K A M U H A S T A N E L E R İ B İ R L İ K L E R İ N İ N B İ R B İR L E R İN D E N Y A P A C A K L A R I
M A L A L I M /S A T I M I N A İL İŞ K İN P R O T O K O L
P
Amaç
M a d d e 1- İş bu protokolün am acı; İstanbul İli A n adolu G üney K am u Hastaneleri B irliği’nin hizmet
su n u m u n d a ihtiyaç d u y d u ğ u m a lze m e n in, B alıkesir İli K am u Hastaneleri Birliği ta rafından karşılanması ve bunların
bedellerinin ö d en m esin e ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
K ap sam
M A D D E 2- (1) İş bu protokol; aşağıd a belirtilen mal ve hizmetleri kapsar.
a) T ü k e tim e yönelik mallar; İlaç, T ıbbi Sarf, Laboratuvar, Kırtasiye, Mefruşat, T em izlik ve Hırdavat
Mallzeıııeleri
b) D em irbaş niteliğinde olan mallar; T ıbbi Cihaz, Tıbbi Demirbaş ve Demirbaşlar.
Hukuki Dayanak
M A D D E 3- (1) İş bu protokol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı K uruluşlarının Teşkilat ve Görevleri H akkınd a Kanun H ükm ünd e
K a r a r n a m e ’ye,
b) 2 09 sayılı Sağlık B akanlığına Bağlı Sağlık K u ru m lan İle E senlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek D ö n er Serm aye H ak k ın d a K an u n u n 3 ü ncü maddesine,
c) 4734 sayılı K am u İhale K a n u n u n 3 ü n c ü m addesinin (h) bendine,
d) Sağlık H izm eti S un an 4734 Sayılı K am u İhale K anunu K apsamındaki İdarelerin Teşhis Ve T edaviye
Y ö nelik O lara k Birbirlerinden Y apacakları Mal V e Hizm et A lımlarına İlişkin Y önetm elik ’ e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
e) 5018 sayılı K aınu Mali Y önetim i v e K ontrolü K anun un 44. M addesi hüküm lerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
T a n ım la r
M A D D E 4- (1) Bu p rotok old e geçen;
a) T edarikçi Birlik
: Protokolde belirtilen taraflar,
b) A lan Birlik
: P rotokolde belirtilen taraflar,
c) H er iki ta r a f d a hem tedarikçi h em de alan birlik olarak işlem tesis edebilir. Yapılacak olan devirde
birlikler tedarikçi k o n u m u n d a ise T edarikçi hüküm lerine, alan birlik ko n u m u n d a ise A lan Birlik
hük ü m le rin e g ö re işlem y a p m a k la yüküm lü dür.
d) Fiyat T'arifesi : Sosyal G ü v en lik K u ru m u n ca yayımlanan Sağlık U yg ulam a T ebliğinde veya
M aliye B akan lığ ınca y a y ım la n an T edavi Y ard ım ına İlişkin U ygulam a T ebliğinde belirlenen fiyatları ya
da bu ka p s a m d a hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
T ar a fla r
M A D D E 5- (1) İş bu p rotokolün tarafları;
a) İstanbul İli A n a d o lu Giiney K am u Hastaneleri Birliği ve bağlı sağlık tesisleri,
b) B alıkesir İli Kamıı Hastaneleri Birliği ve bağlı sağlık tesisleri
T ü k e tim e Y ö n e lik Olan M allar ile D em ir b a ş Niteliğinde Olan M alların Alını ve Satım ına İlişkin
Esaslar
M A D D E 6a) T edarikçi birlik ve/veya bağlı sağlık tesisi, talep edilen taşınırları, A la n birlik ve/veya bağlı sağlık tesisi
ad ın a malı teslim alan kargoya vey a kişiye teslim ettikten sonra m a la karşı sorum lu değildir.
b) T edarikçi Birlik ve/vey a bağlı sağlık tesisi tarafından satışı yapılan m a la ait düzenlenen Taşınır İşlem
Fişi, Satış F orm u ve Fatura, malı A lan Birliğe ve/veya bağlı sağlık tesisine mal ile birlikte gönderilir.
c) Malı A lan Birlik ve/veya bağlı sağlık tesisi tarafından Tedarikçi Birliğe ve/veya bağlı sağlık tesisine
T aşın ır İşlem Fişi ve ilgili ev raklar 7 iş g ü n ü içersinde malı alan Birlik ve/veya bağlı sağlık tesisi
tarafından (kargo veya acele posta ile ulaştırm a ücreti ödenerek) M u h a se b e İşlemlerine esas olm ak üzere
ulaştırılır.
d) Satışı yapılan malın nakliye gideri malı A la n Birliğe aittir.
e) Malı A lan Birliğin ve/veya bağlı sağlık tesisinin anlaşm alı nakliye şirketi bulun uyorsa Tedarikçi Birliğin
ve/vey a bağlı sağlık tesisi m alın transferini anlaşm alı olunan nakliye firm ası ile sağlam akla y üküm lüdür.
0 Malı A lan Birlik v e/veya bağlı sağlık tesisi tarafından, talep edilen m alzem elerin yanlış sipariş
edilm esinden dolayı iadesi d u ru m u n d a oluşacak iade işlem giderleri malı A lan Birlik ve/veya bağlı
sağlık tesisi tarafından karşılanacaktır.
1/2
<
k
g)
Tedarikçi Birlik ve/v eya bağlı sağlık tesisi tarafından, gönderilen m alzem elerin kusurlu olması
d u ru m u n d a o luşacak iade işlem giderleri malı A lan Birlik ve/veya bağlık sağlık tesisi tarafından
karşılanacaktır.
#■
M al A tım ların da F iyatland ırm a Esasları
M A D D E 7- (1) İhtiyaç fazlası m allar bedelsiz olarak devredilecektir.
(2) Malların fiyatlandırılması;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenm iş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı geç m e m ek ve
maliyetinin altında k a lm a m a k kaydıyla, m aliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek
belirlenecektir.
b) Fiyat ta rifelerinde fiyatı o lm a y an ve am o rtism a n a tabi olm ayan malların fiyatı; m aliyetinin üzerine sadece
kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c) Fiyat ta rifelerinde fiyatı o lm a yan ve am o rtism a n a tabi olan malların fiyatı am ortism an tutarları düşülerek
ve kanuni kesintiler ilave edildikten sonra, satışı y a p a ca k olan Birlik tarafından T aşınır Mal Yönetm eliği
esaslarına g öre belirlenecektir.
d) İlaç, tıbbi s a r f ve la boratuvar m alzem elerinin bedelli olarak yapılan devirlerinde, devir eden kurumun
m alzem enin ilk alıınıyla oluşturduğu birim fiyata ek olarak Bakanlığımızca belirlenmiş olan % 7 oranında
ek hesapla m a y apılarak fatura düzenlenecektir.
F atu raland ırm a ve Ö d e m e Süreleri
M A D D E 8- (1) İş bu protokol kapsam ındaki malın bedelleri bu protokolde belirlenecek fiyatlar üzerinden
alımı yapılan taşınırın bedeli, alımın yapıldığı üzerinden T edarikçi Birlik ve/veya bağlı sağlık tesisi tarafından Taşınır
İşlem Fişinin düzenlenm esini m ü teak ip d ü ze nle nec ek fatura karşılığında alan Birlik v e/vey a bağlı sağlık tesisince 90
gü n içinde ödenecektir.
(2) Ö d em e le r tarafların d ö n er se rm a y e işletm elerine ait bütçe ve hesaplarından/hesaplarına yapılacaktır.
(3) Bu protokol k apsam ındaki malın bedelleri ilgili m e vzua t dahilinde geri ö d e m e k u ru m u n a A lan Birliğe
bağlı sağlık tesisi faturalandırılacaktır.
Genel H ü k ü m ler
M A D D E 9- (1) Protokol m addelerinin uygula n m asın d a ve protokolde hük üm b u lun m a yan konularda ortaya
çıkabilecek anlaşm azlıklar T ü rk iy e K am u Hastaneleri K u ru m u ta rafından çözülecektir.
(2) İş bu protokol ilgili m e vzua tta yap ılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikk ate alınarak her zam an
karşılıklı olarak im za altına alın m ak şartıyla değiştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilem eyecektir.
Diğer H u su sla r
M A D D E 10B akanlığım ız İlaç E czacılık G enel M ü d ü r lü ğ ü ’n ün 2011/21 sayılı genelgesi gereği İlaç Takip Sistemi
bildirimi yapılması zorunlu olup, genelge hüküm leri yerine getirilecektir.
Y ürürlü k
M A D D E 11- (1) 11 m a dd ede n ibaret bu protokol İstanbul İli Anadolu G ün ey K am u Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri ve B alıkesir İli K am u Hastaneleri Birliği G enel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe
girer.
(2) İş bu protokol ........ / ..../2 0 1 5 tarihinde 2 (iki) n ü sh a düzenlenerek imza altına alınm ış olup, I (bir)
nüshası Tedarikçi B irlik ’e ve 1 (bir) nüshası d a A lan Birlik’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.
(3) Bu proto kolün süresi imzalandığı tarihten i t i b a r e n ........... ay/yıldır. P rotokolün bitm esine 1 (bir) ay kala
tarafların yazılı bir talebi o lm adığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kad a r uzar.
(4) Bu protokol h ü küm le ri İstanbul İli A n ad o lu G ü n ey K am u Hastaneleri Birliği G enel Sekreteri ve Balıkesir
İli K am u Hastaneleri Birliği G enel Sekreteri ta rafından yürütülür.
Doç.Dr. A h m e t Lut
İstanbul İli A n ad o lu G ü n e
G enel
......
/.
ORHAN
astaneleri Birliği
15 / —
'
Op. D
Balıkesir İli Kaınıı Hastaneleri Birliği
G enel Sekreteri
...... / ...... /2015
İmza
2/2
Download

İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği