T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
HAZĠNE AVUKATLIĞINA GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU
I-SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:
Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra
teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere
yazılı ve sözlü sınav ile 45 Hazine Avukatı alınacaktır.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 7-8 Temmuz
2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan
almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.
Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beĢ katı kadar aday, giriş sınavının yazılı
bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan
başlamak suretiyle düzenlenecektir. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama
yapılacak kadro sayısının en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki
adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
II- SINAV TARĠHĠ VE YERĠ:
a) Giriş sınavının yazılı bölümü 23/02/2014 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.
b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş
yerleri ve saati; Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10
gün önce ilan edilecektir. Adaylara sınava giriş belgeleri tebligat adreslerine posta yoluyla
gönderilecektir.
c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav
tarihinden en az yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri
Maliye Bakanlığı ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet
sayfalarında duyurulacaktır.
III- SINAVA BAġVURU ġARTLARI:
Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (24/01/2014) itibarıyla
aşağıdaki şartlar aranacaktır.
1
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,
c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
ç) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme
Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
IV-SINAV BAġVURUSU:
a) Başvurular 06/01/2014 tarihinde başlayıp 24/01/2014 tarihinde saat 17:30’da sona
erecektir.
b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ile Başhukuk Müşavirliği
ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanacak
olan Başvuru Formu doldurularak, 2012 Yılı KPSSP3 puanını gösteren ÖSYM belgesi ile
birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır.
c) Şahsen, elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru
Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 24/01/2014 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat
17:30), bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmek veya
Maliye Bakanlığı Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı
zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.
ç) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin
asıllarının sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı
ilgiliye iade edilecektir.
V-SINAV ġEKLĠ VE SINAV KONULARI:
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı
olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. GiriĢ sınavının yazılı bölümü test usulünde
gerçekleĢtirilecektir.
2
Sınav konuları aşağıdaki gibidir:
1) Yazılı sınav konuları:
a) Anayasa Hukuku,
b) İdare Hukuku,
c) İdari Yargılama Hukuku,
ç) Ceza Hukuku,
d) Ceza Muhakemesi Hukuku,
e) Medeni Hukuk,
f) Hukuk Muhakemesi,
g) Borçlar Hukuku,
ğ) İş Hukuku,
h) Ticaret Hukuku,
ı) İcra ve İflas Hukuku.
2) Sözlü sınav konuları:
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
VI- DEĞERLENDĠRME:
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az yetmiş puan almış olmak gerekir.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:
Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı
bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri
için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin yüz
üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
3
Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az
yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav
puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.
En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 45 aday asil, en fazla 23 aday
da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı
puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
VII- SINAV SORULARININ ĠLANI, SINAV SONUÇLARININ
DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ:
a) Sınav soruları ve cevap anahtarı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
(www.bahum.gov.tr) internet adresinde üç iş günü içinde ilan edilecektir. Adaylar sorulara ve
cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden yedi gün içinde yazılı olarak Başhukuk
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip
eden on gün içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
b) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak
suretiyle duyurulacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi
gün içerisinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu
sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde
değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
VIII- GÖREV YERLERĠ VE ATAMA USULÜ:
Giriş sınavında başarılı olup, Hazine Avukatı olarak ataması yapılan adayların Ek-2
Listede görev yapacağı yerler belirtilmiş olup, atamalar kur’a usulü ile yapılacak ve adaylara
becayiş hakkı tanınacaktır.
Giriş sınavı sonuçlarına göre belirlenen başarı sıralamasında 1 inci sırada yer alan
adaydan başlamak üzere ilk 5’e giren adaylara atanacağı görev yerini atama yapılacak yerler
arasından tercih etme hakkı tanınacaktır.
Tercih hakkı tanınan adayların dışında kalanların atanacakları yerler başarı sırasına
göre çekecekleri kur’a sonucuna göre belirlenecektir.
Giriş sınavı sonucunda ataması gerçekleştirilenler, Maliye Bakanlığı Personeli
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin Çalışma Şartı başlıklı 39
uncu maddesi hükümlerinde belirtilen çalışma şartına tabi tutulacaktır.
4
IX- DĠĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar sınavda, sınav giriş belgeleri ile sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere
fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan
sürücü belgesi ile pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
ç) 24/01/2014 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate
alınmayacağından, adayların oluşabilecek aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son
güne bırakmamaları gerekmektedir.
Ġlan olunur.
ĠletiĢim Bilgileri:
Adres:
Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Personel Şubesi Zemin Kat
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 13 66- 415 13 68 - 415 12 66
Faks : 0 (312) 417 46 12- 417 59 15
5
Download

Genel Müdürlük Duyuru Yazısı - Başhukuk Müşavirliği ve