Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Teknik Șartname Hazırlanması Süreci
Sözleşme Süresinin Sona
Ermesi
Şartname Metninde Yer Alacak
Hususların Belirlenmesi
H
H
E
H
Đhale
Konusu Đşe
Đlişkin
Bilgilerin
Tespit
Edilmesi
E
E
H
Hizmete Ait
Bilgilerin
Tespit
Edilmesi
Yemekhane
Adreslerinin
Tespit
Edilmesi
H
E
H
E
H
Firmanın
Hizmete
Đlişkin
Yükümlülükl
erinin
Belirlenmesi
Đdarenin
Yükümlülükl
erinin
Belirlenmesi
E
H
E
Firmanın
Đşçilere
Đlişkin
Yükümlülükl
erinin
Belirlenmesi
E
Firmanın Yemeklere
Đlişkin
Yükümlülüklerinin
Belirlenmesi
Firmanın Gıda
Maddelerine Đlişkin
Yükümlülüklerinin
Đncelenmesi
1
Cezalar ve
Sözleşmenin
Feshine Đlişkin
Şartların
Belirlenmesi
1
Teknik Şartname Metninin
Hazırlanması
Teknik Şartname Hükümlerinin
Đncelenmesi
Teknik Şartnamenin Onaylanması
Hata
E
H
Teknik Şartnamenin
Gönderilmesi
Hat
a
E
H
Dosyasına Sonlandırıldı
Yazı
Teknik
Şartname
Download

Sosyal Hizmetler Teknik Șartname Hazırlanması Süreci