İzmir Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Evrak Kayıt Süreci
Dilekçe
Resmi yazı
v.b. evrak
Evrağın teslim alınası
Evrağın ilgili
birimlerine göre
tasnif edilmesi
PEROP
Tasnif edilen
evrağın PEROP
sistemine
kaydedilmesi
Tarih ve sayı
bilgilerinin kayıt
edilen evrağa
yazılması
Kayıt edilen
evrağın havale
işlemine sunulması
Havale edilen evrağın ilgili
servislere zimmet karşılığı
teslim edilmesi ve evrak
teslim listelerinin
dosyalanması
Hazırlayan:
Evrak teslim
listesi
Onaylayan:
Ahmet MERMER
V.H.K.İ.
Cengiz BİÇEROĞLU
Personel Müdürü
Download

Evrak Kayıt Süreci - İzmir Defterdarlığı