Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Dayanıklı Tașınır Malzeme Çıkıș İșlem Süreci
Taşınır
Talebi
Çıkış Talebinin
Gelmesi
Stok Kontrolünün
Yapılması
H
Var
Talep Eden
Servise BirimeKuruma
Bildirilmesi
Yazı
E
Çıkış Suretinin
Belirlenmesi
Taşınır
Đstek
Belgesi
Zimme
H
E
Devi
Zimmet Kaydı Đle
Çıkış Yapılması
E
Talebin Değerlendirilmesi
SGB Modülüne
Sonlandırıldı
H
Kişiye
Zimmet
Belgesi
Đhtiyaç Fazlası Malzeme
Đle Talebin Karşılanması
Talep Karşılanacak
E
2
1
Yazı
Talep Eden
Birime veya
Kuruma
Bildirilmesi
Son
1
Sayım Noksanı
Sayım Noksanının
Tespit Edilmesi
Değer Tespitinin
Yapılması
Hurda Malzemenin
Tespit Edilmesi
Tutanak
Tutanak
(rayiç
bedeli)
Çıkış Đşleminin
Yapılması
SGB Modülüne Giriş
SGB Modülüne Giriş
Kayıttan Düşme
Teklif ve Onay
Tutanağı
Onay Tutanağının
Đmzalanması
Tutanağın
Onaylanması
SGB Modülüne Giriş
SGB Modülüne Giriş
Muhasebe Müdürlüğüne
Gönderilmesi
Muhasebe
Müdürlüğüne
Gönderilmesi
Taşınır Đşlem Fişi
Yazı, Onay
Tutanağı ve
Hurda Taşınır
Yıl Sonu Hesabı Đçin
Dosyalanması
Milli Emlak Müdürlüğüne
Gönderilmesi
Yazı, Onay
Tutanağı
Yıl Sonu Hesabı Đçin
Dosyalanması
Taşınır Đşlem Fişi
Sonlandırıldı
Sonlandırıldı
2
E
Kurum
E
Đhtiyaç
H
Form
Taşınır Devrine
Đlişkin Form
Harcama Yetkilisinin
Onay Limiti Đle
Karşılaştırılması
Taşınır Devrine
Đlişkin Protokol
Düzenlemesi
Taşınır Kayıt ve Kontrol
Görevlisince Talep
Đncelenir
Yetki Dahili
H
Üst Yöneticiden Onay
Alınması
E
Harcama Yetkilisinden
Onay Alınması
Taşınır
SGB Modülüne Giriş
Talep Eden Birime ve Kuruma
Bildirilmesi
Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi
Yıl Sonu Hesabı Đçin Dosyalanması
Sonlandırıldı
Yazı TĐF ve Onay
Yazı TĐF ve Onay
Protokol
Download

Dayanıklı Taşınır Malzeme Çıkış İşlem Süreci