Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Yurt Dıșı İzinleri İș Süreci
Dilekçe
Yurt Dışı Đzin Talebinin
Bulunması
Yurt Dışı Đzin Talep Formunun Đlgili
Personel Tarafından Hazırlanması
Đzin Formunun Valilik Makamınca
Onaylatılması
Đlgili Personelin Bilgilendirilmesi
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Yurt Dışı Đzin
Onayı
Download

Yurt Dıșı İzinleri İș Süreci