9 Aralık 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29200
GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları
Ġzleme ve Değerlendirme Komitesi
GENELGE
2014/20
Gıda ve tarım ürünleri arzının ve fiyatlarının sürdürülebilir bir yapıda olması, gerek toplum sağlığı açısından
gerekse sosyal ve ekonomik açılardan önem taşımaktadır. Ülkemizde tarımsal üretim; kuraklık, don, aşırı yağış ve
diğer doğal afetler gibi iklim koşullarına ve üretim tercihlerinde yaşanan beklenmedik değişimlere göre
şekillenmektedir. Ayrıca, dağıtım zincirindeki yapısal sorunlar üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki ilişkiyi
bozmakta ve fiyatlardaki dalgalanmaların boyutunu artırabilmektedir. Tarımsal üretim ile gıda ve ürün fiyatlarında
çeşitli şekillerde ortaya çıkan dalgalanmalar nedeniyle bu piyasaların yakından takibi gerekmektedir.
Bu çerçevede ülkemizde, gıda ve tarım ürünlerinin; kısa ve uzun vadeli arz-talep, ihracat-ithalat ve üretimtüketim değişimleri ile bu değişimlerin ve dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerinin izlenmesi ve
değerlendirilmesi, gerekli görülmesi halinde, alınacak tedbirlere ve uygulanacak politikalara ilişkin önerilerde
bulunulması amacıyla “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Ġzleme ve Değerlendirme Komitesi” kurulması uygun
görülmüştür.
Komite, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Ekonomi, Gümrük ve Ticaret,
Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve
Türkiye Ġstatistik Kurumu Başkanının katılımıyla oluşturulmuştur.
Komite, üç ayda bir veya gerektiğinde başkan veya üyelerden birisinin talebi üzerine en geç bir hafta
içerisinde toplanacak ve görev alanı ile ilgili konuları görüşerek Ekonomi Koordinasyon Kuruluna raporlayacaktır.
Komite, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerini toplantılarına davet
edebilecektir. Komite tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma
grupları oluşturulabilecektir.
Komite çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü desteğin bütün
bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmesi ve üstlenilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi
hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Download

2014/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi