Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Doğrudan Temin Süreci
Alım Talimatının Bildirilmesi
Mal/Hizmet Đhtiyaç
Listesinin Hazırlanması
Mal/Hizmet
Đhtiyaç Listesi
SGB.net/Kaynak Yönetimi
Ödenek Kontrolünün
Yapılması
Bütçe Uygulama/Ödenek
Durum Bilgisi
Ödenek Yetersiz
Ödenek Yeterli
Ödenek Aktarma,
Revize ve Serbest
Ödenek Talebi
Süreci
Satınalma Talebinin
Reddedilmesi
Satınalma
Talebi
Reddedildi
Firma ve Fiyat
Araştırması
Yapılması
SGB net Harcama Yönetimi
Modülü/Yaklaşık Maliyet
Ekranı
Yaklaşık Maliyetin
Belirlenmesi
1
Yaklaşık
Maliyet Hesap
Cetveli
1
Demirbaş Alımı Yapılacak
Diğer Türlü
Alım Yapılacak
Onay Belgesi
Hazırlanması
Defterdar Yardımcısı
Tarafından
Đmzalanması
Onay Belgesi
Onay Belgesi
Tutarının Kontrol
Edilmesi
SGB net Harcama Yönetimi
Modülü/Piyasa Fiyat Araştırma
Tutanağı Ekranı
Piyasa Fiyat Araştırması
Tutanağı
Piyasa Fiyat Araştırma
Tutanağının
Hazırlanması
Firma Fiyat
Teklifleri
Tek Seferde
Teslim
2
Alımın Belirli Bir Süreyi
Gerektirmesi
Sözleşmeye Davet Yazısının
Hazırlanması
Defterdar Yardımcısı
Tarafından Đmzalanması
3
Sözleşmeye
Davet Yazısı
3
Kesin Teminat
Mektubu/Alındı
Belgesi
3
2
Firmadan Sözleşme Đçin
Đstenilen Belgelerin Alınması
Damga Vergisi
Yatırıldığına
Đlişkin Alındı
Belgesi
Sözleşmenin Defterdar
Yardımcısı (Harcama Yetkilisi)
ve Firma Yetkilisince
Đmzalanması
Mal yada Hizmet
Alımının Yapılması
Mal Alımı
4
Mal Alımında
Muayenenin
Yapılması
Muayene Kabul
Malın Teslim Alınması
SGB net Harcama
Yönetimi Modülü/
TĐF Hazırlama Ekranı
Taşınır Đşlem
Fişinin
Hazırlanması
TĐF'in Taşıt Kayıt
Kontrol Yetkilisince
Đmzalanması
5
Firmadan Gelen
Fatura
Hizmet
Muayene
ve Kabul
Komisyonu
Tutanağı
Hizmet Đşleri
Kabul
Tutanağı
Hizmet Alımında
Muayenenin
Yapılması
5
Muayene Red
Firmaya Muayene Red
Durumunun Bildirilmesi
Yeni Mal
Gönderilmemesi
Đhtar Yazısının
Hazırlanması
6
Muayene
Red Yazısı
Yeni Mal
Gönderimi
Đhtar
Yazısı
4
5
6
Firmadan Gelen
Fatura
4
6
Firmadan Gelen
Faturanın Kaydının
Yapılması
SGB net Harcama
Yönetimi Modülü/
Fatura Girişi Ekranı
Yeni Mal
Gönderilmem
Fatura
2.000
TL'nin
Üzerindedir
Fatura 2.000
TL'nin
Altındadır
Cezai Đşlemlerin
Başlatılması
SGB net Harcama
Yönetimi Modülü/
Vergi Borcu
Sorgulaması
Firmanın Vergi Borcu
Sorgulamasının
Yapılması
Ekranı
Ödeme Emri
Hazırlanması Süreci
Mal/Hizmet Bedelinin
Ödenmesi Sürec i
Mal/Hizmet Đhtiyacı
Karşılandı
Cezai Đşlemler
Gerçekleştirildi
Yeni Mal
Gönderimi
Download

Doğrudan Temin Süreci - Edirne Defterdarlığı