Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Eğitim Faaliyet Süreci
Eğitim Planı Hazırlama
Dönemi Gelmesi
Yazı ve Eki
Form
MAYEM'den Đzleyen Yıla Ait
Hizmet Đçi Eğitim Talebi
Tablosunun Gelmesi
Formun Doldurularak
MAYEM'e Gönderilmesine
Dair Yazının Hazırlanması
Yazının Defterdar
Tarafından Đmzalanması
Giden Evrak Süreci
MAYEM tarafından
Defterdarlıklar Tarafından
Düzenlenecek Hizmet Đçi
Eğitim Faaliyetlerinin Đlan
Edilmesi
Faaliyet
Tarihlerinin Takip
Edilmesi
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Eğitim Faaliyet Süreci