1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev
Yolluğu Ödeme Süreci
1.4 Sürecin Kapsamı
Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu ve Sürekli Görev
Yolluğu Bildiriminin Müdürlüğümüze Teslim
edilmesiyle Başlar Ödeme evrakının Muhasebe
Müdürlüğüne Teslimi ile sona erer
1.5 Sürecin Amacı
Görev yolluklarının mevzuat hükümlerine uygun
olarak ödemesinin yapılması
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Bayburt Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve Sürekli Görev Yolluğu
Ödeme Süreci
Yurt İçi Geçici Görev
Yolluğu ve Sürekli Görev
Yolluğu Bildiriminin
Teslimi
Personel Tarafından Doldurulan
Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu ve
Sürekli Görev Yolluğu Bildiriminin
İmzalabdıktan Sonra Servise
Verilmesi
Yurt İçi Geçici
ve Sürekli
Görev Yolluğu
Bildirimi
Harcama
Yönetim
Sistemi
Yurt İçi Geçici Görev
Yolluğu ve Sürekli
Görev Yolluğu Bildirimi
için Ödeme Emri
Düzenlenmesi ve
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Tutanak ile Birlikte
Muhasebe
Müdürlüğüne Teslim
edilmesi
Ödeme
Emri
Tutanak
Ödeme Evrakının
Dosyasına
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
Murat ATAMER
VHKİ
Ersun URHAN
Personel Müdür V.
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
1
2
3
4
5
Görev Adı
Sosyal Yönetsel Mali İşler Servis Görevlisi
Servis Sorumlusu
Yönetici Yardımcısı
Yönetici
Defterdar Yardımcısı
Kaynak Miktarı
1
1
1
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
Ekipman Adı
1 Bilgisayar
2 Yazıcı
3 Fotokopi Makinası
Kaynak Miktarı
1
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 Harcama Yönetim Sistemi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Yurt içi geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğunun bildirilmesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
Girdi Adı
1 Yurt İçi Geçici ve Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
2
Çıktı Adı
Tutanak
Ödeme Emri
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
İlgili Madde No
-
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
Form Adı
1 Ödeme Emri Belgesi
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Mali İşlemler Ana Süreci
S
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
Anasayfa
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Harcama Yönetim
Sistemi
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama,Muhas
ebe Mevzuatı
Mevzuat,Muhaseb
Bilgisi
e Mevzuatı
Hayır
Kullanılan Yazılım –
(Talimat,
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
1 Bildirimin verilmesi
Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli
Görev Yolluğuna ait bildirimin yapılması
ile ödeme emri imzalanması ve ödemenin
yapılması
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Defterdar
Personel
Müdürü
-
-
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Murat ATAMER
VHKİ
Ersun URHAN
Personel Müdür V.
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Mali İşlemler Ana Süreci
S
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
Anasayfa
3.8. İletișim İlișkileri
No
Görev Adı
Sosyal Yönetsel ve Mali
1 İşler Servis Görevlisi
2 Servis sorumlusu
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
İletișim Șekli
İletișim Yönü
İletișim Sebebi
Servis sorumlusu
Yazılı
Çift Yönlü
Bilgi Verme
Yönetici Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
3 Yönetici Yardımcısı
4 Yönetici
Yönetici
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Defterdar Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
5 Defterdar Yardımcı
Yok
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Verme
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ile Sürekli
Görev Yolluğu Ödeme Süreci İletişim Akış
Diyagramı
Defterdar
Yardımcısı
Yönetici
Yönetici
Yardımcısı
Servis Sorumlusu
Servis Görevlisi
Anasayfa
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Mali İșlemler Ana Süreci
S
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
5.İyileștirme Önerileri
5.1
No
5.2
Mevcut Durumda
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
Yașanan Sorun, Hata
veya Olumsuzluk
-
-
5.3
5.4
5.5
5.6
İyileștirme Öneriniz
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak
açıklayanız.)
İyileștirme Alanı
İyileștirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
Önerinizin Tahmini
Maliyeti
-
Sürecin İșleyiși
-
-
-
5.7
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Mali İşlemler Ana Süreci
S
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
Anasayfa
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
Formu Dolduranın İsmi
1 Yusuf ÖZAY
6.3
Formu Dolduranın
Telefonu
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Adresi
3182242630 [email protected]
6.5
6.6
Formu Dolduranın Birimi
Formu Dolduranın Görevi/Unvanı
Personel
V.H.K.İ.
Download

(GE\307\335C\335 VE S\334REKL\335 G\326REV YOLLU\320U.xlsx)