Denizli Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Taşınır İşlemleri
Çıkış Kaydı
Giriş Kaydı
Envanter, Satın alma, Devir
Alma, Bağış ve Yardım vb.
durumda edinilen taşınırların
kayıta alınması
SGB.Net
SGB.Net
Say2000i
Taşınır
İşlem
Fişi
Taşınır
İşlem
Fişi
Taşınır İşlem Fişi
düzenlenmesi
Taşınır İşlem Fişinin
Muhasebeleştirilmesi
Muhaseb
e İşlem
Fişi
Tüketim, hurdaya ayırma,
devretme vb. durumda
taşınırların kayıttan çıkarılması
SGB.Net
SGB.Net
Tüketim yapılan ve hurdaya
ayrılan taşınırlarda Kayıttan
düşme teklif ve onay
cetvelinin düzenlenmesi
Taşınır İşlem Fişi
düzenlenmesi
SGB.Net
Devredilen Taşınırlarda
Taşınır işlem fişinin bir
nüshasının ilgili kuruma
gönderilmesi
Say2000i
Kayıttan
Düşme
teklif ve
onay
cetveli
Taşınır İşlem Fişinin
Muhasebeleştirilmesi
Taşınır
İşlem
Fişi
Muhaseb
e İşlem
Fişi
Taşınırların Yıl sonu itibariyle kontrol edilmesi
Hatasız
Hatalı
Tüketim malzemelerinin
bir sonraki yıla
devredilmesi
SGB.Net
Sistemden Sayım Döküm
Cetvelinin alınması
SGB.Net
SGB.Net
Sistemden Yıl Sonu
Cetvellerinin alınması
Sayım Döküm
Cetveli
Say2000i
Hatalı kayıtlar
düzeltildi, Kuruş
hataları giderildi ve
devir kayıtlarıyla
uygunluğu sağlandı.
Harcama Birimi Taşınır
Yönetim Hesabı Cetveli,
Taşınır Hesabı Cetveli
Taşınır İşlemleri Sayıştay Başkanlığına
gönderilmek üzere muhafaza edildi.
Hazırlayan
Onaylayan
Mehmet Akif SOLAK
Defterdarlık Uzmanı
Nesrin KÖSE AZMAN
Muhasebe Müdür V.
Kuruş
Farkları
Cetveli,
Muhasebe
İşlem Fişi
Download

Taşınır İşlemleri - Denizli Defterdarlığı