var ise Gelir Vergisine Esas
olmak Üzere Gelir Mürülüğünden Tahakkuk
Evrakının alınması
KBS
Yönetim
Sistemi
İlgi Aya ait Maaş
Bordrosu Hazırlanması
ve Defterdar
Yardımcısı Tarafından
İmzalanması
Tutanak ile Birlikte
Muhasebe
Müdürlüğüne Teslim
edilmesi
Ödeme Emri
Belgesi,Sendika Kesinti
Listesi ,Banka
Listesi,Personel
Bildirimi,Kira Kesintisi
,Listesi,Bordro
İcmal,Asgari Geçim
İndirmi Bordrosu,Rapor
Kesintisi Listesi.
Tutanak
Ödeme Evrakının
Dosyasına Kaldırılması
ile İşlem Tamamlandı
Hazırlayan: Yusuf ÖZAY
Sosyal Yönetsel ve Mali İșler Görevlisi
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
1
2
3
4
5
Görev Adı
Sosyal Yönetsel Mali İşler Görevlisi
Servis Sorumlusu
Yönetici Yardımcısı
Yönetici
Defterdar Yardımcısı
Kaynak Miktarı
1
1
1
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
Ekipman Adı
1 Bilgisayar
2 Yazıcı
3 Fax
Kaynak Miktarı
1
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 KBS
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Aylık Maaş Ödemesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Girdi Adı
Maaşa ait veriler
Derece/kademe terfi
Hastalık Raporu
İcra kesinti listesi
Lojman kira bilgileri
Aile Durum ve Yardım Beyannamesi
Huzur ücretine ait evraklar
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
Çıktı Adı
Maaş bordrosu ve ekleri
Ödeme Emri Belgesi
Sendika Kesinti Listesi
Banka Listesi
Personel Bildirimi
Kira Kesinti Listesi
Bordro İcmal
Asgari Geçim İndirim Bordrosu
Rapor Kesinti Listesi
Tutanak
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 657 Sayılı D.M.K.
İlgili Madde No
146
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Maaş Ödeme Süreci
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Form Adı
Ödeme Emri Belgesi
Sendika Kesinti Listesi
Banka Listesi
Personel Bildirimi
Kira Kesinti Listesi
Bordro İcmal
Asgari Geçim İndirim Bordrosu
Rapor Kesinti Listesi
Tutanak
Aile Bildirim Beyannamesi
Aile Durum Bildirimi
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Mali İşlemler Ana Süreci
S
Maaş Ödeme Süreci
Anasayfa
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
KBS
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama,Muhas
ebe Mevzuatı
Mevzuat,Muhaseb
Bilgisi
e Mevzuatı
Hayır
Kullanılan Yazılım –
(Talimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
1 Maaşın Hazırlanması
Maaşa ait verilerin toplanması ve KBS
sistemi üzerinden maaşın yapılarak
Bordronun hazırlanması ve Defterdar
Yardımcısı tarafından imzalanması
Her Seferinde
Sosyal
Yönetsel Mali Defterdar
İşle Görevlisi Yardımcısı
Servis
Sorumlusu
Yönetici
-
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hazırlayan: Yusuf ÖZAY
Onaylayan: Sem VADİ
Sosyal Yönetsel ve Mali İşler Servis Görevlisi
Yönetici
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Mali İşlemler Ana Süreci
S
Maaş Ödeme Süreci
Anasayfa
3.8. İletișim İlișkileri
No
Görev Adı
Sosyal Yönetsel ve Mali
1 İşler Görevlisi
2 Servis sorumlusu
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
İletișim Șekli
İletișim Yönü
İletișim Sebebi
Servis sorumlusu
Yazılı
Çift Yönlü
Bilgi Verme
Yönetici Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
3 Yönetici Yardımcısı
4 Yönetici
Yönetici
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Defterdar Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
5 Defterdar Yardımcı
Yok
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Verme
Vekalet Aylığı Ödeme Süreci İletișim Akıș Diyagramı
Defterdar
Yardımcısı
Yönetici
Yönetici
Yardımcısı
Servis Sorumlusu
Servis Görevlisi
Anasayfa
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Mali İșlemler Ana Süreci
S
Maaș Ödeme Süreci
5.İyileștirme Önerileri
5.1
No
5.2
Mevcut Durumda
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
Yașanan Sorun, Hata
veya Olumsuzluk
-
-
5.3
5.4
5.5
5.6
İyileștirme Öneriniz
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak
açıklayanız.)
İyileștirme Alanı
İyileștirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
Önerinizin Tahmini
Maliyeti
-
Sürecin İșleyiși
-
-
-
5.7
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Mali İșlemler Ana Süreci
S
Maaș Ödeme Süreci
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
Formu Dolduranın İsmi
1 Yusuf ÖZAY
6.3
Formu Dolduranın
Telefonu
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Adresi
3182242630 [email protected]
6.5
6.6
Formu Dolduranın Birimi
Formu Dolduranın Görevi/Unvanı
Personel
Sosyal Yön.ve Mali İșler Ser.Gör. /V.H.K.İ.
Download

Süreç Modeli - Kırıkkale Defterdarlığı