Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Askerlik Değerlendirmesi Süreci
Askerlik Sonrası Başlayış
Yazısının Gelmesi
Askerlik Terhis Belgesinde Belilrtilen Tarihler
Dikkate Alınarak Askerlik Hizmeti
Değerlendirilmesiyle Đlgili Hizmet
Değerlendirmesi Yapılması (Çakışan Hizmet
Dikkate Alınmaz) ve Terfi Edeceği Tarihin
Hesaplanması
Askerlik Değerlendirme Onayının
Hazırlanması
Vali Yardımcısı Tarafından
Đmzalanması
PEROP
Terfi Defterine ve PEROP'a Kayıt
Edilmesi
Giden Evrak Süreci
Onayın
Dosyaya
Kaldırılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Askerlik
Degerlendirm
e Onayı
Download

Askerlik Değerlendirmesi Süreci