UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ
BANKA PROMOSYONU ĠHALE ĠLANI
12 /03/2014
Konu : Banka Promosyon İhalesi.
Banka Promosyonu İhale Numarası
1- Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2- İhale Konusu
3- İhale Usulü
4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5- Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı
2014 yılsonu (tahmini)
6- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
:
:Uşak Üniversitesi
:Uşak Üniversitesi Rektörlüğü 1 Eylül Yerleşkesi
:(276) 221 22 15 / (276) 221 22 16
:[email protected]
:Banka Promosyon İhalesi
:Kapalı Teklif-Açık Artırma Usulü
:823
: 33.859.758.TL
: Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi
Mühendislik Fakültesi MA-1 Blok 2.Kat İhale
Salonu
: 10 Nisan 2014 Perşembe günü Saat: 14.00
Banka Promosyonu İhale Komisyonu 12/03/2014 günü, saat:14.00’’da yaptığı toplantıda, Banka
Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak ilgili bankalara; Banka
Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.
Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:
1- Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2- Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.usak.edu.tr adresinde görülebilir.
3- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulleri ile belirlenecektir.
4- Teklifler, 10/04/2014 Perşembe günü, saat :14.00 'a kadar Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü
Mühendislik Fakültesi MA-1 Blok 2.Kat İhale Salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri
tarafından Kapalı Zarf içerisinde getirilecek, komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda
alınış sırasına göre açılan zarflardan en yüksek yazılı teklifi veren isteklinin teklifinden artırım
uygulanmak üzere sözlü teklifler alınmaya başlanacaktır.Sözlü teklifler ihale sonuçlanıncaya kadar
devam edecektir.
Duyurulur.
T.C.
UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ
BANKA PROMOSYON ĠHALE DAVET MEKTUBU
Sayı :12567739/869-176
Konu : Banka Promosyon İhalesi.
19/03/2014
………………………………………………..
………………………
UġAK
Uşak Üniversitesi Personeli Banka Promosyon İhalesi 10.04.2014 Perşembe Günü,
Saat:14:00’da Mühendislik Fakültesi MA-1 Blok 2.kat İhale Salonunda yapılacaktır.
Banka promosyon ihalesinde uygulanacak kriterler:
1. Banka Promosyon İhalesi ekteki Şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2. Davet mektubu ekinde gönderilen banka promosyon ihale şartnamesi ve diğer belgeler
www.usak.edu.tr adresinden görülebilir.
3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile belirlenecektir.
4. Teklifler en geç 10.04.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Uşak Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi MA-1 Blok 2.kat İhale Salonuna ihaleye katılacak banka
yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler yazımız ekindedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Prof.Dr.Alaattin AKTAġ
Rektör a.
Rektör Yrd.
EKLER:
1- Uşak Üniversitesi Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu
2- Uşak Üniversitesi Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu
3- Uşak Üniversitesi Banka Promosyonu İhale Şartnamesi.
UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
BANKA PROMOSYON ĠHALESĠ BANKA YETKĠLĠSĠ MEKTUBU
1-Kurum Adı
2-Adresi
: Uşak Üniversitesi
: Uşak Üniversitesi Rektörlüğü
3-İhale Adı
4-İhale tarih ve saati
: Banka Promosyon İhalesi
:10 Nisan 2014 Perşembe günü, Saat:14:00
ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA
Aşağıdaki isim ve imzaları bulunan kişiler, ihaleye ilişkin işlemlerde Bankamız adına hareket
etmeye tam yetkilidirler.
Adı Soyadı
…………..…Bankası Yetkilisi
İmza
Adı ve Soyadı
Bankadaki Görevi
İmzası
1.Yetkili
2.Yetkili
3.Yetkili
İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru
olduğunu bildiririz.
Not: İhale anında hazır bulunacak ve artırmalarda teklif vermeye yetkili olacak en az 1 (bir) yetkili
bildirilmelidir.
UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
BANKA PROMOSYON ĠHALESĠ
BANKA TEKLĠF MEKTUBU
1-Kurum Adı
2-Adresi
:Uşak Üniversitesi
:Uşak Üniversitesi Rektörlüğü 1 Eylül Yerleşkesi/UŞAK
Telefon
Faks
3-İhale Adı
4-Banka promosyon ihalesi yeri
:0276 221 22 15
:0276 221 22 16
:Banka Promosyon İhalesi
:Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi MA-1 Blok 2.Kat
İhale Salonu
:10 Nisan 2014 Perşembe günü, Saat:14:00
5-İhale tarih ve saati
Banka promosyon ihale komisyonunca 10 Nisan 2014 Perşembe, Saat 14:00’da ihalesi
yapılacak olan, Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname okunmuş, herhangi bir ayrım ve
sınırlama yapılmadan bütün koşullar kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki
hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
Banka promosyonu olarak personele kişi başına 3 (üç) yıl için defaten
///………………….///TL(……………………………………………TL.) ödemeyi kabul ve
taahhüt ederiz.
Saygılarımla,
Adı Soyadı
…………..…Bankası Yetkilisi
İmza
BANKACILIK HĠZMETLERĠ VE PROMOSYON ĠHALESĠ ġARTNAMESĠ
Madde 1-KURUMA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1.1Kurumun;
Adı
: Uşak Üniversitesi
Adresi
Telefon / Faks
: Uşak Üniversitesi Rektörlüğü 1 Eylül Yerleşkesi
: (276) 221 22 15 / (276) 221 22 16
Madde 2-ĠHALEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ĠLE ĠHALE TARĠH VE SAATĠ
2.1.Ġhale Konusu
: Banka MaaĢ Promosyon Ġhalesi
2.2.İhaleye İlişkin Bilgiler;
İhale Usulü
:Kapalı Teklif ve Açık Artırma Usulü
Kurumda halen çalışan personel sayısı
:823 Kişi
Kurum personelinin aylık net maaş ödemeleri
: 2.362.604.TL
Kurum personelinin aylık net
ek ders, mesai ve yolluk ödemeleri
: 662.208.TL
Kurum personeli aylık toplam ödemeleri
: 3.024.812.TL
Kurum personeli yıllık toplam ödemeleri
: 33.859.758.TL (Maaş, ücret, ek ders,
mesai, yolluk vs.)
Kurum personeli üç yıllık toplam ödemeleri
: 116.816.165.TL (Maaş, ücret, ek ders, mesai,
yolluk vs.)
Yukarıdaki bilgiler Mart 2014 ayı verileri esas alınarak hesaplanmıştır. Ek dersler için 8 ay esas
alınarak ortalama bulunmuştur.
Üniversitemizde; 15 Ocak 2012 tarihinde 544 personele, 15 Ocak 2013 tarihinde 637 personele, 15
Ocak 2014 tarihinde ise 760 personele maaş ödemesi yapılmıştır.
Promosyon ihalesi toplantı yeri
:Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü
Mühendislik Fakültesi MA-1 Blok
2.Kat İhale Salonu
Promosyon ihalesi tarih ve saati
:10 Nisan 2014 Perşembe günü Saat: 14.00
Madde 3-DAYANAK
3.1- Bu şartname; Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21, 05 Ağustos 2008 tarih ve
2008/18 ile 10 Ağustos 2010 tarih ve 2010/17 sayılı Genelgeleri, 17 Temmuz 2012 tarih ve
28356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 1
Sıra Nolu Genel Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 4- TANIMLAR
Kurum: Uşak Üniversitesi Rektörlüğü
Birim: Uşak Üniversitesinin Uşak il merkezi ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerinin
her birini
Personel: Kurum birimlerinde akademik, idari vb. personel (ileride alınması halinde geçici
personel, geçici iĢçi, sürekli iĢçi,sözleĢmeli personel) olarak görev yapan tüm çalışanları,
MaaĢ: Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ve ücret (bunlarla birlikte ödenen aile
yardımı vb. gibi özlük hakları) ile aylıklara ilişkin ödeme sürelerine tabi işçilere yapılacak ikramiye
ve ilave ödemeleri,
Diğer ödemeler: Personele maaştan ayrı olarak ödenen fazla çalışma ücreti, ek ders, ek ödeme,
ikramiye, vekalet ücreti, yolluk (mevzuatı gereği elden ödenenler hariç) ödemeleri vb. her türlü
ödemeleri,
AybaĢı: Her ayın 15’nci gününü
Komisyon: Personel maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile
ilgili olarak protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin
çalışmaları yürütmek üzere Rektörlük Onayı ile oluşturulan komisyonu,
Banka: İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan bankayı,
Ġstekli: İhaleye teklif veren her bir bankayı,
Promosyon: Maaş ile diğer ödemelerin, bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması
karşılığında Banka tarafından ilgili personelin hesabına doğrudan aktarılmak suretiyle ödenmesi
gereken nakit parayı, (kişi başına 36 aylık süre için teklif edilen tutar)
Protokol: Kurum ile banka arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.
Madde 5- PROTOKOLÜN KAPSAMI
5.1.Protokolün kapsamı; Kurumumuz birimlerinde akademik, idari vb. personel (ileride alınması
halinde geçici personel,geçici işçi, sürekli işçi,sözleşmeli personel ) olarak görev yapan ve maaş
alan personellerimizi kapsamaktadır.
5.2.Kurumca yapılacak diğer açıktan atamalar ve kuruma naklen geçecek olan personel ve bu ihale
sonrası promosyon ödemesinden faydalanmamış ücretsiz izinden dönecek personel de protokol
kapsamındadır
Madde 6-GENEL ġARTLAR
6.1. İhale, kurumun akademik ve idari birimlerinde protokolün başlangıç tarihi olan 01/07/2014
tarihinde;Maaş, ücret ve diğer ödemelerini alan toplam 823 (531 akademik ve 292 idari olmak
üzere) personeli bulunmaktadır.
6.2. Protokolün süresi 3(üç) yıldır.
6.2.1. Protokol süresi 3(üç) yıl olup 36 aylık ödeme süresi esas alınacaktır.
6.2.2. Protokol başlangıç süresi 01/07/2014 tür.
6.2.3. Protokolün bitişi tarihi 30/06/2017 dir.
6.3. Komisyonumuz, teklifleri değerlendirirken, ulaşım, yurt çapında yaygın şube ağı, ödeme
noktası vb. kriterleri dikkate almakta serbesttir.
6.4. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce (Banka; Devletin
katsayıları açıklayacağı dönemlerde oluşacak gecikmelerdeki istisnai durumlarda 2 (iki) iş günü
önce bankaya aktarılması süresinde gerekli toleransı kuruma tanıyacaktır) bankada bulunan
Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personelin maaş hesaplarına her ayın 15
inin başladığı gece saat 00.01'de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan karar gereği erken ödemelerin zorunlu olduğu
durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir.
6.5. Banka, kurum tarafından verilen talimat doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme yapmakla
yükümlüdür. Maaşla ilgili hesaplamaların yapılmasında, talimatların doğruluğunun kontrol
edilmesinde bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kurumca verilen talimatlardaki
hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kuruma aittir.
6.6. Banka, kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından (icra kesintisi kişi borcu
vb. kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan, Bankaya bulunan kişisel
borçlar vb. durumlar hariç) kesinti yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda,
kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra
takibi, nafaka gibi yasal kesinti bulunanların kesintisi kurum tarafından yapılacaktır.
6.7. Banka, kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemelere ait (Fazla çalışma ücreti,
Ek ders, ikramiye, yolluk ve benzeri diğer ödemeler) ödeme listesinin bankaya ulaştığı gün, sistem
arızası olması durumunda ertesi gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
6.8. Banka, kişi başına tespit edilen promosyon tutarının tamamını peşin ve ünvan farkı
gözetmeksizin tüm maaş alan çalışanlara eşit miktarda 15/07/2014 maaş ödemesini takip eden 5 iş
günü içerisinde hiçbir kesinti yapılmaksızın kurumdan gönderilen listede ismi bulunan her
personelin hesabına aktaracaktır. Banka tarafından personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı
bilgisi, banka tarafından 2 (iki) iş günü içerisinde Uşak Üniversitesine yazılı ve ayrıntılı olarak
bildirilmek zorundadır.
6.9. Protokol başlangıç tarihinden sonra sisteme dahil olan (promosyon ödendikten sonra kurumun
Akademik ve İdari birimlerine açıktan, nakil yolu ile veya ücretsiz izinden dönen )personelin
promosyon tutarı; kişi başına belirlenen promosyon tutarının 36 ay'a bölünüp çıkan tutar personelin
maaş alacağı kalan ay (protokolün bitiş tarihi esas alınacaktır) sayısı ile çarpılması sonucu
bulunacaktır.Ve ilk maaş ödemesi ile birlikte ödenecektir.
6.10. Başka kurumlardan naklen ataması yapılan personele önceki kurumdan promosyon
almadığını belgelemesi durumunda, Banka tarafından anlaşmanın kalan süresi hesap edilerek
naklen ataması yapılan personel sisteme dahil edilir ve promosyon ilk maaş ödemesi ile birlikte
ödenir.
6.11. Banka, kurumdan herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, ücretsiz izin, ölüm vb.
nedenlerle görevinden ayrılan personelden ödenmiş promosyonun iadesini talep edemez.Protokol
süresince, kurumumuzun idari bağımlılığının değişmesi ve kuruluş yasasının iptal edilmesi
durumunda personele ödenen promosyon tutarlarının iadesi talep edilemeyeceği gibi banka
herhangi bir hak talebinde de bulunmayacaktır.
6.12.Kurumumuzun kullanmış olduğu Say 2000i maaş siteminden kaynaklanan nedenlerden
dolayı (Maaş katsayılarını geç açıklanması veya maaş sisteminin arızalanmasından dolayı
vb.)istisnai durumlarda maaşların 2 (iki) işgünü öncesi aktarılamaması durumunda personelin
mağdur olmaması için maaşlar 2 (iki) işgünü bekletilmeden ayın 15’inde, paranın aktarılması
durumunda aynı gün ödeme yapılacaktır.
Madde 7- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
7.1. Banka, kurum personelinin adına otomatik olarak vadesiz maaş hesabı açacak ve personel
adına ücretsiz olarak ATM Maaş kartı düzenleyecektir. İsteyen personele kredi kartı ve ek kartlar
(Maaş ek kart ile Kredi kartı ek kartı) çıkarılacak ve bu kartlar için yıllık kart kullanım aidatı veya
herhangi bir ad altında (yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ile kullanılmasından dolayı)
ücret talep etmeyecektir.
7.2. Banka, anlaşma süresince; internet bankacılığı erişimi için gelen SMS'ler ile internet
bankacılığı, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilen herhangi bir (elektrik, su,
telefon, internet faturaları, kira ve aidat ödemeleri vb.) ödemelerde, işlem ücreti ve havale ile EFT
işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, ekstra
ücreti, hesap bakım ücreti, işlem masrafı, kart aidatı ek kart ücreti, EFT mesaj ücreti,
komisyon,masraf gibi herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecek ve herhangi bir kesinti
yapmayacaktır
7.3. Banka, personelin alacağı iş avansları da dahil gerek kendi hesapları arasında gerekse üçüncü
şahıslara yapacağı havale ve EFT ile birlikte diğer tüm bankacılık hizmetlerinden herhangi bir
masraf ve komisyon almayacaktır.
7.4. Banka, kurum personelinin hesabının bulunduğu şubenin dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki
herhangi bir şubesinden parasını çekebilecek, yatırabilecek, üçüncü kişilere havale ve EFT
işlemlerini gerçekleştirebilecek olup bu işlemler için herhangi bir miktar sınırlaması olmayacak ve
bu işlemler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
7.5.Bu kapsamda ücret,masraf ve sair bir tutarın tahsil edilmesi halinde, Banka kendiliğinden veya
kurum personelinin sözlü veya yazılı talebi üzerine en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgilinin hesabına
iade işlemini yapmakla yükümlüdür.
7.6. Banka, anlaşma tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde, Kurumun 1 Eylül yerleşkesi içinde
kirası karşılığında kurumun göstereceği yere ve 5 ilçe merkezine para yatırma özelliği de olan en
az bir ATM kurmak ve ATM’lerin 24 saat kesintisiz hizmet vermesini sağlamak zorundadır.
7.7. Banka, Kurumun birimlerinin bulunduğu yerleşkelerde (ilçelerde) bankanın şubesi
bulunmaması durumunda bu yerlerde görev yapan personel için o ilçede bulunan tüm ATM'lerden
gerçekleştirilecek para çekme, havale ve EFT işlemlerinden de sözleşme süresince aylık veya yıllık
işletim ücreti, işlem masrafı vb. gibi herhangi bir ad altında masraf talep etmeyecektir. Banka;
Personelimizin yurtdışında gerçekleştireceği (ATM) işlemlerinden herhangi bir ad altında işlem
ücreti almayacaktır.
7.8. Banka Kurulacak ATM cihazları için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Banka
ATM cihazlarında, haftanın her günü ve her saatinde yeterli miktarda para bulundurmakla
yükümlü olup, para bitmesi ve arıza gibi durumlarda en kısa süre içerisinde müdahale ederek,
mağduriyete sebebiyet vermeyecektir. ATM'lerin kurulacağı yerlere ait her türlü gider (kira,
elektrik vb. giderler) bankaya aittir.
7.9. Banka, maaşın miktarına bakmaksızın ATM'den günlük nakit çekme miktarını 1.500,00 TL
olacak şekilde düzenlenecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir
miktar kısıtlaması yapmayacaktır.
7.10. Banka, kurum personelinin talebi olmadan nakit avans kredisi açmayacaktır. Personelin yazılı
talebi olmadan maaş hesabı banka tarafından değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutulmayacaktır,
(örnek: her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı vb) Personelin yazılı talebi üzerine kredili
mevduat hesabı açılması durumunda faiz oranı kredi kartı faiz oranından fazla olmayacaktır.
7.11. Banka, Kurum adına açılan hesaplardan da hesap işletim ücreti, işlem masrafı vb. adlar
altında hiçbir masraf ve ücret almayacak, Bankadaki Kurum hesaplarından Kurumun diğer
bankalarda mevcut TL. ve Döviz hesaplarına yapılacak bankacılık işlemlerinden hiçbir masraf,
komisyon vb. almayacaktır.
7.12. Anlaşma yapılan banka, kredi almaya engeli olmayan personelin bireysel kredi taleplerini
diğer müşterilerinden daha düşük şartlarda belirleyecektir.
7.13..Anlaşma yapılan banka çalışanlara kullandırılacak her türlü kredide (tüketici,taşıt,konut vb.)
dosya masrafı almayacaktır.
7.14. Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik
tanıyacak ve kurum personelinin işlemlerinin
hızlı yürümesi için 1 (bir) personel
görevlendirilecektir. İşlemlerin yapılmasında herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.
7.15. Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme
uygun yazılımları ücretsiz olarak kuruma verecektir.
7.16. Banka, kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve
banka dekontlarını kuruma basılı bir şekilde gönderecektir.
7.17. Banka, kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu
şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz.
7.18. Banka 2547 sayılı kanun gereği kurum dışından görevlendirilenlere yapılan ücret vb.adlar
altında ki ödemelerden hiçbir kesinti yapmayacaktır.
Madde 8 - TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLME USULÜ
8.1. Uşak Üniversitesi Banka Promosyon İhalesi; herhangi bir ihale Kanununa tabi olmadan
aşağıda belirtildiği şekilde ve kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin
değerlendirilmesinde, peşin promosyon tutarı esas alınacaktır.
8.2.Bankalar tekliflerini personel başına net tutar (‘’) olarak sunacaklardır.Personel başına bankaca
teklif edilen promosyon miktarı 2.000 TL. nin altında olmayacaktır. Bu miktarın altındaki teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bankalarla yapılacak olan açık arttırımda artırımlar 5 TL.den az
olmayacaktır.
8.3. İhale tarih ve saatinde içerisinde ihaleye teklif vermeye ve sözleşme imzalamaya yetkili
olduğunu gösteren Yetki Formu (Ek-1) ile Teklif Mektubu (EK-2) nun bulunduğu teklif zarfları
komisyona teslim edilecektir.
8.4. Teklif zarfının üstünde; bankanın adı, açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
kurumun adı ile adresi bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı, mühürlü veya kaşeli
olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla alınacak ve teklif teslim
tutanağına kayıt edilecektir.
8.5. İhale saatinde istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan teklif zarfları kontrol edilerek
alınış sırasına göre açılacaktır. Teklif zarfının içindeki belgeler, kontrol edilecek ve teklife yetkili
olunduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ile uygunluğu ihale
komisyonunca incelenecektir. Belgeleri eksik ve hatalı olan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
8.6. İstekli promosyon ihalesinde ilk olarak kapalı zarf içinde sunacağı yazılı teklif ile sonraki
turlarda sunacakları sözlü teklifleri, personel başına teklif edeceklerdir.
8.7. Belgeleri tam olan isteklilerin; yazılı olarak vermiş olduğu teklifleri komisyonca hazır
bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve daha sonra en yüksek yazılı
teklif veren isteklinin teklifinden artırım uygulanmak üzere sözlü teklif alınmaya
başlanacaktır.Sözlü teklifler ihale sonuçlanıncaya kadar devam edecektir.
8.8. Komisyon, istekli bankaların görüşme yapabilmeleri için süre talebinde bulunmaları halinde
makul bir süre takdir ederek, ihaleye ara verebilecektir.
Madde 9- EKONOMĠK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLĠF
9.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak,
şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve komisyonca karar verilen ödeme şekline göre personel başına verilen en yüksek promosyon tutarı - teklifi esas alınacaktır.
Madde 10- PROTOKOL
10.1. Ekonomik
açıdan en avantajlı teklifi veren istekliye, komisyon kararı yazılı olarak
bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren İsteklinin,
bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde protokolü imzalaması esastır.
10.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin, sözleşme imzalama süresi içerisinde,
sözleşmeyi imzalamaması halinde, açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 10 (yüzde on)’u
kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu aşamadan sonra aynı koşullarda ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklifi veren istekli protokolü imzalamaya davet edilir.
10.3. Protokol, kurum adına Üst yönetici ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ve ihale
üzerinde kalan istekli ile imzalanacaktır. Protokolün imzalanmasından sonra yüklenici banka,
sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.
Madde 11- CEZAĠ HÜKÜMLER
11.1. Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; yazılı olarak uyarılır,
tekrarında ise o güne kadar ödemiş olduğu promosyon miktarının % 10 (yüzde on)'u oranında ceza
ödemeyi kabul eder. Üçüncü defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu
şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir
hak talep edemez ve davacı olamaz.
11.2. Anlaşma yapılan bankanın banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde
sözleşme kendiliğinden sona erer. Kurum ve Banka protokolün bitim tarihinde birbirine yazılı
haber vermeksizin protokol kendiliğinden sona erecektir.
11.3. Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Uşak Üniversitesi
Rektörlüğünün izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği
takdirde her türlü sorumluluğu Banka'ya ait olmak üzere Uşak Üniversitesi Rektörlüğü
mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona
erdirme hakkına sahiptir.
11.4. Banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
11.5. İhtilaf halinde Uşak Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 12- DĠĞER HÜKÜMLER
12.1.İmzalanacak sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim, harç,damga vergisi vb. yasal giderler
anlaşma yapılan bankaya ait olacaktır.
12.2.Banka promosyon ihalesine teklif veren tüm bankalar şartname ve eklerini aynen kabul etmiş
sayılır.
12.3. Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp
yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi
bir hak ileri sürülemez ve kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.
Download

banka promosyonu ġhale ġlanı