ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
T.C.
ÇAYIRALAN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
STRATEJİK
PLAN
2010-2014
1
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
Hakkıdır, Hak'ka tapan, milletimin istiklal!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak'kın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli
O zaman vecdile bin secde eder varsa
taşım;
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı
yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden
naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hak'ka tapan milletimin istiklal!
Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
MEHMET AKİF ERSOY
2
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve
müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhili
ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin
imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir
mahiyete tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş
olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin
siyasi emelleriyle tevhit edebilirler; millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap
düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini
kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal ATATÜRK
3
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
4
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
GİRİŞ
1. DURUM ANALİZİ
10
1.1. Kurum İçi Analiz
1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı
15
1.1.2. Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları
16
1.1.3. Kurumun Mevcut Misyonu
23
1.1.4. Son Yıllarda İzlediği Politikalar
23
1.1.5. Geçmiş Performansı
26
1.1.6. Kuruluşun Sorunları
27
1.2.Paydaş Analizi
33
1.2.1. İç Paydaşlar
1.2.2. Dış Paydaşlar
1.2.3. Paydaş / Hizmet Matrisi
1.3.GZFT Analizi
40
1.3.1. Güçlü Yönler
1.3.2. Zayıf Yönler
1.3.3. Fırsatlar
1.3.4. Tehditler
1.4. Stratejik Konular
2. MİSYON / VİZYON
53
57
2.1. Misyon
2.2. Vizyon
3. İLKELER BİLDİRİMİ
58
4. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER
59
5
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
ÖNSÖZ:
Kurum ve kuruluşların başarılarının sürekliliği, hızlı değişmeler karşısında stratejik yaklaşımlarla
sorunlara çözüm sunabilmekten geçmektedir. Diğer yandan, kalite ve mükemmellik arayışının arttığı bir
dünyada, vatandaşına hizmet üretimi verimliliği - etkinliği artışı sağlama görevi bulunan kamu kesiminin
stratejik yönetim kural ve ilkelerinin uyarlanmasında dikkat edilmesi gerekli özel boyutlar bulunmaktadır.
Kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında ileri görüş ve vizyon sahibi mevcut yönetici ve iş görenlerden
bu yönde daha fazla yararlanma anlayışı, katılımcılık ve uzlaşma ilkeleri ile de tutarlı bir gereklilik haline
gelmektedir.
Dünyadaki gelişmeler, Türk kamu yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır. Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini
netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak“stratejik yönetim” yaklaşımı
benimsenmiştir. Bu kapsamda, 2003 yılında kabul edilerek 2005 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar,
ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” hükmüne yer verilerek, kamu idarelerinin politika üretme
kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
5018 sayılı Kanun‟un
9‟uncu maddesi, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
konusundaki hükümleri ihtiva etmektedir. Aynı maddenin 3‟üncü fıkrasında, “stratejik plan hazırlamakla
yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik
planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir” denilmektedir.
Buna göre, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazeteyayımlanarak
‟de
yürürlüğe girmiştir. Buna göre; stratejik planlama çalışmalarının, kapsamdaki tüm kamu idarelerine
yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dâhilinde yürütülecektir.
Eski Millî Eğitim Bakanımız Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK’in 19.06.2006 tarihinde yayımladığı
2006/55 sayılı genelge ile Millî Eğitim Müdürlüğümüz; 2010–2014 yıllarını kapsayacak olan ve
Müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini,
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri belirleyen stratejik planı hazırlamak üzere çalışmalarına
başlamıştır.
Hatice BAYAR ÖZDEMİR
Çayıralan Kaymakam
6
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
SUNUŞ:
Geçmişten günümüze gelirken, var olan yaratıcılığın getirdiği teknoloji ve sosyal anlamda
gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Sağlam bir
ekonomi ve güçlü bir sosyal yapı, çağdaş bir ülke olma yolunda oldukça büyük önem taşımaktadır.
Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve
ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama
faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir.
Kurumumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite
kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır.
Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma,
sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ı ilişkileri kapsayan 2010–2014 stratejik
planı hazırlanmıştır.
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak en büyük amacımız yalnızca eğitim ve öğretim
vermek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan,
bizleri daha da ileriye götürecek bilinçli bir toplum yetiştirmektir.
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani
kurumun SWOT analizini yaparak başlamıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama
aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte kurumun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler,
eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT
analizi bir kilometre taşıdır, kurumumuzun bugünkü resmidir. Stratejik planlama ise bugünden yarına
nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.
Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki
her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı (2010–2014)’da belirtilen amaç ve
hedeflere ulaşmamızın Kurumumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar
sağlayacağına inanmaktayız.
Murat OĞUZ
İlçe Millî Eğitim Müdürü
7
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
8
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2010-2014
BİRİNCİ BÖLÜM
1. DURUM ANALİZİ
9
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
1.DURUM ANALİZİ
GİRİŞ
Kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması kamu yönetimi reformunun temel
amaçlarındandır.
Kamu harcama yönetiminin iyileştirilmesine ve bütçe sürecinin etkinliğinin artırılmasına yönelik
çeşitli reform çalışmaları başlatıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda; kuruluşların politika oluşturma
kapasitelerinin artırılması, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplin sağlanması,
kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının
izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi temel öncelikler olarak
belirlenmiştir.
Kamunun içinde bulunduğu mali ve idari sorunlar dikkate alındığında planlı hizmet üretme;
kalkınma planları ve programlar ile belirlenen politikaları kuruluş düzeyinde somut iş programlarına ve
bütçelere dayandırma, uygulamayı etkin bir şekilde izleme, değerlendirme ve denetleme sürecine kamu
kuruluşlarının aktif katılımının önemi giderek artmaktadır. Stratejik planlama, bu faaliyetlerin kamu
kuruluşları tarafından yürütülmesinde temel bir araç olacaktır.
Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve
gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerini bu planda öngörülen kuruluş vizyonu, misyonu, amaç ve hedefleri
ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturması gerektiği hükme
bağlanmıştır.
5018 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
konusundaki hükümleri ihtiva etmektedir. Aynı maddenin 3’üncü fıkrasında, “stratejik plan hazırlamakla
yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik
planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir” denilmektedir.
Buna göre, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; stratejik planlama çalışmalarının, kapsamdaki tüm kamu
idarelerine yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dâhilinde yürütülecektir.
Söz konusu geçiş takvimine göre, Bakanlığımız 2010–2014 yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik
planını, hazırlayarak, değerlendirilmek üzere DPT Müsteşarlığına göndermek zorundadır.
Stratejik plan makro düzeyde belirlenen ulusal stratejiler, kalkınma planı, orta vadeli program ve
faaliyet alanımızla ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak
hazırlanacaktır
10
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
PLANLAMANIN PLANLANMASI
Planlamanın planlanması aşaması bir proje olarak ele alınmıştır. Bu projede işin niteliği,
kullanılacak kaynaklar ve zaman temel kıstas olarak değerlendirilmiştir. Üst Yönetimin desteğinin
sağlanması önemli görülmüş ve bu amaçla kurumun üst ve orta düzey yöneticileriyle çeşitli aşamalarda
toplantılar düzenlenip uygulanmış ve model üzerinde uzlaşma sağlanmıştır.
Stratejik Plan Ekip üyelerinin belirlenmesinde esas olarak kişilerin etki, etkilenme, bilgi ve ilgileri
dikkate alınmıştır. Oluşan grupta bütün birimlerin temsil edilmesi sağlanmıştır. Her birimden
görevlendirilen personelin yeterlilikleri belirlenerek Stratejik Planlama Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Buna göre; Şevki EKİNCİ’nin başkanlığında oluşturulan stratejik planlama ekibi aşağıdaki gibi
oluşmuştur.
Görev Yeri Ve Unvanı
Ekipteki Görevi
1. Şevki EKİNCİ
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kurul Başkanı
2. Özgür ŞENYÜZ
İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü
Yönetici koordinatör
3. Ahmet KAYGISIZ
Halk Eğitim Merkezi Md. Yrd.
AR-GE Koordinatör
S.No Adı Soyadı
Hazırlık programında;
 Stratejik planlama sürecinin aşamaları,
 Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler,
 Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi,
 Stratejik planlama sürecindeki her aşamaya dâhil olacak kişiler ve sorumlular,
 Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı
gibi hususlara yer verilmiştir.
Stratejilerin belirlenmesi aşamasında gerek Stratejik Planlama Üst Kurulunun gerekse iç ve dış
paydaşların görüşleri alınmış, her bir katılımcının fikri analitik ve somut ölçütlerle değerlendirildikten
sonra planımıza dâhil edilmiştir.
Yapılan toplantı ve görüşmeler neticesinde elde edilen fikirler üst politika belgeleri ile
ilişkilendirilmiş, stratejik planların hazırlanması hususunda bizlere yol gösteren kılavuz yayınlar
incelenmiş ve bu sayede amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesinde somut ve makul bir yol izlenmiştir.
İncelenen üst politika belgeleri ve stratejik planlama kılavuzları şunlardır.
 Kamu Kuruluşları için Stratejik Plânlama Kılavuzu‐DPT
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 Eğitimde Stratejik Plânlama/Ercan TÜRK‐Nezir ÜNSAL
 Eğitimde Stratejik Plânlama/Ercan TÜRK‐MAKALE
 Nurettin Konaklı ile MEB’in Stratejik Plân Hazırlama/Mehmet Akif SÖZER‐Nilgün AKSAN
11
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
 Millî Eğitim şura Kararları
 60. Hükümet Eylem Planı
 AB Müktesebatına Uyum Programı 2007 İlerleme Raporu
 2008 Yılı Programı
 AB Büyüme Stratejisi
 Avrupa’da Eğitime Dayalı Temel Veriler
 Bilgi Toplumu Stratejisi
 Bilgi Toplumu Strateji Eylem Planı
 9. Ulusal Kalkınma Planı
 Orta Vadeli Program
 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu
 Avrupa’da Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi
 Eğitimde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı
 Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi
 TÜBĠTAK VĠZYON: 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
 MEB Çalışma Programı
.
12
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
İlçemizin Tarihçesi ve Coğrafi yapısı:
TARİHİ VE COĞRAFİ YAPI
Çayıralan ilçesi merkez ve köylerinin kuruluş tarihine ait bilgiler kesin olarak
bilinmemektedir. Hayata elverişli havzalardan biri olan Orta Kızılırmak havzasında bulunması
nedeniyle birçok topluluk tarih boyunca bu bölgeye yerleşerek devletler kurmuş ve kültürel eserler
bırakmışlardır. Çayıralan’ın 2,5 km doğusunda bulunan Yassı Hüyük üzerindeki tarihi Tuğulhan
(Çayırşeyhi) bugünkü Çayıralan isminin alınmasında etken olmuştur.
Doğudan-batıya, batıdan-doğuya uzanan kervan yollarından olan Kızılırmak’ın kuzeyindeki
yol; Konya-Aksaray’a doğru uzanmakta buradan Hacıbektaş ve ilçemiz vadisinden Sivas-Erzurum
ve Tebriz istikametine uzanmaktadır.l934-l935 yıllarında Çayıralan’da çıkan Hitit Kraliçesi mezarı
eşyaları Hititler’in yöreyi askeri ön karakol olarak kullandıklarını göstermektedir.
13
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Oğuzların Gülhan kolu olan Dulkadiroğulları önce Maraş-Elbistan yöresine daha sonra bu
bölgeye gelerek yerleşmiştir. Bozok asıllı bu obalar nedeniyle yörenin Bozok ismini aldığı
görülmektedir. XII-XIV. yy. arasında Bozok’un merkezi Akdağ (Çayıralan) olmuştur.
Osmanlı Devletinin doğuya genişlemesi ve seferleri sonucunda l520’lerde Osmanlı sınırları
içine girmiştir.1876 yılında Boğazlıyan ve Akdağmadeni ilçe olduktan sonra Çayıralan
Boğazlıyan’a Çayırşehri ismiyle bağlı bir nahiye olarak görülmektedir.1892-1936 yılları
Boğazlıyan idaresi Uzunlu’da ikamet ettiği için Çayıralan’da Uzunlu’ya bağlı görülür.
l948’de yapılan idari tanzimle ilçe haline getirilmiş ve Yozgat İl’ ine bağlanmıştır.
Doğuda Gemerek, Batıda ÇAYIRALAN ve Çandır, Kuzeyde Akdağmadeni, Güneyde
Özvatan ilçeleriyle çevrilidir.İlçe Akdağ’ların batı eteğinde kurulmuş olup rakımı l400 metre ,
yüzölçümü 809 km2 ve Yozgat’a uzaklığı 110 km’dir. Kışları soğuk ve yazları sıcak geçen kırsal
bir iklime sahiptir. İlçenin büyük akarsuları yoktur. Ancak dağlık ve ormanlık yörenin özelliği
olarak küçük akarsulardan beslenen Beypınarı Çay’ı ilçenin doğusundaki Kaynarpınar’ı sularının
birleşmesinden meydana gelen akarsu ile A.Tekke köyü yöresinden gelen Karalı Suyunun
birleşmesi ile Kozan Çay’ı oluşmuştur.
Yerleşim yeri olarak bağlı köyleri ile birlikte dağlık bir araziye sahiptir. Doğudan Akdağlar
Batıdan Gevencik dağları ile çevrilmiştir. Güneyi, kuzeyi ve doğu yöreleri oldukça engebelidir.
Çayıralan’ın ikliminin özelliğine uygun olarak hakim bitki örtüsü steptir. Dağlık alanları daha
nemli ve daha yağışlı olması nedeniyle seyrek de olsa çam ve meşe türünden ağaçlarla kaplı
olduğu görülür.
14
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
1.1.1Kurumun Tarihçesi ve Yapısı:
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki 3797 sayılı Yasa’ya göre MEB bugün;
Merkez Örgütü, Taşra Örgütü, Yurt Dışı Örgütü ve Bağlı Kurumlar olmak üzere dört bölümden
oluşmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı, taşrada 81 il ve 58’i büyük şehir merkez ilçesi olmak üzere 850 ilçede
örgütlenmiştir. MEB‟in, 21 eğitim müşavirliği ve 17 eğitim ataşeliği olmak üzere 22 ülkede temsilciliği
bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Kurumsal olarak merkezi bir yönetim anlayışına dayalı olarak iş ve
işlemlerini yürütmektedir.
Merkez ilçe hariç her ilçede bulunan ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri, hizmetin özelliklerine göre şubeler ve
bürolar ile kurul ve komisyonlardan meydana gelirler ve il Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak iş ve
işlemlerini yürütürler. Merkez ilçelerde il Millî Eğitim Müdürlükleri Millî eğitim hizmetlerini
yürütmektedirler. Millî Eğitim Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile karşılaştırıldığında
650,000‟in üzerinde çalışanı ile Türkiye‟deki en büyük insan kaynağına sahip devasa bir kurumdur.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak 01.01.1948 Tarihinden beri
görev, yetki ve sorumluluk bakımından Çayıralan İlköğretim Müdürlüğü olarak görev yaparken Millî
Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında 179 Sayılı Kanun hükmündeki Kararnameye
dayanarak bu görev, yetki ve sorumlulukları 11.02.1985 Tarihinden itibaren İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğüne devredilmiştir. O günden bu güne kadar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Hükümet
Konağı Binası’nda görev yapmaya devam etmektedir.
İlçemizde Millî Eğitim teşkilatı, 26 yönetici, 155 öğretmen, 26 diğer personel ve yaklaşık 2150
öğrenci ile dev bir insan kaynağına sahiptir.
Millî Eğitimin personel ve ücret politikası merkezi idare tarafından belirlenmekte ve
düzenlenmektedir. Her bütçe yılı Maliye Bakanlığınca planlanır.
Kurum içi iletişim belirlenen yazışma kurallarına uygun hiyerarşik bir düzende yapılmaktadır.
Karar alma süreçlerinde yavaş yavaş katılımcılık ağırlıklı çalışmalar etkisini göstermektedir. Bunun en
güzel örneği, bütün okullarında oluşturulma zorunluluğu olan Okul Gelişim Yönetim Ekipleridir. Kısaca
okulun meclisi denilebilecek bu ekipte okuldan hizmet alan bütün ilgi grupları temsil edilmektedir. Karar
alma süreci noktasında henüz istenilen düzeyde olmamakla beraber büyük bir gelişme olarak
görülmektedir.
Kurumlarda bütün idari işlemler teknolojik alt yapıyı gerektirmekte ve teknolojiyi kullanma düzeyi
%100 seviyesindedir. Amaç, bütün eğitim öğretim süreçlerinin internet temelli yapılarak ölçülebilirliği ve
dolayısıyla planlama ağırlıklı çalışmanın ön plana alınmasıdır. Kurum, Merkez Teşkilatı ile sürekli
internet kanalıyla bir iletişim kanalına sahiptir. Birçok sürecinde İLSİS adı verilen bir internet veri tabanı
kullanmaktadır. Bütün okullar bilgisayar yazışmasını kullanmakta olup %100 gibi oranda bilgi teknoloji
sınıflarına sahiptir. Böylelikle hızlı teknolojik kullanım öğrencilere doğru ilerlemektedir.
Kurumun faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sistemi, merkezi teşkilat ve taşra teşkilatlarında
bulunan rehberlik ağırlıklı teftiş sistemi olup belirlenen ölçülebilir kriterlere yönelik performans
değerlendirme sistemleri henüz pilot uygulama aşamasındadır. Pilot çalışmalar 360 derece performans
değerlendirme sistemini baz almaktadır. Millî Eğitimde kurumsal performans ölçüm sistemi
bulunmamaktadır. Bireysel performanslar yöneticiler tarafından verilen sicil puanları ile
değerlendirilmektedir. Son birkaç yıldır Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir yönerge ile kurumsal
ödüllendirme sistemi oluşturulmuştur. Buna göre ‘En Kaliteli Ekip’ ve ‘En Kaliteli Okul/Kurum’ olmak
üzere iki kategoride ödüllendirilmeye dayalı bir yarışma vardır. Bu ödüllendirme süreci teşvik eğilimlidir.
Kurumun yararlandığı değişik finansman kaynakları bulunmaktadır. Bunlardan en önemli yekûnu
Genel Bütçe payı almaktadır. Özel İdare Bütçeleri ise Genel Bütçeyi desteklemektedir. Okullarda kurulan
15
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Aile Birlikleri sayesinde katılımcı bir anlayışla velilerin gönüllü maddi katılımı sağlanmaktadır. Son
zamanlarda sivil toplumun önemi ön plana çıkmıştır. Gönüllü hayırsever katkıları da eğitim kurumları için
büyük bir katkı yöntemi olarak yerini almıştır.
Millî Eğitim teşkilatında her kurum ihtiyaç duyduğu Araç-Ekipmana sahiptir. Millî Eğitim Müdürlüğümüz
yazışma olarak Kaymakamlıkların en önemli kurumlarını teşkil ettiğinden bina olarak Kaymakamlıklarla
beraberdir.
16
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
1.1.2. KURUMUN YASAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI, FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN ve HİZMETLER
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
Genel
Dokümanlar
3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
22175 Sayılı RG yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
TEMEL
GÖREVLER
İşlemler
Bölümler
A.1.1 Stratejik Planlama İle İlgili İşlemler
A.1
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
A.1.2 Toplam Kalite Yönetimi İle İlgili İşlemler
Yasal Dokümanlar
1-STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (26804 RG)
MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TAŞRA TEŞKİLATINA
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
A.2.1 Arşiv İle İlgili İşlemler
A.2
1-DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (19816 RG)
2-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ (2430
T.D.)
Arşiv ve İdare Birimi
A.2.4 Posta İşlemleri
A.3
A.4
TEMEL
GÖREVLER
Basın ve Halkla
İlişkiler Birimi
İLSİS
1-BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
2-4982 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE
USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
A.3.1 Basın
A.4
Yönetim Bilgi Sistemleri
Bölümler
İşlemler
B.1.1
B.1.2
B.1
12.04.2002 TARİH 2002/31 SAYILI GENELGE
Sicil İşlemleri
Adaylık İşlemleri
Özlük Hizmetleri
Birimi
B.1.3
Terfi-İntibak İşlemleri
B.1.4
Emeklilik ve Borçlanma İşlemleri
B.1.5
Sağlık ve İzin İşlemleri
Yasal Dokümanlar
1-MEB SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2-DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ 86/10985 BKK
1-657 SAYILI DMK 58.MADDESİ
2-ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR GENEL
YÖNETMELİK
3-MEB ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK 2423 TD
1-657 SAYILI DMK
2-MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4286/90234 İNTİBAK
BÜLTENİ
5434 SAYILI KANUN
1-657 SAYILI DMK
2-MEB PERSONEL İZİN YÖNERGESİ
17
PERSONEL HİZMETLERİ TEMEL
SÜRECİ
No
No
YÖNETİM HİZMETLERİ
A.2.2 Gelen Evrak İşlemleri
A.2.3 Giden Evrak İşlemleri
No
No
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Ödül ve Ceza İşlemleri
B.1.6 Pasaport İşlemleri
1-657 SAYILI DMK 36/VI.MADDESİ
2-5682 SAYILI PASAPORT KANUNU
3-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 175327
SAYILI YAZILARI
B.1.7 Kısa Süreli Görevlendirme İşlemleri
657 SAYILI DMK 86.MADDESİ
B.2.1 Yönetici Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri
MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (26089 RG)
B.2.2 Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri
B.2
Atama Hizmetleri
Birimi
B.2
Diğer Personel Atama ve Yer Değiştirme
İşlemleri
1-657 SAYILI DMK
B.2.4
Yönetici ve Öğretmen Görevlendirme ve
Vekâlet
MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN DERS VE EK DERS
SAATLERİNE İLİŞKİN 2006/11350 BKK
1-657 SAYILI DMK 4/b
2-MEB TTK 119 VE 133 SAYILI KARARLARI
B.2.6 Norm Kadro İşlemleri
MEB OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN
NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 23782 RG
B.2.7 Kurum Tipleri Belirleme İşlemleri
MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (26089 RG)
B.2.9
B.2.11
Hizmetiçi Eğitim
2- İL İDARE KANUNU 8/c
B.2.5 Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme İşlemleri
Kısmi Zamanlı Öğretmen Görevlendirme
İşlemleri
B.2.10 Vekil Öğretmen Görevlendirme İşlemleri
B.3
1-MEB ÖĞRETMENLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİ (26089 RG)
2-TTK 119 VE 133 SAYILI KARARLARI
B.2.3
B.2.8 Geçici Personel (Özelleştirme) İşlemleri
Atama Hizmetleri
Birimi
1-657 SAYILI DMK
2-17848 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Kadrosuz Usta Öğretici Görevlendirme
İşlemleri
657 SAYILI DMK 4/c
1-MEB ÖĞRETMENLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİ (26089 RG)
2-TTK 119 VE 133 SAYILI KARARLARI
1-657 SAYILI DMK 86.MADDESİ
2-MEB TTK 119 VE 133.SAYILI KARARLARI
2250 SAYILI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİ
B.2.12 Kontenjan Belirleme İşlemleri
MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAKVİMİ
B.2.13 Ek ders Ücret Onayları ile İlgili İşlemler
MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN DERS VE EK DERS
SAATLERİNE İLİŞKİN 2006/11350 BKK
B.3.1 HİE İhtiyacının belirlenmesi
MEB HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
18
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Birimi
B,3.2
HİE Planlanması,Uygulanması ve
Değerlendirilmesi
MEB HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
B.4.1 Öğretmen evleri ve Lokalleri ile İlgili İşlemleri ÖĞRETMENEVLERİ VE ÖĞRETMEN LOKALLERİ UYGULAMA
YÖNERGESİ
Öğretmene Hizmet ve
Sosyal İşler Birimi
B.4
B.4.2 Yaz Dinlenme Kampları İle İlgili İşlemler
No
TEMEL
GÖREVLER
Bölümler
No
B.4.3 Lojman Tahsisleri İle İlgili İşlemler
EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ
Yasal Dokümanlar
1-İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
2-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI NAKİL VE GEÇİŞ YÖNERGESİ
3-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
C.1.3 Öğrenci Disiplin İşlemleri
MEB SOSYAL ETKİNLİKLER VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
YÖNETMELİĞİ
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
C.1.4 Okul Açma-Kapatma ve Ad Verme İşlemleri
OKUL AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ
C.1.5 Kontenjan Belirleme İşlemleri
MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
C.1.2 Eğitici Geziler İle İlgili İşlemler
C.1
2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNU
İşlemler
C.1.1 Öğrenci İşleri İle İlgili İşlemler
Eğitim-Öğretim ve
Öğrenci İşleri
ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYALİŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ
YÖNETMELİĞİ
C.1.6
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri İle İlgili
İşlemler
OKUL MECLİSLERİ YÖNETMELİĞİ
C.1.7 Öğrencilere Yapılan Yardımlarla İlgili İşlemler
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE OKUL İDARESİYLE İŞBİRLİĞİYLE
YÜRÜTÜLMEKTEDİR
C.1.9 Açık İlköğretim ve Açık Lise İşlemleri
1-AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ
2-AÇIKİLKÖĞRETİM OKULU YÖNERGESİ
Öğrenci Başarısının Artırılması İle İlgili
C.1.10
İşlemler
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
C.1.11 Eğitim Bölgeleri ve Kurulları İle İlgili İşlemler EĞİTİM BÖLGELERİ VE KURULLARI YÖNERGESİ
C.1.12
C.2
Program Geliştirme
Hizmetleri
C.3
Kültür Hizmetleri
Okulların Öğrenci Alacağı Bölgelerin Tespiti
İle İlgili İşlemler
C.2.1 Programların Tanıtılması İle İlgili İşlemler
C.3.1 Yabancı Öğrenci Denklik İşlemleri
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
YÖNETMELİĞİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
YÖNETMELİĞİ
1-MEB DENKLİK YÖNETMELİĞİ
2-TTK BAŞKANLIĞI 2004/86 GENELGE VE EKİ KILAVUZ
19
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
C.3.2 Sosyal Etkinliklerle İlgili İşlemler
C.3.3 Millî Eğitim Komisyonları İle İlgili İşlemler
C.3.4 Millî Eğitim Danışma Kurulu İle İlgili İşlemler
C.4
Okul Öncesi Eğitimi
Hizmetleri
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
25486 R.G. MADDE 10
C.4.2 Ücret Tespit Komisyonu İle İlgili İşlemler
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
25486 R.G. MADDE 35
Okul Öncesi Eğitimin Geliştirilmesi İle İlgili
İşlemler
C.5.1 Merkezi Sistem Sınavları İle İlgili İşlemler
Bilgisayar ve Sınav
Hizmetleri
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
YÖNETMELİĞİ
C.4.1 Seçici Komisyon İle İlgili İşlemler
C.4.3
C.5
MEB SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
YÖNETMELİĞİ
MERKEZİ SİSTEM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
C.5.2 Bilgisayar Teknoloji Sınıfları İle İlgili İşlemler BAKANLIK TALİMATLARI
C.6.1 Sporcu Öğrencilerle İlgili İşlemler
OKUL SPOR KOLLARI YÖNETMELİĞİ
C.6.2 İzcilik ile İlgili İşlemler
C.6.3
C.6
OBSİ (Okul İçi Beden
Eğitimi Spor ve İzcilik)
Hizmetleri
Engelli Öğrencilerin Spor Faaliyetleri İle İlgili
İşlemler
MEB ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İZCİLİK
YÖNETMELİĞİ
OKUL SPOR KOLLARI YÖNETMELİĞİ
C.6.4 Ders Dışı Eğitim Faaliyetleri İle İlgili İşlemler
1-MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN DERS VE EK DERS
SAATLERİNE İLİŞKİN 2006/11350 BKK
2-DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI GENELGESİ 2006/97
C.6.5
MEB ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL VE
KÜLTÜREL YARIŞMALAR YÖNETMELİĞİ
C.6.6 İlçe Gençlik Kurulu ile ilgili İşlemler
GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUATI
C.6.7 İlçe Spor Güvenlik Kurulu İle İlgili İşlemler
C.6.8 Millî Bayramlar ve Törenlerle İlgili İşlemler
ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER
YÖNETMLİĞİ
C.6.9 Spor Yarışmaları İle İlgili İşlemler
OKUL SPOR KOLLARI YÖNETMELİĞİ
20
Sosyal ve Kültürel Yarışmalar İle İlgili
İşlemler
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
C.6.10 Öğrenci Eğitim Kampları İle İlgili İşlemler
ÖĞRENCİ EĞİTİM KAMPLARI YÖNERGESİ
C.6.11 Okul Spor Tesisleri İle İlgili İşlemler
OKUL SPOR KOLLARI YÖNETMELİĞİ
C.7.1
C.7
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu İle İlgili
İşlemler
C.7.2 İlçe Rehberlik Danışma Kurulu
C.7.3
Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve
Azaltılması İlçeYürütme Kurulu
C.7.4 Özel Eğitimin Geliştirilmesi İle İlgili İşlemler
1-573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME
2-ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI
STRATEJİ VE EYLEM PLANI
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
İlçe Halk Eğitimi Planlama Komisyonu
C.8.1
C.8
Çıraklık ve Yaygın
Eğitim Hizmetleri
C.8.2
İşlemleri
İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
Komisyonu İşlemleri
YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
C.8.3 Yaygın Eğitim Kurumları İle İlgili İşlemler
C.9
Mesleki Teknik Eğitim
C.9.1 İlçe Mesleki Eğitim Kurulu İşlemleri
3308 SAYILI MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM KANUNU
C.9.2
C.9.3
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İlçe
Koordinasyon Komisyonu
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
Öğrenci Sağlık Taramaları İle İlgili İşlemler
MEB İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN OKUL
SAĞLIĞI HİZMETLERİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
ERDEP Projesi İle İlgili İşlemler
MEB SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BŞK. 22.11.2005 TARİH VE 5522 SAYILI
YAZISI
C.12.1
Özel Öğretim Kurumları Açılış ve Kapanış
İşlemleri
1-625 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
2-MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
C.12.2
Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Personel
İle İlgili İşlemler
1-MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
2-İŞ KANUNU
C.12.3
Özel Öğretim Kurumlarının Denetimi İle İlgili
İşlemler
MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
C.12.4
Özel Öğretim Kurumları Sınavları İle İlgili
İşlemler
MERKEZİ SİSTEM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
C.9.4
C.10
C.11
Öğrenci Sağlık
Hizmetleri
Özel Öğretim
Kurumları Hizmetleri
21
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
C.12
Yurt ve Burs
Hizmetleri
C.12.5 Özel Eğitim Kursları İle İlgili İş ve İşlemler
ÖZEL EĞİTİM KURSLARI YÖNETMELİĞİ
C.12.1 Özel Öğrenci Yurtları ile İlgili İşlemler
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ
C.12.2
İlk ve Ortaöğretimdeki Pansiyonlarla İlgili
İşlemler
C.12.3 Bursluluk İşlemleri
Ücretsiz Ders Kitabı
Dağıtımı
Bölümler
Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı İşlemleri
No
TEMEL
GÖREVLER
No
C.13
BÜTÇE VE YATIRIM HİZMETLERİ
Bütçe-Muhasebe
Hizmetleri
1-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
YÖNETMELİĞİ
2-BÜTÇE KANUNU
D.1.2
1-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
YÖNETMELİĞİ
2-BÜTÇE KANUNU
3-222 SAYILI İLKĞRETİM KANUNU
D.1.3
Ortaöğretim Kurumları Bütçesi ile ilgili
İşlemler
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
YÖNETMELİĞİ
D.2.1
Yatırım
Yasal Dokümanlar
İlköğretim Kurumları bütçesi ve
muhasebeleştirilmesi işlemleri
D.1.4 Tahakkuk ve Mutemetlik İşlemleri
D.2
1-İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA
BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL
YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN 17729 R.G.
2-MEB BAĞLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA
BURS VE PARASIZ YATILILK VE SOSYAL YARDIMLAR
YÖNETMELİĞİ 7084 BKK
İşlemler
Millî Eğitim Müdürlüğü Bütçesinin
D.1.1 Hazırlanması ve Muhasebeleştirilmesi
İşlemleri
D.1
MEB BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ
İlköğretim Okulları Yatırım Programının
Hazırlanması
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ
1-BAŞBAKANLIK DPT MÜSTEŞARLIĞININ 27/07/2004 TARİH VE 25535
SAYILI RG 2004/1 NOLU GENELGE
2-MEB YATIRIMLAR VE TESİSLER DAİRE BŞK. YATIRIM
PROGRAMINA İLİŞKİN O YILA AİT GENELGESİ
D.2.2 Kamulaştırma İle İlgili İşlemler
KAMULAŞTIRMA KANUNU 18215 SAYLI RG
D.2.3 Yapım-Onarım İhaleleri İle İlgili İşlemler
1-4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
2-4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
D.2.4 Deprem Güçlendirme İle İlgili İşlemler
MEB APK BAŞKANLIĞININ 2003/29 SAYILI GENELGESİ
D.2.5 E-Yatırım Programı İle İlgili İşlemler
MEB STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞK.2006/65 SAYILI GENELGESİ
22
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
D.2.6
Ortaöğretim Kurumları Yapım ve Onarım
Teklifleri İle İlgili İşlemler
26046 SAYILI MÜKERRER RG 2006 YILI YATIRIM PROGRAMI
D.2.7
Ortaöğretim Kurumları Onarımı İle İlgili
İşlemler
MEB YATIRIM VE TESİSLER DAİRE BŞK. 2006/13 SAYILI GENELGESİ
D.2.8 Eğitime %100 Destek Kampanyası
D.3
D.4
Taşımalı Eğitim
Hizmetleri
Eğitim Araçları ve
Donatımı Hizmetleri
D.3.1 Öğrencilerin Taşınması İle İlgili İşlemler
D.3.2
Taşınan Öğrencilerin Beslenmesi İle İlgili
İşlemler
D.4.1
İlköğretim Kurumları Eğitim Araçları ve
Donatımı İle İlgili İşlemler
D.4.2
Ortaöğretim Kurumları Donatımı İle İlgili
İşlemler
TEFTİŞREHBERLİK
SORUŞTURMA
HİZMETLERİ
MEB EĞİTİM ARAÇLARI DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006/29
SAYILI GENELGE
MEB AYNİYAT TALİMATNAMESİ
Yasal Dokümanlar
E.1.3 Yurtdışı Çıkış İşlemleri
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MD.2006/21 GENELGE
E.2.1 Sivil Savunma İle İlgili İşlemler
1-7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU
2-2002/4390 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK
3-1988/13543 SABOTAJLARA KARŞI KORUNMA YÖNETMELİĞİ
E.2
E.3
Kantin ve Açık Alan
İşletmeleri
E.3.1
E.4
Bina İdare Amirliği
E.4.1 Bina İdare İşlemleri
Bölümler
Kantin ve Açık Alanların İşletilmesi İle İlgili
İşlemler
1-OKUL AİLE BİRLİKLERİ YÖNETMELİĞİ
2-KANTİN AÇIKALAN VE SALONLARIN MEB GÖZETİMİNDE VE
DENETİMİNDE OKUL AİLE BİRLİKLERİNCE İŞLETİLMESİNE DAİR
PROTOKOL
SİVİL SAVUNMA KURUMU YÜRÜTMEKTEDİR
İşlemler
F.1.1 Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme İşlemleri
F.1
1-4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
2-4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
3-MEB AYNİYAT TALİMATNAMESİ
MEB DIŞ İLİŞKİLER GENEL MD. 2004/52 GENELGE
Sivil Savunma
Hizmetleri
Teftiş-RehberlikSoruşturma Hizmetleri
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
E.1.2 Programların Tanıtımı ve Destek İşlemleri
No
TEMEL
GÖREVLER
AB Gençlik
Programları
İşlemler
No
DESTEK HİZMETLERİ
E.1
Bölümler
No
No
D.4.3 Demirbaş ve Ayniyat İşlemleri
TEMEL
GÖREVLER
4842 SAYILI GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINDA
DEĞİŞİKLİK HAKKINDAKİ KANUN 25088 RG
F.1.2 Teftiş ve Değerlendirme İşlemleri
Yasal Dokümanlar
1-MEB İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI
YÖNETMELİĞİ 23785 RG
2-MEB İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI REHBERLİK
VE TEFTİŞ YÖNERGESİ
F.1.3 İnceleme İşlemleri
23
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
1.1.3.Kurumun Mevcut Misyonu
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun çerçevesinde, bireylerin ihtiyaç duyduğu eğitimöğretim hizmetlerini, kurumun yetki, görev ve sorumlulukları dahilinde hazırlanan programlar
çerçevesinde yürütmektir.
1.1.4.Kurumun Son Yıllarda İzlediği Politikalar
Avrupa Birliği, ülkelerin eğitim sistemine genelde müdahale etmemekte ve bir sistem önerisinde
bulunmamaktadır. İlerleme raporları incelendiğinde, Türk eğitim sisteminin genel olarak AB üyesi
ülkelerin eğitim sistemleriyle uyumlu ve tutarlı olduğu görülmektedir.
Eğitime ilişkin AB müktesebatının meslekî eğitim ağırlıklı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda
Türkiye’nin ulusal yeterlilikler sistemini kurması gerekmektedir. Bu düzenleme, meslekî yeterliliklerin
AB düzeyinde karşılaştırılabilmesi açısından önemlidir.
Müktesebat açısından ciddi sorunlar olmamakla beraber, sunulan eğitimin nitelik ve niceliğinde
AB’nin ortak hedeflerine ulaşılabilmesi için başlatılan çalışmaların devam ettirilmesi gerekmektedir.
Müzakerelerin başlamasının Türkiye’deki eğitim hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak gelişimini
hızlandırması beklenmektedir. GSMH’ dan eğitime ayrılan payın AB ortalamalarına yükseltilmesi, önemli
bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
Türk eğitim sisteminin her kademesinde nitelik sorunu bulunmaktadır. Nicelikteki en önemli
sorunlar ise okulöncesi eğitim ile engellilerin eğitiminde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’nin baş etmesi
gereken diğer bir sorun ise bölgeler arası dengesizlik ile kız-erkek öğrenciler arasındaki okullaşma oranı
farkının en aza indirilmesidir.
AB’nin, ‘’Lizbon 2010 Ortak Hedefleri’’ olarak bilinen eğitimdeki hedefler, ana hedefler ve temel
hedefler olarak ele alınmaktadır.
Lizbon Stratejisinin ana hedefleri;
 AB’de eğitim ve öğretim sistemlerinin kalite ve etkinliğinin geliştirilmesi,
 Tüm eğitim-öğretim sistemlerine erişimin kolaylaştırılması
 Eğitim-öğretim sistemlerinin daha geniş bir dünyaya açılmasıdır.
24
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Lizbon 2010 ortak hedefleri olarak bilinen eğitimdeki temel hedefler aşağıdaki 13 ana başlık
altında toplanmaktadır:
 Öğretmenlerin eğitim ve öğretimlerini çağın şartlarına uygun hale getirmek,
 Bilgi toplumu için gerekli temel becerileri geliştirmek,
 Bilgi teknolojilerine herkesin ulaşabilirliğini garanti altına almak,
 Bilimsel ve teknik alanda iyileştirmelere gitmek ve bu alanlara ilgiyi artırmak,
 Finans ve insan kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak,
 Öğrenme ortamlarını herkese açmak,
 Öğrenmeyi daha cazip hale getirmek,
 Aktif vatandaşlığı, eşit imkânları ve sosyal uyumu desteklemek,
 Çalışma hayatı ve bilimsel araştırmalar arasında toplumun geniş bir kesimini içine alacak şekilde
bağlantılar kurmak ve olan bağlantıları kuvvetlendirmek,
 Girişimcilik ruhunu geliştirmek,
 Yabancı dil öğrenimini ilerletmek,
 Ülkeler arası hareketliliği ve değişimleri artırmak,
 Avrupa işbirliğini güçlendirmek
AB’nin 2010 yılına kadar tüm üye ülkelerden gerçekleştirilmesini beklediği hedefler, Türkiye için
de önem taşımaktadır. Türk eğitim sisteminin, bu hedefler doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir.
Avrupa Birliği’nde eğitim ve öğretim sistemlerinin performans ve ilerlemesini izlemede aşağıdaki
29 ölçüt esas alınmaktadır:
 0/14 ve 15/19 yaş grupları arasındaki insan sayısı ve toplam nüfusa oranı
 Eğitim çağındaki öğrencilerin eğitim personeline oranı
 En azından ilköğretimini tamamlamış 22 yaşındaki kişilerin yüzdesi
 Okuma yeterliliği “Seviye1”de olan ve PISA okuma yeterlilik ölçeğinde daha düşük seviyede
olan öğrencilerin yüzdesi
 PISA okuma yeterlilikleri ölçeğinde, her ülke için, öğrencilerin dağılımı ve ortalama performansı
 PISA matematik okuryazarlığı ölçeğinde, her ülke için, öğrencilerin dağılımı ve ortalama
performansı
 PISA fen okuryazarlığı ölçeğinde, her ülke için öğrencilerin dağılımı ve ortalama performansı
 Son 4 hafta içinde en az ortaöğretimini tamamlamış 25/34; 35/54; ve 55/64 yaş gruplarındaki
yetişkinlerden herhangi bir eğitim ya da öğretim faaliyetine katılmış olanların oranı(%)
 Yüksek öğretimdeki tüm öğrenciler içerisinde matematik, bilim ve teknoloji alanlarında öğretim
görenlerin oranı
25
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
 Matematik, bilim ve teknoloji alanlarındaki mezunların tüm mezunlar içerisindeki oranı
 Matematik, bilim ve teknoloji alanlarında yüksek öğretimini tamamlamış olanların toplam sayısı
 20/29 yaş grubundaki her bin kişiye düşen; yükseköğretimini matematik, bilim ve teknoloji
bölümü mezunu
 Eğitime yapılan devlet harcamalarının GSMH’ ya oranı
 Eğitim kurumlarına yapılan özel harcamaların GSMH’ ya oranı
 Sürekli eğitim merkezleri işletme harcamalarının toplam iş fiyatlarına oranı
 Eğitim seviyesine göre, öğrenci başına toplam harcama
 Öğrenci başına toplam harcama (GSMH’ ye göre kişi başına)
 Eğitim edinme seviyeleri araştırmasından 4 hafta önce eğitim ve öğretime katılan 25/64 yaş
grubundaki kişilerin oranı
 Çalışılan her bin iş saati başına sadece kurslu işletmelerde devam eden mesleki eğitim saatleri
 Çalışılan her bin iş saati başına tüm işletmeler tarafından devam eden mesleki eğitim saatleri
 Yaş ve eğitim seviyesine göre eğitime katılma oranları
 18/24 yaş grubunda ilköğretim sonrası eğitimine devam etmeyenleri oranı
 Yabancı dil öğrenen ortaöğretim öğrencilerinin oranı
 Ortaöğretimde kişi başına öğrenilen yabancı dillerin ortalaması
 Socrates (Erasmus, Comenius, Lingua ve Grundvig) ve Leonardo da Vinci programlarıyla
öğretmen ve usta öğreticilerin iç ve dış hareketliliği
 Erasmus öğrencilerinin ve Leonardo da Vinci kursiyerlerinin iç ve dış hareketliliği
 Yükseköğretime kayıtlı yabancı öğrencilerin gidilecek ülkede, Milliyete göre kayıtlı tüm
öğrencilere oranı
 Asıl ülkesinden yabancı bir ülkede eğitim için kayıt olmuş öğrencilerin oranı
 Yüksek ve düşük emeklilik yaşlarıyla öğretmenlerin yaş dağılımı
Eğitim sistemimizde AB Müktesebatına uyumda ciddi sorunlar görülmemekle beraber, diğer
konulardaki müktesebatın eğitim üzerinde meydana getireceği ciddi etkiler üzerinde durulması
gerekmektedir.
AB’ye uyum sürecinde, uygulanacak tarım politikalarının da etkisiyle, kırdan kente göçün
hızlanması beklenmektedir. Kent nüfusunun %80’in üzerine çıkması, milyonlarca insanın köyden kente
göç etmesi anlamına gelmektedir. Bu göçün büyük sorunlar yaratmaması için bireylerin kent yaşamına
uyumlarının sağlanması, onlara kentte gelir sağlayacak meslekî yeterliliklerin kazandırılması gerekecektir.
Yaşanması kaçınılmaz görülen bu durum, eğitimin arz ve talep yapısını ciddi ölçüde etkileyecektir.
26
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
AB müktesebatına uyumun, işgücü piyasası üzerinde büyük etkiler yaratması beklenmektedir.
Eğitim ihtiyacını etkileyecek mahiyette olan bu gelişmeler şu şekilde özetlenebilir; getirilecek standartlara
uygun mal ve hizmet üretimi için mevcut işgücüne ek yeterlilikler kazandırılması gerekecek, bazı
sektörlerde işgücü fazlası ortaya çıkarken, bazı sektörlerde işgücü açığıyla karşı karşıya kalınacaktır; bazı
meslekler önemini kaybederken, bazı mesleklerde ise istihdam imkanları genişleyecektir; esnek istihdam
modellerinin uygulanması yaygınlaşacaktır.
Türkiye’den AB ülkelerine, AB ülkelerinden Türkiye’ye öğrenci akışı hızlanacaktır. Bu akışın
ortaöğretim düzeyine inmesi beklenmektedir. Ortaöğretim kurumlarımız AB ülkelerinden gelecek
öğrencilere de hizmet verme durumuyla karşı karşıya gelecektir. Ayrıca, AB ülkelerinde eğitim gören
Türk çocuklarına karşı sorumluluklarımız artacak, onların daha iyi eğitim görmeleri için müdahale
fırsatlarımız çoğalacaktır.
Ana başlıklarıyla verilen bu gelecek senaryosu, Türk eğitim sisteminin şimdikinden çok daha
esnek, çevre koşullarına duyarlı, ihtiyaçlara odaklanmış, yaşanacakları önceden tahmin ederek sorunları
ortaya çıkmadan tedbirler alabilen; hızlı, etkin ve verimli işleyen bir yapıya kavuşturulmasının önemini
ortaya koymaktadır.
1.1.5.Kurumun Geçmiş Performansı
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve Millî Eğitim Bakanlığında üretilen
politikaların uygulayıcısı konumundadır. Ancak bu uygulamalar yerel özelliklerin durumuna göre iller ve
ilçeler arasında değişiklikler göstermektedir. Çayıralan ilçemizde yerel imkânların birçoğu eğitimöğretimi destekleyici niteliktedir. Okul ve kurumlarımızın önemli bir fiziki alt yapı sorunlarının olmaması,
okul ve kurumlarımızın ilçe merkezinde toplanmış olması, hayırseverlerin eğitim-öğretim faaliyetlerini
destekleyici çalışmaları ile birçok eğitim yatırımı yapılabilmiştir. Ancak imkânlarımızla orantılı olarak
merkezi sınavlarda daha başarılı bir duruma gelmemiz gerektiği kesindir. Aşağıda merkezi sınavlardaki
durumuz çizelgeler yardımıyla verilmeye çalışılmıştır.
27
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
OKS-SBS BAŞARI DURUMU
SINAV
YILI
SINAVA
GİREN
ÖĞRENCİ
SAYISI
ANADOLU
LİSESİ'NE
YERLEŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
FEN
LİSESİ'NE
YERLEŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
2004
141
18
3
2005
140
45
2006
157
2007
ANADOLU
ÖĞRETMEN
LİSESİ’NE
YERLEŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
MESLEK
LİSESİ'NE
YERLEŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
BAŞARI
ORANI
1
14
25%
1
-
27
52%
36
-
-
49
54%
148
17
-
1
66
56%
2008
165
32
1
2
40
44%
2009
165
35
1
6
47
54%
ÖSS BAŞARI DURUMU
SINAV
YILI
SINAVA GİREN
ÖĞRENCİ SAYISI
LİSANS
ÖNLİSANS PROGRAMINA
PROGRAMINA
YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞEN ÖĞRENCİ
SAYISI
BAŞARI
ORANI
2004
124
14
2
13%
2005
98
18
10
29%
2006
127
14
10
19%
2007
159
20
6
%16
2008
27
1
3
%15
2009
79
18
12
%38
28
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
1.1.6.Kuruluşun Sorunları
Çayıralan İlçe Millî Eğitiminin en önemli problemi personele duyulan ihtiyaçtır. İkinci olarak rehber
öğretmen branşında duyulan ihtiyaç okullarımızda birçok aksaklığa neden olmaktadır. Öğretmen ve
personel eksikliği merkezi yönetimden kaynaklanan ve sosyo-ekonomik şartlarla ilgili büyük problemdir.
Anadolu Lisesinin binasının olmayışı, Meslek Lisesinin derslik sayısının yetersiz olması, ilçenin sürekli
göç vermesi ilk göze çarpan problemlerdir.
MEVCUT PERSONEL DURUMU
1
1
1
Millî Eğitim Müdürlüğü
2
Halk Eğitim Merkezi
1
3
Mesleki Eğitim Merkezi
1
1
4
Anadolu Lisesi
1
1
5
Çok Programlı Lise
1
1
6
İmam-Hatip Lisesi
1
7
Endüstri Meslek Lisesi
1
8
Şehit Yarbay Y.Turgut İlköğretim O.
1
9
Mehmet akif ersoy i.ö.o.
1
10
Aşağı Tekke Hayri Yıldız YİBO
1
11
Konuklar İlköğretim O.
12
1
Personel Bilgileri
1
1
2
3
1
TOPLAM
i
Hizmetl
Aşçı
Yrd. Hiz.
Şoför
V.H.K.İ
Şef
Ücretli
Sözleşmeli
Genel İdare
Kadrolu
Vekil
Şube
Müdürü
Asil
Vekil
Müdür
Yrd.
Asil
Vekil
Müdür
Bş.Yrd.
Asil
Vekil
Asil
S.NO
Müdür
OKUL/KURUM ADI
ÖĞRETMEN
Memur
YÖNETİCİ
12
2
2
4
1
4
3
2
14
2
4
17
2
9
1
9
1
6
2
4
1
1
11
2
2
1
18
17
1
1
3
24
10
4
3
19
14
1
1
3
21
1
6
5
1
1
15
Menteşe M.Öztürk İlköğretim O.
1
4
3
13
Çokradan İlköğretim O.
1
4
4
1
2
12
14
Y.Yahyasaray İlköğretim O.
1
6
2
1
1
14
15
Alidemirci İlköğretim O.
1
1
16
Karakışla İlköğretim O.
1
1
17
Evciler Cumhuriyet İlköğretim O.
2
2
18
Curali İlköğretim O.
1
1
19
Çayıralan Anaokulu
1
1
1
1
1
1
3
1
8
2
3
1
1
6
29
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
20
Özel Çayıralan M.T.S.K.
1
4
5
21
Özel Maltepe Dershanesi
1
3
4
22
Özel Ferah Ortaöğretim Erkek Öğr.
Yurdu
1
TOPLAM
11
1
7
1
1
7
4
1
1
104
29 13
1
4
3
1
1
26
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
YIL
ÇAĞ NÜFUSU
KAYIT YAPTIRAN
ÖĞRENCİ SAYISI
OKULLAŞMA ORANI
2004-2005
217
99
%45
2005-2006
178
87
%49
2006-2007
167
108
%60
2007-2008
186
91
%49
2008-2009
914
189
%20.7
2009-2010
276
276
%100
İlçemizde okul öncesi eğitime halen 1 anaokulu, 8 anasınıfı ve 13 okul öncesi öğretmeni ile
devam edilmektedir.
30
216
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
İLKÖĞRETİMDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILLARI
OKUL ADI
2004-2005
2005-
2006-
2007-
2008-
2009-
2006
2007
2008
2009
2010
Günyayla İlköğretim Okulu
31
28
21
-
-
Kapalı
Fahralı İlköğretim Okulu
28
31
14
12
-
Kapalı
İnönü İlköğretim Okulu
28
-
20
12
-
Kapalı
Külekçi İlköğretim Okulu
106
119
74
81
-
15
Kaletepe İlköğretim Okulu
19
-
15
-
-
Kapalı
Ali Demirci İlköğretim Okulu
17
18
20
29
25
19
Çayıralan Çok Programlı Lisesi
388
357
297
206
224
210
Çayıralan Endüstri Meslek Lisesi
79
75
81
105
149
108
Çayıralan İmam Hatip Lisesi
65
58
64
53
48
59
Çayıralan Anadolu Lisesi
-
45
65
84
115
111
İlçemizde İlköğretim faaliyetleri 7 adet 8 yıllık ilköğretim okulu2 adet 5 yıllık Birleştirilmiş
Sınıflı ilköğretim 3 adet 3 yıllık Birleştirilmiş Sınıflı ilköğretim okulu olmak üzere toplam 12 okulla
devam etmektedir. Ancak her geçen yıl doğum oranın az göç oranının yüksek olması sebebiyle
öğrenci mevcudumuz azalmaktadır.
31
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı İtibariyle İlköğretimde Derslik Durumu
OKUL ADI
KULLANILAN
DERSLİK
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
OKUL ADI
KULLANILAN
DERSLİK
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
Şht. Yrb. Yusuf Turgut
İlköğretim Okulu
17
357
Yukarı Yahyasaray
İlköğretim Okulu
9
137
Mehmet Akif Ersoy
İlköğretim Okulu
13
279
Ali Demirci İlköğretim
Okulu
2
19
Aşağı Tekke Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu
12
210
Çayıralan Çok
Programlı Lisesi
12
210
Konuklar İlköğretim
Okulu
9
134
Çayıralan Endüstri
Meslek Lisesi
9
165
Çokradan Şehit İsmail
Genç İlköğretim Okulu
8
111
Çayıralan İmam Hatip
Lisesi
4
67
Evciler İlköğretim Okulu
2
34
Çayıralan Anadolu
Lisesi
7
94
Curali İlköğretim Okulu
1
11
Karakışla İlköğretim
Okulu
4
50
Menteşe İlköğretim Okulu
9
102
Çayıralan Ana Okulu
5
64
Külekçi İlköğretim Okulu
1
13
TOPLAM
131
2153
İlçemizde 2010 yılı itibariyle İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı: 1455/86:16,8
olarak gerçekleşmiştir.
32
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı İtibariyle İlköğretimde Taşımalı Eğitim Durumu
İlçemizde 2010 yılı itibariyle İlköğretimde;
Taşıma Merkezi Okul Sayısı:4
Okulu Taşınan Köy Sayısı:13
Taşıma Kapsamındaki Öğrenci Sayısı:139
Taşıma Hattı Sayısı:13
Taşıma Yapan Araç Sayısı:15 dır.
İlköğretim kapsamında İlçemizde halen bir YİBO bulunmakta olup okulla ilgili veriler
alttaki tablodaki gibidir.
Okulun Öğrenci Kapasitesi
250
Okulun Öğrenci Mevcudu
227
Pansiyon kapasitesi
205(150 erkek,55 kız)
Pansiyon mevcut öğrenci sayısı
185(136 erkek,49 kız)
Pansiyon doluluk oranı
%90,6
ORTAÖĞRETİMDEKİ MEVCUT DURUM ANALİZİ
Öğrenci Sayıları
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILLARI
OKUL ADI
2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009
2009–2010
Çayıralan Çok Programlı Lisesi
388
357
297
206
224
210
Çayıralan Endüstri Meslek Lisesi
79
75
81
105
149
108
Çayıralan İmam Hatip Lisesi
65
58
64
53
48
59
Çayıralan Anadolu Lisesi
-
45
65
84
115
111
33
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı İtibariyle Derslik Durumu
Okul Adı
Derslik Sayısı
Öğrenci Mevcudu
Çayıralan Çok Programlı Lisesi
12
210
Çayıralan Endüstri Meslek Lisesi
9
165
Çayıralan İmam Hatip Lisesi
4
67
Çayıralan Anadolu Lisesi
7
94
Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısı
YIL
ORTAÖĞRETİMDE BİLGİSAYAR BAŞINA
DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
2007/2008
6,8
2008/2009
6,53
2009/2010
5,76
Ortaöğretimde Pansiyon Durumu
PANSİYONU OLAN OKULLAR
KAPASİTE
MEVCUT
Çayıralan Çok Programlı Lisesi
120
110
Çayıralan İmam Hatip Lisesi
60
54
Aşağı Tekke Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
205
185
34
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Ortaöğretim Okullaşma Oranı
MEZUN OLAN KIZ
KAYIT YAPTIRAN
ÖĞRENCİ SAYISI
KIZÖĞRENCİ SAYISI
2004-2005
122
93
%76
2005-2006
111
84
%75
2006-2007
113
69
%61
2007-2008
98
74
%75
2007-2008
90
69
%77
2008-2009
100
81
%81
YILI
ORANI
YAYGIN EĞİTİMDEKİ MEVCUT DURUM ANALİZİ
2009 yılında Mesleki Eğitim Merkezinde Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık alanında açılan kurslara
79 kişi katılmış olup bunlardan;
30 Kişi Kalfalık Belgesi
23 Kişi Ustalık Belgesi
25 Kişi Usta öğreticilik Belgesi olmak üzere toplam 78 kişi belge almıştır.
HALK EĞİTİM MERKEZİNDE AÇILAN KURSLAR
Mesleki Teknik Kurslar
Sosyal Kültürel Kurslar
Görevlendirilen
Usta Öğretici/Öğretmen
Kurs sayısı
Kursiyer Sayısı
Kurs sayısı
Kursiyer Sayısı
2006-2007
7
113
9
206
23
2007-2008
12
242
17
364
25
2008-2009
19
482
77
1328
41
2009-2010
9
153
85
3583
37
Sayısı
35
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
OKUMA YAZMA KURSLARI VE OKURYAZARLIK ORANI
YIL
Kurs Sayısı
Kursiyer Sayısı
2007-2008
7
40
2008-2009
16
108
2009-2010
28
458
 Eğitim Kalitemizi arttırmak amacıyla “Kaliteli Bir Eğitim İçin Aile Bireylerini Eğitimde
Etkinleştirme Projesi “ kapsamında ilçe genelinde alan taramaları yapıldı. TÜİK verilerine
göre 18OO okumaz-yazmaz vatandaşımızdan 637 kişinin halen ilçemizde yaşadığı diğer
vatandaşlarımızın yurt dışına çıktığı tespit edilmiştir.
 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Müftülüğü iş birliği ile
iki kursa da katılımlar sağlanarak 13’ü köyde 2’si merkezde olmak üzere açılan 15 okuma
yazma kursuna ve açılan 16 sınavla toplam 458 vatandaş okuma yazma seferberliğine
kaydedildi. Böylelikle okuma ve yazma kurslarına katılımların artması sağlanmıştır.
PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ
Müdürlüğümüzün iç ve dış paydaşlarını belirlemek üzere öncelikle bir matris oluşturulmuş yapılan
çalışmalar ve toplantılar ile fikir alış verişi yapıldıktan sonra paydaşlarımız belirlenmiştir. Paydaşlar
belirlenirken kurum ve kişilerin ilgileri, yetenekleri, yasal yükümlülükleri ve kurumumuz için önem
dereceleri göz önünde bulundurulmuştur.
1.2.PAYDAŞ ANALİZİ
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması
için ilgili tüm tarafların görüşlerinin plana dâhil edilmesi amacıyla paydaş analizi çalışması
gerçekleştirilmiştir. Paydaşlar, kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da
kuruluşun çıktılarından etkilenen kişi, grup veya kurumlardır. Stratejik plan çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen paydaş analizi ile öncelikli paydaşlar belirlenmiştir.
1.2.1.İç Paydaşlar
1.2.2.Dış Paydaşlar
36
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Paydaş Belirleme Matrisi
ÖNEM
PAYDAŞ
NO
PAYDAŞ ADI
NO
İÇ
1
Sosyal Y.ve Dayanışma Vakfı
2
Okul Öncesi Eğitim Kurumları
DIŞ
Müşteri
Temel
Ortak
X
Stratejik
Ortak
X
X
X
27
PAYDAŞ
ÖNEM
İÇ
Temel
Ortak
PAYDAŞ ADI
Sivil Savunma İlçe Müdürlüğü
DIŞ Müşteri
X
Stratejik
Ortak
X
28
Öğrenciler
X
X
X
X
3
Diğer Okullar
X
X
29
Halk Eğitim Merkezi
4
Bankalar
X
X
30
Halk Kütüphaneleri
X
X
X
X
5
Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları
X
X
31
Hayırseverler
X
X
6
Belediyeler (İl, İlçe, Belde)
X
X
32
Yurtkur Müdürlüğü
X
X
7
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
X
X
33
Sivil Toplum Kuruluşları
X
X
X
34
Spor Federasyonları
X
X
X
X
35
İlçe Tarım Müdürlüğü
X
X
X
X
36
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
X
X
37
Matbaalar
X
X
38
Vakıflar
X
X
X
39
Kargo İşletmeleri
X
X
X
40
Kaymakamlık
X
X
41
8
9
10
11
Basın Organları
X
Dernekler / İl Dernekler Müdürlüğü
Yeşilay
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
12
Veliler
X
X
13
Valilik
X
X
14
Sanayi Kuruluşları
X
15
Eczaneler
X
X
X
X
X
Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası
X
X
X
X
X
X
X
37
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
16
17
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Sendikalar
X
X
X
42
X
X
X
43
Kırtasiyeler ve Yayınevleri
X
X
Kızılay
X
X
18
Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü
X
X
44
Üniversiteler
X
19
Güvenlik Hizmetleri
X
X
45
Ulusal Ajans
X
X
X
X
20
Halk
X
21
MEM Birimler ve Çalışanları
22
Millî Eğitim Bakanlığı
X
23
Muhtarlar
X
24
25
26
Özel Öğretim Kurumları
Vergi Dairesi
Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi
X
X
X
46
Kültür Turizm İl Müdürlüğü
X
47
Öğretmen evi ve Akşam Sanat
Okulu
X
48
49
X
X
X
X
50
X
X
X
X
X
X
X
Öğretmenler
X
X
Okul Aile Birlikleri
X
Okul Öncesi Eğitim Kurumları
X
X
X
X
X
X
38
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
NEDEN PAYDAŞ
X
Bağlı Olduğumuz Merkezi
İdare
Valilik
X
Bağlı Olduğumuz Mülki İdare
Kaymakamlık
X
Bağlı Olduğumuz Mülki İdare
İl Millî Eğitim
Müdürlüğü
X
Diğer Okul / kurum
Müdürleri
X
KURUM
FAALİYETLERİNDE
N ETKİLENME
DERECESİ
Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1"
Millî Eğitim Bakanlığı
İl Özel İdaresi
KURUM
FAALİYETLERİNİ
ETKİLEME DERECESİ
5
ÖNCELİĞİ
HİZMET ALAN
DIŞ PAYDAŞ
PAYDAŞLAR
İÇ PAYDAŞ
PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
4
6.
3
5.
4
4
4.
Bağlı Olduğumuz Üst İdare
5
5
3.
Tedarikçi Mahalli İdare
3
1
7.
5
5
2.
5
5
1.
4
Tedarikçi ,Hizmet Alan
X
İşbirliği
Hizmet Üreten
ve Hizmet alan
Öğretmenler
X
X
Üretilen Hizmetin Niteliğini
Belirleyen Hizmet Alanlara
Ulaştıran
Veliler
X
X
Tedarikçi Doğrudan ve Dolaylı
Hizmet Alan
3
5
6
Aile Birlikleri
X
X
Tedarikçi
5
4
5
İlçe Müdürlükleri
X
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İşbirliği İçinde
Olmamız Gereken Kurumlar
5
4
9
Sivil Toplum Örgütleri
X
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İşbirliği İçinde
Olmamız Gereken Kurumlar
3
3
10
Esnaflar
X
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İşbirliği İçinde
Olmamız Gereken Kurumlar
1
4
16
Basın Yayın Kurumları
X
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İşbirliği İçinde
Olmamız Gereken Kurumlar
4
2
17
39
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Liseler
X
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İşbirliği
İçindeOlmamız Gereken
Kurumlar
Yerel Yönetimler
X
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İşbirliği İçinde
Olmamız Gereken Kurumlar
3
2
11
4
5
18
PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ
PAYDAŞLAR
Personel
x
Diğer Okul /
kurumlar
Öğretmenler
DIŞ PAYDAŞ
HİZMETTEN
YARARLANAN
İÇ PAYDAŞ
KURUM HİZME ALANLARI
PERSONEL
YÖNETİM
HİZMETLERİ
HİZMETLERİ
x
x
x
x
ÖĞRETİM
BÜTÇEYATIRIM
HİZMETLERİ
HİZMETLERİ
EĞİTİM-
x
ARAŞTIRMAPLANLAMA-
REHBERLİK
İSTATİSTİK
HİZMETLERİ
HİZMETLERİ
SİVİL
SAVUNMA
HİZMETLERİ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Öğrenci
x
x
x
x
x
x
x
x
Veliler
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aile Birlikleri
x
Il Müdürlükleri
x
x
x
Sivil Toplum
Örgütleri
x
x
x
Esnaflar
x
x
Basın Yayın
Kurumları
x
x
x
Liseler
x
x
x
Yerel
Yönetimler
x
x
x
Hayırseverler
x
Tüm Köy
Halkı
x
x
x
x
x
x
x
x
x
40
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
1.3.GZFT Analizi
SWOT (GZFT) ANALİZİ
No
1.3.1.GÜÇLÜ YÖNLERİ
1
İlçe nüfusunun az olması nedeniyle eğitimin kolay yönetilebilir olması.
2
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapının büyük ölçüde
sağlanmış olması.
3
Eğitim camiasının ve Yozgat bürokrasisinin eğitim sorunlarına duyarlı olması
4
Belirlenen sorunlara yönelik olarak projelerin geliştirilmiş ve geliştiriliyor olması (sınıf anneliği vb.)
5
Öğretmen ve yönetici sayılarının yeterli olması
6
Okul türlerinin öğrencilerin seçimlerine cevap verecek ölçütte çeşitlilik göstermesi
7
İlçeye ait stratejik planlama çalışmalarının başlatılmış olması
8
Okulların genel anlamda güvenlik problemlerinin bulunmaması
9
Coğrafi yapı olarak gelişmiş bölgelere yakın olması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasına
sebebiyet verecek ölçütte sert iklimin koşullarının bulunmaması
İlçemizde mesleki eğitimin genel akademik eğitime oranının ülke ortalamasının üzerinde olması
10
11
Bakanlığın eğitim alanında yürüttüğü çalışmaların izlenmesi ve uygulamaya dönüştürülmesi
12
İlçenin en ücra köşesini de kapsayacak geniş bir örgüt yapısı.
13
İlçemizin AB projeleri katılım oranının artması
41
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
No
1.3.2.ZAYIF YÖNLERİ
1
Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin, mesleki ve pedagojik ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılması
gereken hizmet içi eğitimlerin yetersiz olması
2
Bazı eğitim yöneticilerinin yöneticilik becerileri taşımamaları ve yönetici atamaları yapılırken
performans değerlendirmesi yerine kişilerin siyasi düşüncelerin baz alınması.
3
Bilgi İletişim Teknolojilerinin eğitimin her alanında yaygın ve etkin kullanılamaması.
4
Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, başarı ölçütü olarak yalnızca ÖSS ve OKS sınavlarından
elde edilen başarıların referans alınması
5
Yerel eğitim uygulamalarının, ulusal eğitim politikaları ile tam olarak paralellik arz etmiyor oluşu.
6
Başta mesleki rehberlik olmak üzere rehberlik faaliyetlerinin yetersiz olması. Özellikle ailelere yönelik
mesleki rehberliğin sağlanmasında yetersizliklerin bulunması.
7
Öğretim etkinliklerinin eğitim faaliyetlerinden öncelikli tutulması.
8
İlçemize ayrılan eğitim ödeneğinin yetersiz oluşu.
9
Yüksek işsizliğin sonucu olan ailelerin düşük ekonomik seviyelerinin eğitim öğretim faaliyetlerini
olumsuz etkilemesi.
10
Öğretmenlerin karar alma süreçlerine dâhil edilmemesi
11
Bölgemizdeki mesleki eğitim çıktılarının işgücü piyasasının taleplerini karşılamıyor olması.
12
Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için yeterli fiziksel altyapının olmayışı
13
Yardımcı hizmetlerin sağlanmasında yetersizliklerin bulunması
14
İlçe genelinde sosyal faaliyet alanlarının yetersiz oluşu özellikle dışarıdan gelen öğretmenler için
cazibe oluşturmaması
15
Bazı öğretmenlerin öğrenciler için kötü örnek oluşturmaları
16
Mevcut dershanelerin okullarda yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini öğrenciler nezdinde değersiz
kılmaya çalışmaları
17
Bölgemizde özellikle kırsal kesimlerde birleştirilmiş sınıf uygulamalarının yaygın olması ve
birleştirilmiş sınıf uygulamasından gelen öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin düşük olması.
18
Okullardaki mevcut fiziksel kapasitenin ve donanımın verimli ve yeterli bir şekilde kullanılamaması
19
İlçemizde yapılacak eğitim uygulamalarına yön verecek bilimsel verilerin sağlanamaması
42
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
20
Sınav sistemlerinin öğrencilerin sosyal yaşamlarını ve psikolojilerini olumsuz etkilemesi
21
Mesleki eğitim sorumluları ile işveren tarafların birlikte çalışma kapasitesi oluşturamamaları
22
Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin belirlenmesi ve bu kişilerin özel eğitim faaliyetlerine tabi
tutulmaları konusunda yetersizliklerin bulunması
23
Yöneticilerin aynı okullarda uzun süre görev yapmaları ve bunun rehavete yol açması
24
Eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecine yönelik öğretmenlerin pedagojik eksikliklerinin bulunması
25
Merkezi okullara yüksek ilgi nedeniyle bu okullardaki sınıf başına düşen öğrenci sayılarının fazla oluşu
26
Rehberlik faaliyetlerinin sadece rehber öğretmenin göreviymiş gibi düşünülmesi
27
İkili eğitim yapan okulların olması
28
Kız öğrencilerin barınabilecekleri yurtların olmayışı, özellikle kırsal kesimden orta öğretime devam
etmek isteyen kız öğrencileri olumsuz etkilemesi
29
Türkçe eğitiminin programlarda belirtilen niteliklerde yürütülememesi
30
Pedagojik formasyonu olmayan personelin öğretmen/eğitimci olarak çalıştırılması
31
Özel öğretim kurumlarının sayısının yetersiz olması
32
Kuruma bağlı birim sayısının çok fazla ve ilçenin bütün yerleşim yerlerine dağınık olması
33
Meslek içi eğitim yetersizliği
34
Kaynak yetersizliği
35
Ücret yetersizliği
36
Köyler ile merkez arasındaki hizmet düzey farkı
37
Köy yollarının kalitesiz oluşu ile taşımalı eğitimin engele uğraması
38
Köy okullarında şebeke suyu yetersizliği
39
Kapanan okul binalarının atıl durumda bulunması
40
Birleştirilmiş sınıf uygulamasının yaygın olması
41
Kırsal kesimde öğretmen değişiminin çok hızlı olması
42
Mesleki eğitimdeki yetersizlik
43
Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılamaması
44
Öğretmen yetiştiren kurumların dışından öğretmen ataması yapılmış olması
43
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
45
46
Bakanlıkça yapılan öğretmen atamalarının dönem içinde devam etmesi
Ücretli öğretmen istihdam edilmek zorunda kalınması
No
1.3.3.FIRSATLAR
1
İlçemizin az gelişmişliğinin ulusal ve uluslar arası kaynaklı projelerle giderilebilecek olması
2
Yurt dışında çalışan Çayıralanlıların (ekonomik anlamda) eğitim kaynaklarına yönlendirilebilecek olması
3
Yozgat’ın bürokratik güç ve kapasitesinin Çayıralan’nın eğitimine yönlendirilebilecek olması
4
İlimizin zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olması
5
Eğitim kurumlarının yerel yönetimler ile işbirliğinin kolay olması
6
Yozgat’ın sınavlarda son sıralarda yer alması dolayısıyla başarıyı artırmada tetikleyici bir etken olarak
kullanılabilecek olması
7
Okul-aile birlikleri yeni kurulduğu için bunun avantaja çevrilebilecek olması
8
Kaplıca Turizminin geliştirilip eğitime ve istihdama (turizm otelcilik, sağlık meslek vb.) katma değer
sağlanabilecek olması
9
Yozgat’ın jeo-politik ve stratejik öneminin hızlı tren ve duble yol projelerinin hayata geçmesi ile artacak
olması
10
MEGEP programı ile birlikte modüler sisteme geçilmesi, mesleki eğitimin sektör ihtiyaçlarına cevap
verebilmesine katkı sağlayacak olması
11
İlçemizde Anadolu Lisesinin olması
12
İlçemizde yeraltı ve üstü kaynakların olması
13
Odaların ve meslek kuruluşlarının eğitime yönlendirilebilecek olması
14
İlçemiz insanlarının devlete olan güçlü bağlılığının eğitim alanında motivasyon artırıcı bir unsur haline
getirilebilecek olması
15
AB projeleri ve diğer projeler
44
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
No
1
2
1.3.4.MARUZ KALDIĞI TEHDİTLER
Eğitimli nüfusun ilçeden göç etme eğiliminin yüksek oluşu
Medyanın (Özellikle TV Dizileri ve Magazin programlarının) öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri
3
Sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin ve sayılarının yetersiz olması ve eğitim alanına
duyarsız kalmaları
4
Bölgemizdeki işletme sayısının yetersiz olması itibari ile Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarının
istihdam alanlarının dar olması
5
Kırsal nüfusun yoğun, kentleşme oranının düşük olması
6
Eğitim sisteminin siyasi müdahalelere açık olması (özellikle yönetici atamalarında)
7
Toplumsal-ahlaki değerlere duyarlılığın azalması
8
Gurbetçilerin yaz aylarında geldiklerinde sergilemiş oldukları tavırların öğrencileri yurtdışına göçe
özendirmesi
9
Öğrenciler açısından dış çevrenin (internet kafe, vb.) okula göre daha cazip olması
10
YÖK’ün mesleki eğitim mezunları aleyhine katsayı uygulaması
11
Kırsal kesimlerde ailenin öğrenciyi okul döneminde okul yerine tarım işlerinde çalıştırmak istemesi
12
İlçemizde genel anlamda imarsız kentleşme bulunduğundan, okulları içerisine alan alanların da bu
çarpıklıktan nasibini alması
13
Taşımalı eğitime yönelik sorunların çözümü yönünde adımların atılmamış olması
14
Cep telefonu MP3 gibi araçların yanlış kullanımının öğrencilerinin dikkatini dağıtması
15
Çevre illerin Yozgat’a göre gelişmişlik seviyelerinin yüksek oluşu
16
Aile içerisinde yaşanan huzursuzlukların ve geçimsizliklerin artması
17
Kişi ve kurumlar arası iletişim yetersizliği
45
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
18
İlçenin iş gücü ihtiyacının belirlenmemiş olması
19
Eğitimden toplumsal beklentilerin artmış olması
20
Yozgat ilinde tarihi ve turistik yerlerin envanterinin olmaması
21
Eğitim paydaşları üzerindeki toplumsal denetimin zayıflaması
22
İhale sürelerinin uzun olması
23
İlçe içerisindeki öğretmen sirkülasyonu
24
Öğretmen, memur ve yardımcı hizmetler personel eksiği.
25
Özel dershanelerinin okuldan daha önemli görülme eğilimi
26
Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı
27
Öğretmen yetiştiren kurumların dışından öğretmen ataması yapılmış olması
28
Bakanlıkça yapılan öğretmen atamalarının dönem içinde devam etmesi
29
Eğitim çalışanlarının görev yerinde ikamet etmemeleri.
30
Ücretli öğretmen istihdam ediliyor olması.
31
Bölgeden yetişmiş olan siyasetçilerden ve iş adamlarından yeteri kadar iş birliği yapılamaması
46
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
TOWS MATRİSİ ve STRATEJİLER
GF STRATEJİLERİ
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
1. Öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi
için gerekli olan fiziki altyapının büyük ölçüde
sağlanmış olması,
GÜÇLÜ YÖNLERLE HANGİ
FIRSATLARDAN YARARLANILACAK?
Tamamlanmakta olan fiziki altyapı ve toplumun
eğitimden beklentileri birleştirilecek ve eğitim
kalitesinin artırılması sağlanacak,
2. Belirlenen sorunlara yönelik olarak projelerin
geliştirilmiş ve geliştiriliyor olması,
Ulusal ve uluslar arası projelerden maksimum
seviyede faydalanılacak,
3. Öğretmen ve yönetici sayılarının ülke geneli
düşünüldüğünde iyi durumda olması,
Sayıların yeterli olması eğitimin kolay ve etkili
yönetilmesine katkı sağlayacak,
4. Okul türlerinin öğrencilerin seçimlerine cevap
verecek ölçütte çeşitlilik göstermesi,
MEGEP kapsamında modüler sisteme geçilmesi ile
öğrenciler farklı eğitim kurumlarından mezun
olabilecek ve farklı iş kollarında meslek sahibi
olabilecek,
5. Okulların genel anlamda güvenlik
problemlerinin bulunmaması,
Okullarda güvenliği sağlamak için özel bir çaba
gösterme gereksinimi kalmayacak,
6. İlçemizde mesleki eğitimin genel akademik
eğitime oranının ülke ortalamasının üzerinde
olması,
Mesleki eğitimde okullaşma oranının yüksek
olması nedeniyle mezunlarımıza daha hızlı bir iş
imkânı sağlanacak,
7. Bakanlığın eğitim alanında yürüttüğü
çalışmaların izlenmesi ve uygulamaya
dönüştürülmesi,
Bu projelerden maksimum fayda gözetilecek,
8. Müdürlüğümüzün hem Avrupa Birliği hem de
yerel projelerin hazırlanmasında ve
uygulanmasında yeteri kadar etkin olması,
Hem AB hem de yerel projelerdeki başarımız
devam ettirilecek,
9. Müdürlüğümüzün etkinlik ve faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde başarılı olması,
İlçemizde yeni kurulan ve yaygınlaştırılan okul
aile birlikleri düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlere
dâhil edilecek,
10. Okul öncesi eğitim faaliyetlerinde
gerçekleştirilen başarılı uygulamalar,
Başarılı okul öncesi eğitim faaliyetleri ile okul
öncesinde okullaşma oranının artması sağlanacak,
11. Yöneticilerin iletişime açık olması.
Yöneticilerimizin iletişime açık olması ve eğitim
sorunlarına duyarlı olması sayesinde yenilikçi
uygulamaların daha hızlı uygulamaya konulması
sağlanacak.
47
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
GT STRATEJİLERİ
TEHDİTLERİMİZ
TEHDİTLER HANGİ GÜÇLÜ YÖNLERLE
AZALTILACAK?
1. Eğitimli nüfusun ilçeden göç etme eğiliminin
yüksek oluşu,
Okul türlerinin ilimiz genelinde yaygınlaştırıldığı,
farklı eğitim türlerinde eğitim sağlandığı ve
yönetici ve öğretmen sayısının yeterli olduğu
düzenlenecek faaliyetlerle velilere duyurulacak,
eğitim kalitesi artırılarak göç etme oranı azami
düzeye indirilecek,
2. ilçemize ayrılan eğitim ödeneğinin yetersiz
oluşu,
İletişime açık yöneticilerimizin hayırsever kişi ve
kurumlar ile iletişim kurarak okullara finansal
yardım yapmaları sağlanacak,
3. Ailelerin düşük ekonomik seviyelerinin eğitim
öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesi,
İletişime açık yöneticilerimizin hayırsever kişi ve
kurumlar ile iletişim kurarak ekonomik yönden
zayıf ailelere finansal yardım yapmaları
sağlanacak,
4. Medyanın (Özellikle TV dizileri ve Magazin
programlarının) öğrenciler üzerinde olumsuz
etkileri,
Öğrencilerin kişisel, düşünsel ve ruhsal
gelişimlerini etkileyen TV programlarının olumsuz
yönlerini en aza indirgemek için yerel anlamda
projeler geliştirmek,
5. Yardımcı hizmetlerin sağlanmasında
yetersizliklerin bulunması,
Yardımcı hizmetler alanında yetersizlikleri
düzenlenecek etkinliklerle gidermek,
6. Sivil toplum örgütlerinin kurumsal
kapasitelerinin ve sayılarının yetersiz olması ve
eğitim alanına duyarsız kalmaları,
İletişim yönü güçlü yöneticilerin STK’lar ile irtibat
kurmasını sağlayarak eğitim sürecine dâhil
edilmelerinin sağlamak,
7. Bölgemizdeki işletme sayısının yetersiz olması
itibari ile Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarının
istihdam alanlarının dar olması,
Meslek lisesi mezunlarının istihdam edilebileceği
alanlar inşa edilmesi ve ilçemize teşvik sağlanması
konusunda üst düzey MEM yöneticilerinin yerel
otoriterler ile koordineli olarak çalışması,
8. ilçe genelinde sosyal faaliyet alanlarının yetersiz
oluşu özellikle dışarıdan gelen öğretmenler için
cazibe oluşturmaması,
Üst düzey MEM yöneticileri, yerel otoriteler ile
toplantılar düzenleyecek, konu gündeme taşınacak
ve yerel otoritelerin çözüme yönelik desteği
alınacak,
9. Dershanelere olan ilginin devlet okullarına olan
güveni azaltması,
Okullarda sağlanan eğitimin cazip hale getirilmesi
ve öğrencilerin okula güvenlerinin sağlanması
aracı ile projeler geliştirmek,
48
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
10. Sınav sistemlerinin öğrencilerin sosyal
yaşamlarını ve psikolojilerini olumsuz etkilemesi,
Rehberlik ve Araştırma Merkezinin müdürlüğümüz
AR-GE ve Projeler birimi ile koordineli çalışarak
sorunun çözümüne yönelik projeler geliştirmesini
sağlamak,
11. Kırsal nüfusun yoğun, kentleşme oranının
düşük olması,
İlçe MEM yatırım planları arasına kırsal nüfusun
bulunduğu bölgeleri da dâhil etmek,
12. Toplumsal ahlaki değerlere duyarlılığın
azalması,
13. Yurtdışında yaşayan halkımızın yaz aylarında
geldiklerinde sergilemiş oldukları tavırların
öğrencileri yurtdışına göçe özendirmesi,
14. YÖK’ün mesleki eğitim mezunları aleyhine
katsayı uygulaması,
Sorunun çözümüne yönelik proje ve etkinlikler
düzenlemek,
Sorunun çözümüne yönelik yerel anlamda proje ve
etkinlikler düzenlemek,
15. Ailenin öğrenciyi okul döneminde okul yerine
tarım işlerinde çalıştırması,
Sorunun çözümüne yönelik yerel anlamda proje ve
etkinlikler düzenlemek,
16. İlçemizde genel anlamda imarsız kentleşme
bulunduğundan, okulları içerisine alan alanların da
bu çarpıklıktan olumsuz etkilenmesi,
17. Çayıralan’ın gelişmişlik seviyesinin düşük
oluşu,
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin
düzenlenebileceği kapalı ve açık spor salonları inşa
etmek için gerekli çalışmaları başlatmak,
Eğitimin ilçemiz genelinde kolay yönetilebilirliğini
etkin bir şekilde kullanarak, eğitim kalitesini
artıracak, eğitime yön verebilecek faaliyetler
düzenlemek, sorunlar için gerekli tedbirleri acilen
almak,
18. Aile içerisinde yaşanan huzursuzlukların ve
geçimsizliklerin artması,
Sorunun çözümüne yönelik yerel anlamda proje ve
etkinlikler düzenlemek,
19. Eğitim alanındaki sendikaların aralarındaki
olumsuz rekabetlerin eğitime menfi yansıması,
İletişime açık olan yöneticilerin eğitim alanındaki
STK’lar ile irtibata geçerek kurumlar arası etkili
bir koordinasyon sağlaması,
20. Kişi ve kurumlar arası iletişim yetersizliği,
İletişime açık olan yöneticilerin kişi ve kurumlar
ile irtibata geçerek kurumlar arası etkili bir
koordinasyon sağlaması,
21. İçenin iş gücü ihtiyacının belirlenmemiş
olması,
Sanayi ve esnaf Odaları ve SGK müdürlüğü ile
iletişim kurarak ilçenin işgücü piyasası analizinin
yapılmasını sağlamak,
22. ÇAYIRALAN ilçesinde tarihi ve turistik
yerlerin envanterinin olmaması.
Kültür ve Turizm il Müdürlüğü ile iletişim kurarak
ilin tarihi ve turistik yerlerinin envanterinin
çıkarılmasını sağlamak
Uygulamanın kaldırılması veya değiştirilmesi yerel
otoriteler elinde olmayıp, merkezi olarak
planlanmaktadır.
49
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
ZT STRATEJİLERİ
ZAYIF YÖNLERİMİZ
NASIL AZALTILACAK?
1. Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin, mesleki
ve pedagojik ihtiyaçlarının giderilmesi için
yapılması gereken mahalli hizmet içi eğitimlerin
yetersiz olması,
2. Bilgi İletişim Teknolojilerinin eğitimin her
alanında yaygın ve etkin kullanılamaması,
Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin, tüm
ihtiyaçlarının giderilmesi için ihtiyaç duydukları
hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
3. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden faydalanmanın
bireysel düzeyde kalması,
Öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinden
daha fazla yararlanabilmeleri için özendirme
faaliyetlerine ağırlık verilmesi
Etkili bir yönlendirme yapabilmek için rehberlik
faaliyetlerine ağırlık verilmesi
4. Başta mesleki rehberlik olmak üzere rehberlik
faaliyetlerinin yetersiz olması (Özellikle ailelere
yönelik mesleki rehberliğin sağlanması hususunda),
5. Öğretim etkinliklerinin eğitim faaliyetlerinden
öncelikli tutulması,
6. Taşımalı eğitime yönelik sorunların çözümü
yönünde adımların atılmamış olması,
7. Bölgemizdeki mesleki eğitim çıktılarının işgücü
piyasasının taleplerini karşılamıyor olması,
8. Öğretim altyapısı haricinde öğrencilerin sosyal
ihtiyaçlarının giderilmesi için okullarda yeterli
fiziksel altyapının olmayışı,
9. Bölgemizde özellikle kırsal kesimlerde
birleştirilmiş sınıf uygulamalarının yaygın olması ve
birleştirilmiş sınıf uygulamasından gelen
öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin düşük
olması,
10. Okullardaki mevcut fiziksel kapasitenin ve
donanımın verimli ve yeterli bir şekilde
kullanılamaması,
11. ilçemizde yapılacak eğitim uygulamalarına yön
verecek bilimsel verilerin sağlanamaması,
Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin eğitim öğretim
faaliyetlerinin her aşamasında kullanılması için
gerekli altyapı çalışmalarının yapılması
Okullarımızda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra,
öğretim faaliyetlerinin yapılması içinde gerekli
hassasiyetin gösterilmesi
Taşımalı eğitime ilişkin sorunlar çözülerek, etkili bir
taşımalı eğitim sisteminin kurulması
İlçemizde işgücü analizi yapılarak, piyasanın
ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte elemanlar
yetiştirilmesi
Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için
okullarda gerekli altyapı çalışmalarının yapılması
Bu öğrencileri tespit ederek hafta sonlarında takviye
ders almalarını sağlamayarak, hazır bulunuşluk
seviyelerini artırmak
Okullardaki fiziksel kapasitenin ve donanımın
verimli kullanılması için çalışmaların yapılması
İlçemizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha
fazla ağrırlık verilerek ihtiyaç duyulan bilimsel
verilerin elde edilmesi
12. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin
belirlenmesi ve bu kişilerin özel eğitim faaliyetlerine
tabi tutulmaları konusunda yetersizliklerin
bulunması,
Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin tespit
edilmesi ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaparak
bu öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık
verilmesi
13. Yöneticilerin aynı okullarda uzun süre görev
yapmaları ve bunun rehavete yol açması,
Yöneticilerin uzun süre bir okulda kalmaması için
okul değiştirmelerinin özendirilmesi
50
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
14. Eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecine
yönelik öğretmenlerin pedagojik eksikliklerinin
bulunması,
15. Merkezi okullara yüksek ilgi nedeniyle bu
okullardaki sınıf başına düşen öğrenci sayılarının
fazla oluşu,
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili
pedagojik ihtiyaçlarının giderilmesi için hizmet içi
eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin etkin bir şekilde
kullanılması sonucunda okullardaki öğrenci
dağılımının homojen bir yapıya kavuşturulması
16. Rehberlik faaliyetlerinin sadece rehber
öğretmenin göreviymiş gibi düşünülmesi,
Okullarda tüm öğretmenlerin rehberlik faaliyetlerini
yerine getirebilmeleri için, hizmetiçi eğitimlere
alınarak bu konudaki eksiklerinin giderilmesi
Kız öğrencilerin eğitim öğretim sürecinden olumsuz
etkilenmelerini önlemek için, merkez ve ilçelerde kız
öğrenci yurtlarının yapılmasına ağırlık verilmesi
17. Kız öğrencilerin barınabilecekleri yurtların
sayısının ve kapasitelerinin yetersiz oluşu, özellikle
kırsal kesimden orta öğretime devam etmek isteyen
kız öğrencileri olumsuz etkilemesi,
18. Kırsal kesimdeki okullara karşı ilgisizlik,
19. Adrese dayalı kayıt sisteminin tam olarak
uygulanmaması nedeniyle merkezî okullardaki
öğrenci sayısının fazla olması
Kırsal kesimlerde yer alan okullara yapılacak
yatırımlarla bu okulların cazibesinin artırılması
Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin etkin bir şekilde
kullanılması sonucunda okullardaki öğrenci
dağılımının homojen bir yapıya kavuşturulması
TEHDİTLERİMİZ
Velilerin eğitim öğretim sürecine daha aktif bir
şekilde katılmaları için bilgilendirme faaliyetlerinin
yapılması
NASIL AZALTILACAK?
1. Eğitimli nüfusun ilçeden göç etme eğiliminin
yüksek oluşu,
Eğitimli nüfusun ilçeden göç etmesini önlemek için
onlara daha cazip imkânlar sunulması
2. ilçemize ayrılan eğitim ödeneğinin yetersiz oluşu,
Yetkili mercilerle irtibata geçilerek eğitime ayrılan
ödenekten, ilimizin daha fazla yararlanmasını
sağlamak
İletişime açık yöneticilerimizin hayırsever kişi ve
kurumlar ile iletişim kurarak ekonomik yönden zayıf
ailelere finansal yardım yapmaları sağlanacak,
20. Veli katılımı ve desteğinin yeterli olmaması,
3. Ailelerin düşük ekonomik seviyelerinin eğitim
öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesi,
4. Medyanın (Özellikle TV Dizileri ve Magazin
Medyanın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin
programlarının) öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri, ortadan kaldırılması için öğrenci ve ailelerin
bilinçlendirilmesi, Seçmeli ders olan Medya
okuryazarlığı dersinin seçilmesi için öğrencilerin
teşvik edilmesi
5. Yardımcı hizmetlerin sağlanmasında
yetersizliklerin bulunması,
Yardımcı hizmet temin edilmesinde gerekli
çalışmaların yapılması
6. Sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin
ve sayılarının yetersiz olması ve eğitim alanına
duyarsız kalmaları,
Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak eğitim
öğretim faaliyetlerine aktif olarak katılmalarının
sağlanması
51
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
7. Bölgemizdeki işletme sayısının yetersiz olması
itibari ile Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarının
istihdam alanlarının dar olması,
Meslek lisesi mezunlarının istihdam edilebileceği
alanlar inşa edilmesi ve ilçemize teşvik sağlanması
konusunda üst düzey MEM yöneticilerinin yerel
otoriterler ile koordineli olarak çalışması,
8. İlçe genelinde sosyal faaliyet alanlarının yetersiz
oluşu özellikle dışarıdan gelen öğretmenler için
cazibe oluşturmaması,
İlgili mercilerle yapılan görüşmeler sonucunda
öğretmenlerin faydalanabileceği sosyal ortamların
geliştirilmesi sonucunda ilçemizi cazibe merkezi
haline getirmek
9. Dershanelere olan ilginin devlet okullarına olan
güveni azaltması,
Velilere dershanelerle okulların rollerinin farklı
olduğunun anlatılması, okullar olmadıkları sürece
dershanelerin bir anlam ifade etmeyeceği bilincinin
velilerde oluşturulması
10. Sınav sistemlerinin öğrencilerin sosyal
yaşamlarını ve psikolojilerini olumsuz etkilemesi,
Öğrencilerin sınava hazırlanma sürecinde rehberlik
faaliyetlerine ağırlık verilerek onların üzerindeki
stresi azaltma faaliyetlerinin yapılması
11. Kırsal nüfusun yoğun, kentleşme oranının düşük
olması,
İlçe MEM yatırım planları arasına kırsal nüfusun
bulunduğu bölgeleri da dâhil etmek,
12. Toplumsal - ahlaki değerlere duyarlılığın
azalması,
Yapılacak projelerle toplumsal ve ahlaki değerlere
olan duyarsızlığın giderilmesi
13. Yurtdışında yaşayan halkımızın yaz aylarında
geldiklerinde sergilemiş oldukları tavırların
öğrencileri yurtdışına göçe özendirmesi,
Sorunun çözümüne yönelik yerel anlamda proje ve
etkinlikler düzenlemek
14. YÖK’ün mesleki eğitim mezunları aleyhine
katsayı uygulaması,
Uygulamanın kaldırılması veya değiştirilmesi yerel
otoriteler elinde olmayıp, merkezi olarak
planlanmaktadır.
15. Ailenin öğrenciyi okul döneminde okul yerine
tarım işlerinde çalıştırması,
Ailelerin öğrencileri eğitim öğretim ortamından
uzaklaştırmalarını önlemek için bilgilendirme
faaliyetlerinin yapılması
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin
düzenlenebileceği kapalı ve açık spor salonları inşa
etmek için gerekli çalışmaları başlatmak
16. İlçemizde genel anlamda imarsız kentleşme
bulunduğundan, okulları içerisine alan alanların da
bu çarpıklıktan olumsuz etkilenmesi,
17. Çayıralan’ın gelişmişlik seviyesinin düşük
oluşu,
18. Aile içerisinde yaşanan huzursuzlukların ve
geçimsizliklerin artması,
19. Eğitim alanındaki sendikaların aralarındaki
olumsuz rekabetlerin eğitime menfi yansıması,
20. Kişi ve kurumlar arası iletişim yetersizliği,
Eğitimin ilçemiz genelinde kolay yönetilebilirliğini
etkin bir şekilde kullanarak, eğitim kalitesini artıracak,
eğitime yön verebilecek faaliyetler düzenlemek,
sorunlar için gerekli tedbirleri acilen almak,
Ailelerde yaşanan huzursuzlukların giderilmesi için
rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi
İletişime açık olan yöneticilerin eğitim alanındaki
STK’lar ile irtibata geçerek kurumlar arası etkili bir
koordinasyon sağlaması,
Eğitim faaliyeti içerisinde bulunan herkesin şeffaf bir
ortamda iletişim kurmaları için gerekli ortamların
hazırlanması
52
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
21. İlçenin iş gücü ihtiyacının belirlenmemiş
olması,
İlçemizde ihtiyaç duyulan iş gücü analizinin yapılması
22. Çayıralan ilçesinde tarihi ve turistik yerlerin
envanterinin olmaması,
Kültür Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak ilçemizde
bulunan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi ve bu
yerlerin ilçemizin tanıtımında kullanılması
ÇEVRE (PEST) ANALİZİ
1.4.6.1. POLİTİK/HUKUKİ ETKENLER
1.4.6.2. EKONOMİK ETKENLER
1.Doğrudan eğitim yatırımlarına ayrılan payın
yetersizliği.
2.İlk ve orta öğretimde öğrenci merkezli ve
yapılandırmacı yaklaşım odaklı yeni eğitim
müfredatının uygulamaya geçirilmiş olması.
3.AB Müktesebatına uyum çalışmaları alanında
eğitime büyük önem verilmesi ve köklü
değişiklikler yapılması
4. Ücretsiz ders kitabı dağıtımı uygulaması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu'nun uygulanmaya başlanmış olması
5. Eğitime Yüzde Yüz –Destek Kampanyası gibi
bazı kampanyalar ile eğitime aktarılan payın
yükseltilmiş olması
6. Ailelerin ekonomik durumlarının zayıf olması
İşsizlik sorununun olması.
1.4.6.3. SOSYO-KÜTÜREL ETKENLER
1.4.6.4. TEKNOLOJİK ETKENLER
1.Toplumun, kırsal kesimlerde kız çocukları için
eğitimi ihtiyaç hissetmemesi.
2.İlçemiz geneline okuma yazma oranının düşük
olması
3.Kültürel ve sosyal sebeplerden dolayı kız
çocuklarının okullaşma oranlarının düşük olması
Merkezi yönetimlerin teknolojik gelişmeler için
ayırdığı kaynağın yetersiz olması
E-devlet uygulamaları
4.Vatandaşın her şeyi devletten beklemesi
5.Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekân
olmaması
6.Ailelerin eğitim seviyelerinin düşük olması
İlçemizin gayrı safi Millî hâsılasının düşük
seviyelerde olması.
Üniversite mezunu iş gücünün eğitime yeteri kadar
yansıtılmaması.
İlimizin tarıma dayalı ekonomik yapıda olması
Mesleki Eğitim okulları mezunlarının iş gücü
piyasasına yeteri kadar katılamaması
Dünya Bankası ve AB eğitim projelerinin eğitime
önemli oranda ekonomik destek
sağlaması/sağlayacak olması.
Eğitimde Bilgisayar Teknolojilerinin yaygınlaşıyor
olmasına rağmen teknoloji transferinin yeterince
yapılamaması.
E-okul uygulamaları
AR-GE çalışmalarına yeterli kaynağın ayrılmaması.
Teknolojik gelişmelerin İngilizce olması
53
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
1.4.Stratejik Konular
1-Bütçe-Yatırım ve Tesisler Bölümü
a)Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçleri ile diğer imkânlardan, bütün eğitim
kurumlarının bir program dâhilinde faydalanmasını sağlamak
b)Yatırım programları ile eğitim kurumları için arazi ve arsa temini, tesislerin yapımı, bakımı ve
onarımı ile ilgili iş ve işlemleri
c)Eğitim ve öğretim kurumlarında gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli
ödeneğin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemler
d)Genel ve Özel idare bütçelerinden ayrılan ödeneklerin dağıtımı ve sarfı ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek
2-Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü
a) Eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarının tespiti,
planlanması ve dağıtımının sağlanması
b)Eğitim araç ve gereçlerinin üretim, bakım ve onarımı
3-Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü
a) Öğretim tekniklerindeki gelişme ve yenilikleri takip etmek
b) Ölçme ve değerlendirme konulardaki gelişmeleri takip etmek
c) Öğrencilerin problemlerini sebep-sonuç ilişkisi içinde incelemek, yoğun görülen problemlerin
giderilmesine yönelik önlemleri almak,
h) Devam etmeyen öğrenciler
4-Okul Öncesi Eğitimi Bölümü
a)Okul öncesinin yaygınlaştırılması
54
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
b) Niteliğin arttırılması çalışmaları
c)Okul öncesi personelinin bireysel gelişimlerinin sağlanması
d) Tanınan ve örnek alınan bir ilçe olma çalışmaları
5-Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü
a) Mesleki eğitim oranın ve kalifiye ara eleman yetiştirilmesi.
b)Yaygın eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğunca arttırılması
6-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü
a) Okullarda rehberlik servislerinin tam donanımlı kurulmasının bitirilmesi
b) İlkokuldan itibaren öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilme sisteminin
etkinliği
7-Okul Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
a)Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını sosyal, kültürel, sportif faaliyet alanlarında
değerlendirmesi
b)Öğrenciler için gençlik, izcilik, kamp ve spor tesislerinin kurulması
c)Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlerine ait araçgereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçlarını sağlamak
d) Milli ve mahalli bayramlarla ilgili kutlama programlarının yapılması
8-Atama Bölümü
a) Öğretmen eksiğinin giderilmesi
b) Açık yöneticiliklerin (vekâlet) bırakılmaması
c) Diğer personelin eksiği
9-Kültür Bölümü
55
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
a) Okullardaki sosyal faaliyet sayıları
b) Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için okul ve sınıf kitaplıkları açılması.
c) Her yıl kitaplıktan yararlanan öğrenci ve öğretmenlere ait istatistikî bilgiler
10-Hizmet içi Eğitim Bölümü
a)Hizmet içi eğitimle ilgili ihtiyaçları tespit etmek, Bakanlıkça veya il ve ilçe mahallinde
düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının yürütülmesi
b)Personelden hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları gerekenlerin planlanmasını yapmak
11-Araştırma-Planlama ve İstatistik Bölümü
a) Eğitim faaliyetlerini istatistikî verilere dayalı olarak yorumlamak, lojistik destek sağlamak
12-Özlük Bölümü
a) Problemsiz ve ölçülebilir bir hizmet oluşturulması
13-Sağlık İşleri Bölümü
a) Eğitim kurumlarında toplum, insan sağlığı ve çevreyi koruma konularında halka açık kurs,
seminer ve konferanslar çalışmaları
b)Koruyucu sağlık önlemlerini belirleyerek uygulamaları, eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik
sağlık taraması ve aşı planlamaları
14-Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü
a) Elektronik arşiv sistemi, haber hattı kurulmasının planlaması
b) Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek pozitifliğinin
araştırılarak haber sayısının arttırma çalışmaları
15-Program Geliştirme Bölümü
a)Yeni hazırlanan programlar ve projelerin uygulanmasını sağlamak, öğretmenlere tanıtmak, ilçe
düzeyinde uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla zümre öğretmenleri arasındaki
koordinasyonu sağlamak, seminerler düzenlemek,
56
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
b) Okullarda dağıtılacak ders kitaplarını takip etmek
16-Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü
a) Yönetici ve öğretmenlerin teknolojik kaynaklara yönelmesinin sağlamak.
b) Ortak sınav sistemi
17-Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü
a) Öğretmen evi faaliyetleriyle dayanışma ve kaynaşmanın arttırılması
18-Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü
a) Okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plan ve programları hazırlamak, gerekli tertip ve
tedbirleri almak, sivil savunma teşkilatı ile koordinasyonu sağlamak, hizmetin aksamadan
yürütülmesi
57
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
2010-2014
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
İKİNCİ BÖLÜM
58
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
2.MİSYON \ VİZYON
2.1.Misyon
Çayıralan İlçesinde, Millî Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yasa
ve mevzuatın uygulanması, geliştirilmesi, eğitim sistemi ve işleyişinin, öğrencilerin çağdaş
uygarlığın yapıcı, yaratıcı, yenilikçi, seçkin bir ortağı olması ve kültürümüzün devamının
sağlanması hususunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi, yönetici performanslarının
değerlendirilmesi, mesleki yeteneklerinin artırılması, eğitimsel sorunlarında kaynaklık yapılması ve
bağlı kurumlarda tüm çalışan ve hizmet alanlarının memnuniyetlerinin arttırılması ve
geliştirilmesini sağlamaktır.
2.2.Vizyon
·
2 yıl içerisinde diğer Millî eğitim müdürlükleri tarafından gelişmeleri takip edilen, örnek
alınan, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve tüm bağlı birimlerinde "Çağın gerektirdiği bilgi,
teknolojinin etkin kullanımı sağlanarak, okulların değerlerini ve başarılarını da geliştirerek,
Türkiye'de ve çağdaş ülkelerdeki eş değer kurumlarla yarışacak düzeye erişmiş, kaliteli,
ilkeli, etik değerlere bağlı, seçkin bir kurum olmaktır."
3.İLKELER BİLDİRİMİ
Organizasyonun bütününde kabul gören ve reddedilen davranış ve tutumları ifade eder














Genellik ve Eşitlik,
Planlılık,
Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları,
Yöneltme,
Eğitim Hakkı,
Fırsat ve İmkân eşitliği,
Süreklilik,
Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği,
Demokrasi Eğitimi
Laiklik,
Bilimsellik,
Karma Eğitim,
Okul ve Ailenin İşbirliği,
Her Yerde Eğitim.
DEĞERLERİMİZ
 Biz duygusuyla çalışırız.
 Ekip çalışmasını esas alırız.
 Tanıma - takdir değer görme sistemimiz vardır.
 Etkili iletişim kurarız.
 İşbirliği yaparız.
 Karar süreçlerine katılım sağlanır.
 Birbirimize güveniriz
 Çalışmalarımızda insana saygı esastır
 Verimli ve etkili çalışırız
 Bilgiyi paylaşırız
 Eğitimde kalite öncelikli hedefimizdir.
59
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2010-2014
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
60
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
TEMA 1 Eğitim Öğretim Hizmetleri
TEMA 1
Stratejik Hedef 1.1: İlçemiz genelinde %40 olan okul öncesi okullaşma oranını
EĞİTİM ÖĞRETİM
Performans Göstergeleri:
2014 yılı sonunda %75’e çıkarmak.
1. Okul öncesi okullaşma oranı
2. Okul öncesi eğitimde nitelik
arttırıcı faaliyet sayısı
3. Okul öncesi eğitim veren kurum
sayısı
Stratejik Hedef 1.2: Okulöncesi eğitimde okullaşma oranının yükselmesi ile
Performans Göstergeleri:
Öğrenci Yetiştirilmesi,
artması düşünülen bina ve derslik ihtiyacının giderilmesi için gerekli olan fon
Toplam Kalite, Yatırım
kaynaklarının araştırılması ve projelerin hazırlanması (Avrupa Birliği, OECD,
1.Okul öncesi okullaşma oranı
2. Okul öncesi eğitim hakkında
hazırlanan ulusal ve uluslar arası
proje sayısı
FAALİYETLERİ
Stratejik Amaç :1
Öğretim Programları,
Öğrenci işleri,
Uygulamalı Eğitim,
işgücü Piyasasının
Gerektirdiği Temel
Becerilere Sahip
Hizmetleri Amaç 1:
UNICEF, KEĠ, Dünya Bankası, Yerel Kaynaklar, Eğitime %100 Destek
Kampanyası, Kamu Kaynakları v.b)
İlçemiz genelinde okul
öncesi
okullaşma
oranında ülke hedefleri
seviyesine
ulaşmak
(60. Hükümet Programı
Eylem
Planı
(2008-
2012),
2008
Yılı
Programı, 9. Kalkınma
Planı)
61
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Faaliyet 1.1.1: Anaokulu çağı öğrencileri tespit edilecek.
Stratejik Hedef : 1.1:
İlçemiz
genelinde
%40
olan okul öncesi okullaşma
oranını 2014 yılı sonunda
%75’e çıkarmak.
Faaliyet 1.1.2: Anaokullarının fiziki yapısı ve öğretmen kalitesi Avrupa standartlarına
çıkarılacaktır. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 1.1.3: İlköğretim, ortaöğretim ve diğer kurumlarda mümkün olduğunca fazla
anasınıfı açmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan
yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 1.1.4: Medya ve kamuoyunu bilinçlendirici bilgilendirme, okul öncesi eğitimin
yararları hakkında paylaşım toplantıları ve gazete-televizyon haberlerinin üretilmesi.
İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 1.1.5: Okul Öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin araç ve gereç
ihtiyaçlarının giderilmesi için gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklardan faydalanmalarının
sağlanması. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 1.1.5: Okul Öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin eğitim
ihtiyacının karşılanması için, Bakanlığımız Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünce
düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması. İlçemizdeki
hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
62
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
SAM– 1, SH –
1.1
Sorumlu Birim
Şube
Faaliyet/Projeler
Toplam
F ve P’nin
Başlama ve
2011
2012
2013
2014
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
0
0
0
Bitiş
(TL)
Tarihi
F 1.1.1
Bütçe Yatırım ve
Tesisler
F 1.1.2
Bütçe Yatırım ve
Tesisler
F 1.1.3
Bütçe Yatırım ve
Tesisler
F 1.1.4
Kültür Bölümü
F 1.1.5
Bütçe Yatırım ve
Tesisler, Okul
Öncesi
Bölümü,Kültür
Bölümü, AR-GE
Birimi
01.01.2011
31.12.2012
0
0
01.01.2011
31.12.2012
100,000,00
100,000,00
--
200,000,00
01.01.2011
31.12.2012
100,000,00
100,000,00
--
200,000,00
01/01/2011
31/12/2014
1,000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
4,000,00
01/01/2011
31/12/2014
10,000,00
10,000,00
10,000,00
10,000,00
40,000,00
63
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Stratejik
Hedef 1.2:
Okulöncesi
eğitimde
okullaşma
oranının
yükselmesi ile
artması
düşünülen bina
ve derslik
ihtiyacının
giderilmesi için
gerekli olan fon
kaynaklarının
araştırılması ve
projelerin
hazırlanması
(Avrupa
Birliği, OECD,
UNICEF, KEĠ,
Dünya Bankası,
Yerel
Kaynaklar,
Eğitime %100
Destek
Kampanyası,
Kamu
Kaynakları v.b)
Faaliyet 1.2.1: Müdürlüğümüz Okulöncesi Eğitimi Bölümü çalışanlarına fon araştırma ve proje
hazırlama eğitiminin verilmesi.
Faaliyet 1.2.2: Müdürlüğümüz Bütçe Yatırım ve Tesisler Bölümü tarafından, Okulöncesi Eğitimi Bölümü
çalışanlarına Eğitime %100 Destek Kampanya iş ve işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
SAM– 1,
SH – 1.2
Faaliyet/Pr
ojeler
Sorumlu Birim
Şube
Başlama ve
2011
2012
2013
2014
Topla
m
Bitiş
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
F ve P’nin
Tarihi
F 1.2.1
F 1.2.2
Okul Öncesi
Eğitimi
Bölümü, ARGE Birimi
01.01.2011
31.12.2014
0
0
0
0
0
Bütçe Yatırım ve
Tesisler
01.01.2011
31.12.2014
0
0
0
0
0
eğitimde fırsat
eşitliğinin
yakalanması.
64
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
TEMA 1
EĞİTİM ÖĞRETİM
FAALİYETLERİ
Stratejik Hedef 2,1: ilköğretim okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar
Stratejik Amaç :2
%100’de tutmak.
Öğretim Programları,
Öğrenci İşleri, Uygulamalı
Eğitim, İşgücü Piyasasının
Gerektirdiği Temel
Becerilere Sahip Öğrenci
Yetiştirilmesi, Toplam
Kalite, Yatırım Hizmetleri
Performans Göstergeleri:
1. ilköğretimde kız öğrencilerin
okullaşma oranı.
2. ilköğretim genel okullaşma
oranı
Stratejik Amaç 2:
İlköğretim okullarında
derslik başına düşen
öğrenci sayısının bütün
okullarda aynı seviyeye
getirilerek homojen bir yapı
elde edilmesi ve bütün
okullarda normal (tekli)
eğitim‐öğretimin
Performans Göstergeleri:
sürdürülebileceği fiziki
yeterliliğin sağlanması ve
eğitimde fırsat eşitliği
Stratejik Hedef 2.2: Mevcut ilköğretim kurumlarımızın altyapı, bakım ve onarım
meydana getirilmesi ile
çalışmaları ile fiziki yeterliliklerini artırmak.
ilköğretimde okullaşma
oranını artırmak (60.
Hükümet Programı Eylem
1. Onarım yapılarak eğitim
öğretime hazır hale getirilen
ilköğretim derslik sayısı
2. ilköğretim derslik başına
düşen öğrenci sayısı
65
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
sonuna kadar %100 de
Faaliyet 2.1.1: Ekonomik yetersizlik gerekçesiyle ilköğretime devam edemeyen öğrencilerin tüm
ihtiyaçlarının karşılanması. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması
planlanmaktadır.
Faaliyet 2.1.2: Devamsızlık gerekçelerinin tespit edilerek giderilmesi
Faaliyet 2.1.3: Zorunlu eğitim çağ nüfusunun eksiksiz olarak saptanması ve kapsama dâhil bütün
çocukların okullaştırılması
tutmak
Faaliyet 2.1.4: Öğrenci devamsızlıklarının okul, ilçe Millî eğitim müdürlüklerince titizlikle izlenmesi
Stratejik Hedef 2.1:
İlköğretim
oranını
okullaşma
plan
SAM– 2, SH
– 2.1
Faaliyet/Pro
jeler
F 2.1.1.
dönemi
F ve P’nin
Sorumlu Birim
Şube
Başlama ve
Bitiş
Tarihi
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü, Bütçe
Yatırım ve Tesisler
Toplam
2011
2012
2013
2014
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
01/01/2011
20,000,00
30,000,00
40,000,00
50,000,00
150,000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30/12/2014
01/01/2011
F 2.1.2.
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü
30/12/2014
01/01/2011
F 2.1.3
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü
30/12/2014
01/01/2011
F 2.1.4
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü
30/12/2014
66
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Stratejik Hedef 2.2:
Faaliyet 2.2.1. İlçemiz ilköğretim okullarına derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının
altına düşürülmesi.İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 2.2.2. Geçici binalarda hizmet veren ilçemiz öğretim kurumlarının kalıcı ve düzenli binalara
kavuşturulması için çalışmaların yapılması. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması
planlanmaktadır.
Faaliyet 2.2.3.Menteşe ve Çokradan ilköğretim okullarımızın onarımlarının yapılması(Yozgat Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün Stratejik Planının 2.2.27ve 2.3.33 nolu faaliyeti)
Mevcut ilköğretim
kurumlarımızın altyapı,
bakım ve onarım
çalışmaları ile fiziki
yeterliliklerini artırmak.
SAM– 2, SH –
2.2
Sorumlu Birim
Şube
F ve P’nin
Başlama ve
Bitiş
2011
2012
2013
2014
Toplam
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
Faaliyet/Projeler
Tarihi
F 2.2.1.
F 2.2.2.
F 2.2.3
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü, Bütçe
Yatırım ve Tesisler
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü,bütçe
yatırım ve tesisler
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü,bütçe
yatırım ve tesisler
01/01/2011
20,000,00
30,000,00
40,000,00
50,000,00
140,000,00
10,000,00
10,000,00
10,000,00
10,000,00
40,000,00
0
0
30/12/2014
01/01/2011
30/12/2014
01/01/2011
0
0
0
30/12/2014
67
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
TEMA 1
EĞİTİM
ÖĞRETİM
FAALİYETLERİ
Stratejik Hedef 3.1 Mevcut ortaöğretim kurumlarımızın altyapı, bakım ve
onarım çalışmaları ile fiziki yeterliliklerinin artırılması
Strate
Performans Göstergeleri:
1. Onarım yapılarak eğitim
öğretime hazır hale getirilen
ortaöğretim kurum sayısı
2. Ortaöğretimde derslik başına
düşen öğrenci sayısı
Stratejik Amaç :3
Ortaöğretim okullarında
derslik başına düşen
öğrenci sayısının ulusal
Stratejik Hedef 3.2: Ortaöğretimde kız öğrenci sayısının artırılması
planımızda planladığı
ölçüde her okulda aynı
Performans Göstergeleri:
1. Ortaöğretimde eğitim gören
kız öğrenci sayısı
2. İlçe genelindeki Kız Öğrenci
Yurdu sayısı
seviyeye getirilmesi ve
bütün okullarda normal
(tekli) eğitim‐öğretimin
sürdürülebileceği fiziki
yeterliliğin sağlanması ve
ilimiz genelinde eğitim
kalitesinin artmasına
katkıda bulunmak ve
ilimiz genelinde %63,4
Stratejik Hedef 3.3: Barınma ihtiyacı nedeni ile ortaöğretim kurumlarından
faydalanamayan öğrencilerin eğitime devam etmelerini sağlamak amacı ile
ilimiz genelinde ortaöğretim pansiyonları inşa etmek
Performans Göstergeleri:
1. Ortaöğretim pansiyon sayısı
2. Pansiyonlarda kalan öğrenci
sayısı
olan ortaöğretim
okullaşma oranını plan
dönemi sonuna kadar
%90’a çıkarmak
(9.Kalkınma Planı(2007–
2013), 60. Hükümet
Programı Eylem Planı
(2008–2012), 2008 Yılı
Programı)
68
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Stratejik Hedef 3.1:
İlçemiz genelinde yeni
ortaöğretim kurumları inşa
etmek ve mevcut ortaöğretim
kurumlarına ek derslik ve bina
yapımı ile mevcut okullar
üzerindeki öğrenci
yoğunluğunu hafifletmek ve
bu sayede ortaöğretim
kurumlarında eğitim kalitesini
artırmak
Faaliyet 3.1.1: Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin onarımı( Yozgat Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün Stratejik Planının 3.2.7 nolu faaliyeti)
Faaliyet 3.1.2: İmam Hatip Lisesinin onarımı. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan
yardımlarla
yapılması
Faaliyet 3.1.3: Çok Programlı Lisenin onarımı.
yardımlarla
yapılması
İlçemizdeki hayırseverlerden alınan
planlanmaktadır.
planlanmaktadır.
69
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
SAM– 3, SH – 3.2
Faaliyet/Projeler
Sorumlu Birim
Şube
F ve P’nin
2011
2012
2013
2014
Toplam
Başlama ve
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
0
0
0
0
Bitiş
Tarihi
F 3.1.1.
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü, Bütçe
Yatırım ve Tesisler
01/01/2011
01/01/2011
F 3.1.2.
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü,bütçe
yatırım ve tesisler
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü,bütçe yat.
40,000,00
0
0
0
40,000,00
30/12/2012
01/01/2011
F 3.1.3.
0
30/12/2012
20,000,00
0
0
0
20,000,00
30/12/2012
70
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Stratejik Hedef 3.2:
Ortaöğretimde kız öğrenci
nüfusunun artırılması
Stratejik Hedef 3.3:
Barınma ihtiyacı nedeni ile
ortaöğretim kurumlarından
faydalanamayan
öğrencilerin eğitime devam
etmelerini sağlamak amacı
ile ilimiz genelinde
ortaöğretim pansiyonları
inşa etmek
Faaliyet 3.2.1: Ortaöğretime devam etmeyen kız çocuklarının adres ve kimlik bilgilerini tespit etmek ve
onlarla sebepler hakkında görüşmeler yaparak yeniden okula kazandırmaya çalışmak İlçemizdeki
hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 3.2.2: Kız öğrenci velisi anne ve babaların bilinç düzeylerinin artırılması maksadıyla uzman
kişilerden oluşturulacak bir grubun ev ziyaretlerinde bulunması . İlçemizdeki hayırseverlerden alınan
yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 3.2.3: Kız öğrencilerin eğitim, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli
potansiyel kaynakların kullanılması. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması
planlanmaktadır.
Faaliyet 3.3.1: Çayıralan Anadolu Lisesi’ne 165 öğrencilik ortaöğretim pansiyonu yapımı. İlçemizdeki
hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır. (Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Stratejik
Planını 3.4.3 nolu faaliyeti)
71
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
SAM– 3, SH –
3.3
Faaliyet/Projeler
F 3.2.1.
F 3.2.2.
F 3.2.3.
SAM– 3, SH –
3.4
F ve P’nin
Başlama ve Bitiş
Tarihi
Sorumlu Birim
Şube
Eğitim Öğretim ve Öğrenci
işleri Bölümü,
Kültür Bölümü
01/01/2011
01/01/2011
Eğitim Öğretim ve Öğrenci
işleri Bölümü,
Kültür Bölümü
01/01/2011
Şube
Faaliyet/Projeler
2012
(TL)
2013
(TL)
2014
(TL)
Toplam
(TL)
20,000,00
0
0
0
20,000,00
10,000,00
0
0
0
10,000,00
20,000,00
20,000,00
0
0
40,000,00
30/12/2014
Eğitim Öğretim ve Öğrenci
işleri Bölümü,
Kültür Bölümü
Sorumlu Birim
2011
(TL)
30/12/2014
30/12/2014
Toplam
F ve P’nin
Başlama ve
2011
2012
2013
2014
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
0
0
Bitiş
(TL)
Tarihi
01/01/2011
F 3.3.1.
Eğitim Öğretim ve
Öğrenci işleri
Bölümü, Bütçe
Yatırım ve Tesisler
0
0
0
30/12/2012
72
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
TEMA 1
EĞİTİM ÖĞRETİM
FAALİYETLERİ
S Stratejik Amaç :4
atejik Amaç 4:
Dünyadaki ve ülkemizdeki
ekonomik, sosyal,
endüstriyel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda,
Mesleki ve Teknik Eğitim
okul ve kurumlarında
kapasite artırılması ve
Stratejik Hedef 4.1: Ortaöğretimin dört yıla çıkmasından dolayı mevcut
okullarda ihtiyaç duyulan fiziki kapasiteyi artırmak
Performans Göstergeleri:
1. Mesleki ve teknik eğitim
okullaşma oranının ortaöğretim
okullaşma oranındaki payı
2. Mesleki ve teknik eğitimde
derslik başına düşen öğrenci
sayısı
3. Mesleki ve teknik eğitim
kurumuna kayıt yaptıran
öğrenci sayısı
4. Mesleki ve teknik eğitim
kurumlarından mezun olan
öğrencilerin istihdam edilme
oranı
nitelikli eğitim‐öğretim
ortamının hazırlanmasına
yönelik olarak kaynakları ve
çeşitliliğini arttırarak fiziki
altyapı ve donanım
ihtiyaçlarını çağa uygun bir
Şekilde karşılamak. (9.
Ulusal Kalkınma Planının
(2007–2013) 571–573575’inci maddeleri. 60.
Hükümet Programı Eylem
Planı ve Orta Vadeli
Program (2008–2012) ve
2008 yılı programı hedefleri
öncelik 1.)
73
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Stratejik Hedef 4.1:
İlçemizde ortaöğretim içinde
mesleki ve teknik eğitim
okullarına devam eden
öğrencilerin oranını çıkartmak
ve ortaöğretimin dört yıla
çıkmasından dolayı mevcut
okullarda ihtiyaç duyulan fiziki
kapasiteyi artırmak
Faaliyet 4.1.1: İhtiyacı olan mesleki ve teknik eğitim okullarında ek bina ve atölye yapılması için
gerekli çalışmaların yapılması. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması
planlanmaktadır.
Faaliyet 4.1.2: İlköğretim mezunu öğrencilerinin, tüm okul türlerini ve kontenjanlarını kapsayan
ortak bir çalışma yaparak mesleki ve teknik eğitime yönelmelerinin sağlanması
Faaliyet 4.1.3: SBS sınavına girmeyen ilköğretim mezunu öğrencilerin istekleri de göz önüne
alınarak mesleki ve teknik eğitime yöneltilmesi. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla
yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 4.1.4:Mesleki ve teknik eğitimin önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmak
amacıyla; meslekleri tanıtacak ve sevdirecek faaliyetler planlanması İlçemizdeki hayırseverlerden
alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 4.1.5: İlköğretim öğrencilerine mesleklerin tanıtımının; sektör ve meslek odaları
temsilcileri ve öğretmenler tarafından yapılmasının sağlanması
Faaliyet 4.1.6: Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı amacıyla afiş, slogan vb. yarışmaların düzenlenmesi,
ürünlerin okul panolarında ve şehir içindeki reklâm panolarında sergilenmesinin sağlanması. İlçemizdeki
hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
74
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
SAM– 4, SH –
4.1
Faaliyet/Projeler
Sorumlu Birim
F ve P’nin
2011
2012
2013
2014
Toplam
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
Başlama ve
Şube
Bitiş
Tarihi
F 4.1.1
F 4.1.2.
F 4.1.3.
F 4.1.4
F.4.1.5.
F.4.1.6
Bütçe Yatırım ve
Tesisler, Çıraklık Ve
Mesleki Teknik
Eğitim Bölümü
Çıraklık Ve Mesleki
Teknik
Eğitim,Kültür
Bölümü
Çıraklık Ve Mesleki
Teknik
Eğitim,Kültür
Bölümü
Çıraklık Ve Mesleki
Teknik
Eğitim,Kültür
Bölümü
Çıraklık Ve Mesleki
Teknik
Eğitim,Kültür
Bölümü
Çıraklık Ve Mesleki
Teknik
Eğitim,Kültür
Bölümü
01/01/2011
10,000,00
10,000,00
10,000,00
10,000,00
40,000,00
0
0
0
0
0
10,000,00
10,000,00
10,000,00
10000,00
5,000,00
5,000,00
5,000,00
5000,00
20,000,00
0
0
0
0
0
5,000,00
5,000,00
5,000,00
5,000,00
20,000,00
30/12/2014
01/01/2011
30/12/2014
01/01/2011
40,000,00
30/12/2014
01/01/2011
30/12/2014
01/01/2011
30/12/2014
01/01/2011
30/12/2014
75
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
STRATEJİK
AMAÇ
STRATEJİK
HEDEF
SAM-1
SH 1.1
2011
2012
211.000,00
2013
211.000,00
0
SH 1.2
2014
11.000,00
0
11.000,00
0
0
TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ
SH 1.3
SAM-2
TOPLAM
211.000,00
211.000,00
11.000,00
11.000,00
SH 2.1
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
SH 2.2
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
TOPLAM
50.000,00
60.000,00
90.000,00
110.000,00
SH 3.1
60.000,00
SH 3.2
50.000,00
30.000,00
30.000,00
SH 2,3
SAM-3
20.000,00
0
SH 3.3
0
SH 3.4
SAM-4
TOPLAM
110.000,00
20.000,00
SH 4.1
30.000,00
30.000,00
TOPLAM
GENEL TOPLAM
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
401.000,00
321.000,00
131.000,00
151.000,00
76
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
TEMA 2: İnsan Kaynakları Hizmetleri
TEMA 2
İNSAN KAYNAKLARI
HİZMETLERİ
Stratejik Hedef 5.1: Eğitim Öğretimin verimliliğine katkı sağlamak
Performans Göstergeleri:
amacıyla faaliyetten yararlananların beklentileri göz önüne alarak
1. Hizmet içi faaliyet sayısı
maksimum sayıda ve nitelikli hizmet içi faaliyeti düzenlemek.
Stratejik Amaç :5
Personel,
Performans Göstergeleri:
Hizmetiçi Eğitim,
Öğretmen Niteliklerinin
Sürekli Geliştirilmesi,
Stratejik Hedef 5.2: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin konularına yönelik
İdari Hizmetler:
envanter yapılacak ve insan kaynakları ( öğretim görevlisi ) havuzu
oluşturulacak
1. Hizmet içi faaliyet çeşitliliği
2. Hizmet içi faaliyet
envanterinin hazırlanması
Eğitim Öğretimin
verimliliğine katkı sağlamak
amacıyla hizmetiçi
faaliyetlerden
faydalananların
beklentilerini de göz önüne
alarak günün ihtiyaçlarına
göre hizmetiçi faaliyeti
düzenlemek ve yürütmek
(Orta Vadeli
Stratejik Hedef 5.3: Müdürlüğümüz
tarafından
faaliyetlerin
uzaktan
en az
gerçekleştirilmesi.
1
tanesinin
açılan hizmetiçi
öğrenme
yoluyla
Performans Göstergeleri:
1. Uzaktan öğrenme yoluyla
gerçekleştirilen hizmet içi faaliyet
Program(2008–2010).
77
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Stratejik
Öğretimin
Hedef
Eğitim
5.1:
verimliliğine
katkı
sağlamak amacıyla faaliyetten
yararlananların beklentileri göz
Faaliyet 5.1.1: İlçemizde Müdürlüğümüzce yürütülen mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği kurumların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan
yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 5.1.2: Özellikle büro işlerinde çalışan memurların hizmet içi eğitim yoluyla niteliklerinin,
yeteneklerinin artırılması dolayısıyla iş verimliklerinin artırılması.
önüne alarak maksimum sayıda
ve nitelikli hizmet içi faaliyeti
düzenlenecektir
Faaliyet 5.2.1: Personele hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili anket uygulanarak hizmet içi eğitim faaliyet
çeşitliliğinin artırılması.
Stratejik Hedef 5.2: Hizmet içi
eğitim
faaliyetlerinin
konularına yönelik envanter
yapılacak ve insan kaynakları (
öğretim görevlisi ) havuzu
oluşturulacak
Stratejik
Hedef
Müdürlüğümüz
5.3:
tarafından
açılan hizmetiçi faaliyetlerin
en az 1 tanesinin uzaktan
öğrenme
Faaliyet 5.2.2: Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitim faaliyetlerinin konusu ve türü, Eğitim
Fakültesi ile işbirliği içerisinde belirlenecektir.
Faaliyet 5.3.1: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uzaktan öğrenme yoluyla yapılabilmesi için alt yapı
çalışmalarının tamamlanması. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması
planlanmaktadır.
Faaliyet 5.3.2: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uzaktan öğrenme yoluyla yapılabilmesi için eğitim verecek
personelin yetiştirilmesi.
yoluyla
gerçekleştirilmesi.
78
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
SAM– 5, SH –
5.1
Sorumlu Birim
Şube
Faaliyet/Projeler
F ve P’nin
Başlama ve
Bitiş
2011
2012
2013
2014
Toplam
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
Tarihi
F 5.1.1
F 5.1.2.
SAM– 5, SH –
5.2
Çıraklık ve Mesleki Teknik
Eğitim Bölümü
01/01/2011
Bütçe Yatırım ve Tesisler Bölümü,
Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim
Bölümü
01/01/2011
Sorumlu Birim
Şube
25,000,00
25,000,00
25,000,00
25,000,00
100,000,00
0
0
0
0
0
2011
2012
2013
2014
Toplam
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
30/12/2014
30/12/2014
F ve P’nin
Başlama ve
Bitiş
Faaliyet/Projeler
Tarihi
F 5.2.1.
Hizmetiçi Eğitim Bölümü
01/01/2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30/12/2014
F 5.2.2.
Hizmetiçi Eğitim Bölümü
01/01/2011
30/12/2014
SAM– 5, SH –
5.3
Sorumlu Birim
Şube
F ve P’nin
Başlama ve
Bitiş
2011
2012
2013
2014
Toplam
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
Faaliyet/Projeler
Tarihi
F 5.3.1.
F 5.3.2.
Hizmetiçi Eğitim BBütçe Yatırım ve
tesisler Bölümü
01/01/2011
Hizmetiçi Eğitim
Bölümü
01/01/2011
30,000,00
30,000,00
30,000,00
30,000,00
120,000,00
0
0
0
0
0
30/12/2014
30/12/2014
79
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI

STRATEJİK
HEDEF
SAM-5
SH 5.1
2011
GENEL TOPLAM
2012
25,000,00
SH 5.3
30.000,00
TOPLAM
55,000,00
55,000,00
2013
25,000,00
0
SH 5.2
HİZMETLERİ
TEMA 2: İNSAN KAYNEKLARI
STRATEJİK
AMAÇ
25,000,000
0
30.000,00
55,000,00
55,000,00
2014
25,000,00
00
30.000,00
55,000,00
55,000,00
0
30.000,00
55,000,00
55,000,00
80
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
TEMA 3: Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler
TEMA 3
Stratejik Hedef 6.1: İlçemizde öğrenim gören en az 1 öğrenciyi ulusal
Performans Göstergeleri:
ve uluslar arası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını
1. Sporcu öğrenci sayısı oranı,
izci ünite sayısı
2. Ulusal ve uluslar arası spor
müsabakalarına katılımcı sayısı
sağlamak ve desteklemek.
SOSYAL, KÜLTÜREL VE
SPORTİF FAALİYETLER
Stratejik Amaç :6
Sjik Amaç 7:
İlçemizde ilköğretim ve
ortaöğretim
kurumu
öğrencilerinin ulusal ve
uluslar
arası
bilimsel,
sosyal
ve
kültürel
etkinliklere
arttırmak.
katılımını
(2008
Yılı
Programı, 17. Millî Eğitim
Şura Kararları).
81
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Faaliyet 6.1.1: Ulusal ve Uluslar arası etkinlikleri tespit etmek, öğretmen ve öğrencilere duyurmak.
Stratejik Hedef 6.1: İlçemizde
öğrenim
gören
en
az
1
öğrenciyi ulusal ve uluslar
arası
bilimsel,
sosyal
kültürel etkinliklere katılımını
ve
Faaliyet 6.1.2: Öğretmenleri bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmanın önemi konusunda
bilinçlendirmek. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 6.1.3: Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılacak öğrencilerin desteklenmesi için kaynak
ayrılmasını sağlamak. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
sağlamak ve desteklemek.
Faaliyet 6.1.4: Ulusal ve Uluslar arası etkinliklerde başarılı öğrencilerin ilimizde duyurulmasını
sağlamak.
SAM– 7, SH – 7.1
Faaliyet/Projeler
Sorumlu Birim
Şube
F ve P’nin
Başlama ve
Bitiş
2011
2012
2013
2014
Toplam
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
Tarihi
F 6.1.1
Kültür Bölümü
01/01/2011
0
0
0
0
0
5,000,00
5,000,00
5,000,00
5,000
25,000,00
15,000,00
15,000,00
15,000,00
15,000,00
60,000,00
0
0
0
0
0
30/12/2014
F 6.1.2
Kültür Bölümü
01/01/2011
30/12/2014
F 6.1.3
Kültür Bölümü
01/01/2011
30/12/2014
F 6.1.4.
Kültür Bölümü
01/01/2011
30/12/2014
82
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
TEMA 3
Stratejik Hedef 7.1:
Performans Göstergeleri:
Gerekli fiziki altyapı çalışmaları yaparak, lisanslı sporcu öğrenci sayısı
oranını ilçe genelinde her yıl %3 artırmak.
1. Lisanslı Sporcu öğrenci sayısı
2.Spor ile ilgilenen öğrenci sayısı
SOSYAL, KÜLTÜREL VE
SPORTİF FAALİYETLER
Stratejik Amaç 7:
Stratejik Hedef 7.2:
Öğrencilerin; beden ve
ruh sağlığının dengeli
gelişebilmesi için, sportif
ve izcilik faaliyetine en
katılımcı bir şekilde
bulunmalarını sağlamak
(2008 Yılı Programı, 17.
Millî Eğitim Şura
Kararları).
İlçe genelinde faaliyet sayısını ve faaliyetlerden faydalan öğrenci
sayısını artırmak.
Performans Göstergeleri:
1. ilçe genelinde düzenlenen
sportif müsabaka sayısı
2. Sportif müsabakalara katılan
öğrenci sayısı
Stratejik Hedef 7.3:
İlçemizi il çapındaki sportif başarıda bir önceki yıla göre her yıl % 5
daha fazla derece alması
Performans Göstergeleri:
1. İlçe genelinde düzenlenen
sportif müsabakalarda derece
yapan öğrenci sayısı
83
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Stratejik Hedef 7.1:
Gerekli fiziki altyapı
çalışmalarını yaparak, lisanslı
sporcu öğrenci sayısı oranını
ilçe genelinde her yıl %3
artırmak.
SAM– 8, SH – 8.1
Faaliyet/Projeler
F 7.1.1
F 7.1.2
Sorumlu Birim
Şube
Okul içi Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü, Kültür B
Okul içi Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü, Kültür b.
Faaliyet 7.1.1: En fazla sporcu öğrenci oranı olan okulları bir toplantı düzenleyerek ödüllendirmek .
İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 7.1.2: Okullar bazında başarılı sporcu öğrencilerin ödüllendirilmesini ile motivasyon ve
ilginin arttırılmasını sağlamak .İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması
planlanmaktadır.
F ve P’nin
Başlama ve Bitiş
Tarihi
01/01/2011
30/12/2014
01/01/2011
30/12/2014
2011
(TL)
2012
(TL)
2013
(TL)
2014
(TL)
Toplam
(TL)
5,000,00
5,000,00
5,000,00
5,000,00
20,000,00
5,000,00
5,000,00
5,000,00
5,000,00
20,000,00
84
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Stratejik Hedef 7.2:
İlçe genelinde faaliyet sayısını
ve faaliyetlerden faydalan
öğrenci sayısını artırmak.
Faaliyet 7.2.1: İzci ünitelerini arttırıcı çalışmalar yapılmasını sağlamak.
Faaliyet 7.2.2: İlçe genelinde en az 1 adet izci kamp yeri belirleyerek alt yapısının oluşturulmasını
sağlamak. İlçemizdeki hayırseverlerden alınan yardımlarla yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet 7.3.1: Okul-kulüp işbirliğini teşvik etmek
Stratejik Hedef 7.3:
İlçemizi il çapındaki sportif
başarıda bir önceki yıla göre
her yıl % 5 daha fazla derece
alması
Faaliyet 7.3.2: Sivil toplum, müesseseler ve kulüplerle protokol ve proje çalışmaları yapılması
85
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
SAM– 8, SH –
8.3
Sorumlu Birim
Şube
Faaliyet/Projeler
Toplam
F ve P’nin
Başlama ve
2011
2012
2013
2014
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
0
0
0
0
0
10,000,00
10,000,00
5,000,00
5,000,00
30,000,00
(TL)
Bitiş
Tarihi
F 7.2.1
F 7.2.2
SAM– 8, SH –
8.4
Okul içi Beden Eğitimi
ve Spor Bölümü,
Kültür Bölümü
01/01/2011
Okul içi Beden
Eğitimi ve Spor
Bölümü, Bütçe
Yatırım ve Tesisler
01/01/2011
Sorumlu Birim
Şube
Faaliyet/Projeler
30/12/2014
30/12/2014
Toplam
F ve P’nin
Başlama ve
Bitiş
2011
2012
2013
2014
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(TL)
Tarihi
F 7.3.1
F 7.3.2
Okul içi Beden Eğitimi
ve Spor Bölümü,
Kültür Bölümü
01/01/2011
Okul içi Beden
Eğitimi ve Spor
Bölümü, Kültür B.
01/01/2011
30/12/2014
30/12/2014
86
TEMA 3: SOSYAL, KÜLÜREL VE SORTİF
FAALİYETLER
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
STRATEJİK
AMAÇ
STRATEJİK
HEDEF
SAM-6
SH 6.1
2011
2012
20,000,00
2013
20,000,00
2014
20,000,00
20,000,00
20,000,00
20,000,00
SH 6.2
SH 6.3
SAM-7
TOPLAM
20,000,00
20,000,00
SH 7.1
10,000,00
10,000,00
10,000,00
10,000,00
SH 7.2
100,000,00
100,000,00
5.000,00
5.000,00
0
SH 7.3
0
0
0
SH 7.4
TOPLAM
GENEL TOPLAM
120,000,00
150,000,00
120,000,00
150,000,00
15,000,00
45,000,00
15,000,00
45,000,00
87
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
TEMA 4: Eğitime Destek Hizmetleri
TEMA 4
EĞİTİME DESTEK
HİZMETLERİ
Stratejik Hedef 8.1:
AB projelerinden yararlanan okul sayısını artırmak.
Performans Göstergeleri:
1-Yıllar bazında hazırlanan
Avrupa Birliği Proje sayısı
2‐Hazırlanan Avrupa Birliği
Projelerinden yararlanıcı sayısı
Stratejik Amaç 8:
Müdürlüğümüze bağlı
kurumların dış kaynaklı
Proje fonlarından azami
ölçüde fayda
sağlayabilmek ve
okullarımızın yurt dışı
kurumlarla ortaklık
kurabilmeleri için proje
geliştirmelerine katkıda
bulunmak (60. Hükümet
Programı Eylem Planı,
2008 Yılı Programı)
88
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Stratejik Hedef 11.1:
AB Proje paylarından daha
fazla ödenek alabilmek için,
okul/ kurumlarda sürekli
eğitimler düzenlenecek okul
ve kurumların proje
geliştirmelerinde rehberlik
edilecektir
Faaliyet 8.1.1: Okulların hazırlayacağı proje çeşitliliğinin artırılması için seminerler düzenlenmesi
Faaliyet 8.1.2: AB Proje paylarından daha fazla ödenek alabilmek için, okul/ kurumlarda sürekli eğitimler
düzenlenecek okul ve kurumların proje geliştirmelerinde rehberlik edilecektir
89
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
SAM– 11, SH –
11.2
Sorumlu Birim
Toplam
F ve P’nin
Başlama ve
Şube
2010
2011
2012
2013
2014
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(TL)
Bitiş
Faaliyet/Projeler
Tarihi
01/01/2011
F 8.1.1
AR-GE
Birimi
30/12/2014
01/01/2011
F 8.1.2
AR-GE
Birimi


TEMA 4: EĞİTİME DESTEK
HİZMETLERİ
STRATEJİK
AMAÇ
30/12/2014
STRATEJİK
HEDEF
SAM-8
GENEL TOPLAM
2010
2011
2012
SH 8.1
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
90
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
TEMALAR
TEMA - 1
TEMA – 2
TEMA – 3
TEMA - 4
GENEL TOPLAM
2011(TL)
2012(TL)
401.000,00
2013(TL)
321.000,00
55.000,00
2014(TL)
131.000,00
151.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
150.000,00
45.000,00
45.000,00
0
0
0
0
606.000,00
526.000,00
231.000,00
251.000,00
150.000,00
91
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2010-2014
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
92
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleştirmelerin sistematik olarak takip
edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için
izlenen yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve
projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında
sorumluların kimler/hangi birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim ilişkilendirilmesi
yapılmıştır. İzleme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetlerin ne
zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı eylem planları ise
stratejik planlama birimi tarafından hazırlanmaktadır.
Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler Stratejik Planlama Üst Kurulunca 6’Ģar
aylık dönemler itibariyle Müdürlüğümüz stratejik Planlama Birimi tarafından yapılıp raporlaştırılarak
ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulmaktadır.
Müdürlüğümüz stratejik planlama sürecinde hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda
bulunmak için planı izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu sayede hem planın uygulanması hem
de hesap verme sorumluğu ilkesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla stratejik planda yer
alan amaç ve hedeflerine yönelik tablolar oluşturulmuştur.
4.1. PERFORMANSIN İZLENMESİ
Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili
veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. (Eğitimde Stratejik Planlama MEB, Ankara,
2007)
Bu aşamada gerçekleşen performansın “planlanan” performansla karşılaştırılarak, stratejik plan ve
planlama sürecinin periyodik bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmaların etkin bir şekilde
yürütülebilmesi için Müdürlüğümüz bünyesinde Stratejik Planlama Birimi kurulmuş ve birimde alanında
uzman tam zamanlı personel görevlendirmesi yapılmıştır. Stratejik Planlama Birimi elemanlarına aynı
zamanda Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Ekibinde de yer verilmiştir.
4.2. RAPORLAMA
Stratejik Planlama Birimi tararından hazırlanan Stratejik planda yer alan her ölçüte ilişkin veriler
yılda bir kez toplanmaktadır. Performans hedeflerine uygun olarak bazı bilgiler üç aylık, bazı bilgiler altı
aylık periyotlarda hesaplanmaktadır. Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama sürecinde,
93
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
plan dönemi boyunca (2010–2014) yıllarında üçer aylık raporlar düzenlenerek raporlanması
planlanmaktadır. Söz konusu üçer aylık raporların ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Stratejik
Planlama Üst Kurulunda değerlendirilmesinin ardından ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı
mercilerin bilgilerine sunulması planlanmıştır.
4.3. PLANIN DUYURULMASI
Stratejik planın başarıyla uygulanması ancak etkili bir iletişimle mümkündür. Çayıralan İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama sürecinin her aşaması kurumun web sitesinde oluşturulan Stratejik
Planlama sayfasında yayınlanmaktadır. Bu bağlamda Stratejik plan hazırlama sürecinde 26.09.2007
tarihinde hazırlanan Durum Analizi web sitemizin ilgili sayfasında yayınlanmıştır.
Stratejik planın kesinleşmesinin ardından konuyla ilgili olduğu düşünülen başta yöneticiler ve
yetkililer olmak üzere Çayıralan Kaymakamlığı, İlçe Özel İdaresi, Çayıralan Belediyesi, Eğitim
Sendikaları olmak üzere diğer bireyler ve kurumlara planın bir nüshasının verilerek bilgilendirilmeleri ve
kurumumuzun Web sitesinde yayınlanması planlanmaktadır.
Bu amaçla Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılması için tüm paydaşlarımızın aktif
katılımlarının sağlanması düşünülmektedir. Herkesin sahiplendiği ve sorumluluklarını bildiği bir stratejik
planın, uygulanmada daha başarılı sonuçlar vermesi kaçınılmaz bir gerçektir.
94
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2010-2014 STRATEJİK PLANIN
KABULÜNE DAİR İMZA SÜRKÜSÜ:
ADI/SOYADI
ÜNVANI
GÖREVİ
Şevki EKİNCİ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kurul Başkanı
Özgür ŞENYÜZ
İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü
Yönetici Koordinatör
Ahmet KAYGISIZ
Halk Eğitim Merkezi Md. Yrd.
AR-GE Koordinatörü
İMZA
95
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
EKLER
Çayıralan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2010–2014
EK–1
YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
ZAMAN ÇİZELGESİ
96
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
2009
1
Stratejik Planlamanın
Planlanması
2
Stratejik
Yönetim
Takımının
Oluşturulması
3
Çalışmanın
planlamanın
duyurulması
5
Başlangıç Eğitimleri
7
8
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Stratejik Planlama
Ekibinin ve Çalışma
Gruplarının
Oluşturulması
4
6
Nisan
1
Mart
ve
Şubat
İŞ
Ocak
YAPILACAK
İŞLEMLER
2010
Kurumsal
Analizi
/
Yapının
Durum Analizi
Paydaş Analizi
97
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
2009
9
10
11
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SWOT Analizi
Misyonun
Kesinleştirilmesi
Vizyonun
Kesinleştirilmesi
12
İlke ve Değerlerinin
Kesinleştirilmesi
13
Stratejik Amaçların
Kesinleştirilmesi
14
Nisan
1
Mart
ve
Şubat
İŞ
Ocak
YAPILACAK
İŞLEMLER
2010
Stratejik
Hedeflerin
Kesinleştirilmesi
15
Taslak stratejik planın
hazırlanması
16
Stratejikplanı inceleme
YAPILACAK
İŞ
ve 2009
2010
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
17
18
19
20
21
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
1
Şubat
Ocak
İŞLEMLER
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hazırlanan
taslak
stratejik
planın
birimlere aktarımı
Birim
stratejik
planlarının
konsolidasyonu
Ana stratejik plan
hakkındaki
geri
bildirimlerin
değerlendirilmesi
Stratejik
Planın
Toplumla Paylaşımı ve
Paydaşlar Toplantısı
ile geri bildirim
alınması
Stratejik
Plan
taslağının
yapılan
değerlendirmeler
doğrultusunda yeniden
düzenlenmesi
YAPILACAK
İŞ
ve 2009
2010
99
ÇAYIRALAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010/2014 STRATEJİK PLANI
22
Stratejik
Plan
Taslağının
MEB
Strateji
Geliştirme
Başkanlığına
Sunulması
23
Stratejik
Plan
Uygulama ve İzleme
Süreci Yönetim Sistemi
ve
Performans
Yönetim
Sistemi
önerilerinin
incelenmesi
ve
olgunlaştırılması
25
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Stratejik
Plan
Taslağının son şekli ile
Strateji
Geliştirme
Başkanlığınca
Onaylanması
Stratejik Planın hayata
geçmesinin izlenmesi
ve değerlendirilmesi
2010
24
Mart
1
Şubat
Ocak
İŞLEMLER
100
Download

T.C. ÇAYIRALAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü