Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Emeklilik İșlemleri Süreci
Emeklilik Đstek Dilekçesinin
Gelmesi
Đlgilinin Hizmetinin Manuel ve
SGK Ekranında Hesaplanması
Emeklilik Onayının Hazırlanması
Onayın Vali Tarafından
Đmzalanması
Emeklilik Onayı
Emeklilik Onayının İlgiliye Tebliğ
Görevden Ayırış
Yazısı
Edilmek Üzere Birime Gönderilmesi
ve Mal Bildirim Formunun, Vesikalık
Resmin ve Kimliğinin Personel
Müdürlüğüne Gönderilmesi
Konusunda Bilgi Verilmesi
Emeklilik Onayının Đlgili Personele
Tebellüğ Ettirilmesi
Mal Bildirimi
Formu
Personel Kimliği
Vesikalık Resim
Đlgili Personelin Görevden Ayrılış
Yazısının, Mal Bildirim
Formunun, Vesikalık Resminin ve
Memuriyet Kimliğininin Personel
Müdürlüğüne Teslim Edilmesi
Ayrılan Personelin Bilgilerinin
Emeklilik Defterine, PEROP VE
HĐTAP'a kaydedilmesi
PEROP ve HĐTAP
Maaş Bağlama Yazısı
Đlgili Personelin Görevinden
Ayrılışının SGK'ya Bildirilmesi
Dosyaya Kaldırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Üst Yazı
Download

Emeklilik İșlemleri Süreci