Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Konferans yada Toplantı İșlem Süreci
Defterdarlık Makamınca
Konferans yada Toplantı
Tarihinin Bildirilmesi
Konferans yada Toplantıyla Đlgili
Onay Hazırlanması
Onayın Defterdar Tarafından
Đmzalanması
Toplantı yada Konferansa
Katılacak Personelin
Bilgilendirilmesi
Toplantı ya Konferans Zamanından
Önce Toplantı Salonunun
Hazırlanması
Toplantı yada Konferansın
Gerçekleşmesi
Evrakların
Dosyalanması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Konferans yada Toplantı İșlem Süreci