T.C.
ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI
Malmüdürlüğünden
TAġINMAZ MAL SATIġ ĠLANI
DENĠZLĠ
ACIPAYAM
ĠLĠ
ĠLÇESĠ
Mahalle
Dosya No Mevkii
Cinsi Pafta No
Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Tahmini
Geçici
Üzerindeki
(m2)
No
No
Hissesi Bedel TL Teminat TL Muhdesat
Ġmar
Durumu
Ġhale Tarihi
Ġhale
Saati
Dodurgalar Mahallesi
20020100528 Köyiçi
Arsa
28
104
1
3.667,00
Tam
25.700,00
2.570,00
Yok
Konut Alanı
15.12.2014
09;00
Dodurgalar Mahallesi
20020100279 Köyiçi
Arsa
28
103
1
1.605,00
Tam
12.500,00
1.250,00
Yok
Konut Alanı
15.12.2014
09;15
12136
1.091,00
Tam
36.000,00
3.600,00
Yok
Ticari Alan
15.12.2014
09;30
1415
121
1
18.162,00
460,00
16.004,00
Tam
Tam
Tam
95.000,00
40.000,00
97.000,00
9.500,00
4.000,00
9.700,00
Yok
Yok
Yok
Yok
Tarım Alanı
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
09;45
10;00
10;15
Köprüağzı (Aligöz)
Akalan Mahallesi
20020100008
Ovayurt
Çamlık Mahallesi
Apa Mahallesi
20020102490 Çavdarlık
20020107030 Oğuz-Bağardı
20020107615 Bağarası
Arsa N22B21VCD
Tarla
M22C43CD
Arsa
27.31.3
Tarla
8
N22N23D1 134
Ticari Alan
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazmalların . ihalesi ; 15.12.2014 tarihlerinde saat 09:00'den itibaren,
2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile sırasıyla Acıpayam Malmüdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda ayrı ayrı ihale ile satılacaktır.
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a)Geçici Teminat Bedelinin Acıpayam Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat
Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b)Gerçek kişilerin ; İkametgah ilmuhaberi ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,(Yoksa MEOP (KPS)sisteminden temin edilecektir.)
c)Tüzel kişilerin ; Noter tastikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin, Vekaletname verilmesi halinde belge aslının
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3-Satışa sunulan taşınmazalara ait satış şartnameleri mesai saatleri içerisinde Acıpayam Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilinir.
4-İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine ; İhale bedelinin ihalenin yapıldığı yılı Bütçe Kanunuda belirlenen miktarın üzeri olması halinde, bu bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısma Kanuni
faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ay vade- 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
5-Hazine taşınmazmallarının satışı KDV 'den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahütlü mektupla
gönderebilirler.Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler , Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.acipayamkaymakamlığı.gov.tr / www.milliemlak.gov.tr /,www.denizlidefterdarlığı.gov.tr adreslerinden
öğrenilebilinir." ( TEL:0.258.5181079-5181058)
İLAN OLUNUR.
Download

acıpayam malmüdürlüğünden taşınmaz mal satış ihalesi