1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İşlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
Ödeme Emri Belgesinin gelmesi ile başlar,
ödemenin yapılması ile sona erer.
Ödemenin hak sahibine etkin ve verimli bir şekilde
yapılması
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Kati Ödeme Süreci
Ödeme Emri Belgesinin
Muhasebe Birimine
Gelmesi
Ödeme Emri
Belgesi ve Ekleri
Ödeme Emri Belgesinin
Teslim Tutanağı Ekinde
Teslim Alınması
Teslim
Tutanağı
Belgelerin
kontrol edilmesi
Uygun
Değil
Uygun
Ödeme Emri Belgesinin
Muhasebe Yetkilisi
Tarafından Kontrol Edilmesi
KBS
Uygun
Uygun
Değil
Muhasebe Yetkilisi
Tarafından
İmzalanması
Belgenin
Tutanakla İade
Edilmesi
Ödeme Emri Belgesine
İșlem Numarası
Alınması
Belgenin
Tutanakla İade
Edilmesi
Belge İade
Edildi
İade
Tutanağ
ı
Belge İade
Edildi
1
Hazırlayan:
Onaylayan:
Hamza SÜMER
Recep BÜYÜKBAȘ
İade
Tutanağı
Kırıkkale Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Kati Ödeme Süreci
1
Say2000i
Ödeme Emri
Belgesinin
Onaylanması
Banka
İșlemleri
Süreci
Hak Sahibine
Ödeme Yapıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Hamza SÜMER
Recep BÜYÜKBAȘ
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
1
2
3
4
Görev Adı
Muhasebe İșlem Görevlisi
Muhasebe İșlem Sorumlusu
Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Muhasebe Yetkilisi
Kaynak Miktarı
3
1
1
1
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
Ekipman Adı
1 Bilgisiyar
2 Yazıcı
Kaynak Miktarı
3
1
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 Say2000i
2 KBS
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Ödeme Emri Belgesinin Muhasebe Birimine Gelmesi
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
Girdi Adı
1 Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
2 Teslim Tutanağı
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
Çıktı Adı
İade Tutanağı
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 5018 Sayılı Kanun
2 Merkezi Yönetim Harcama Birimleri Yönetmeliği
İlgili Madde No
Madde 61.
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
Form Adı
1 Teslim Tutanağı
2 İade Tutanağı
SG
AS
Muhasebat Süreç Grubu
Anasayfa
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
S
Kati Ödeme Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
(Talimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
Ödeme Emri Belgesinin Teslim Harcama Birimi mutemedince Teslim
Tutanağı Ekinde Teslim
1 Alınması
Tutanağı ekinde Muhasebe Birimine getirilen
Muhasebe İșlem
Ödeme Emri Belgesi ve Eklerinin imza karșılığı Her Seferinde
Görevlisi
x
x
x
Teslim
Tutanağı
Muhasebe Mevzuatı
x
Bilgisi
Muhasebe Mevzuatı Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hazırlayan:Hamza SÜMER
Onaylayan:Recep BÜYÜKBAȘ
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Anasayfa
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
3.8. İletișim İlișkileri
No
Görev Adı
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
İletișim Șekli
İletișim Yönü
1 Muhasebe İșlem Görevlisi
Muhasebe İșlem Sorumlusu
Sözlü
Çift Yönlü
İletișim Sebebi
Bilgi Verme
2 Muhasebe İșlem Görevlisi
Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Sözlü
Tek Yönlü
Onay Alma
3 Muhasebe İșlem Sorumlusu Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Yazılı
Çift Yönlü
Bilgi Verme
4 Yardımcısı
Sözlü
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Muhasebe Yetkilisi
Kati Ödeme Süreci İletișim Akıș Diyagramı
Muhasebe
Yetkilisi
Muhasebe
Yetkili
Yardımcısı
Muhasebe
İșlem
Sorumlusu
Muhasebe
İșlem
Görevlisi
Anasayfa
SG
AS
S
Muhasebat Süreç Grubu
Anasayfa
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
Kati Ödeme Süreci
5.İyileștirme Önerileri
5.1
No
5.2
Mevcut Durumda
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
Yașanan Sorun, Hata
veya Olumsuzluk
5.3
İyileștirme Öneriniz
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak
açıklayanız.)
5.4
5.5
5.6
İyileștirme Alanı
İyileștirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
5.7
Önerinizin Tahmini
Maliyeti
SG
Muhasebat Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Ödeme İșlemleri Ana Süreci
S
Kati Ödeme Süreci
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
Formu Dolduranın İsmi
1 Hamza SÜMER
6.3
Formu Dolduranın
Telefonu
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Adresi
5305278498 [email protected]
6.5
6.6
Formu Dolduranın Birimi
Formu Dolduranın Görevi/Unvanı
Muhasebe Müdürlüğü
Muhasebe Șefi
Download

KAT\335 \326DEME \335\336LEMLER\335 S\334REC\335.xlsx