Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Yıllık İzin İșlemleri Süreci
Yıllık Đzin Talebi Đzin Vermeye Yetkili
Amirler ile Sözlü Olarak Görüşülmesi
Uygun Görüldü
Yıllık Đzin Formunun Müdürlük
Personeli Tarafından
Doldurulması
Uygun Görülmedi
Yıllık Đzin
Formu
Đzin Talep Eden Personel
Tarafından Đzin Vermeye Yetkili
Amire Sunulması
Sonlandırıldı
Đzin Vermeye Yetkili Amir
Tarafından Đmzalanması
Đzin Dönüşünün Đlgili Personel
Tarafından Takip Edilmesi
Đzin Dönüşü Yıllık Đzin
Formunun Özlük Dosyasına
Kaldırılması
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Gerekçe Gösterilerek
Reddedilir
Onaylayan:
Download

Yıllık İzin İșlemleri Süreci