T.C.
Y E Ş İL Y U R T T A Y M A K A M L IĞ I
Sosyal Y ardım laşm a ve Dayanışm a Vakfı B aşkanlığından
SA TIŞI Y A P IL A C A K A R A Ç
Cinsi
Markası
Modeli
Plakası
Tipi
Rengi
Yakıt Türü
Motor Gücü
Motor Numarası
Şase Numarası
Silindir Hacmi
Ağılık (Kg)
Oturma Yeri
Fiili Durumu
. Tahmini Bedeli
Geçici Teminat
Bulunduğu Yer
İhale Tarihi ve Saati
A R A C IN ÖZ ELLİK LER İ
Resm i Otom obil
Peugeot Partner 1,9D
2001
44 DD 005
4 Kapılı Arka Kapılar Yana doğru açılır. N1 Sınıfı
O rtalam a Km: 223.000 Servis Bakımlı
Gri (G üm üş)
Dizel
47,7 K w
PSA W JZ 10D X C T 6004821
V F 3 5 C W J Z E 1 K 5 14751
1868 c m J
1185
5 (Sürücü Dahil)
Çalışır
6.500,00 TL
390,00 TL
Yeşilyurt Kaym akam lığı Sosyal Y ardım laşm a ve D ayanışm a Vakfı
Başkanlığı
19.12.2014/10:00
1-Y u k a rıd a nite lik leri b e lirtile n a r a c ın sa tış ihalesi 2 8 8 6 sayılı Y a s a n ı n 4 5 . m a d d e s i u y a r ın c a A ç ık
T e k l if u su lü H ü k ü m e t K o n a ğ ı 3 . K a t Y e ş i ly u r t K a y m a k a m l ı ğ ı n d a t o p la n a c a k k o m i s y o n ile satışı
yapılac ak tır.
2 - lh a le y e k a tılm a k istey e n iste k lile rin ; G e ç ic i te m in a tın y a t ır ıld ığ ın a ilişkin b e lg e y i, g e r ç e k kişilerd e
T .C . K im lik n u m a r a s ı n ı n . T ü z e l kişilerin ise vergi k im lik n u m a r a s ın ı b ild i r m e le r i , T e b l ig a t için
T ü r k i y e ’d en a d r e s g ö s te r m e le r i , y asal y e r le ş im y erini ( ik a m e tg â h ) g ö s te r i r b e lg e y i, Ö z e l h u k u k tüzel
kişilerin in y u k a r ı d a b e lirtile n ş a r tl a r d a n ayrı ola ra k ,
id a re m e r k e z le r in in
b u lu n d u ğ u y e r
m a h k e m e s in d e n v e y a sic ilin e k a yıtlı b u lu n d u ğ u tic a r e t ve s a n a y i o d a s ın d a n y a h u t b e n z e ri m e sle k i
k u ru lu şta n , ih a len in y a p ı ld ığ ı yıl iç in d e a l ın m ış sicil k a y ıt b e lg e si ile tü z el k iş ilik a d ı n a ihaleye
k atıla ca k v e y a te k lif te b u l u n a c a k
kişilerin tüzel kişiliği t e m s il e ta m y e tk ili o ld u k la r ın ı g ö ste rir
no te rlik çe ta s d ik e d i lm iş im z a sir k ü le rin i v e y a v e k â le tn a m e y i, ihale s a a ti n e k a d a r ihale k o m i s y o n u n a
ve rm e le ri şarttır.
3-Satışı y a p ı la c a k a r a ç m e s a i sa atleri iç in d e b u lu n d u ğ u id a re le r d e g ö rü le b ilir.
4 -İh a le y e ilişkin ş a r tn a m e ve ekleri m e sai saatleri iç erisin d e Y e ş ily u rt K a y m a k a m l ı ğ ı S osyal
Y a r d ım l a ş m a v e D a y a n ı ş m a V a k f ı n d a b e d e ls i z o la ra k g ö rü le b ilir.
5 - îh a le k o m is y o n u ih a ley i y a p ı p y a p m a m a k t a se rbe sttir.
6-P o sta ile y a p ı la c a k te k lifin 2 8 8 6 sa y ılı D e v le t İhale K a n u n u n u n 3 7 . m a d d e s i n e u y g u n o la ra k
h a z ır la n m a sı ve te k lifin ihale s a a ti n d e n ö n c e k o m is y o n a u la ş tır ılm a s ı şarttır. P o s ta d a m e y d a n a
g e le b ile c e k g e c ik m e le r d e n d o la y ı id a re v e y a k o m is y o n h e r h a n g i bir s o r u m l u l u k k a b u l e tm e z .
7-S a tışla ra ilişkin v erg i, r e s im ve h a r ç ta h sil edilec ek tir.
8-İh a ley e ilişkin ilan h ttp : //m a la tv a v e s ilv u r t. g o v .tr / a d r e s in d e y a y ı n l a n m a k t a d ı r .
İ la n O l u n u r
Download

İhale İlan Metni