EdirneDefterdarlığı
Personel Müdürlüğü
37.Madde Uygulanması Süreci
Ay Đçinde Terfi
Edecekler Ekranı
Ay Đçinde Terfi Edeceklerin
Listesinin Çıkarılması
Terfi Defteri Đle Kıyaslanması
Eksiklerin Giderilmesi
37.Maddeden Faydalanabileceklerin
Listesinin Hazırlanması
37.Maddeden Faydalanabileceklerin
Sicil ve Disiplin Defterinden Kontrol
Edilmesi
1
Liste
1
Faydalanacak
Faydalanamayacak
Onayın Hazırlanması
Onayın Vali Yardımcısı
Tarafından Đmzalanması
Giden Evrak Süreci
Perop Programına
Đşlenmesi
Terfi Defterine Đşlenmesi
Onayının Özlük Dosyasına
Gönderilmesi
Evrak Dosyasına Kaldırıldı
Đşlem Yapılmadan
Sonbulur
Download

37. Madde İşlem Süreçleri