Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Naklen Atanma İșlemleri Süreci
Naklen Atanma Talep
Dilekçesinin Gelmesi
Naklen Atanma
Talep Dilekçesi
Naklen Atanma Talep
Dilekçesinin Havale
Edilmesi
Talepte Bulunan Personelin
Mevzuat Yönünden Araştırılması
Mevzuatta Aranan
Şartları Taşıyor
Mevzuatta Aranan
Şartları Taşımıyor
Kadro Durumunun
Araştırılması
Kadro Var
Atanma Talebinin Defterdarlık
Makamı Onayına Đletilmesi
Sözlü Onay
Verildi
Sözlü Onay Verilmedi
Kadro Yok
Talep Sahibine Red
Yazısının Hazırlanması
Red Yazısının Vali
Tarafından Đmzalanması
Evrak Dosyalandı
1
Naklen
Atanma Red
Yazısı
1
Muvafakat Đstem Yazısının
Hazırlanması
Giden Evrak
Modülü
Muvafakat Đstem Yazısının Vali
Yardımcısı Tarafından Đmzalanması
Muvafakat
Đstem
Yazısı
Giden Evrak Süreci
Gelen Evrak Süreci
Đlgili Đdarenin
Muvafakat
Yazısı
Muvafakat Yazısının Havale
Edilmesi
Muvafakat Verildi
Muvafakat Verilmedi
Atama Onayının
Hazırlanması
Muvafakat Verilmediğinin
Müdürlük Makamına Sözlü
Olarak Bildirilmesi
Đlgiliye Bilgi Yazısının Hazırlanması
Atama Onayının Vali
Tarafından Đmzalanması
Atama
Onayı
Yazının Vali Yardımcısı
Tarafından Đmzalanması
Giden Evrak Süreci
Giden Evrak Süreci
2
Evrak Dosyalandı
Bilgi
Yazıs
ı
2
Gelen Evrak Süreci
Atama Onayı
Atama Onayının Havale Edilmesi
Atama Onayının PersoneleTebliğ
Edilmesi
Nakil Bildiriminin Alınması
Nakil Bildiriminin Mutemede
Verilmesi
Maaş Đşlem Süreci
Durum Bilgisinin Kaydedilmesi
Durum Bilgisi
Kaydedildi
Download

Naklen Atanma İșlemleri Süreci