Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Yolluk Ödeme Emri İșlem Süreci
1- Üst Yazı
2-Görevlendirme Yazısı veya
Harcama Talimatı
3-Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev
Yolluğu Bildirimi
4-Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev
Yolluğu Bildirimi
5-Yatacak Yer Temini Đçin
Ödenen Ücretlere Đlişkin Fatura
6-Atamalarda Atama Onayı
Diğer Hallerde Harcama
Talimatı
7-Resmi Mesafe Haritasında
Gösterilmeyen Yerler Đçin
Yetkili Mercilerden Alınacak
Onaylı Mesafe Cetveli
8-Emeklilik Onayı
9-Tebliğ Tebellüğ Belgesi
10-Dilekçe
11-Yatacak Yer Temini Đçin
Alınan Fatura Aslı
Yolluk Talebinin
Bulunması
Yolluk Talebinin Kontrol Edilmesi
Evraklar Eksik
Evraklar Tamam
Evrakların Đade
Edilmesi
Verilerin SGB.Net
Sistemine Kaydedilmesi
Onaylanması
Ödeme Emri Belgesi/MĐF
(Avans) Gönderilmesi
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Ödeme
Emri
Belgesi
veya
Mahsup
Đşlem Fişi
(MĐF)
Download

Yolluk Ödeme Emri İșlem Süreci