Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Adli ve İdari Davalar Süreci
Dava Dilekçesi,
Mahkeme Kararı,
Yazı
Bilgi ve Belge Talep
Yazısının Gelmesi
Dava Dilekçesinin
Đncelenmesi
Savunma Taslağının
Hazırlanması
Savunma
Taslağı
Savunma Taslağı ile Dava
Đle Đlgili Belgelerin Yazı
Ekinde Gönderilmesi
Yazı
Dosyalanması
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Adli ve İdari Davalar Süreci