Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Kadro Tenkis İșlemi Süreci
Atama, Emeklilik, Đstifa v.b.
Durumlar Nedeniyle
Kadroların Boşalması
PEROP'tan Tenkis Đşlemi
Yapılması
İlgili Birim Saymanlığına Kadro
Tenkis Yazısının Hazırlanması
Defterdar Tarafından
Đmzalanması
Giden Evrak Süreci
Dosyaya
Kaldırılarak
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Yazı
Download

Kadro Tenkis İșlemi Süreci