Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Kadro İșlemleri Süreci
Personel Genel Müdürlüğünden Kadro Değişiklik
Taleplerinin Bildirilmesine Đlişkin Yazı Geldi
Kadro Değişiklik Yazısının Defterdarlık Makamı
Tarafından Havale Edilmesi
Kadro Defterinin Đncelenmesi ve Đstenecek
Kadroların Belirlenmesi
Dolu Kadro Değişikliği
Formu
Kadro Değişikliği Yapılacak Personele Đlişkin Dolu
Kadro Değişikliği Formunun, Đlgili Yılın Dolu
Kadro Değişikliği Formunun, Đlgili Yılın Dolu
Kadro Değişikliği Đstenilen Personel Bilgi
Formunun ve Boş Kadro Değişikliği Formunun
Doldurulması
Kadro Değişikliği Đstem Yazısının Hazırlanması
Defterdar Tarafından Đmzalanması
Giden Evrak Süreci
Yazının Dosyalanması
Yazı Dosyaya
Kaldırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Dolu Kadro Değişikliği
Đstenilen Personel Bilgi
Formu
Boş Kadro Değişikliği
Formu
Download

Kadro İșlemleri Süreci