Edirne Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Tașınmaz Satıș Süreci
Tașınmazların Satıșa
Çıkartılması
Satıșa Uygun Olup
Olmadığı
Satıșı Uygun
Değil
Satıșa Uygun
İlgili Kurumlarla
Yazıșma Yapılması
Piyasa
Araștırma
Tutanağı
Satıșa Uygun Olmadığının
Defterdar/Defterdar Yrd.
İmzasıyla Șahısa Bildirilmesi
Piyasa
Araștırmasını
n Yapılması
1
Talepçiye
Red Yazısı
1
Kıymet Takdirinin
Belirlenmesi
MEOP II
Kıymet Takdirinin Milli Emlak
Müdürü/Emlak Müdür Tarafından
İmzalanması
Satıș İzni Bakanlıktan Alınacak
MEOP II
Satıș İzin
Yazısı
Vali
İmzası ile
Bakanlığa Gönderilecek
Bilgi ve Belgelerin
Hazırlanması
Tașınmazın Satıș İzni İçin
Bakanlıktan İzin İsteme
Yazısı
Kıymet
Takdiri
Yazısı
Satıș İzni Defterdardan
Alınacak
Tașınmazın Șatıșa
Çıkartılması İçin
Defterdardan Satıș
İzni Alınması
Satıș İzin
Onayı
2
2
Bakanlıktan Satıș İzni
Gelen Tașınmazın
Satıș Șartnamesinin
Hazırlanması
MEOP II
Satıș
Șartname
Yazısı
Defterdarlıktan Satıș
İzni Alınan
Tașınmazların Satıș
Șartnamesiin
Hazırlanması
İhale
Süreci
İhaleye İștirakçi Olup
Olmadığı
Hayı
r
Evet
Tașınmaz İhalesine İștirakçi
Çıkmadığından İhale süreci
Bitmiștir.
İhale Uygun Teklif
Verene Bırakılarak
Onaya Sunulur
3
3
İhale Onayı
Olumsuz
İhale Onayı Olumlu
İhale
Bilgileri
Șahsa Tebliğ
Edilir
Üzerine İhale Bırakılana
İhale Bilgilerinin
Bildirilmesi/Ödemeye
Davet
Üzerine İhale
Bırakılana Bilgi
Verilir
Onay Olumsuz Olduğu
İçin Tașınmazın İhalesi
İptal edilir
İhale Bedelinin /(1/4) ünün
Süresi İçersinde Ödenip
Ödenmediği
Ödenmedi
Ödendi
İlgili Tapu Md.ne
Ferağ Yazılır
Dosya Arșive
Kaldırılır
Șahsa
Tebliğ
Edilir
İhalenin İptal
Edilmesi
Geçici Teminat İrat
Kaydedilir
4
Hazırlayan:
Onaylayan:
Sertaç YILMAZ
Def. Uzm.
Agah ÖDEMĐŞ
Müdür
Download

Satış İşlem Süreci - Edirne Defterdarlığı