Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Operasyonel Plan Süreci
Đç Haberleşme
Yazısı
Operasyonel Planı
Hazırlama Zamanının
Gelmesi
Verilerin Toplanması
Operasyonel Planın
Hazırlanması
Operasyonel Plan
Takviminin Đşlenmesi Đle
Birlikte, Gerçekleşmelerin
Girilmesi
ĐYK Tarafından Birimlerce
Gerçekleştirilen Operasyonel
Planların Defterdarlık
Makamına Sunulma
Zamanının Gelmesi
ĐYK'nun Defterdarlık
Makamına Sunulmak Üzere
Yapılan Toplantıda Personel
Müdürlüğü Tarafından
Toplantı Tutanağının
Hazırlanması
Toplantı Tutanağının ve
Eklerinin Dosyalanması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Operasyonel
Plan
Download

Operasyonel Plan Süreci