Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
İstifa İșlemleri Süreci
Đstifa
Dilekçesinin
Đstifa Dilekçesinin Gelmesi
Dilekçenin Defterdarlık Makamı
Tarafından Havale Edilmesi
Đstifa Onayının Hazırlanması
Onayın Vali Tarafından
Đmzalanması
Giden Evrak Süreci
Đstifa Onayının Đlgili Personele
Tebellüğ Ettirilmesi
Đlgili Personele Mal Bildirim Formunu, Vesikalık
Mal Bildirimi
Formu
Resmini, Memuriyet Kimliğini Defterdarlık Personel
Müdürlüğüne Teslim Etmesi Konusunda Bilgi
Verilmesi
Personel
Kimliği
Đlgili Personelden Đstenilen
Belgelerin Teslim Edilmesi
Görevden Ayrılış Yazısının
Hazırlanması
PEROP ve HĐTAP
Ayrılma Bilgilerinin Kaydedilmesi
Dosyaya Kaldırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Görevden Ayrılış
Yazısı
Download

İstifa İșlemleri Süreci