T.C.
IĞDIR İLİ
İL ENC İ:TMENİ
Ilimiz Tuzluca Ilçesine bağl ı Özlü Köyü, Ortabucak Köyü,
Hamurkesen Köyü, Söğütlü Köyü ve Yağl ı
Köyünün Yerle şik Alan ve Civar ı Sınır ı Tespiti Onay ı işlem
i ile ilgili hazırlanan Köy Yerle şik Alan Tespit
Haritalarmı n onaylanması hususu ile ilgili İl Özel Idaresi
Imar ve Kentsel iyile ştirme Müdürlüğünün
04.01.2013 tarih ve 367 sayı lı teklif yazıs ı Ilimiz Encümeninc
e görü şüldü.
KARAR:
Ilimiz Tuzluca Ilçesine ba ğlı Özlü Köyü, Ortabucak Köyü,
Hamurkesen Köyü, Söğütlü Köyü
ve Yağ lı Köyünün kadastral paftalar üzerinde i şlenen Köy Yerle
şik Alan Tespit Haritaları, 3194 Sayı lı
Imar Kanunu'na dayal ı olarak çıkarı lan, Plans ız Alanlar imar
Yönetmeli ğinin 2. Bölüm 4. Maddesinin
tanımlar kısm ında belirtilen esaslar ile 5. Bölüm 43. Maddesine
göre yap ılmışt ır.
Köy Yerle şik Alan ve Civar ı S ınırı Tespiti Onay işlemi ile
ilgili olarak haz ırlanan ve ekte
sunulan Köy Yerle şik Alan Tespit Haritalar ı, Bayı ndırlık
ve iskan Bakanlığının 2010/20 Sayıl ı
Genelgesi gere ğince İl Encümenimizde görü şülmüş olup;
ilimiz Tuzluca Ilçesine ba ğlı Özlü Köyü,
Ortabucak Köyü, Hamurkesen Köyü ve Ya ğlı Köylerinin
kadastral paftalar üzerine i şlenen Köy
Yerle şik Alan Tespit Haritalarm ın onaylanmas ına;
Köy Yerle şik Alan ve Civar ı Sınırı Tespiti Onay i şlemi
ile ilgili olarak haz ırlanan Söğütlü
Köyünün Köy Tespit Haritası incelendiğ inde; mevcut köy
yerle şik alanı n dere yatag ında olmas ı ve
yeni yapı lacak olan yap ılar için uygun alan bulunmamas
ı nedeniyle köyün giri şindeki mülkiyeti
vatandaş lara (köylüye) ait düzlük alan ın yerle şik alan
açıs ından uyguniuğunun teknik olarak
incelenmesinden sonra uygun olmas ı durumunda köy yerle
şik civar alanı na dahil edilerek yeniden
görüş ülmesine,
BAŞK
met
Vali
Ferh t AKKU Ş
Gene Sekrete
Encüm i
sı
t
er AKI Ş
Mali Hiz. Müd.
Encümen Üyesi
Yı lmaz DEMIR
Yol ve Ulş . Hiz. Müd.
Encümen Üyesi
Şener YILDIM
İnsan Kay. ve Eğt. Müd
Encümen Üyesi
Kasım YİĞİ T
Encümen üyesi
114x411(1N4c11)
n I\ I *J,
u
si
Murat Y RLİKAYA
Encü
Jr
-5
Download

başvuru formu