Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Mazeret İzin İșlemleri Süreci
Mazeret Đzin
Dilekçesinin Gelmesi
Mazeret Đzin Dilekçesinin
Havale Edilmesi
Mazeret Đzin Dilekçesinin
Đncelenmesi
Mevzuta Uygun
Mevzuata
Uygun Değil
Mazeret Đzin Dilekçesinde Yer Alan
Hususun Yasal Mevzuata Uygun
Olmadığı Hususunda Đlgili Kişiye
Sözlü Bilgi Verilmesi
Mazeret İzin Formunun Doldurulup
Getirilmesi Hususunda Đlgili Kişiye Sözlü
Bilgi Verilmesi
Đlgili Kişinin Birim Amiri Tarafından
Đmzalanmış Olan Formun Gelmesi
Mazeret Đzin Dilekçesi
Kişi Dosyasına
Kaldırılması
Hazırlayan:
Mazere
t Đzin
Formu
Đlgilinin Özlük Dosyasına
Kaldırıldı
Onaylayan:
Download

Mazeret İzin İşlem Süreçleri