T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
ACELE GÜNLÜDÜR
Sayı : 98626970/156/
Konu : 2014 Yılı Aile Hekimliği
Bölgelerine 4. Ek Yerleştirme
VALİLİK MAKAMINA
İlimizdeki Aile Hekimliği bölgelerinden pozisyon boşalması sonucu Yalvaç Toplum
Sağlığı Merkezi’ ne bağlı Yalvaç 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 09 Nolu AHB ne (32.11.009)
“Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabipler” için ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Ek Yerleştirme İşleminin 09/07/2014 saat:17:30’ da Atama ve Nakil Komisyonu
huzurunda Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda “25 Ocak 2013 tarih ve 28539
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin” ilgili
hükümleri doğrultusunda yapılması, ekte sunulan ilan metni, pozisyonu boşalan aile hekimliği
bölgelerinin Halk Sağlığı Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması hususunu;
Tensiplerinize arz ederim.
Dr. Mehmet KARAKAYA
Halk Sağlığı Müdür V.
EKLER:
1) Boş Pozisyon Listesi (1 sayfa)
2) İlan Metni ( 2 sayfa )
OLUR
…./06/2014
Cengiz ATA
Vali a.
Vali Yardımcısı
Adres : İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 32040 Isparta Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Aile Hek.ve Top. Sağ. Hiz. Şb.
Telefon : 0 (246) 2116821-22-23
Faks No: 0 (246) 211 67 78
e-posta: [email protected]
POZİSYONU BOŞ OLAN AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİ
BAĞLI
SIRA
OLDUĞU
NO
TSM
1
KOD
NO
YALVAÇ 32.11.009
ÇALIŞACAĞI
ASM
NÜFUS
GEZİCİ HİZMET
NÜFUSU
YALVAÇ 2
NOLU ASM 09
NOLU AHB
2.767
742
… /06/ 2014
Dr. Mehmet KARAKAYA
Halk Sağlığı Müdür V.
Adres : İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 32040 Isparta Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Aile Hek.ve Top. Sağ. Hiz. Şb.
Telefon : 0 (246) 2116821-22-23
Faks No: 0 (246) 211 67 78
e-posta: [email protected]
ISPARTA İLİNDE POZİSYON BOŞALMASI SONUCU AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİNE
2014 YILI 4. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU
İlimizdeki Aile Hekimliği bölgelerinden pozisyon boşalması sonucu Yalvaç Toplum Sağlığı
Merkezi’ ne bağlı Yalvaç 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 09 Nolu AHB ne (32.11.009) “Kamu görevlisi
olan tabip ve uzman tabipler” için ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Yerleştirme İşlemleri “25.01.2013 Tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacak olup;
İlimizde görev yapmakta olan Kamu görevlisi Tabip ve Uzman Tabipler ile ilimizde
sözleşmeli aile hekimleri başvurabileceklerdir.
MADDE 15 – (1) İl genelinde aile hekimliği pozisyonunun boşalması veya yeni pozisyon
açılması durumunda en geç bir ay içinde, sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki
sıralamaya göre yerleştirilir.
a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri: bu
grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine
göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine
göre öncelik verilir.
b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o
pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile
hekimliği uzmanları.
c)
Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih
hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının
uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen
aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama
kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık
müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler.”
ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip
yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.
d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati
verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en
yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.
(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin
yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile
sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b)
bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim
planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan
aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini
tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile
sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet
puanları sıralamasına göre yerleşebilir.
(4) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün
süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme
toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi
olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin
boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler
ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.
Adres : İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 32040 Isparta Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Aile Hek.ve Top. Sağ. Hiz. Şb.
Telefon : 0 (246) 2116821-22-23
Faks No: 0 (246) 211 67 78
e-posta: [email protected]
(5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen
bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık
fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler
fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli
aile hekimi olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde
yerleştirme işlemine alınacaktır.
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların kadrolarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile
hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup, bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca
muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş
diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi
üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman
hekimlere ise muvafakat verilmemiştir.
3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile
hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il
içerisinde olmak kaydıyla sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden
daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına
başvurarak yerleşebilecektir.
Aile Hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde
bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine, personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göre İl
Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğince karar
verilecektir.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar
dahil) ve aile hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimlere muvafakat verilmiş olup bu personelin
aile hekimliğine başvurularında Halk Sağlığı Müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır.
Aile hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin
ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam
eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personelin
dosyalan Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilecek, Kurumca muvafakat verilmesi halinde
yerleştirmeye alınacaktır.
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak
Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi gereği, son bir yıl içinde
sözleşmesini usulünce sona erdirmeyen hekimler başvuruda bulunamayacaktır.
Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu
personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanacaktır.
Müracaatlar 01/07/2014–07/07/2014 tarihleri arasında Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile
Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesine www.ispartahs.gov.tr web adresinde ilan edilen
başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet yoluyla yapılan veya
eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yerleştirme işlemleri 09/07/2014 saat:17:30’ da Atama ve Nakil Komisyonu huzurunda Isparta
Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
Dr. Mehmet KARAKAYA
Halk Sağlığı Müdür V.
Adres : İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 32040 Isparta Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Aile Hek.ve Top. Sağ. Hiz. Şb.
Telefon : 0 (246) 2116821-22-23
Faks No: 0 (246) 211 67 78
e-posta: [email protected]
Download

Valilik Oluru-Boş Pozisyon Listesi