T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
Madde 1 – Kuruma İlişkin Bilgiler;
Adı
: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Adresi
: Alparslan Türkeş Cad.No:75 06560 Gazimahallesi/
Yenimahalle/ANKARA
Telefon Numarası
: 0312 211 01 70 - 148
Faks Numarası
: 0312 211 01 79
İhale Konusu ve Kapsamı
: Banka Promosyon İhalesi
Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
İhale Usulü
: 4734 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık
Artırma Usulü
Sözleşme Dönemi
: 01/06/2014 – 31/05/2017
Çalışan Personel Sayısı
: 353 Kişi
Yıllık Nakit Akışı 2013 Yılı Net
: 10.129.432,38 TL
Yıllık Nakit Akışı 2014 Yılı Tahmini
: 12.433.926,04 TL
İlgili Personelin Adı, Soyadı
: Osman GÜRER Ticaret Müdürlüğü Memur
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- Tanımlar
Kurum: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Maaş: Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ve ücret (bunlarla birlikte ödenen sosyal
yardımlar, mesai vb. gibi özlük hakları) ile aylıklara ilişkin ödeme sürelerine tabi işçilere yapılacak
ikramiye ve ilave ödemeleri,
Komisyon: Personel maaş ve ödemelerinin Bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili
olarak sözleşme yapılacak Bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları
yürütmek üzere Müdürlük Onayı ile oluşturulan komisyonu,
Banka: İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan Bankayı,
İstekli: İhaleye teklif veren her bir Bankayı,
1
Promosyon: Maaş ile diğer ödemelerin, Bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması karşılığında
Banka tarafından ilgili personelin hesabına bir defada peşin doğrudan aktarılmak suretiyle ödenmesi
gereken nakit parayı, (kişi başına 36 aylık süre için teklif edilen tutar)
Sözleşme: Kurum ile Banka arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati
3.1. İhaleye İlişkin Bilgiler;
İhale Kayıt Numarası
İhale Tarihi ve Saati
: 1
: 17/04/2014 Perşembe Günü Saat:10:30
İhale Usulü:
: Herhangi bir ihale kanununa tabi
olmayan “Kapalı Zarf ve Açık Artırma”
Tekliflerin Sunulacağı Adres:
: A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü
Alparslan Türkeş Cad.No:75 06560
Gazimahallesi/Yenimahalle/ANKARA
: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü İdare
Binası 06560 Gazi/Ankara
İhalenin Yapılacağı Adres:
İhale Son Teklif Verme Tarihi ve Günü
: 17/04/2014 – Perşembe
İhale Son Teklif Verme Saati
: 10:30
İhale Komisyonunun Toplantı Yeri
: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü idare
Binasında Bulunan Toplantı Salonu
3.2. Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir.
İhale son teklif verme saatine kadar Kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 4- İhaleye İlişkin Genel Bilgiler
4.1. İhale, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerini
kapsamaktadır.
4.2. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde, kadrolu memur, kadrolu ve geçici işçi personel olarak
görev yapan toplam 353 (Nisan 2014 ayı itibariyle) personel bulunmakta olup, 2014 yılı 3 aylık nakit
akışı aylık ortalama 1.036.160,50 TL
(birmilyonotuzaltıbinyüzatmışliraellikuruş) olarak
hesaplanmıştır.
4.3. Sözleşmenin süresi 3 (Üç) yıldır.
4.3.1. Sözleşme süresi 3 (üç) yıl olup, 36 aylık ödeme süresi esas alınacaktır.
4.3.2. Sözleşme başlangıç süresi 01 Haziran 2014 tarihidir.
4.3.3. Sözleşmenin bitiş tarihi 31 Mayıs 2017 olup, bu tarihten sonra sözleşme kendiliğinden sona
erecektir.
2
4.4. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri ve diğer ek ödemeler, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğin 7.
Maddesi kapsamında aybaşından 2 (iki) iş günü öncesi bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına
aktarılır. Banka bu ödemeleri personelin maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat
00.01’de, hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
tarafından alınan karar gereği erken ödemelerin zorunlu olduğu durumlarda Banka bu hususu dikkate
alarak gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir.
4.5. Banka, Kurum tarafından verilen yazılı talimat doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme
yapmakla yükümlüdür. Maaş ve ek ödeme ile ilgili hesaplamaların yapılmasında, talimatların
doğruluğunun kontrol edilmesinde Bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kurumca
verilen talimatlardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk Kuruma aittir.
4.6. Banka, Kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından ve ek ödemelerinden icra
kesintisi vb. (Kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan vb. durumlar
hariç) yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, Kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu
görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi, nafaka gibi yasal kesinti bulunanların
kesintisi Kurum tarafından yapılacaktır.
4.7. Banka, Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (Fazla çalışma ücreti,
ikramiye, yolluk ve benzeri diğer ödemeler) ödeme listesinin Bankaya ulaştığı gün, sistem arızası
olması durumunda ertesi gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
4.8. Promosyon tutarı kişi başına eşit miktarda hesaplanarak peşin olarak 15 Haziran 2014 itibari ile
hiçbir kesinti yapılmaksızın Kurumdan gönderilen listede ismi bulunan her personelin hesabına
aktaracaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığına ilişkin bilgi Banka tarafından 2 (iki) iş
günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilecektir.
4.9. Banka, sözleşme süresince, Kurumdan ve herhangi bir nedenlerle görevinden ayrılan
personelden ödenmiş promosyonun iadesi talep edilemeyeceği gibi herhangi bir hak talebinde de
bulunmayacaktır.
4.10. Personel maaşını, anlaşma sağlanan Bankanın ATM’lerinin yanı sıra, tüm şubelerinden ücretsiz
çekebilmelidir.
4.11. Banka, kurulum ve işletme masrafları tarafından karşılanmak üzere, para çekme ve yatırma
ünitelerini ihtiva eden, 1(bir) adet ATM cihazını idarenin belirleyeceği yere 14.Haziran.2014
tarihinden önce çalışır bir vaziyette kurulumunu tamamlaması gerekmektedir. Kurumun bina içi ve
bahçelerinde sadece personelin kullanımı için kurulacak ATM’ler için Bankadan kira bedeli talep
edilmeyecek olup, elektrik, vb. gibi giderler Banka tarafından karşılanacaktır.
Madde 5- Promosyon Anlaşmasından Sonraki Personel Hareketleri
5.1. Banka, promosyon anlaşmasından sonra, Kuruma yeni ataması yapılan veya ücretsiz izinden
dönen personellerin promosyonları, sözleşmenin kalan süresi hesaplanıp sisteme dahil edilerek ilk
maaş ödemesi ile birlikte ödenir.
3
5.2. Sözleşme başlangıç tarihinden sonra sisteme dahil olan personelin promosyon tutarı; kişi başına
belirlenen promosyon tutarının 36 ay’a bölünüp personelin maaş alacağı ay (sözleşmenin bitiş tarihi
esas alınacaktır) sayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır.
5.3. Sözleşmenin imzalanmasından sonra personel hareketlerinde (artma veya eksilme) değişiklik
olması durumunda, sözleşmeye konu kişi başı promosyon bedeli 15/Haziran/2014 tarihinde maaş
alan personel sayısı dikkate alınarak, kurumun göndermiş olduğu listedeki tüm personele (eksik veya
fazla) ödenecektir. 15/Haziran/2014 tarihinde maaş alan personel sayısında artış veya eksilme olması
durumunda sözleşmeye konu kişi başı promosyon bedelini değişmeyecektir.
Madde 6- Bankacılık İşlem ve Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler
6.1. Banka, anlaşma süresince, ATM kartı, ek kart ve kredi kartı verilmesi, yenilenmesi,
değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılması halinde; internet Bankacılığı, telefon Bankacılığı veya
ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin Bankadaki
hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı ücreti, ekstre bildirimi,
kağıt bedeli, SMS ücreti gibi herhangi bir ad altında masraf veya ücret talep etmeyecek ve herhangi
bir kesinti yapmayacaktır.
6.2. Banka, Kurum personelinin hesabının bulunduğu şubenin dışındaki herhangi bir şubesinden ya
da internet şubesinden parasını çekebilecek, yatırabilecek, üçüncü kişilere havale ve EFT işlemlerini
gerçekleştirebilecek olup bu işlemler için personelinin kendisinin belirlediği miktarda hariç herhangi
bir miktar sınırlaması olmayacak ve bu işlemler için adı ne olursa olsun herhangi bir ücret talep
etmeyecektir (hesap açma dahil). Hesap açma işlemi sadece anlaşma yapılan şubeden değil bütün
şubelerden yapılabilecek.
6.3. Banka, maaşın miktarına bakmaksızın ATM’den günlük nakit çekme miktarını 1.000,00 TL’nin
altına düşürmeyecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir miktar
kısıtlaması yapmayacaktır. 1.000,00 TL limit üstünde para çekme işleminde hiçbir suretle masraf
alınmayacaktır.
6.4. Banka, Kurum personelinin talebi olmadan, kredi kartında ve ATM maaş kartında; kullanılabilir
bakiye, ek hesap, vadeli hesap adlarından oluşan yada Faiz ödemesi gerektiren hiçbir işlem tesis
edilmeyecektir. Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı Banka tarafından değerlendirmeye
(tasarrufa) tabi tutulmayacaktır. (örnek: her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı vb)
6.5. Banka, Kurum personelinin adına otomatik olarak vadesiz maaş hesabı açacak ve personel adına
ücretsiz olarak ATM kartı düzenleyecektir. İsteyen personele talebi halinde kredi kartı çıkarılacak
bunun için yıllık kredi kartı kullanım aidatı veya herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir.
6.6. Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme
uygun yazılımları ücretsiz olarak Kuruma verecektir.
6.7. Banka, Kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve
Banka dekontlarını Kuruma yazılı bir şekilde gönderecektir.
4
6.8. Banka, Kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu
şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz.
6.9. Komisyon, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi
durumunda teklif veren Bankalarca herhangi bir hak talep edilemez.
6.10. Kurum çalışanların Kimlik Bilgileri Kurumdan alındıktan sonra en kısa süre içerisinde
15.06.2014 tarihinden önce personelin elinde olacak şekilde ATM’de maaş ve diğer ek ödemeleri
alacak şekilde kartların teslimi Kurumun idari binasında ve diğer bağlı birimler için idarenin
bildireceği adreslerde dağıtım yapılacak ve kart teslimi gerçekleştirilecektir.
Madde 7- Tekliflerin Değerlendirilmesi;
7.1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesi; herhangi bir ihale Kanununa tabi
olmadan aşağıda belirtildiği şekilde, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin
değerlendirilmesinde, peşin promosyon tutarı esas alınacaktır.
7.2. İstekli; İhale tarih ve saatine kadar, Yetkili olduğuna ilişkin belge ile Teklif Mektubu’nun
bulunduğu teklif zarflarını Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
7.3. Teklif zarfının üstünde; Bankanın adı, adresi, teklifin hangi işe ait olduğu bulunmalıdır. Teklif
zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla
alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.
7.4. İhale saatinde istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan teklif mektupları, kontrol edilecek
ve teklife yetkili olunduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale
komisyonunca incelenecektir. Belgeleri eksik olan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
7.5. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri komisyonca hazır bulunan istekliler huzurunda alınış
sırasına göre açıklanacak ve şartnameye uygun teklif veren tüm isteklilerle açık artırmaya
geçilecektir.
7.6. Açık artırmaya iştirak edecek olan tüm isteklilerden aynı anda en yüksek birinci teklif üzerinden
teklif alınmaya başlanılacaktır.
7.7. Açık artırma turlarında kişi başına teklif edilen tutar üzerinden en az 10,00- TL ve üzeri
şeklinde artırılmak sureti ile teklif verilecektir.
7.8. Komisyon, istekli Bankaların görüşme yapabilmeleri için süre talebinde bulunmaları halinde
makul bir süre takdir ederek, ihaleye ara verebilir.
7.9. Toplam Promosyon tutarı belirlenirken personel sayısı 353 kişi olarak dikkate alınacaktır.
7.10. Komisyon bütün teklifleri reddetmek ve ihaleyi iptal etmek hakkına sahiptir.
7.11. Komisyon teklifleri değerlendirmek ve kesinleşen ihale kararını vermek için makul bir süre
kullanabilir.
Madde 8 - En Avantajlı Teklifin Değerlendirilmesi
8. Bu ihalede teklifin belirlenmesinde, komisyonun belirleyeceği teklif, en avantajlı teklif olarak
kabul edilecektir. isteklilerce verilen en yüksek promosyon teklifinin en avantajlı teklif olarak
belirlenmesinde komisyon tamamen serbesttir.
5
Madde 9. Sözleşme
9.1. Komisyonca en avantajlı teklif olduğu kabul edilen istekliye, komisyon kararı yazılı olarak
bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. Komisyonca en avantajlı teklif olduğu kabul edilen
İstekli, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde sözleşme imzalaması esastır.
9.2. Komisyonca en avantajlı teklif olduğu kabul edilen istekli, sözleşme imzalama süresi içerisinde,
sözleşmeyi imzalamaması halinde, açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 20 (yüzde yirmi) si
kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu aşamadan sonra aynı koşullarda ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklifi veren istekli sözleşme imzalamaya davet edilir.
9.3. Sözleşme, Kurum ile en avantajlı teklifi veren ve ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacaktır.
Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici Banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm
işlemlerini hazır hale getirecektir.
Madde 10- Cezai Hükümler
10.1. Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda personelin uğrayacağı
maddi zararı karşılar, idare tarafından Banka yazılı olarak uyarılır, tekrarında ise sözleşme bedelinin
0%1 (binde biri) oranında ceza ödemeyi kabul eder. Tahsil edilecek ceza ödemesi Kurumun
bildireceği banka hesabına aktarılır. Üçüncü defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.
Bu şartnamede belirtilen hususlar Banka tarafından yerine getirilmediği takdirde Banka herhangi bir
hak talep edemez.
10.2. Bu sözleşmeye göre, Kurum personelinin hesaplarına alacak kaydedilmesi gereken tutarların,
Kurumdan kaynaklanmayan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Mücbir Sebepler"
başlıklı 10 uncu maddesi bahsedilen haller dışında, Banka tarafından personelin hesabına
aktarılmaması veya geç aktarılması halinde; Banka, noksan aktarılan tutarların, personelin hesabına
aktarılması gereken tarihten, aktarmanın yapıldığı tarihe kadar geçecek süre için yürürlükte bulunan
faiz ile birlikte Kurum personelinin hesabına aktaracaktır.
10.3. Anlaşma yapılan Bankanın tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde Sözleşme kendiliğinden sona
erer. Taraflardan herhangi birinin yazılı talebi halinde sözleşmenin feshi karşılıklı olarak kabul
edildiği takdirde promosyon geri iade edilmez ve Banka idareye herhangi bir yaptırım uygulayamaz.
10.4. Banka, imzalanacak sözleşme ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Atatürk Orman Çiftliği
Müdürlüğünün izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde
her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ihtar ve
protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda Banka Atatürk
Orman Çiftliği Müdürlüğünden herhangi bir hak talep edemez.
10.5. Banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
10.6. İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6
Madde 11- Diğer Hükümler
11.1. Banka, sözleşme ve eklerinden doğan damga vergisi ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine
getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup, sözleşmeden önce
vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Muhasebe Mali İşler
Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.
11.2. Anlaşma yapılan Banka, maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde
yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. ATM’ler 24 saat boyunca arıza ve para ikmali gibi
konularda gözetim altında tutularak istisnai durumlarda aksaklıklar en geç 24 saatte
çözümlenmelidir.
11.3. Komisyon, Banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp
yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir
hak ileri sürülemez ve Kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.
11.4. Teklifler tamamen bu şartnameye bağlı kalınarak sunulacak olup, alternatif teklif kabul
edilmeyecektir.
BANKA PROMOSYON KOMİSYONU
Nadir ŞAHİN
AOÇ Müdür Yardımcısı V.
Komisyon Başkanı
Osman GÜRER
Yetkili Memur Sendika Temsilcisi
Üye
Kemal DEMİREL
Kürşat MERCAN
Muhasebe ve Mali İşler Müdür V.
Ticaret Müdür V.
Üye
Üye
Mevlüt EDİZ
Abbas ÇINAR
İşçi Sendika Temsilcisi
İşçi Sendika Temsilcisi
Üye
Üye
7
TEKLİF MEKTUBU
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
.. /.. /....
İhalenin Adı
İhalenin Tarihi
Teklif sahibinin adı ve soyadı/
ticaret unvanı
TC Kimlik Numarası
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Yukarıda adı ve tarihi yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş,
anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar dahil olmak üzere ihale dokümanında yer
alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat
yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik
posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]
3) İhale konusu promosyon için kişi başı [ Teklif edilen bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.]
bedel ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.
Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza
8
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU
……………………………………………………………………………………BANKASI
Sayı :
Konu : Banka Yetkilisi
1-Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2-İhale Konusu
3-İhale Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5- Yıllık Nakit Akışı 2013 Yılı Net
Yıllık Nakit Akışı 2014 Yılı Tahmini
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
:Alparslan Türkeş Cad.No:75 06560 Gazimahallesi/
Yenimahalle/ANKARA
: (0312) 2110170 – (0312) 2110179
: [email protected]
:Maaş ve diğer ek ödeme ilgili Banka
Promosyon İhalesi ödemeleri
:Herhangi bir ihale kanuna tabi olmayan ‘’Kapalı
Zarf ve Açık Artırma Usulü’’
: 353 Kişi
: 10.129.432,38 TL
: 12.433.926,04 TL
: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü idare Binasında
Bulunan Toplantı Salonu
:17/04/2014 Perşembe günü, saat 10:30
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
1- Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik
şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak Banka Promosyon İhalesi yeterlik için
değerlendirmek üzere başvurmaktayız.
2- Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için bankamızla irtibat kurabilir.
3- Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak
başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.
Sıra no
Adı Soyadı
Bankadaki Görevi
İmzası
1.Yetkili
2.Yetkili
3.Yetkili
Adı Soyadı
………… Bankası Yetkilisi
9
Download

TC GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN