Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
İntibak İșlemleri Süreci
Diploma Aslı veya Onaylı Bir
Örneğinin Yazı Ekinde Gelmesi
Kişinin Özlük Dosyasının
Đncelenmesi
Hizmet Hesaplanması Yapılır
Kendi Hizmeti Emsal
Hizmetinden Fazla
Kendi Hizmeti Emsal
Hizmetinden Az
Emsal Hizmeti Dikkate Alınarak
Đlerleyebileceği Derece Kademe ve
Terfi Edeceği Tarihin Hesaplanması
Kendi Hizmeti Dikkate Alınarak
Đlerleyebileceği Derece Kademe ve
Terfi Edeceği Tarihin Hesaplanması
İnitibak Onayının Hazırlanması
Vali Yardımcısı Tarafından
Đmzalanması
PEROP
Terfi Defterine ve PEROP'a
işlenmesi
Giden Evrak Süreci
Onay Dosyaya Kaldırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

İntibak İșlemleri Süreci