FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HİTİT
ÜNİVERSİTESİ
GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
1
Evrak Enstitü M üdürü tarafından
paraflanır ve ilgili dosyaya kaldırılır.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HİTİT
GİDEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
ÜNİVERSİTESİ
G iden evrakın hazırlanm ası
Evrakın M em ur ve birim şefi
tarafından kontrolü yap ılarak
paraflanm ası
'r
Enstitü Sekreteri tarafından incelenen
evrakın paraflanarak M üdürlük
M akam ına sunulm ası
M üdür taraf ından incelenip
imza lanm ası
Enstitü birim lerin i
(ABD) ilgilendiriyor
m u?
A nabilim D allarına giden defterine
kaydı yap ılır
Evrak Diğer birim leri ve kurum ları
ilgilendiriyorsa giden defterine ona
göre kaydı yap ılır
r
r
Evrak ilgili birim e imza karşılığı teslim
edilir
Evrak imza karşı lığı teslim edilir.
Evraka cevap yazıs ı isteniyorsa cevap
r
yazısı beklenir
Paraflı evrakın dosyaya
kaldırılm ası
r
Paraflı evrakın dosyaya
kaldırılm ası
Download

r - Fen Bilimleri Enstitüsü