Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Sınav İșlemleri Süreci
Sınav Duyuru Metninin
Yayınlanması
Bütün Birimlerin Sınav Duyurusu
Hakkında Bilgilendirilmesi
Gerekli Şartları Taşıyan
Personelden Başvuruda
Bulunanların Başvurularının
Onaylanması
Sınavı Kazanan Personelin PERGEN
Tarafından Yazı Đle Bildirilmesi
Đlgili Personele Yazılı Olarak
Duyurulması
Đşlem Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Sınav İșlemleri Süreci