Edirne Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Genel İrtifak/Kullanma İzni İșlemleri Süreci
-Talep Yazısı
-Talep
Dilekçesi
Taşınmazın Đrtifak
Hakkı/Kullanma Đzni
Đşlemine Konu Olması
Meop-2
Đrtifak Hakkı/Kullanma
Đzni Mümkün Değil
Đrtifak Hakkı/Kullanma
Đzni Kurulması Mümkün
Đrtifak Hakkı
Kurulması
Talebinin
Reddedilmesi
Bedelsiz
Bedelli
Tahmini Bedel
Tespit Đşlemleri
Süreci
Talep
Sahibine
Durumun
Bildirilmesi
Dosyanın
Kaldırılması
Đrtifak Hakkı/Kullanma Đzni
Onayının Defterdarlık
Makamından Alınması
Bakanlık Yetkisinde
Olup, Bakanlıktan
Onay ve
Başbakanlıktan Đzin
Alınması Gerekenler
Đrtifak/Kullanma
Đzni
Yazışmalarının
Yapılması, Tespit
tutanağı
Đrtifak Hakkı
Kurulamayacak/Kullanma Đzni
Verilemeyecek Taşınmazların
Belirlenmesi
Bakanlığa Bilgi ve
Belge
Gönderilmesi
Bakanlık Makamından
Đrtifak/Kullanma Đzni
Onayı Alınması,
Başbakanlık Đzni
Alınması
1
Onay
Belgesi
Defterdarlık
Yetkisinde Olup
Başbakanlık Đzni
Alınması Gerekenler
Defterdarlık Yetkisinde
Olup Başbakanlık
İzninden Muaf
Tutulanlar
Defterdarlık
Makamından
Đrtifak/Kullanma Đzni
Onayı Alınması
3
Başbakanlık
Makamından
Đrtifak/Kullanma Đzni
Đçin Đzin Alınması
1
Bakanlık Onayı ve
Başbakanlık İzni
Alınamadı
Bakanlık Onayı
ve Başbakanlık
Đzni Alındı
Meop-2
Bedelli
Bedelsiz
Đhale
Đşlemleri
Süreci
2
Đrtifak/Kullanm
a Đzni Verildi
Sözleşme
Düzenlenmesi
ve Tapu
Ferağ/Yer
Teslimi
Đşlemleri Süreci
Đrtifak
Hakkı/Kullanma
Đzni Đşlemi Tesis
Edildi
Đrtifak Hakkı
/Kullanma Đzni
Đşleminin
Sonlandırılmas
ı / Talebin
Reddedilmesi
Đrtifak Hakkı/Kullanma
Đzni Đşlemi Tesis
Edilmedi
Đrtifak/Kullanma
Đzni Verilmedi
Meop2
Đrtifak Hakkı/Kullanma
Đzni Đşlemi Tesis
Edilmedi
Dosyanın
Kaldırılması
Dosyanın
Kaldırılması
Talep Sahibine
Durumun
Bildirilmesi
Dosyanın
Kaldırılması
2
Meop-2
Sözleşme
Düzenlenmesi ve
Tapu Ferağ/Yer
Teslimi Đşlemleri
Süreci
Đrtifak
Hakkı/Kullanma Đzni
Đşlemi Tesis Edildi
Dosyanın
Kaldırılması
3
Đrtifak/Kullanma
Đzni Tesis Edildi
Sözleşme
Düzenlenmesi
ve Tapu
Ferağ/Yer
Teslimi
Đşlemleri Süreci
Đrtifak
Hakkı/Kullanma
Đzni Đşlemi Tesis
Edildi
Bedelli
Bedelsiz
Đhale
Đşlemleri
Süreci
Sözleşme
Düzenlenmesi ve
Tapu Ferağ/Yer
Teslimi Đşlemleri
Süreci
Meop2
Dosyanın
Kaldırılması
Dosyanın
Kaldırılması
Đrtifak Hakkı/Kullanma
Đzni Đşlemi Tesis
Edilmedi
Đrtifak
Hakkı/Kullan
ma Đzni
Đşlemi Tesis
Edildi
Dosyanın
Kaldırılma
sı
Download

İrtifak Hakkı-Kullanma İzni İşlem Süreci