Kayseri Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
MAL VE HİZMET ALIM İŞLEMİ SÜRECİ
İhtiyaç Talebi
Oluşur
Talep ve Ödenek
Cetveli İncelenir
Ödene
k Var
mı?
İhale Onay
Belgesi ve
Eki
İhale Onay Belgesi
Hazırlanır
(İhale Komisyonu, İşin
Miktarı Yazılır)
İlgili Bakanlıktan
Ödenek Talep Yazısı
Yazılır
İhale Onay Belgesi İta
Amiri ve Personel
Müdürünün İmzasına
Sunulur
Ödenek Talep Yazısı
Personel Müdürü/
Defterdar Yardımcısı
ve Defterdarın
imzasına sunulur
İhale Komisyonu
Uygun Fiyatlı 3
Firmaya Elden Teklif
Mektubu Gönderir
Firmalardan Teklifler
Alınır.
Teklif
Mektubu
SGB
İhale Komisyonu
teklifleri inceler ve en
uygununu seçer
Ödeneğin Gelip
Gelmediği SGB
Ekranından Takip Edilir
İşlem Tamamlanır
1
Hazırlayan:
Giden Evrak
Süreci
Onaylayan:
Ödenek
Talep
Yazısı
Kayseri Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
MAL VE HİZMET ALIM İŞLEMİ SÜRECİ
1
Fatura
SGB
KBS
Firmadan Fatura
alınır
Fatura Karşılığı olarak
Alım
Muhasebeleştirilir
Evraklar Muhasebe
Birimine Gönderilmek
Üzere Hazırlanır
Alım işlemine ait
tüm evraklar
Giden Evrak
Süreci
Malzemel
er
Gelen Malzemelerin
Müdürlük Anbarına
Girişi Yapılır
İhtiyaç Talebine Konu
Malzeme İlgili Kişiye
İmza Karşılığı Çıkış
Yapılarak Teslim Edilir
Teslim
Belgesi
Dosyasına Kaldırılır
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

personel müdürlüğü mal ve hizmet alımı işlem süreci