io
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİI'/J
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014
tarihli
toplantısında gündemin 58. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 185 sayılı kararı ile
uygun
bulunan,
ancak Valilik
Makamınca
onayı
bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin
yetkisine geçen N25C-12D nolu imar paftasında yer alan
Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Mahallesi 234 ada 1 parselin
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
KOMİSYON RAPORU:
İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 185 sayılı kararı ile
uygun bulunan,
ancak Valilik Makamınca
onayı
bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin
yetkisine geçen N25C-12D nolu imar paftasında yer alan
Aksu ilçesi, Yeşilkaraman Mahallesi 234 ada 1 parselin
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
ğ$h
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
% S İm a r v e b a y i n d i r l i k k o m îs y o n u r a p o r u
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014
tarihli
toplantısında gündemin 58. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
II Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 185 sayılı kararı ile
uygun
bulunan,
ancak Valilik
Makamınca
onayı
bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin
yetkisine geçen N25C-12D nolu imar paftasında yer alan
Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Mahallesi 234 ada 1 parselin
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
KOMİSYON RAPORU:
II Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 185 sayılı kararı ile
uygun bulunan,
ancak Valilik Makamınca
onayı
bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin
yetkisine geçen N25C-12D nolu imar paftasında yer alan
Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Mahallesi 234 ada 1 parselin
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başka
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
Kom. Üyesi
a
O
Oytun Eyi
İmar Kom
lif >
Selçuk SENIRL1
İmar Kom. Üyesi
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Seçim Dönemi
21
Karar No
185
Toplantı Tarihi
07.03.2014
Birleşim
15
Saat
14.00
K arar Ö zeti : A ntalya İli A ksu İlçesi Y eşilkaram an Köyü
sınırları içerisinde bulunan 234 ada I parselde a k ary ak ıt ve ■.PCI
İstasyonu am açlı olarak 1/100.000 ölçekli A n lalya-lîurdıırIsparta Ç evre D üzeni Planı hüküm leri ile 3194 sayılı İmar
Kanunu ve ilgili yönetm elikleri kapsam ında ha/.ırlunan 1/5000
ölçekli N a z ın İmar Planı talebinin uygun bulunduğuna, konu
hakkında hazırlanan
İmar ve B ayındırlık
K o m isyonu
raporunun kabulüne. İl G enel M eclisinde işaretle yapılan
oylam ada Ü yeler Bayram DA L vc H alil C K V L A N ’ın ret
o y una karşı m evcudun oy çokluğu ile karar verildi.
İlgi: 07.03,2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
VERİLEN KARAR
Antalya İl Genel Meclisi Meclis Başkanı Av. Cavit ARTnın Başkanlığında 61 üyenin katılımıyla;
07.03.2014 tarihli 15. birleşiminde Gündemin 47. Maddesinde yer alan; Antalya îli Aksu İlçesi
Yeşilkaraman Köyü sınırlan içerisinde bulunan 234 ada 1 parselde akaryakıt ve LPG İstasyonu
amaçlı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili verilen öneri hakkında
hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu İl Genel Meclisinde okunarak yapılan
müzakere sonucunda;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
“// Genel Meclisinin 03/03/2014 tarihli 129 sayılı kararınca komisyonumuza havale edilen; İlimiz
Aksu İlçesi Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde yer alan 234 ada 1 nolu parselde akaryakıt ve
LPG İstasyonu amaçlı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi 04.03.2014 ve
05.03.2014 tarihlerinde yapılan komisyon çalışmalarında gündeme gelmiş olup. İmar ve
Bayındırlık Komisyonu tarafından incelenmiştir. Aksu İlçesi Yeşilkaraman Köyü sınırlan
içerisinde yer alan 234 ada 1 nolu parselde akaryakıt ve LPG İstasyonu amaçlı olarak hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi yapımına ilişkin dosyanın incelenmesi neticesinde evrakları
tamamlanmış olan dosyanın 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-lsparta Çevre Düzeni Planı
Hükümlerine ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden hazırlanmış olan
imar planı dosyasının uygun olduğu kararına varılmıştır. Takdir İl Genel Meclisinindir.
denilmektedir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun ilgideki raporu ve konu hakkında İl Genel Meclisinde
yapılan müzakereler sonucunda;
Antalya İli Aksu İlçesi Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde bulunan 234 ada 1 parselde
akaryakıt ve LPG İstasyonu amaçlı olarak 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-lsparta Çevre Düzeni
Planı hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı talebinin uygun bulunduğuna, konu hakkında hazırlanan İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisinde işaretle yapılan oylamada
Ü yeler Bayram DAL vc Halil CEYLAN’ın ret oyuna karşı mevcudun ^ ç o k lu ğ u ile kaıar
M ı
0 -- a| 5 cC O
01
YEŞİLKARAMAN
00
C
(AKSU-ANTALYA)
21 22 23 24 25
N25-c-12-d
11
16
N25-c-12-a
M0LOKUDAN Harita MOh.Lld.ŞU.
tarafından hazırlanan Antalya İli
Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Kûyû'ne ait
1 adet 1/5000 öJçekH Halihazır
harita 3194 sayılı yasanın 7/a
maddesine göre incelendi ve ONANDI.
2014
KontMOh. : M .Ç E TlN fO t-I.K.I. Md.V : H.ELMAS
İdaresi
An.tattö
£ lllz A T A Y ,
imar yaloçaat DAlre Başkanı
:«■
ANTALYA-AKSU--YEŞİLKARAMAN
234 ADA 1 PARSEL
NAZIM İMAR PLANI
ÖLÇEK 1/5000
LEJAND
DOOOOOOOOC
PLAN ONAM A SINIRI
A K A R YA K IT V E LPG SER VİS İSTA SYO N U
4 109000
E S
ÖA
YAPI YASAKLI ALAN
(ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA ALANI)
+
JEOLOJİK ÖNLEMLİ ALAN
(ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE ŞİŞME, OTURMA
AÇISINDAN
ı SORUNLU ALAN)
f'KENTSEL VE BÖLGESEL OTOYOLLAR
3LAN NOTU
1- AKARYAKIT VE LPG SERVİS İSTASYONU AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI İLE UYGULAMAYA
EÇİLMEZ. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ YAPILMASI ZORUNLUDUR.
+
2- KULLANIMLARA İLİŞKİN UYGULAMAYA YÖNELİK PLAN HÜKÜMLERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ AKARYAKIT
/E LPG SERVİS İSTASYONU UYGULAMA İMAR PLANI İLE BELİRLENİR.
PLAN NOTLARINDA YERALMAYAN KONULARDA ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ
1/100000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ P;LANI HÜKÜMLERİ, YERALMAYAN KONULARDA DA 3194 SAYILI
MAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
N25-0-17-»
2S
§1
>3
ELİPSOİD : GRS 1980
DATUM :ITRF96
UTM KOORDİNAT SİSTEMİ
BAŞLANGIÇ EPOKU 2005.11
- |-
4 107 994.48
4 098 700
GridrTRF_96
1/5000
MÜTEAHHİT : OKUDAN HARİTA MOHENDlSUK LTD.ŞTİ.
MESUL MÜHENDİS :llhami OKUDAN
Tersknat : OKUDAN HAfllTA MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
ANTALYA-AKSU
YEŞİLKARAMAN KÖYÜ
234 ADA 1 PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Tapunun Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde
bulunan 1/5000 ölçekli Uygulama İmar planında
N25-c-12-d paftasına giren 234
Ada 1 Parselde 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı hazırlanmıştır.
Planlama alanı Antalya il merkezinin 27km kuzeydoğusunda, Aksu ilçe
merkezinin 20km kuzeyinde, Yeşilkaraman Köyünün yaklaşık 700m kuzeydoğusunda
kalmaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
234 Ada 1 Parsel Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylı Antalya-Burdur-Isparta
Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni
Planı kapsamında kalmaktadır.
Parsel içerisinde Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu yapılmak istenmektedir.
Bu
sebeple Antalya İl Özel İdaresine müracaatta bulunulmuş ve ilgili kurumlara yazı
yazılmıştır. Alınan kurum görüşleri doğrultusunda İmar Plan çalışması yapılmıştır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Plan çalışması yapılan 234 Ada 1 Parsel Köy Antalya-Dereboğazı-Isparta
Devlet yoluna yoluna cephelidir. Parselin mülkiyeti Çağlar Karataş’a ait olup, alanı
6613.23 m2 boştur.
•
r>ib -Sn ArtVej
vK
araShŞeİÜŞöraİ
_İM.& P*
Ti
ı\
:
Şekil 2. 234 Ada 1 Parsel Harita Plan Örneği
4. PLANLAMA KARARLARI
Önerilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında planlama alanının batısında
bulunan Antalya-Dereboğazı-Isparta Devlet yolunun kamulaştırma sınırlarına göre
yol imar planına işlenmiştir.
Parselin diğer cepheleri korunarak imar adası
oluşturulmuştur. Oluşan imar adasına Akaryakıt ve LPG Servis
İstasyonu önerisi
getirilmiştir. Plan çalışması yapılan alana ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Yatırım
Direktörlüğünün 08.11.2013 tarih ve 224 sayılı yazısında “ parselin batısında bulunan
ENH nin planlama alanına en yakın iletkenin maksimum salınım durumundaki
izdüşümünün depo, pompa vs bölümlerinden en az 30 m uzakta olacaktır ” hükmü
bulunmaktadır.
Bu yazı doğrultusunda planlama alanının doğusunda bulunan
ENH’nin planlama alanına en yakın iletkeninin
maksimum salınım durumundaki
izdüşümü ile bunun batısında kalan 30m genişliğindeki alan yapı yasaklı alan olarak
imar planına işlenmiştir.
Yukarıda belirtilen yönetmelikler ve kurum görüşleri doğrultusunda Akaryakıt
ve LPG Servis İstasyonu amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanmış olup, imar planı,
plan notları ve plan açıklama raporu bir bütündür.
Şekil 3. Nazım İmar planı
PLAN NOTU
1- AKARYAKIT VE LPG SERVİS İSTASYONU AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI İLE
UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ
YAPILMASI ZORUNLUDUR.
2-KULLANIMLARA İLİŞKİN UYGULAMAYA YÖNELİK PLAN HÜKÜMLERİ 1/1000
ÖLÇEKLİ AKARYAKIT VE LPG SERVİS İSTASYONU UYGULAMA İMAR PLANI İLE
BELİRLENİR.
3-PLAN
NOTLARINDA YER ALMAYAN KONULARDA ANTALYA-BURDUR-
ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
HÜKÜMLERİ, YERALMAYAN KONULARDA DA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE
İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
T ta M O B $ £ H ÎR P L A N CILAR I O Ü A b i j
n
n
R l ’T T .
MÜ STU R
i
lJ
4
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Zabıta Dairesi Başkanlığı - Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
Sayı : 45913899-307.02 — (jfc3 - * > 5 ^
Konu : Aksu-Yeşilkaraman 234 ada 1 parsel
EXP02016
A
NTALYA
fO /07/2014
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Planlama Şube Müdürlüğü
İlgi : 04.07.2014 tarih ve 1275-2610 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda; İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun bulunan,
ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin
yetkisine geçen N25C-12D No’lu imar paftasında yer alan Aksu İlçesi Yeşilkaraman Mahallesi
sınırları içerisinde 234 ada 1 parselin, Akaryakıt ve LPG servis istasyonu olarak planlanmasına
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyonuna
bilgi vermek amacıyla görüş istenilmektedir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar yapımı hakkmdaki komisyon görüşü yazımız
ekindedir.
Bilgilerinize arz ederim.
■““TJğurcan ECEMIŞ
Zabıta Dairesi Başkam
EK : 1- 1 adet Komisyon Görüşü
2- 1 adet Vaziyet Planı.
RUHSAT KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü’nün
04.07.2014 tarih ve 1275-2610 sayılı yazısında; İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih ve 185 sayılı
kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince
Belediyemizin yetkisine geçen N25C-12D No’lu imar paftasında yer alan Aksu İlçesi Yeşilkaraman
Mahallesi sınırları içerisinde 234 ada 1 parselin, Akaryakıt ve LPG servis istasyonu olarak
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bayındırlık ve İmar
Komisyonuna bilgi vermek amacıyla görüş istenilmektedir.
Akaryakıt ve LPG (otogaz) ikmal istasyonlarının ruhsatlandırılmasma dair işlemler
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’ ve ilgili diğer mevzuat esaslarına göre
yürütülmektedir.
Planlama Şube Müdürlüğünün yazısı ekinde gönderilen İl Özel İdaresince 13.02.0-2014
tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı Plan Notlarında ilgili yasal mevzuat hükümlerine
uyulması yükümlüğü bulunduğu görülmüştür. 1/5000 ölçekli plan yapımı, 1/1000 ölçekli imar
planı Plan Notlarına uyulmasının zorunlu olması koşulunun sağlanması halinde İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik esasları açısından uygun görülmektedir.
İki istasyon arasındaki asgari mesafe koşulu, Karayolları Kenarında Yapılacak ve
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik, İmar Kanunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği gibi ilgili diğer
mevzuatlara ilişkin inceleme ve tespitler İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından
değerlendirilmelidir. Ruhsat komisyon raporu, plan tadilatına esas teşkil etmeyip görüş
niteliğindedir. 09/07/2014
M eJ^PFYİUIT
İnş. Tek.
Den. ve Ruh. Şt>. Müdürlüğü
Ethenj Ç O N SağlıklfTrT5aı. Başkanlığı
Ziraat
Çev. Sağ. Şb.Müdürlüğü
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
GIDATA3İMVEHAYVANCILIK
BAKANLIĞI
Sayı
Konu
EXP02016
A ı ı l a h u II ( i ı ı l a , T a r ıııı
:88977526/230.04.02/, /I m
'^
:Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı
H a y v a n c ılık M ü d ü r lü »
İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
ANTALYA
İlgi:
1V.02.21J 14
(»’ İ - 14-03176
04.10.2013 tarih ve 72458992-754-21772 sayılı yazınız
İlgi tarih ve sayılı yazı ile Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü 234 ada 1
parsel numaralı taşınmazda Akaryakıt ve LPG servis istasyonu amaçlı im ar planı yapılmak
istendiği bildirilmiş olup, konu ile ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu kapsamında Kurum görüşümüz talep edilmektedir.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve 29.06.2009 tarih ve 27298
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması ve Arazi
Toplulaştınlmasına ilişkin Tüzük gereği imar planı açısından görüş istenen arazide ve dosya
üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan Tarımsal Etüt Raporunun değerlendirilmesi
neticesinde;
Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde bulunan 0,6613 ha yüz
ölçüme sahip 234 ada 1 parsel numaralı kuru marjinal tarım arazisinin “Akaryakıt ve LPG
Servis İstasyonu” yapılmak üzere tanm dışı amaçla kullanımı, 5403 sayıh Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Arazinin farklı bir amaçla kullanılmak istenmesi halinde 5403 sayılı Kanun
kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Adres: Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07040 ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Tel =0242.345 28 20-21-22 Faks: 0242.346 67 80
Erdem CAN Mühendis
E le k tr o n ik A ğ : w w w .a n ta ly a -ta rim .g o v .tr
Dahili Tel :7154
E-posta: [email protected]
Tarih:
Sayı : 10663847-045 / Ljj3 ~
Konu : İmar Planı Talebi.
22.01.2014
Sayı;
001306
Giden
İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
ANTALYA
İlgi
:08.01.2014 tarih ve 429 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda; İlimiz Aksu İlçesi Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde yer alan 234
ada 1 nolu parsel üzerinde “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar planı yapılmak
istendiğinden konu hakkında kurum görüşümüz sorulmaktadır.
Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü elemanlarınca mahallinde yapılan
inceleme sonucu tanzim edilen 21/01/2014 tarih 09 nolu rapor yazımız ekinde gönderilmiştir.
Raporda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla söz konusu parselde Akaryakıt ve LPG
İstasyonu amaçlı imar planı yapılmasında kurumumuzca çevre sağlığı ve sıhhi yönden herhangi
bir sakınca görülmemiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
A
Uzm. Dr.
.-.STALYA İl. ÖZEL İDARESİ
OENEL EVRAK KAYIT
s
ü n 1?
L i 'H .'l -.-U L t U
m oı
iESECl
H AVALE
*UKJKMOŞ/W#ttHSl
Ek: 1 adet rapor.
-----------
ÛESEL.İSKRETEP
G E N E L S ig p Î 8 D
iss. s v f f l
rat ÖZDEMİR
ğı Müdürü
K
i
i
v e s û r a d . bsk.
Ö Z S E K HtZ. İMİRES! ’-SK.
s t s a t e j j g s l ş )-
İMAR VE İNŞ.
ı» ı a ş t
iM imi ast 1
ÇEV. KO R VS KOffT ÛL «;K.
TARIM V &A 17. H İZ DAİ BŞK.
EKCÜMEN MÛDURUJfiü
DIS İLŞK. VE AB K 00 R OFİSİ
BASIN BÜROSU
DOSYA NO:
EKtEK_____ L â a L . . .
Ç evre Sağlığı Ş u be M üdürlüğü
Soğuksu M alı. D efterdarlık Bulv. No:4 07030 M u ratlaşa/ A NTALYA
W eb : w w w .anlalvahsin.tiov.tr
e-posta : antalyacs@ saulik.gov.tr
İrtibat : Ç st. B. ÜSTÜNDAŞ
Tel
: 0 242 237 96 00 / 2048
Fax : 0 242 238 22 24
Rapor Tarihi: 21/01/2014
Rapor No
: 09
RAPOR
İl Özel İdaresinin 08.01.2014 tarih ve 429 sayılı yazısında, İlimiz Aksu İlçesi
Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde yer alan 234 ada 1 nolu parsel üzerinde “Akaryakıt ve
LPG İstasyonu” amaçlı imar planı yapılmak istendiğinden konu hakkında kurum görüşümüzün
sorulması üzerine; Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü elemanlarınca 21.01.2014
tarihinde mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
• Akaryakıt ve LPG İstasyonu kurmak amacıyla imar planı yapılmak istenen yer;
İlimiz Aksu İlçesi Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde 234 ada 1 nolu parsel üzerinde
6613.23 m2 lik alandır.
• Saha en yakın meskun mahal olan Yeşilkaraman Köyüne takriben 100-150 metre
mesafededir.
• Sahanın Batısı Antalya - İsparta karayolu, sınır olup, sahanın batısı yerleşim ve tarım
alanı, doğusu ve güneyi ise ormanlık ve makilik alandır.
• Faaliyet alanı içerisinde içme ve kullanma, termal ve mineral su kaynağına
rastlanılmamıştır.
SONUÇ:
Faaliyet; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındadır. Bu
yönetmelik çerçevesinde; Sağlık koruma bandı oluşturularak gerekli izinleri alması, (Sağlık
Koruma Bandı oluşturulmasında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları ile ilgili TSE
Standardındaki emniyet mesafelerinin dikkate alınması) Tesisten çıkacak her türlü atıkların
usulüne uygun bertarafının sağlanması, her aşamada; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
2872 sayılı Çevre Kanunu ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine uyularak, Çevre
ve toplum sağlığının korunmasına yönelik gerekli her türlü tedbirlerin alınması kaydıyla
faaliyetin belirtilen alanda gerçekleştirilmesinde sıhhi yönden herhangi bir sakıncanın
olmayacağını bildirir raporudur.21.01.2014
Ç evre Sağlığı Şube M üdürlüğü
Soğuksu Malı. D efterdarlık Bulv. No:4 07030 M u ratlaşa/A N T A L Y A
W eb : w w w .antalvahsin.uov.tr
e-posta : antalvaes@ saulik.uov.tr
İrtibat : Çst. B. ÜSTÜNDAŞ
Tel
: 0 242 237 96 00 / 2048
Fax : 0 242 238 22 24
•
•
«i
«K e /
EXP02016
A MT A L Y A
t
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
V m
l—
İB P
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü.
ANTALYA
SAYI : 79545921/07.001.40
KONU: Antalya İli, Aksu İlçesi,Yeşilkaraman Köyü
234 ada 1 parselde imar planı.
31.01.2014*
0383
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığına)
İLGİ: 07.09.2013 tarih ve 21772 sayılı yazımz ve ekleri.
İlgi yazımz ile, Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde bulunan, 234
ada 1 no.lu parselde “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” amaçlı imar planı yapımı talebinde
bulunulduğu belirtilerek konuya ilişkin kurum görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.
Söz konusu alana ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde ve arşiv kayıtlarında yapılan
inceleme sonucu hazırlanan raporda; ilgi yazınız ile görüş sorulan parseller üzerinde 2863 sayılı yasa
kapsamında kalan kültür varlığına rastlanmadığı; ayrıca söz konusu alanlarda Koruma Kurullarınca
tescil edilmiş arkeolojik, kentsel ve tarihi sit alanları ile koruma alanının bulunmadığının tespit
edildiği belirtildiğinden bahse konu imar planının yapılmasında 2863 sayılı yasanın kültür varlıkları
*ile ilgili kısmı açısından sakınca bulunmamaktadır.
Ancak uygulama çalışmaları sırasında 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir kültür
varlığına rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak Antalya Müze Müdürlüğüne ve
M üdürlüğümüze haber verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğim arz ederim.
Hatih Ö DEL
Bölge'Kurulu M üdür V.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
GENEL EVRAK KAYIT
KAYIT
BlUOt
3AYi ı "t t S l
o e n e is ek r e t f .s ]
HAVALE
«
"g e n e l SEXR.Y5!
HUKUK MOŞAVIRLlC
INS. KAYN. VE 9 ÎT rv
İESTEK HİZ- Df.iRP'
B3K >
SK.
|
îTRATEJİ G EIS1 O.-. i ® ,
j
İ3ARVEİNŞ. ÛAlisl
İŞK
O . KOR VE KON" 1. -ŞK.
îrfflM VEMLT HE. GAt. 3ŞK
EiGÛMEN MÜDÛRLÜÛ0
üffllSK. VE AB KÜOR. ÜFİSI
EKSİN BÜROSU
: iMBYANO:
I BtliER
Kılıçaslan Mahallesi Zafer Sokak No:6 Kaleiçi / ANTALYA
Tel: 0 (242) 247 87 61-243 21 60 Faks: 0 (242) 248 35 33
e-posta:[email protected]
Ayrıntılı Bilgi için lrtibat:R.DORA
Elektronik Ağ: www.kulturturizin.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı: 89404551-754-20230
Konu : İmar İşleri
v
y
/
EXP0
10.01.2014
İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ANTALYA)
İlgi
: 22.10.2013 tarihli ve 89404551-754/620126 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda; Antalya İli, Aksu İlçesi Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde yer alan
234 ada 1 nolu parselde üzerinde “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu ” yapılması amaçlı
imar talep edildiği belirtilerek imar planı yapımına esas olmak üzere İdaremiz görüşünün
bildirilmesi istenilmektedir.
Konu Bölge Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Buna göre; imar görüşü sorulan 234 ada 1
nolu parselde İdaremize ait mevcut ve mutasavver herhangi bir tesis ile taşkın yapabilecek
özellikte bir dere bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
O ğuz KASAP
B ölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
GENEL EVRAK KAYIT
AN TALYA İ L Ö Z E L İD A R E S İ^
P E v ra k
TARİH: ^ 2 ^ 2 . J o
KAYIT
İ M A R vo İN Ş A A T
D A İR E S İ B A Ş K & N U o i
l-o n ü
CiEREft
{
y»uî
ossasanETER
HîS’teE
GES® r.:-i-'K r.
H13EK MCSAVtRtK!
h ım prcjf
| YATIR!*-
*k'SAAT
\
İKS. » W . «E EĞT t» ! PŞK
BB3SSS K& SAİFSSİ BSS.
SUSBEitGEhŞr DAİ BSS.
[İMAR ^NTSEL
•sviLEfni-MV
la®VE İ6İŞ. DAİRESİ BSS.
Sj^ Ü D Û R l-...
•ÇE'
WR VE.K0NT
senstvE ja? aiz.
D. BSK
dm bşk.
î
(7 ^
İr
\iv ' -V'£• .‘f. “• ^
bkiümenm OdûrlûûO
f t Â?! KO'kI İ-iUl
ImüdukO__ _i,,—u. •'
S'IŞ'IlSiVEABKfmOrlSl
| aısıciBûRusu
dosya
İLKLER:
■iu vdsîa fclekıronik
Aslı iie Aynıdır.
o
^
Volkan ÇETİNSOY
B u b elge, 5070 sayılı Ele ktro n ik İm za K a n u n u n u n 5. M addesi g e re ğ in c e g ü v e n li elektronik im za ile im za la n m ıştır.
O riin a l elektronik b e lae a d re si: ‘h ttps://e vrakd o qrula.dsi.q o v.tr' D o ğ ru la m a K o d u : IQ M D -J0 l5 -P A 9 1 -0 4 7
Adres : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cd. 07098 ANTALYA Ayrıntılı Bilgi İçin :
Y. M. İŞÇEN Telefon : 0242 331 16 16 Fax: 0242 331 16 14 e-posta : [email protected] Elektronik Ağ:
www.dsi.gov.tr
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı : 76328708- 175.10.02/39597
Konu : Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi
(Akaryakıt ve Lpg satış istasyonu)
05.03.2014
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi: a) Deniz Karataş'In 03/03/2014 tarihli dilekçesi,
b) 132. Şube Şefliğinin 05/03/2014 tarih ve 97084018-175.10.02/74004 sayılı yazısı.
Antalya ili, Aksu ilçesi, Yeşilkaraman köyü, Köyiçi mevkiinde mülkiyeti Deniz KARATAŞ ve Çağlar
KARATAŞ adına kayıtlı, 234 ada, 1 Nolu parsel üzerine ticari tesis (Akaryakıt ve Lpg satış istasyonu) yapılması
için, Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi verilmesine ilişkin ilgi dilekçe, Bölge Müdürlüğümüzce incelenmiştir.
Söz konusu parselin, Bölgemiz yol ağına dahil 685-05 KK. Nolu İsparta (Burdur-Antalya il sının) Dereboğazı-Antalya devlet yolumuzun 15+150 km. sinde bulunduğu, mevcut yolda 50 metre kamulaştırma
içerisinde, 2x1 (Gidiş-geliş) olarak fiilen taşıt trafiğine açık olduğu tespit edilmiştir.
Ancak; Anılan kesim, 2x2 bölünmüş yol proje kapsamında olup; Projenin kesinleşmesinden sonraki
uygulama aşamasında yol güzergâhında olabilecek değişiklik veya kot farklılıklarından dolayı tesis sahibi hiçbir
hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. maddeleri ile bu maddelere bağlı olarak çıkartılan
"Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda,
onaylı vaziyet planı ile planda belirtilen 50 metrelik kamulaştırma sının ile 25 metrelik yapı yaklaşma
mesafesine ve Yönetmelik şartlarına uygun olarak yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca
bulunmamaktadır. Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince onaylanan vaziyet planı ile Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi,
yazımız ekinde gönderilmektedir.
Yapılmak istenilen ticari tesis inşaatının tamamlanmasından sonra, Geçiş Yolu Ön İzin Belgesinin, Geçiş
Yolu İzin Belgesine dönüştürülmesi için Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilmesi, Geçiş Yolu İzin Belgesi
alınmadan İşletme Ruhsatı verilmemesi ve Geçiş Yolu İzin Belgesi harcının her yıl ilgili vergi dairesine
yatırılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ruhi ÖZGEN
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.
EKLER:
1. Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi
2. Vaziyet planı (Aslı yazı ekindedir)
DAĞITIM:
Gereği:
Antalya İl Özel İdaresi
Muratpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Deniz Karataş
Bilgi:
132. Şube Şefliği (Antalya)
"Bu belge, g ü v e n li elektronik im za ile im zalanm ıştır."
http://www.kgm.Eov.tr adresinden,"pptrnm F8F 7F7" D Y S N o ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
Fabrikalar M ah. G azi B ulvarı 07108 A N TA LY A
B ilgi İçin : T evfik A K SO Y
Telefon N o
T elefon
: 2404
e-posta
: taksoy@ kgm .gov.tr
T rafik G üvenliği T eknisyeni
: 0242 334 7700
İnternet A dresi :w w w .kgm .gov.tr
te.
tUıfırmiPtMtKikre
►litilnttı Itkiriığı
Faks: 0242 345 3699
1/1
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞM E BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü
GEÇİŞ YOLU ÖN İZİN BELGESİ
(Bu Belge Tesisin İşletmeye Açılması İçin Yeterli Olmayıp Geçiş Yolu İzin Belgesi İle Değiştirilmesi Gerekmektedir.)
GÖ.13.14.002
İznin Tarihi ve No
: 05.03.2014 /
Tesis Sahibinin Adı
Adresi
: Deniz KARATAŞ, Çağlar KARATAŞ
: Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Nasuh Karataş Apt. No:72/5
Muratpaşa / ANTALYA
: Ticari Tesis (Akaryakıt ve Lpg satış İst)
Tesisin Adı/Cinsi
İznin Bitiş Tarihi: 05.03.2015
TESİSİN YERİ
İli
İlçesi
Köy/Mahalle
Mevkii
: Antalya
: Aksu
: Yeşilkaraman
: Köyiçi
Yolun Adı
: İsparta (Burdur-Antalta il sınırı) Dereboğazı-Antalya
Kontrol Kesim N o : 685-05
Tapu Kaydı
Pafta No
: Ada No
: 234
Parsel No : 1
Km:
15+150
Tesise Ait Vaziyet Planınm :
N o:
Onay Tarihi: 05.03.2014
1
AÇIKLAMALAR
: Muratpaşa Vergi Dairesinin 05.03.2014 tarih ve 20140305031360000102 Nolu makbuzu ile
2014 yılı Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi Harcı 1.289.40 TL. tahsil edilmiştir. Her yıl Muratpaşa Vergi Dairesince
17353464700 T.C./Vergi Kimlik No.lu Deniz KARATAŞ’ dan tahsil edilmesi gerekmektedir.
ÖZEL KOŞULLAR : Tesis Yapımı bittikten sonra Geçiş Yolu Ön İzin Belgesinin Geçiş Yolu İzin Belgesi ile
değiştirilmesi zorunlu olup, Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan işletme izni verilemez.
Bu izin belgesi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 17. ve 18. maddelerine dayanılarak çıkarılan
"Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik?' hükümleri gereğince düzenlenmiştir.
Tesisin yapılabilmesi için, bu belgenin ön ve arka sayfasında belirtilen koşullar ile anılan Yönetmelik hükümlerinin
yerine getirilmesi zorunludur.
DÜZENLEYEN
Tarih
Adı/Soyadı
Unvanı
05.03.2014
Tevfik AKSOY
T rf. Güv.T eknisyeni
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
05.03.2014
05.03.2014
Münir SERTTAŞ/
Trafik Gükl Başmühendisi
Ruhi
BÖLGE
Bölge Müı
İmza
NOT: Bu belge; Tesis sahibine, Şube Şefliğine, İlgili Valiliğe gönderilmek ve Trafik Güvenli^ Başmühendisliği
dosyasında, Bölge Müdürlüğü arşivinde bulunmak üzere 5 (beş) nüsha olarak düzenlenir.
\
DİKKAT: Bu belge üzerinde hiç bir kazmtı, silinti ve el yazısı ile konulmuş not bulunamaz
Arka savfava bakınız
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI .
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı : 10097279-754/36987
Konu : Aksu Yeşilkaraman İmar Planı (234
Ada, 1 parsel)
28.02.2014
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi: a) 27/02/2014 tarihli ve 94607962/4671 sayılı yazınız,
b) 19/02/2014 tarihli Deniz Karataş'ın dilekçesi.
Antalya ili, Aksu ilçesi, Yeşilkaraman köyü, köyiçi mevkiinde mülkiyeti Deniz KARATAŞ ve Çağlar
KARATAŞ adına kayıtlı 234 ada, 1 Nolu parsel üzerine, Antalya İl Özel İdaresi tarafmdan ticari tesis (Akaryakıt
ve Lpg satış istasyonu) amaçb 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında, kunımumuz görüşünün
bildirilmesine ilişkin ilgi (a) dilekçe ile ilgi (b) yazı ve ekleri, Bölge Müdürlüğümüzce incelenmiştir.
Söz konusu parselin bulunduğu kesim; Bölgemiz yol ağına dâhil 685-05 KK. Nolu Isparta-DereboğazıAntalya devlet yoluna cephelidir. İlgili kesimde 50 metrelik kamulaştırma genişliği içerisinde 2x1 (Gidiş-geliş)
olarak yolun taşıt trafiğine fiilen açık olduğu tespit edilmiş olup; ancak ilgili kesimde 2X2 bölünmüş yol ve yeni
güzergâha göre proje çalışmaları devam etmektedir.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddeleri ve bu maddelere bağlı olarak çıkartılan
“Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince, yaiı
ekinde bulunan onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında; Kamulaştırma genişliğinin 50 metre, Yapı
Yaklaşma Mesafesinin, kamulaştırma sınırından sonra 25 metre olarak işlendiği görülmektedir. 1/1000 Ölçekli
İmar planı yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamakla birlikte, halihazır harita üzerine mevcut
kamulaştırma sınırlanınız işlenip onaylanarak yazımız ekinde gönderilmektedir.
İleride bölünmüş yol yapılması, yeni yol güzergâhında meydana gelebilecek değişiklik veya kot
farklılıkları olması halinde Kurumumuzdan herhangi bir hak ve tazminat talep edilemez.
Ayrıca; tesis yapılmasına karar verilmesi durumunda; Tesis sahibi tarafından gerekli bilgi ve belgelerle
birlikte, Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilerek Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi alınması, Geçiş Yolu Ön İzin
Belgesi alınmadan yapılacak olan tesise İnşaat İzni verilmemesi ve imar planı yapılmış olması, Geçiş Yolu Ön
İzin Belgesi açısından müktesep hak teşkil etmeyeceği hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Yalçın KAVAK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.
EK:
1/1000 ölçekli Halihazır Harita(l Adet)
Bu evrakın 5070 « iy ili Kamın goro&nce R-İM7.A
ile im /iiliiııılıjiı tasdik olunur.
- /< ? .£ / 20./.6
A d ı S oyadı
Osm an Y A Ş A R
Üııvanı
Posta Mutemedi
İm zası
"Bu belge, g ü v en li elek tron ik im za ile im zalanm ıştır."
http ://w w w .k gn i.gov.tr adresinden,"ztw w rnF 677C A " D Y S N o ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.______ _______________________________
Fabrikalar M ah. G azi B ulvarı 07108 A N T A L Y A
Bilgi İçin: Em re TE R CA N
Telefon N o
Telefon
Etüt E kip M ühendisi
: 0 2 4 2 334 7700
İnternet A dresi : w w w .kgm .gov.tr
Faks: 0242 345 3699
e-posta
: 1805
: etercan@ kgm .gov.tr
TC.
VUftıroM, dM ıJiUlk re
MbtrİHif»TlkâM
tfl
n a tlı c jn ılıi/u H tır
1/1
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
ıııi/G û £
Sayı : 57897445-622-02
Konu : İmar Planı Talebi
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
ANTALYA
İlgi: 07.10.2013 tarih ve 21772 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, İlimiz, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırlan içerisinde yer alan
234 ada 1 nolu parselde “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” amaçlı imar planlan talebine istinaden
Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.
Bahse konu yer için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlanmn görüşleri saklı kalm ak kaydı ile
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunundaki mesafe tahkikine göre uygun olması, TS 11939 ve TS 12820
standartlarına göre asgari emniyet mesafelerinin uygun olması durumunda Akaryakıt ve LPG otogaz
istasyonu amaçlı imar planı yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.
Gereğini arz ederim.
ve Teknoloji Müdürü
1
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
GENEL EVRAK KAYIT
n
TARİH:
KAYIT
ı'ıEREGl
BİLGİ
GENEL SEKRETER
HAVALE
GENEL SEKS YRP.
^K .
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
INS. KAYN. VE EÛT 0Aİ BŞK
DESTEK HİZ. DAİRESİ BSK
STRATEJİ GELSİ OAI. 3ŞK
IMARVEİNŞ.ÜAIRESIBŞK.
ÇEV. KOR. VE KONT .UiŞK.
TARIM VffALT. HİZ. DAİ. BŞK.
encümen müdürlüğü
DIŞ İLŞK. VE AB K00R. OFİSİ
BASIN BÜROSU
DOSYA NO:
EKLER
Adres
e-mail
rYeşilova Mah. Aspendos bulvarı No:200 Muratpaşa/ ANTALYA
: [email protected]
Tel.: (242) 243 47 77
Faks: (242) 243 47 79
İrtibat: A. AYDAR
ELEKTRİK ÜRETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hidrolik Santrallar Dairesi Başkanlığı
Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
Sayı :6 0 6 2 1 6 3 7 -7 5 4 - 55358
Konu : İmar Planı Talebi
31.10.2013
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Bayındır mah. Gazi Bulvarı
İlgi:
Antalya İl Özel İdaresi'nin 07/10/2013 tarihli 94607962-21772 sayılı yazısı.
İlimiz, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde yer alan 234 ada 1 nolu
parsel üzerinde "Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu" amaçlı imar planlan ile ilgili işletmemiz
görüşleri istenmiştir.
İlgili yazınıza konu imar planı yapılacak alanın İşletme Müdürlüğümüz uhdesindeki
tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
Melek ÜLEN
Başmühendis
Yusuf Kenan UYSAL
İşletme Müdürü V.
İdari - Mali
T .C .
A N T A L Y A İL Ö Z E L İD A R E S İ
G E I N 'K k E V R A K K A Y I T _
M ü
V / , 7-Zc ' Z ©
0
KA30T
GEREĞİ
.GEffit SEKRETER
-
MffifflE
GENEL SEKR.YRfy
B İL G İ
/
H
H BfilBMÖŞiVİRLİĞİ
İN SEffiCTE EGÎ.ÖAİ.BŞK.
B E S B K H K UMRESİ BŞK.
S H & M G S L İŞ T M B Ş K .
ta ® .m Ş :.D .«R E S İ BŞK.
^
~
■
jŞIVHÖRiVB.KONT. D. BŞK.
İTABIMıVE:ALT HİZ.DAİ.BŞK.
■KOÛMEN'MÛDÜRLÜĞÜ
DfyLŞjsiVEAB KOOR.OFİSİ
a® BÜR0SU
®3fltN0:
ÎKLER:
"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
PK . 375 07050 K ep ez / A N TA LY A
T elefon: (0 24 2 ) 221 14 00
Faks: (0 242) 221 53 47
A y rın tılı B ilgi İçin: Sibel BAKJBAK - M ühendis E-m ail: sibel.bakbak@ euas.gov.tr
E v rak bilgisine http://ebays.euas.gov.tr/evraksorgulam a/default.aspx adresinden,
"ıhsıro41F141"
DYS
No
ve
e y ^ l^ îla H h i
ile
erişebilirsiniz.lhsiro4 1 F 141
1/1
AKDENİZ
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
YATIRIM DİREKTÖRLÜĞÜ
08 Kasım
Sayı:
17408197/ 2 / 2 ^Cj
Konu : İm ar Planı Hk.
'
m
T.C.
A N T A L Y A İL Ö ZEL İD A R E Sİ
İm ar ve İn şaat D airesi B aşkanlığı
İlgi: 07/10/2013 tarih ve 21772 sayılı yazınız.
İlgi yazıda Aksu İlçesi Yeşilkaraman Köyü sınırları içersinde yer alan 234 ada 1 nolu parselde
‘Akaryakıt ve LPG servis İstasyonu’ amaçlı imar planlan talep edilmektedir.
Söz konusu parselde yapılacak olan ‘Akaryakıt ve LPG servis İstasyonu’” amaçlı imar planı
yapımında ilgili parsel yakınından geçen ENH dan Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği 34. Maddeye
göre ; “ENH ’nm petrol tesisine en yakın iletkenin maksimum salınım durumundaki
Göksu Mah.Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavş. 07260 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için iritbat Telefon: (0.242) 339 55 55 Fax: (0.242) 339 22 22
-.i •.)
j •;• :>î:=na;î hava üatn
■>=j,:jn
h'dfetb durumunda
f.cçî'iycri. yerlere oiau en küçük düşey uzaklıkla* aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi
.
En yüksek
işletme.
geruii'ni
i -3b kV
j
D ü şe y
i ji-ık c ııic n n ü z e r i n d e n g e ç ti ğ i y e r
Elek. Ki.iv.Akı.
!
Tes. Yönet.
h
iletkenin
direğe iriibnlı
S
TM, TA
DA Fİ
> > ; ı,y i
*
İletkeniü
i
d ire ğ e irtibatı |
h
Y aln ızc a y a y a la rın g eçeb ileceğ i yerler,
u , • r r i n d e t r a f i k o l m a y a n s u l a r . ( S u l a r ı n en
kabarık y ü z e y in e g öre)
Y ay a:6 rn
Su
'C
.\
.4 r \
Ir
:5 m
A r a ç g e ç m e s i n e e l v e r i ş l i ç a y ı r , tarla, o t l a k
ve b e n z e r i y e rle .r.(Y a n p ro f il ü z e r i n d e n )
6
TM , TA
6
_ . TA
l
A r a ç g e ç m e s in e , e lv e r iş l i k ö y vc. ş e h i r içi
y o lla rı
7
TM, TA
7
TA
j
b a ğ l a y a n a s f a l t kap lı y o ll a r)
7
Ç D M .Ç G
9
CA
O to y o llar
-
Ş e h i r l e r a r a s ı k a r a y o l l a r ı (Tl ve il ç e le r i
14
ÇA
2 ,5
TM , TA
2 ,5
TA
d am lı y ap ılar
3 ,5
TM , TA
3 ,5
TA
Ü z e r in e h e rk e s ta ra fın d a n çık ıla m ıy a n eğ ik
d am lı yap ılar
3
TM , TA
3
TA
A ğ açla r
-
Ü z e r i n e h e rk e s ta ra fın d a n ç ık ılab ilen d ü z
E l e k t r i k h a tl a r ı ( Ü s l ü n d e n g e ç i l e n )
E l e k t r i k h a tl a r ı ( A l t ı n d a n g e ç i l e n )
2
D e m iry o lla rı (E lektriksiz)
7
3
TM , TA
154kV
3
Ç D M .Ç G
D e m ir y o lla rı (E lek trik li, e lek trik siz)
ÇA
380kV
4
TA
12.5
ÇG
12.5
____ Ç Ç
Ü z e r i n d e tr a fik o l a n s u l a r v e k a n a ll a r .
(S u y u n en k abarık d ü z e y in d e n g eçeb ilecek
5
TM, TA
2 ,5
TM , TA
5
TA
taşıtların en y ü k se k n o k tasın d an )
İ l e t i ş i m h a tla rı. ( D i r e k a y a ğ ı n ı n y a t a y
3
ÇA
m esafesi)
1.2
D S İ T o p r a k t a h l i y e k a n a ll a r ı . ( B o m
Y ü k se k liğ i : 13,5ın)
15
TA
11
TA
D S İ b e t o n k a p l a m a l ı s u l a m a k a n a ll a r ı . ( B o m
yük sek liğ i : 9 ,5 m )
_
_
Tablo (1).4
31.) M evcut bir EN H ’mn iletkenleri altına zorunlu olarak direk dikilmesi
veya som e yapılması gerekiyorsa; direk tepesi ile üstteki hattın en alt iletkeni arasında
işletm eci can güvenliği düşünülerek 5ın. em niyet m esafesi konması gereklidir.
32.)
Şehir veya kasabaların im ar sınırları içinde kalan T M , D M , O KM,
K Ö K ’ııe giren veya çıkan hattın, im ar içinde kalan güzergahının tesbiti belediye yetkilileri ile
yapılm alı ve bir protokola bağlanmalıdır.
33.) Güzergah geçirilemiyen zorunlu durum larda, karayolu istimlak sının
içine dikilecek veya karayoluna paralel tesis edilecek hatlar için karayollarının ilgili Bölge
34.)
ENTI’nın petrol tesisine en yakın iletkeninin m aksim um salınım
durum undaki izdüşümü, petrol tesisinin depo, p o m p a v.s. bölümlerinden en. az 30m. uzakta
olmalıdır.
T .C .
Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK
B A K A N L IĞ I
Sayı : 30219522- 305.99 -03
Konu : Kurum Görüşü
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
% -S
^
2 1 b m 2013
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi:
07/09/2013 tarih ve 21772 sayılı yazınız ve ekleri.
İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri ile İlimiz Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde
yer alan 234 ada 1 nolu parselde “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” amaçlı imar planı talebi
bulunduğundan bahsedilmekte olup, konuya ilişkin Kurum görüşümüzün bildirilmesi
istenilmektedir.
Söz konusu alan ilgi yazı ekindeki belgeler üzerinden incelenmiş olup, verilen koordinatlara
göre alanın 2863 sayılı kanuna göre ilan edilen doğal sit sınırları, 383 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname Hükümlerinin uygulandığı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesine göre Bakanlar
Kurulunca karara bağlanan Özel Çevre Koruma Bölgeleri dışında kaldığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu alan üzerinde yapılacak herhangi bir faaliyet öncesi, faaliyetin sektör türü ve
kapasitesi yönünden Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri kapsamında İl
Müdürlüğümüze (ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğüne) müracaat edilmesi gerekmektedir. Söz
konusu planın yapımı kapsamında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulması,
yapılması istenen proje kapsamında oluşacak her türlü atıksu ve atığın bertarafı ile ilgili olarak ilgili
yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca çevre değerlerinin
korunması amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren
yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, M er’i mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve
kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Bakanlık
Makamı’nın 16/09/2013 tarih ve 14352 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır. 1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı Genel Hükümler başlıklı 5.48 maddesi ve “Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve
Tesisler” başlıklı 9.34 maddesinde belirtilen hükümlere uyulması; planlama çalışmaları kapsamında
3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası
hükümlerine uyulması gerekmektedir. Sözkonusu alan Kuzey Antalya KTKGB içerisinde kalması
halinde, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı“Özel Kanunlara Tabi Alanlar-Koruma Statüsüne
Sahip Diğer Alanlar” başlıklı 6. maddesi hükümlerine uyulması ve Antalya-Burdur-Isparta
Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine uygun hareket edilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinize gereğini arz ederim.
/
M eltem M alı. D u m k ıp ın a r B u lv arı N o :I3 5 0 7 0 3 0 M u ra tpaşa/A N T A L Y A
T e le fo n : 0 2 4 2 2 3 7 00 10 (10 H at)
F ak s:0 2 4 2 2 3 7 00 16
e -p o sta : a n ta lv a @ c sb .g o v .tr
w eb: hui)://'vvvw .csh.g o v .tr/iller/antalva
T.C.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP M ÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA
(Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)
2 4.10.2C13'
Sayı: 42500675-754 / l l £ ~ ?
Konu : Kurum Görüşü
ç> o ey
ş j/ O
t 'J ’İ J
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
ANTALYA
İ lg i: 07/10/2013 tarihli ve 21772 sayılı yazınız.
İlgi yazıda; Antalya İli, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde yer alan 234 ada 1
parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu amaçlı imar planı ile
ilğili kurum görüşümüz istenilmektedir.
İlgi yazı eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait
mevcut bir Enerji İletim Hattı bulunmamaktadır.
Planlama sahasında mevcut olmayan ve Ulusal İletim Sistemi Master Planında yer
almakla birlikte, henüz güzergah seçimi yapılmayan projelerimizle ilgili olarak ise, güzergah
yer seçimi işlemleri tamamlandığında ve ilgi yazı konusu planlama sahası içine isabet edecek
şekilde bir tesisimiz gündeme geldiği takdirde, buna yönelik plan veya imar planı tadilatları
için gerekli müracaatlar Belediyenize yapılacaktır.
1 ~
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
GENEL EVRAK KAYIT
T A R İH :^ / / .
/
?
KAYIT
~ W ¥ î\
'GEREĞİ
BİLOİ
GENEL SEKRETER
HAVALE
GENEL SEKR VRP.
HUKUK MOŞAVIRLiOINS. KAYN. VE EGT
M
83K
DESTEK HİZ. DAİRESİ SSK.
STRATEJİ GELST 'Mi BSK.
İMAR VE İNÇ. DAİRESİ SSK
ÇEV. KOR VE KONT ). j$K
TARIM VEMLT HIZ. DAL 3ŞK
i ENCÜMEN MÜDÜRLÜûO
; 3IŞİLŞK. VE AB KOOR. OFİSİ
■İASIN BÜROSU
OOSYANO:
EKLER:
Fabrikalar Mah. 3051 Sok. P. K:218 ANTALYA
Tel (0242) 346 50 55 Faks : (0242) 345 49 00
Elektronik A ğ : www.teias.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: U.BAYCAN
Dahili 1105
T.C.
O R M A N G EN EL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
A ntalya O rm an Bölge M üdürlüğü
K adastro ve M ülkiyet Şube M üdürlüğü
Sayı
: 27588883-265.99/644340
K onu
: Y eşilkaram an K öyü 234 A da 1 Parsel.
| *
^
24.12.2013
A N T A L Y A İL ÖZEL İD A R E Sİ
(İm ar ve İnşaat D airesi B aşkanlığı)
İlgi
: 07.10.2013 tarih v e 72458992-754-21772 sayılı yazınız.
A ksu İlçesi, Y eşilk aram an K öyü sınırları içerisinde bulunan, 234 A d a 1 parsel num aralı
taşınm aza ilişkin gö rü ş sorulm uş olup konu ile ilgili A n taly a O rm an İşletm e M üdürlüğün ü n
20.12.2013 tarih ve 66177209-265.99/562404/4342 sayılı yazıları ekindeki 03.12.2013 tarihli
incelem e tutanağı ekte sunulm uştur.
B ilgilerinize rica ederim .
M ehm et B A H A R
B ölge M üdür Y ardım cısı
Ek
:
1 Takım İncelem e R aporu.
T.C.
ı
A N T A L Y A İL Ö Z E L İ D A R E S İ
G E N E L E V R A K K A Y IT
TARİH:
K A Y IT
f fa
m
fsmsaaHEB
HAVALE
LG I
lSSSBSVfiICÖStt.BSS.
flESOKSte SsiüSSİ BSK.
SrM ESSElİpaiİ.BŞK.
i
: W®yEBŞ.ESİİSîESİ BŞK.
I
|p5P.ffiE.msffifiîaEŞK.
îîiffiMKirâüRLÜĞO
HŞİİiŞli V3S31İ00K.0FİSİ
i . . . idrakin 50“ 0 Sayılı Kanun
qereğioce F-İmza ile imzalandığı
tasdik olunur. ^ . . 1.11.12013...
BW 'Bİ30SU
%
BfflftS®:
HM :
)
Haşan KAVAS
Tekniker
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
rK-Q\
v T5E-I50-EN/
. 9000/
M uratpaşa/ANTALYA
T elefon N o:0.242.3451448/171 BelgegeçerNo:0.242.3451456
e-posta adresi :osm anyildirim @ ogm .gov.tr
A ynntılı bilgi için:
H.YILDIZ
Tekniker
İNCELEME TUTANAĞI
EMİR
:
Orman
İşletme
66177209.255.01.14-80/3081 sayılı emirleri
Müdürlüğümüzün
30.10.2013
KONU
: Antalya İli Aksu İlçesi Yeşilkaraman Köyü sınırları
bulunan 234 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazın Orman Durumu sorulmaktadır.
tarih
ve
içerisinde
İNCELEME
: Komisyonumuzca arazide ve kayıtlar üzerinde yapılan inceleme
neticesinde kesinleşmiş Yeşilkaraman Köyü Orman Kadastro Harita ve Tutanaklarına göre 234 Ada
1 Parsel Nolu Taşınmazın Orman Durumu;
A)- 6831 Sayılı Yasanın 1. Maddesine göre Orman Sayılan yerlerden olmadığı;
B)- 6831 Sayılı Yasanın 1744 Sayılı Yasayla değişik 2. veya 2/B Madde uygulaması ile
Hazine adına Orman Sınırları dışına çıkarılan yerlerden olduğu;
C)- Genel Müdürlüğümüzün Tüzel Kişiliğinin Gayrimenkullerinden olmadığı;
D)- Genel Müdürlüğümüzün 6831 Sayılı Yasa Kapsamında İzin işlerine konu edilmediği;
E)- İmar Planı yapılmasında Kurumumuzca sakınca olmadığı komisyonumuzca tespit
edilmiştir.
NOT
: Bu İnceleme Arşivimizde mevcut olan Mahkeme Kararları ve Orman
Kadastro Dosyası esas alınarak yapılmış olup, Kurumumuza ulaşmamış Mahkeme Kararlannı ve
Tapu Sicil Kayıtlarında çıkabilecek şerhleri bağlayıcı nitelikte değildir.
İş bu inceleme tutanağı tarafımızdan tanzim edilmiş ve imzalanmıştır..0 .5 ././& ./2 0 1 3
Komisyonca yapılan İnceleme Tutanağı Muhteviyata uygundur.
ORMAN KADASTRO HARİTASI ÖRNEĞİ
İLİ
: A N TA LY A
İLÇESİ : AKSU
KÖYÜ : YEŞİLKARAMAN
234 ADA 1 NOLU PARSELİN ORMAN DURUM U
OS.3420
OS.3432
!-572 000
4 110 400 - L
OS.3434
3421
OS.^426
-i- 572 000
4 110 200 -]—
oı
'-J
00
OS§396
OS.3397
v
\
KG M
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
13.12.2013
Sayı : 10097279-754/202563
Konu : Aksu Yeşilkaraman İmar Plan Talebi
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi: a) Antalya İl Özel İdaresi'nin 07/10/2013 tarihli 94607962/21772 sayılı yazısı,
b) 05/11/2013 tarihli ve 10097279-754/175606 sayılı yazımız,
c) Deniz Karataş'm 11/12/2013 tarihli dilekçesi.
Antalya ili, Aksu ilçesi, Yeşilkaraman köyü sınırlan içerisindeki 234 Ada 1 nolu
parselde yapılacak olan akaryakıt ve lpg istasyonu amaçlı imar plan talebi ilgi yazı eki
dokümanlarından incelenmiştir. Söz konusu parsel, Antalya-Dereboğazı-Isparta devlet
yolumuza cephelidir. Antalya-Dereboğazı-Isparta devlet yolunda proje çalışmaları devam
etmekte olup başvuruya konu kesimde yol güzergahı geometrik olarak mevcut yol civarında
projelendirildiğinden imar planı hazırlanmasında sakınca yoktur. Ancak; ilgili parselin
yolumuza bitişik olması nedeniyle planlama aşamasından önce 1/1000 ölçekli hâlihazır
haritalardan iki takımın Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi durumunda mevcut ve
tasarlanan yol güzergâhlarımız kamulaştırma genişliği ile birlikte işlenip, onaylanarak
gönderilecektir. Çalışmaların, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddeleri
ile bu maddelere bağlı olarak çıkartılan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak
Tesisler Hakkındaki Yönetmelikte” belirtilen şartlara uygun olarak yapılması zorunludur.
Tesis yapılmasına karar verilmesi durumunda, tesis sahibince gerekli bilgi ve
belgelerle birlikte Geçiş Yolu İzin Belgesi ve inşaat ruhsatı için ilgili kuruluşa müracaat
edilmesi, ilgili kuruluşun da yönetmelik gereği Kurumumuzdan uygun görüş alması ....
zorunludur.
İmar planı yapılmış olması Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi açısından müktesep hak teşkil
etmez.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.
DAĞITIM:
Gereği:
Antalya İl Özel İdaresi
Bilgi:
Deniz Karataş Antalya
F ab rik alar M ah. G azi B ulvarı 07108 A N TA LY A
Bilgi İçin: E m re T E R C A N
E tüt E k ip M ühendisi
T elefon N o
:0 2 4 2 334 7700
İnternet A dresi : w w w .kgm .gov.tr
TC.
l'Ultıraif fciıtııiılk t*
k ı b n l n m ı itkdM ığı
n .ır lı t_ırulır}i*iıır
Faks: 0242 345 3699
Telefon
: 1805
e-posta
: etercan@ kgm .gov.tr
1/1
Download

Gündemin 10.Maddesi - Antalya Belediyesi