T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ VE PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI
DUYURUSU
I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan DeğiĢikliği ve Atama
Yönetmeliği gereğince Bakanlığımız TaĢra teĢkilatında boĢ bulunan 15 adet Personel Müdürü
(Ek-1) ile 15 adet Personel Müdür Yardımcısı (Ek-2) kadrosuna, atama yapılmak üzere sınav
düzenlenecektir.
Sınava baĢvurular elektronik ortamda yürütülecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan
baĢvurular kabul edilmeyecektir. BaĢvuru Ģartlarını taĢıyan adayların tamamı sınava
çağrılacaktır.
II- SINAV TARĠHĠ VE YERĠ
a) Sınav 28/9/2014 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.
b) Sınava katılmaya hak kazananların sınav giriĢ yerleri ve saati Personel Genel
Müdürlüğü (bundan sonra "Genel Müdürlük" olarak ifade edilecektir) internet
adresinde (www.pergen.gov.tr) sınav tarihinden önce ilan edilecektir.
c) Yazılı sınavda baĢarılı olanlara, sözlü sınav tarihi ve yeri sınavın yapılacağı tarihten en
az onbeĢ gün önce Genel Müdürlüğün internet adresinde (www.pergen.gov.tr)
yayımlanacak ve adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.
III- SINAVA BAġVURU ġARTLARI
Sınava baĢvurmak isteyenlerde son baĢvuru tarihi (29/8/2014) itibarıyla aĢağıdaki
Ģartlar aranır.
Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;
a) Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatı kadrosunda bulunmak,
b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
c) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür
Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel
Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya
Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beĢ yıl çalıĢmıĢ olmak,
Personel Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;
a) Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatı kadrosunda bulunmak,
b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az altı yıl hizmeti bulunmak,
c) Defterdarlık Uzmanı, Uzman (ÖzelleĢtirme), AraĢtırmacı (ÖzelleĢtirme), Raportör,
ġef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalıĢmıĢ olmak ya da Mesleki Eğitim
Kursu mezunu olmak,
IV- HĠZMET SÜRESĠ
Hizmet süresi; 8/6/1984 tarihli ve 217 Sayılı Devlet Personel BaĢkanlığı KuruluĢ ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu
kurum ve kuruluĢlarında geçen fiili hizmet süresi (iĢçi statüsü ile geçici personel statüsünde
geçirilen süreler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen
izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri ifade
eder.
V- SINAV BAġVURUSU
BaĢvurular 18/8/2014 Pazartesi günü baĢlayıp 29/8/2014 Cuma günü saat 17:30'da
sona erecektir.
BaĢvurular Genel Müdürlüğün internet adresinde (www.pergen.gov.tr) bulunan “Sınav
Bilgi Sistemi” üzerinden “Personel Müdürlüğü Sınav BaĢvuru Formu veya Personel
Müdür Yardımcılığı Sınav BaĢvuru Formu” elektronik ortamda doldurulmak suretiyle
yapılacaktır.
Adaylar baĢvuru sistemine, istenilen kimlik ve memuriyet bilgilerini yazarak giriĢ
yapacaklardır.
BaĢvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan "Memuriyet Bilgileri" bölümünde hata
veya eksikliğin bulunması halinde adaylar derhal ilgili personel birimine baĢvurarak, bu hata
veya eksiklik giderildikten sonra baĢvuru iĢlemine devam edeceklerdir.
Adaylar BaĢvuru Formundaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra baĢvuru
ekranında görünen yönlendirme talimatlarını takip ederek baĢvurularını onaylayacaklardır.
Sınava katılmaya hak kazananlar Genel Müdürlük internet adresinde
(www.pergen.gov.tr) ilan edilecektir.
VI- PERSONEL BĠRĠMLERĠNCE YAPILACAK ĠġLEMLER
-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama ġubeleri,
-Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri,
kendilerine verilecek olan Ģifreleri kullanarak, baĢvuruda bulunanların bilgilerinin
doğruluğunu ve sınava katılma Ģartlarını taĢıyıp taĢımadıklarını kontrol ettikten sonra
1/9/2014 Pazartesi günü baĢlayıp 5/9/2014 Cuma günü saat 17:30'a kadar onaylama iĢlemini
yapacaklardır.
Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma
Ģartlarını taĢıyıp taĢımadığına iliĢkin hususların doğruluğundan adayla birlikte sorumludurlar.
Sınava katılma Ģartlarını taĢımayanların baĢvurularının kabul edilmediği; Bakanlık
atamalı personel için Genel Müdürlüğün ilgili Atama ġube Müdürlüklerince, Valilik atamalı
personel için ise ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüklerince, adaylara yazılı olarak
bildirilecektir.
Ancak, yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler
sınava alınmayacak, bunlar hakkında adli ve idari iĢlem yapılacaktır.
VII- SINAV ġEKLĠ VE KONULARI
Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki aĢamada Genel Müdürlükçe yapılacaktır. Yazılı
sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınavın yazılı bölümü test usulünde
tek oturum halinde gerçekleĢtirilecektir.
Sınav konuları aĢağıdaki gibidir:
A-Yazılı sınav konuları;
a) 3046 sayılı Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları Hakkında Kanun
b) 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Bakanlık Yönetmelikleri
dahil)
ç) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu ve ilgili Yönetmelikler
d) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
e) 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Genel Hükümleri
f) 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usul Kanunu
g) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (Memur Suçları ile ilgili Hükümler) ve Genel
Hükümler
ğ) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
h) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Genel Hükümler) ve
ilgili Yönetmelik
ı) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
i) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik
j) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
k) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu
l) 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu
m) 6245 sayılı Harcırah Kanunu
n) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu
o) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ö) 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu
p) 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
r) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
B-Sözlü sınav konuları;
Sözlü sınavda adaylar;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe veya göreve
uygunluğu,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
VIII- DEĞERLENDĠRME VE BAġARI SIRALAMASI
Sınavı baĢarmıĢ sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiĢ puan
almıĢ olmak Ģarttır. Yazılı sınavda baĢarılı olanlar sözlü sınava alınacaktır.
BaĢarı notu yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Puanların eĢit olması
halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiĢ olanlara,
öncelik tanınacaktır.
KesinleĢtirilen baĢarı listesi Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr)
yayımlanarak ilan edilecektir. Ayrıca, baĢarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı
olarak bildirilecektir.
Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teĢkil etmez.
IXSINAV
SORULARININ
DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ
ĠLANI,
SINAV
SONUÇLARININ
a) Sınav soruları ve cevap anahtarı, sınavı müteakip Genel Müdürlük internet adresinde
(www.pergen.gov.tr) üç iĢ günü içinde ilan edilecektir. Adaylar sorulara ve cevap
anahtarına iliĢkin itirazlarını, ilanı takip eden beĢ iĢ günü içinde yazılı olarak Genel
Müdürlüğe yapacaklardır. Sınav Kurulunca, takip eden on iĢ günü içinde itirazlar
değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
b) Sınav sonuçları Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanmak
suretiyle duyurulacaktır.
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını müteakip yedi gün içinde Genel
Müdürlükte olacak Ģekilde gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edilebilir.
Ġtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, Sınav Komisyonu tarafından en geç on gün içinde
değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
Bu Ģekilde kesinleĢtirilen baĢarı listesi Genel Müdürlük internet adresinde
(www.pergen.gov.tr) yayımlanarak ilan edilecektir.
X- GÖREVE HAZIRLAMA EĞĠTĠMĠ
Göreve Hazırlama Eğitimi; 60 saatten az olmamak üzere yönetici yetkinliklerinin
arttırılması ile bilgisayar ve otomasyon projelerini daha etkin kullanmasına yönelik olarak
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığınca 2015 yılında gerçekleĢtirilecektir.
XI- ATAMA ĠġLEMLERĠ
Sınavlarda baĢarılı olanların atamaları baĢarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen
yerlere yapılacaktır.
Sınavlarda baĢarılı olanlardan; atanma Ģartlarını taĢımadıkları sonradan anlaĢılanların
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal
edilecektir. Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmıĢ olanlardan görevden uzaklaĢtırılanların,
göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve baĢlamayanlar ile atama onayının
iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilecektir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin
atanma hakları sona erecektir.
XII- DĠĞER HUSUSLAR
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport)
yanlarında bulunduracaktır.
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge düzenlediği ya da onaylama/tasdik
iĢlemi yaptığı anlaĢılanlar hakkında adli ve idari takibat yapılacaktır.
c) Adaylar mutlaka 29/8/2014 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar baĢvurularını
elektronik ortamda gerçekleĢtirmek zorundadırlar. Belirtilen tarih ve saatten sonra
hiçbir Ģekilde baĢvuru kabul edilmeyecektir. Meydana gelebilecek veya oluĢabilecek
aksaklıklar göz önüne alınarak, baĢvurular son güne bırakılmamalıdır.
Ġlan olunur.
ĠletiĢim Bilgileri:
Adres:
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri ġubesi 3. Kat Oda No: 308
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 - 415 21 14
Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39
EK-1
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINDA BAġARILI OLANLARIN ATANACAKLARI
ĠLLER
1
AĞRI
2
BĠNGÖL
3
HAKKARĠ
4
TUNCELĠ
5
ġIRNAK
6
ARDAHAN
7
MARDĠN
8
BAYBURT
9
IĞDIR
10
ELAZIĞ
11
ERZURUM
12
KĠLĠS
13
RĠZE
14
ÇANKIRI
15
GĠRESUN
EK-2
PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINDA BAġARILI OLANLARIN
ATANACAKLARI ĠLLER
1
BOLU
2
BURDUR
3
KIRġEHĠR
4
KAHRAMANMARAġ
5
YOZGAT
6
AKSARAY
7
KARAMAN
8
BARTIN
9
ÇORUM
10
KARABÜK
11
SĠNOP
12
ISPARTA
13
NĠĞDE
14
KASTAMONU
15
ERZĠNCAN
Download

Personel Müdürlüğü ve Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı