Edirne Defterdarlığı
Milli Emlak Dairesi Müdürlüğü
Kiralama Süreci
Kiralama
Talebinin Gelmesi
Evrak
Süreci
Talebe Konu Yerin
Hazineye Ait
Olup/Olmadığının
Tespit Edilmesi
Hazineye Ait
Hazineye Ait
Değil
Kiralama Talebi Red
Yazısının Defterdar
Yardımcısı / Milli Emlak
Müdürü Tarafından
Đmzalanması
Kiralama
Talebi
Red
Yazısı
MEOP
Kira
Modülü
Talebin MEOP'a
Kaydedilmesi
Taşınmaz Hakkında
Bilgi ve Belgelerin
Alınmasına Dair
Yazıların Defterdar
Yardımcısı / Milli
Emlak Müdürü
Tarafından
Đmzalanması
Kiralama Reddedildi
1
Taşınmaz
Hakkında Bilgi
Đsteme Yazıları
1
Tașınmaz
Hakkında Bilgi
ve Belge
Yazıları
Tașınmaz
Hakkındaki Bilgi
Ve Belgelerin
Alınması
Bilgi
Formu
Kiralamaya
Uygun Değil
Kiralamaya
Uygun
Kiralama Talebi Red
Yazısının Defterdar
Yardımcısı / Milli
Emlak Müdürü
Tarafından
İmzalanması
Rayiç
Araștırmasının
Yapılması
Kiralama
Talebi Red
Yazısı
MEOP
Sistemi
Giden Evrak
Süreci
Kıymet
Takdirinin
Yapılması
Kiralama İçin Bakanlık /
Defterdarın Onayının
Alınması
Kiralama Reddedildi
İhle Süreci
2
Bakanlığa
Gönderile
n Belgeler
2
Ödeme İçin
MİF'in
Hazırlanması
Kira Sözleșmesinin
Düzenlenmesi ve
İmzalanması
MEOP Kira
Modülü
Yer Teslim
Tutanağının
......
İmzalanması
Kiralandı
MİF
Kira
Sözleș
mesi
Yer
Teslim
Tutanağı
Download

Kiralama İşlem Süreci - Edirne Defterdarlığı