Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Ölüm Yardımı Ödeme Süreci
1-Ölüm Raporu
2-Dilekçe
3-Veraset Đlamı
4-Vukuatlı Aile Nüfus Kağıdı
Örneği
5-Noter Onaylı Vekaletname
Ölüm Raporunun
Gelmesi
Verilen KBS Bilgi Sistemine
Girilmesi
KBS Bilgi Sisteminden Çıkışların
Alınması
Kanıtlayıcı Belgelerin Birleştirilmesi
Harcama Yetkilisinin Onayına
Sunulması
Muhasebe Birimi Zimmetine Teslim
Edilmesi
Ödemeye Esas Belgelerin
Dosyalanması
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
1-Ölüm Yardımı
Bordrosu
2-Ödeme Emri
Belgesi
Download

Ölüm Yardımı Ödeme Süreci