ĐLAN
YAPRAKLI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
KĐRAYA VERĐLECEK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra
No
1
2
3
4
İlçesi
Mah./Köy
Yapraklı Akyazı Mah.
Yapraklı Sazcağız Köyü
Yapraklı Yakadere Köyü
Yapraklı Yakadere Köyü
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m2)
207
104
106
106
1
18
36
13
39.931,09
22.947,79
2.740,73
7.682,03
Kiraya
Verilecek
Alan(m2)
Kullanım
Amacı
Kira
Süresi
Tahmini
Bedel
(TL)
Geçici
Teminat İhale Tarihi
(TL)
20.000,00
22.947,79
2.740,73
7.682,03
Tarımsal
Tarımsal
Tarımsal
Tarımsal
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
800,00
918,00
110,00
308,00
240,00
275,00
33,00
92,00
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
İhale Saati
10.00
10.15
10.30
10.45
1-Malmüdürü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda; yukarıda belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca
AÇIK TEKLĐF USULÜ ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte kiralaması yapılacaktır.
2-Đhaleye katılacak isteklilerin;
a)Geçici teminat bedelinin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde
belirtilen herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması” ve
teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b)Gerçek kişilerin; TC numarası mevcut arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisini, Tüzel kişilerin ise bu belgeyle birlikte idari
merkezinin bulunduğu mahkemeden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan
cari yıl içerisinde almış olduğu sicil kayıt belgesi ile ihaleye katılacak kişiye ait noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,
Đhale Komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir.
3-Kiralamalarda kira bedelinin ¼’lük kısmı peşin, kalanı 3’er aylık dönemlerde 3 taksitte ödenebilecektir.
4- Đhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
(TEL:0376-3612357)
ĐLAN OLUNUR.
Download

ĐLAN YAPRAKLI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN KĐRAYA VERĐLECEK